свали оттук - Спа клуб Бор

Report
РОЛЯТА НА КУРОРТОЛОГИЯТА
И БАЛНЕОЛОГИЯТА В ПОДХОДА
КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Доц. Д-р Матей Матеев
Главен консултант МАБТ
“Сирона”, хирург
ПБ са дефинирани
в Наредбата за
професионалните болести
в РБългария като:
“ увреждане на здравето, причинено
единствено или преимуществено от
вредните фактори на работната среда „
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПБ :
Съгласно нашето законодателство “ПБ е
заболяване, предизвикано изцяло или предимно
от вредните фактори от работната среда
или на трудовия процес върху организма и е
включено в списъка на професионалните
болести”. ПБ са продукт на човешкия труд, са
и ще бъдат предмет на дейност на
медицината, докато съществува човешкото
общество. Промените в производствата и
технологиите обуславят необходимостта от
периодично
обновяване
на
списъка
по
професионални болести в дадена държава, вкл.
и в Република България.
В последния списък на ПБ от 2008 г. /
Постановление № 175 на МС / те са класифицирани
според причиняващите ги фактори в пет групи:
1. ПБ ПРИЧИНЕНИ ОТ ХИМИЧНИ АГЕНТИ – Тук са
различните органни увреждания – от ГДП,
пневмофибрози, хепатити, кожни / контактни и
алергични дерматити /, анемии и др.
Широки
възможности за балнеолечение в т.ч. и за детокс
терапия –в България водоизточници с сулфидно
обогатени води за извличане на тежки метали от
организма напр. във Велинград.
2.ПБ ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ :
В т.ч. шум, вибрации, лъчения- нейонизиращи и
йонизиращи
3. ПБ ОТ БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ
В последния списък на ПБ от 2008 г. /
Постановление № 175 на МС / те са класифицирани
според причиняващите ги фактори в пет групи:
4.ПБ ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОМЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ / НА
РАБОТНИЯ ПРОЦЕС /
В Т.Ч. ОТ СТАТИЧНО ФИЗИЧЕСКО УСИЛИЯ И ДИНАМИЧНА ФИЗИЧЕСКА
РАБОТА И ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ
В тази група са почти всички мускулно-скелетни заболявания, които при
определени условия могат да бъдат признати за професионални. Тук
физикалната терапия и балнеологията имат най-широко
приложение ! България предоставя възможности почти навсякъде
/ поради природните дадености/ но има и утвърдени – Велинград,
Вършец, Сапарева баня, морските балнеолечебници – около Бургас
кални процедури и т. н. Знаете ги по-добре от мен !!!!
5.ПБ ОТ ПРАХ / ПНЕВМОКОНИОЗИ, ХРОНИЧНИ БРОНХИТИ,
АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ/ с
техните неизбежни усложнения- чести възпалителни тласъци и
ХДН.
ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ
Качествена и екзактна болнична диагностика на
ПБ.
Осъществява се в пет университетски структури
с водеща многопрофилна клиника по ПБ, базирана в
УМБАЛ”Св. Иван Рилски”-София.
Лечението
на
многопрофилните
хронични
професионални болести към момента е частично
покрито чрез три съществуващи КП към НЗОК,
даващи единствено възможност за лечение на
екзацебрациите на усложненията на единичните
хронични професионални болести. Това води до
епидемиологична дезинформация по отношение
заболявоемостта и болестността от ПБ.
ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ НА СПЕЦИАЛНОСТТА
ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ
Ранна диагностика на ПБ
Осъществява се от специалисти по ПБ.
Постига се чрез научно-практически проекти,
базирани на масови скрининги на големи групи
рискови контингенти работещи.
Крайната цел на “ранната диагностика”
на ПБ е да мотивира конкретни действия на
работодателите за реално подобряване
условията на труд на работещите.
Програмата е разработена и се
провежда от лекарски екип в
състав:
1.
Доц. Таня Кунева – ръководител на
Катедрата по професионални заболявания
при Медицински университет, гр. София;
2. Доц. Матей Матеев – Зам. министър на
Здравеопазването на Р. Болгария (20052008);
3. Димитър Станчев – лекар-физиотерапевт,
главен лекар на балнеокомплексите СИРОНА
и МЦ СИРОНА.
Програмата включва:
- Климато- и балнеолечение – приложение на
местните климатични фактори и минерални
води;
- Кинезитерапия - специализирани
индивидуални комплекси пасивна и активна
кинезитерапия;
- Физикална терапия – комплексно с различни
фактори.
Насоченост на програмата:
Програмата е предназначена за работещи в
областта на рудодобива и въгледобива,
металургията, машиностроенето,
стъкларската и керамичната промишленост.
Обект са различни форми на
пневмокониози, силикоза, бронхиална астма,
професионален хроничен бронхит.
Терапевтично-рекреативен
протокол за протичане на
програмата:
1. Специализиран лекарски преглед – начален /check
in/, междинен - контролен, заключителен /check
out/. По преценка се провежда Функционално
изследване на дишането /ФИД/ с и без натоварване
и клинично лабораторни изследвания /заплащат се
допълнително по ценоразпис в приложение/.
Кожно-алергични тестове;
2. Терапевтичен модул - от 3 до 5 процедури по
преценка и обективни данни от общото състояние и
показанията за всеки отделен пациент. Изработва се
индивидуална програма по комплекси;
3. Основни групи терапевтични комплекси.
Основни групи терапевтични
комплекси
Първа група:
- Балнеолечение - външно и питейно
приложение на минерални води, хидро- и
аеромасажни вани, вани с билки и етерични
масла, подводна кинезитерапия с и без уреди,
терапевтичен басейн;
- Климатолечение - лечебен туризъм с
естествена аеройонотерапия, дихателна и
йога гимнастика на открито, елементи от
спорт и комплекси за релакс на открито.
Основни групи терапевтични
комплекси
Втора група:
Специализирана кинезитерапия - частичен
лечебен
масаж,
рефлекторен
масаж,
зонотерапия, перкуторен масаж на белите
дробове, постурален дренаж, отбременяващи
позиции, дирижирани и звукови техники за
подпомагане
откашлянето
и
дишането,
активиране помощната дихателна мускулатура.
Теренкури с различна степен на натоварване и
продължителност.
Основни групи терапевтични
комплекси
Трета група:
• физиотерапия - Инхалаторна терапия - с бронхолитици и
минерални
води.
Индуктотермия
–
ДМВ
интерскапуларно и в зоната на надбъбрека хормоностимулиращ ефект. УВО - в еритемни дози на
гръдния кош и надключичните области, прилага се и
сегментарно в шийно-торакалната зона. Солукс на
гръдения кош.
• ТЕС и електросън терапия - психорелаксиращи и
вегетокоригиращи методи.
• НИМП - нискочестотно импулсно магнитно поле - в
зоната на надбъбречните жлези - особенно ефективно при
кортикозависима астма. ТЕНС - Транскутанна електромиостимулация на диафрагмата - при слабост на
дихателната мускулатура.
Време за получаване на
положителни резултати
Очакваният ефект от приложението на програмата се
изразява най-отчетливо при прилагането й двукрактно
годишно в периодите на хипоалергеннна обстановка.
Намалява се честотата на пристъпите и се повишава ФРК.
Подобряват се параметрите на външното дишане,
статични и динамични пулмонални показатели.
В зависимост от продължителноста – 7, -10, -14 или -21
дни се прилагат от 3 до 5 процедури на ден по преценка
на лекуващия физиотерапевт. Разпределнието на
процедурите и времетраенето се определят
от
субективното състояние и оплаквания от страна на
пациента.
Предписва
се
диетично
хранене
с
хипоалергични и екологично чисти храни.
Медицинские осмотры
Медицинская консультация
Медицинские осмотры
17
Диагностика
Кабинет Кардиологии
Эхограф
ВЕТ, ТЕТ
ЭКГ Аппарат
18
Диагностика
Кабинет Кардиологии
Диамант - инструмент для исследования состава тела и
жидкостных секторов организма
Аппарат для функционального исследования легких
19
Диагностика
Кабинет Кардиологии
Дефибрилятор
ЭКГ
Аппарат для аспирации
Комплект для скорой помощи
20
Диагностика
Кабинет Неврологии
ЭЭГ- электроэнцефалограф
Доплер сонограф
Эхограф
21
Диагностика
Кабинет Клиническая лаборатория
Клиническая биохимия
Гематология
Коагуляция
Микроскоп
22
Диагностика
Кабинет АГ
Электрокоагулятор
Пакетное оборудование – АГ
Эхограф
23
Диагностика
Кабинет малой хиругии
Инструменты для эндоскопической диагностики
Хирургические манипуляции
Повязки
24
Лечение – реабилитация и восстановление
Кабинеты Физиотерапии
• АЛМАГ-01
• АЛМАГ-02
• МАГОФОН-01
25
Лечение – реабилитация и восстановление
Кабинеты Физиотерапии
• МАВИТ
• ОУФ-01 кварц
• ТЕПЛОН
26
Лечение – реабилитация и восстановление
Кабинеты Физиотерапии
• Портативный аппарат лазерной терапии
• Немектрон – комплекс УЗ, вакуум терапия, интерференц
• Аппарат НЧТ - электродиагностический
27
Лечение – реабилитация и восстановление
Кабинеты Физиотерапии
• Аппарат МВТ - радар
• Аппарат магнитотерапии
28
Лечение – реабилитация и восстановлeние
Кинезитерапия
Массаж в 4 руки
Юмейхо массаж
Массаж в 4 руки
29
Лечение – реабилитация и восстановление
Кинезитерапия
Упражнения с фитнес мячом
Кинезитерапия
Юмейхо массаж
30
Лечение – реабилитация и восстановление
Бальнеология
Терапевтический бассейн
Терапевтический бассейн
Гидромассажная ванна
31
Лечение – реабилитация и восстановление
Бальнеология
Бассейн – Свети Спас
Ванна с лечебными травами
Бассейн – Спа клуб Бор
Джакузи – Спа клуб Бор
32
Пелоидотерапия (грязелечение)
Ингаляции
Грязелечение
Ингаляции
33
Лечение – реабилитация и восстановление
Климатолечение
34
 Лечение – реабилитация и восстановление
Рациональное питание
Натуральное коровье молоко
Экологический пчелиный мед
Лесные грибы
Варенье из лесных ягод
35

similar documents