personasoplaeg_herning

Report
Introduktion til personas-metoden
Kom i øjenhøjde med dine målgrupper &
hvordan kan vi arbejde vi med metoden i praksis
Christine Bruun
Faglig teamleder CB- og Projektsekretariatet
Roskilde Bibliotekerne
PERSONAS – ET EKSEMPEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Christine, 38 år
Akademiker
Gift med Peter
2 børn: Ingeborg, 7
og Anton 3 år
Offentligt ansat
Glad for at rejse
Elsker bøger og film
Bor i lejlighed og har
kolonihave
Bruger biblioteket
lidt (studie og med
børnene)
Personas
• Hvordan målretter vi
digitale tilbud så det
passer til ”Christine”?
• Hvor er indgangen til
hendes liv?
Vigtig målgruppe fordi der
er mange af hendes slags
i (stor)byerne
• Det digitale tilbud?
Det skal være nemt og
hurtigt - gode genveje med børnene i fokus
Personas
• Min case er præcis det personas handler om!
• Sæt ansigt på forskellige målgrupper 
• Christine med familie = gruppen af yngre
akademiker-familier, med stort kulturelt
forbrug. Potentielle biblioteksbrugere på nye
måder
• Kan vi på biblioteket fx målrette info og
vejledning til Christine på nye måder?
Personas fra Roskilde Bibliotekerne: Vores ansigter på
brugere og ikke-brugere
Personas er:
• Fiktive personer som bygger på statistik, kvalitative
data og sociologisk fantasi
• Udstyret med holdninger, meninger og vaner
ligesom rigtige personer
• De har en livshistorie, en uddannelse, et arbejde, en
familie og fritidsinteresser
• Hver personas indeholder en række karakteristika
fra den brugergruppe de repræsenterer
• Roskilde Bibliotekerne har udviklet i alt 18
personas familier
• Vores personas familier rummer fra en til
seks personas (og husdyr)
• Vi bruger familier fordi familiemæssige og
andre sociale forhold er en væsentlig faktor i
forhold til brug af biblioteker
Rikke 42
Holger 47
Familien Grønnedahl
Mikkelsen
Louis 4
Stine 16
Martin 17
Tobias 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PERSONAS BYGGER PÅ STATISTIK OG KVALITATIVE DATA
Befolkningsstatistik: Tal for aldersfordeling, beskæftigelse og
erhvervsfrekvens, uddannelsesniveau.
Kulturvaneundersøgelse
Undersøgelse af borgernes holdning til Roskilde Bibliotekerne
Undersøgelse af livskvalitet i Roskilde
Interviewundersøgelse om bibliotekernes betydning for
lokalsamfundene i Roskilde
Interviewundersøgelse med handikappede brugere på Roskilde
Bibliotekerne
Sociologiske grundbegreber: ”Kapitalbegreb” Bourdieu,
”Postmoderne” Bauman og Dencik
Teori om Personas
Nye forbrugertrends
Interviews med borgere i lokalsamfundene
Interviews med repræsentanter fra forskellige bruger- og ikke-bruger
grupper
Michael,
Andreas og
Bettina Høj
Hansen
Jens og Kirsten
Nielsen
HVORFOR BRUGE PERSONAS?
• Personas gør det lettere at tænke kreativt og udvikle
målrettede bibliotekstilbud til de enkelte brugergrupper
• Stil spørgsmål med udgangspunkt i personas:
”Hvordan får vi Holger på biblioteket?”
”Hvilke tilbud skal Eva have?”
”Hvordan får vi fortalt Martin om Bibzoom?”
• Med et konkret ansigt på de forskellige brugergrupper
bliver udviklingsprocessen både kreativ og målrettet.
Hvordan laver man personas?
• Tag udgangspunkt i jeres lokalområde – hvem er I
bibliotek for?
• Find statistikker og andre undersøgelser om brugerne og
ikke-brugerne
• Suppler selv med undersøgelser
• Særlige forpligtelser? f.eks. Handicappede, særlige
indvandregrupper
• Hver personas profil er en ”brik” i et ”puslespil” som
tilsammen viser netop jeres brugere og ikke-brugere
En persona består af:
• Et billede
• Beskrivelse af sociale forhold, kulturelle
forhold, økonomiske forhold og personlige
vaner og holdninger
Ahmet, der læser til
revisorassistent på
Roskilde Handelsskole
Udfordringer ved personas metoden
• Det kan være svært at få detaljeret statistisk
materiale
• Svært at finde billeder, der ligner (!)
• Kræver større arbejdsindsats at indsamle alle data
og opbygge personas
• Lav ikke for mange profiler – men heller ikke for få…
• Udgå klicher og fordomme – test dine personas på
folk der har indgående kendskab til brugergruppen
Ex: Laurits & Lise Thomsen
•Tømrermester, 56 år
• Har båd og bruger meget tid på at
vedligeholde båden og deres gamle hus.
Elsker at sejle og være udenfor
• Laurits bruger ikke biblioteket
• Han er ikke så begejstret for IT og han
bander NemID langt væk og lader Lise klare
det meste….
Ex: Laurits & Lise Thomsen
- Lise er dagplejemor, uddannet pædagog,
55 år
- Hjælper til med regnskaber og
administration i tømrerfirmaet.
Har det lidt svært med de nye digitale
løsninger når hun skal indberette.
Papir er bedst!
- Hun elsker dilettantteater, nyder at sejle
med deres båd, læser mange ugeblade
og romaner
Hvordan kan biblioteket hjælpe
Laurits og Lise?
• Lise er allerede biblioteksbruger – hun skal
vide at vi kan hjælpe med IT
(personligt og tømrerfirmaet) HVORDAN?
• Laurits er som ikke-bruger sværere at nå
Genvej via Lise?
Møde ham der hvor han er – på arbejdet,
gennem lokal erhvervsforening, fagforbund
TALE til deres behov
Fordele ved personas metoden
• Personas ligner rigtige brugere
• De kan bruges til mange ting: Idé-udvikling, finde
mangler ved de nuværende bibliotekstilbud, udvikle
den fysiske indretning og de digitale tilbud,
markedsføring af tilbud m.m.
• Vi kan udsætte personas for ”sociale begivenheder”
for eksempel blive skilt, få børn, tage nye
uddannelser, som ændrer deres biblioteksbehov
Begrænsninger ved metoden
• Personas er meget livagtige… men er fiktion
• Husk at lave virkelighedstjek ind imellem – er der for
eksempel sket store ændringer i et boligområde?
• Brug personas som en ud af flere metoder til
brugerfokusering og brugerinvolvering
Roskilde Bibliotekerne bruger personas til at udvikle
målrettede tilbud til de forskellige brugergruppe
• Vi bruger det ikke så systematisk mere som tidligere,
nu hvor det er en mere naturlig del af arbejdet
• Ny organisationsstruktur på Roskilde Bibliotekerne som
bl.a. også har teams der afspejler de målgrupper vi har,
fx Team børn & unge, herunder børnefamilien
• Mange udviklingsopgaver starter med at sikre fokus på
bestemte brugergrupper og deres behov
• Sikre fokus i hele organisationen på brugerne og ikkebrugerne
Strategisk fokus på målgrupper
• Brug personas profiler til at skærpe fokus
• Vi kan ikke hele tiden fokuserer på alle og
målrette tilbud til alle – prioritere
• Fokusere undervisningen endnu mere i
forhold til målgrupperne
• Gør det nemmere og mere konkret at arbejde
strategisk 
Mere om Personas:
Flere oplysninger på www.centralbibliotek.dk
Mail:
[email protected] og [email protected]

similar documents