Alkohol

Report
Alkoholtermékek
Fogyasztóvédelmi közjog
Az Európai Parlament és a Tanács
110/2008/EK rendelete
A szesziparra alkalmazandó intézkedések célja:
-
a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása,
a megtévesztő gyakorlatok megelőzése,
a piac átláthatóságának fenntartása,
a tisztességes verseny megvalósítása,
hagyományos gyakorlatok, valamint a
fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása
iránti megnövekedett igény összehangolása.
Az Európai Parlament és a Tanács
110/2008/EK rendelete
A szeszes ital meghatározása:
E rendelet alkalmazásában a "szeszes ital" olyan
alkoholtartalmú ital, amely:
a) emberi fogyasztásra készült;
b) különleges érzékszervi tulajdonságokkal
rendelkezik;
c) amelynek alkoholtartalma legalább 15 % (V/V);
d) a törvényben meghatározott módon készül.
Az Európai Parlament és a Tanács
110/2008/EK rendelete
Szeszesital kategóriák:
Rum
Whisky
Gabonapárlat
Borpárlat
Brandy
Törkölypárlat
Gyümölcstörköly-párlat
Mazsolapárlat
Gyümölcspárlat
Almaborpárlat és körteborpárlat
Mézpárlat
Seprőpárlat
Bierbrand
Csicsókapárlat
Vodka Kivonatolással és lepárlással
nyert párlat
Geist
Tárnicspárlat
Borókaízesítésû szeszes italok
Gin
Desztillált gin
London gin
Köményízesítésû szeszes italok
Akvavit
Ánizsízesítésû szeszes italok
Pastis
Pastis de Marseille
Anis
Desztillált anis
Keserû ízû szeszes italok
Ízesített vodka
Likõr
Cr ème de cassis
Guignolet Punch au rhum
Kökény gin
Sambuca
Maraschino
Nocino
Tojáslikõr
Tojásos likõr
Mistrà
Vaekevae gloegi
Berenburg
Méznektár
2003. évi CXXVII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól
Jövedéki termékként szabályozza:
•
•
•
•
•
Alkoholtermék
Sör
Bor
Pezsgő
Köztes alkoholtermék
2003. évi CXXVII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól
Alkoholtermék:
22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú friss
szőlőből készült bor, szőlőmust, vermut, növényekkel
vagy aromatikus anyagokkal ízesített friss szőlőből
készült más bor, illetve egyéb erjesztett ital és ezek
keverékei, valamint az 1,2 térfogatszázaléknál
nagyobb alkoholtartalmú denaturált és nem
denaturált etilalkohol és más szesz, illetve likőr.
A zárjegy szerepe a
fogyasztóvédelemben
 A zárjegy az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére
felhelyezett olyan bélyeg, amely igazolja, hogy a termék adóraktárban került előállításra
(palackozásra), és onnan került kiszállításra, továbbá azt, hogy a harmadik országból, illetve
tagállamból a közösségi vámjog, illetve e törvény rendelkezései szerint került behozatalra.
 A zárjegyet az alkoholtermék azon legkisebb csomagolási (kiszerelési) egységére (a
továbbiakban: fogyasztói csomagolás) kell felragasztani, amelyben az alkoholtermék
közvetlenül a fogyasztóhoz kerül.
 A zárjegyet úgy kell felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a
vonalkód teljes terjedelmében látható legyen.
 A zárjegyfelhasználó a zárjegyet olyan ragasztóanyaggal köteles felragasztani, amely a
zárjegy sérülés nélküli eltávolítását kizárja.
 A gyűjtőcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy a hamis zárjegyű
alkoholterméket a forgalomból véglegesen ki kell vonni.
Igazolja a fogyasztó számára a termék:
• minőségét,
• származását,
• eredetiségét,
• ellenőrzöttségét.
(43/2009. (XII. 29.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól)
Csomagolás, címkézés
Az élelmiszerek kiszerelésére és címkézésére vonatkozó általános
szabályok alkalmazandók a szeszes italokra.
A kötelező adatoknak a csomagoláson vagy az ahhoz rögzített címkén kell
szerepelniük.
Kötelező adatok:
• Árumegnevezés
• Összetevők listája
• összetevők vagy az összetevők csoportjainak mennyisége (százalékban
kifejezve)
• Nettó mennyiség
• minőség megőrzésének időtartama
• speciális tárolási vagy felhasználási feltételek
• Előállító vagy csomagoló
• származás vagy eredet helyének adatai
• felhasználási útmutató
• tényleges alkoholtartalom térfogata (az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb
alkoholtartalmú italok tekintetében)
Csomagolás, címkézés
Az egyedi címkézésre és kiszerelésre vonatkozó szabályokat
azonban a 110/2008/EK rendelet írja elő.
 minden egyes felhasznált mezőgazdasági alkoholt meg kell említeni a
felhasznált mennyiségek csökkenő sorrendjében
 Az „elegy”, az „elegyítés” vagy az „elegyített” kifejezéseket csak akkor
lehet használni, ha a szeszes ital két vagy több, ugyanabba a
kategóriába tartozó, különböző szeszes ital keveréke
 Az érlelés időtartamát vagy az ital korát csak a legfiatalabb alkoholösszetevők esetében lehet pontosan meghatározni, és ha a szeszes
italt adóügyi vagy azzal egyenértékű felügyelet mellett érlelték
 Az ólomalapú kupakok, illetve fóliák nem használhatók szeszes italt
tartalmazó tárolóedények lezárására
 Az e rendeletben előírt megjelöléseket az Európai Unió egy vagy több
hivatalos nyelvén meg kell jeleníteni a fogyasztó jobb tájékoztatása
érdekében
Csomagolás, címkézés
A szeszes italok megnevezése, kiszerelése és címkézése során használt
nyelv:
• Az e rendeletben előírt adatokat az Európai Unió egy vagy több
hivatalos nyelvén kell megadni oly módon, hogy a végső fogyasztó
könnyen megértse azokat, kivéve, ha az információkat más eszközök
útján bocsátják a fogyasztó rendelkezésére.
• A II. melléklet dőlt betűs kifejezéseit és a III. mellékletben lajstromozott
földrajzi árujelzőket a szeszes ital címkéjén és kiszerelésén nem kell
lefordítani.
• A harmadik országokból származó szeszes italok esetén megengedett
azon harmadik ország hivatalos nyelvének használata, ahol a szeszes
italt gyártják, ha az e rendeletben előírt adatokat az Európai Unió
valamely hivatalos nyelvén is megadják oly módon, hogy azokat a végső
felhasználó könnyen megértse.
• a Közösségben gyártott és kivitelre szánt szeszes italok esetén az e
rendeletben előírt adatok az Európai Unió hivatalos nyelvein kívül más
nyelven is megismételhetők.
Borokra vonatkozó különleges
szabályzás
Földrajzi árujelző, mint fogyasztóvédelmi
eszköz (ismert minőség választása)
A födrajzi jelzés:
valamely táj, helység, kivételes
esetben ország neve, amelyet az e
helyről származó – a meghatározott
földrajzi területen termelt,
feldolgozott, illetve előállított – olyan
termék megjelölésére használnak,
amelynek különleges minősége,
hírneve, vagy egyéb jellemzője
lényegileg ennek a földrajzi
származásnak tulajdonítható.
Az eredetmegjelölés :
valamely táj, helység, kivételes esetben
ország neve, amelyet az e helyről származó –
a meghatározott földrajzi területen termelt,
feldolgozott, illetve előállított – olyan termék
megjelölésére használnak, amelynek
különleges minősége, hírneve, vagy egyéb
jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott
földrajzi környezet, az arra jellemző
természeti és emberi tényezők
következménye.
Borokra vonatkozó különleges
szabályzás
 A minőségi borok meghatározott termőterületről, úgynevezett
„borvidékről” származó szőlőből készülnek. A borvidékek területét
jogszabály (Magyarországon a bortörvény - 2004. évi XVIII. Törvény a
szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról) határozza meg.
A terület földrajzi neve a földrajzi árujelzők különleges jogi oltalmában
részesülhet. (Bor Eredetvédelmi Tanács javaslata alapján)
Például: az Eger szó (és melléknévi, változata, az egri) földrajzi
árujelzőként van lajstromozva, így a területen termelő valamennyi
borász alanyi jogává vált az egri bikavér megjelölés használata a
termékleírásnak megfelelő minőségű borra. Az egri bikavér nem
borfajta, ezért a megjelölést az egri borvidéken kívüli termelők nem
használhatják.
 A fogyasztó biztonságát segíti elő a származási bizonyítvány is:
borászati terméket csak származási bizonyítvánnyal rendelkező
borszőlőből, mustból, borból lehet előállítani, illetve továbbfeldolgozás
céljából forgalomba hozni.
Otthoni pálinkafőzés – Sérülnek a
fogyasztói jogok?
„Metanol probléma”
- emberi fogyasztásra való alkalmatlanság
- fogyasztó biztonságához való joga sérülhet
(ismeretlen eredet, a mérgezőanyagot
ízleléssel nem lehet felismerni)
- ellenőrzött körülmények hiánya
Metanol-mérgezés Csehországban
mintegy 15 ezer liter mérgező alkoholt hoztak
forgalomba - 25 halálos áldozat
Otthoni pálinkafőzés – Sérülnek a
fogyasztói jogok?
Magánfőzés szabályzása:
 Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy
gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú,
párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a
magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 2 hektoliter
tiszta szesz mennyiségig.
 Magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki
saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó
alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő
párlatot.
 Főzhető mennyiség: Adómentes a magánfőzésben a magánfőző
által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat
feltéve, hogy az a magánfőző háztartásában való személyes
fogyasztásra szolgál.
 Párlat zárjegy
Fogyasztót könnyen megtévesztő
elnevezés
Sör-e a citromos sör?
Ezentúl nevében is meg kell különböztetni a
sörtől azokat a termékeket, amelyekhez az
érlelést, szűrést követően annak ízét, illatát,
színét, jellegét megváltoztató bármilyen
anyagot hozzáadnak, és ezáltal lényegében
egy új terméket hoznak létre. Nevük akkor
tartalmazhatja a „sör” kifejezést, ha a gyártó
a fogyasztó számára egyértelművé teszi, hogy
a sör csupán a készítmény egyik alkotóeleme.
Így lehet majd például: sörkeveréket,
sörmixet, vagy sörtartalmú italt árulni.
Reklám
2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
Tilos közzétenni alkoholtartalmú ital reklámját
a) sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve honlap esetén - a nyitó oldalon,
b) színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot
közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és
közvetlenül azt követően,
c) egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak
csomagolásán, és
d) köznevelési és egészségügyi intézményben, továbbá
ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz
méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón.
Reklám
Magyar reklámetikai kódex - Alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó
szabályok
Az alkoholtartalmú italok reklámja:
• nem sugallhatja, hogy az alkoholfogyasztás elfogadható személyi vagy gépi meghajtású eszköz, jármű
vezetése előtt vagy alatt
• nem mutathat be kiemelkedő fizikai és szellemi teljesítményt ezen italok fogyasztásának hatásaként.
Így különösen a reklám nem keltheti azt a benyomást, hogy az alkoholfogyasztás serkenti a szellemi
képességeket vagy a fizikai teljesítményt
• nem kapcsolhatja össze a terméket vagy fogyasztást erőszakos, agresszív, veszélyes vagy
antiszociális magatartással.
• nem mutathat alkoholfogyasztást munkahelyen munkaidőben, munkavégzéshez kapcsolódóan
• nem lehet elnéző vagy bátorító a túlzott vagy felelőtlen fogyasztással szemben
• nem kelthet bizonytalanságot az áru természetével és alkoholtartalmával (erősségével) kapcsolatban
• nem állíthatja, hogy az alkoholterméknek terápiás hatása van
• nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi
vagy szexuális sikerekhez
• nem szólhat terhes nőkhöz, és nem mutathat terhes nőt
• A cég vagy márka internetes honlapján világos felhívást kell közzétenni a felelősségteljes
alkoholfogyasztásra.
Reklám
Kiskorú személyek védelme
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény alapján:
•
Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére – a kizárólag orvosi rendelvényre
kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt, tovább á tizennegyedik életévét be nem
töltött személy részére energiaitalt értékesíteni, illetve kiszolgálni.
• Az e §-ban meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak
képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor
megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.
Magyar Reklámetikai Kódex alapján:
o Az alkoholtartalmú italok reklámja nem szólhat gyermek és fiatalkorúakhoz és nem mutathat
gyermek-és fiatalkorút.
o A médiaválasztás során biztosítani kell, hogy az adott média, vagy rádiós és televíziós
műsorszolgáltatás esetén az adott műsorszám közönségének több mint 70%-a ésszerűen
várhatóan 18 éves vagy annál idősebb legyen.
o Az alkoholtartalmú italok reklámja nem szerepeltethet 25 évesnél fiatalabb modellt vagy színészt.
o Az alkoholtartalmú italok reklámja nem használhat olyan – valóságos vagy kitalált – tárgyat,
képet, stílust, jelképet, színt, zenét, karaktert (különösen rajzfilmfigurákat, sportolókat, közismert
személyt), amely elsősorban a gyermek-és fiatalkorúakat szólítja meg vagy szorosan kötődik
gondolati vagy érzelmi világukhoz.
o A cég vagy márka internetes honlapján világos és jól látható módon meg kell jelölni, hogy a
honlapot kizárólag az alkoholfogyasztásra/vásárlásra megszabott korhatár felettiek látogathatják.

similar documents