Forebyg angreb af kålbrok

Report
Forebyg angreb af kålbrok
Landskonsulent
Ghita Cordsen Nielsen
[email protected]
Naturerhverv.dk
Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne
Danmark og EU investerer i landdistrikterne.
Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD)
Kålbrok breder sig
Flere og flere marker
med angreb.
Breder sig også i
vores nabolande.
Tjek jeres marker,
når I kommer hjem.
Kan ikke forveksles
med andre årsager.
Faktorer, der påvirker angreb af
kålbrok
Sædskifte.
Dræning.
Reaktionstal.
Spildplanter
Mellem- og
efterafgrøder.
Korsblomstret ukrudt.
Resistente sorter.
100
Angreb af kålbrok ved forskellig hyppighed af
vårrapsdyrkning i 16 årig periode
90
(Wallenhammer, 1996)
Pct. angrebne planter
80
a
a
70
b
60
c
50
40
30
20
10
0
2 rapsfrie år
3 rapsfrie år
4 rapsfrie år
7 rapsfrie år
Faktorer, der påvirker angreb af
kålbrok
Sædskifte.
Dræning.
Reaktionstal.
Spildplanter
Mellem- og
efterafgrøder.
Korsblomstret ukrudt.
Resistente sorter.
Mest kålbrok på dårligt drænede
jorder
 Kålbroksvampens sporer har
”svømmefødder” og spreder sig ved at
svømme i jorden.
 Klimaændringer fremmer svampen.
 Mest angreb på lerjord, mindre på sandjord
og mindst på humusjord.
Kålbrok og jordtype (Wallenhammer 1996)
70
a
Procent angrebne planter
60
50
bc
40
30
c
20
10
0
Grovsand
Finsand
Lerjord
Faktorer, der påvirker angreb af
kålbrok
Sædskifte.
Dræning.
Reaktionstal.
Spildplanter
Mellem- og
efterafgrøder.
Korsblomstret ukrudt.
Resistente sorter.
Kålbrok og reaktionstal
Reaktionstal
Pct. planter med
kålbrok
6,6
100
6,7
100
7,0
100
7,1
75
7,3
0
7,5
0
Forsøg med kalk og kalkkvælstof
(”Perlka”)
 Relativ god effekt i udplantede kål.
 Utilfredsstillende effekt i raps.
 I raps i Skotland bedst effekt med:
 4 t calciumcarbonat (kalk) + 250 kg kalkkvælstof
(Perlka)+ 20 kg bor pr. ha,
 effekt på 45 procent, men ikke varig.
 kalkkvælstof koster ca. 6 kr pr. kg.
Faktorer, der påvirker angreb af
kålbrok
Sædskifte.
Dræning.
Reaktionstal.
Spildplanter
Mellem- og
efterafgrøder.
Korsblomstret ukrudt.
Resistente sorter.
3 uger efter fremspiring
kan spildplanter
opformere kålbrok
Temperatur og angreb af kålbrok,
1 tysk forsøg
120
Procent angrebne planter
100
80
10°C
15°C
60
20°C
25°C
40
20
0
10
14
21
Antal dage efter smitte
28
35
Kålbrok – effekt af fræsning hhv. glyphosat,
1 tysk forsøg
120
100
Tidlig
Sen
Angreb
80
60
40
20
Procent angrebne planter
Angrebsstyrke, pct.
0
Tidlig = 1 uge efter kunstig smitte
Sen = 3 uger efter kunstig smitte
For og imod stubbearbejdning
For:
Hæmmer:
kålbrok,
snegle,
gold hejre.
Imod:
mindre henfald
af ukrudtsfrø,
N-udvaskning,
omkostninger
til
stubbearbejdning.
Faktorer, der påvirker angreb af
kålbrok
Sædskifte.
Dræning.
Reaktionstal.
Spildplanter
Mellem- og
efterafgrøder.
Korsblomstret ukrudt.
Resistente sorter.
Kålbrok i gul sennep
Ingen kålbrok i olieræddike
Ingen kålbrok i foderradise Structurator
Faktorer, der påvirker angreb af
kålbrok
Sædskifte.
Dræning.
Reaktionstal.
Spildplanter
Mellem- og
efterafgrøder.
Korsblomstret
ukrudt.
Resistente sorter.
Udbyttetab ved højt smittetryk af
kålbrok
Sort
Mendel
(resistent)
Talent
(modt.)
Express
(modt.)
Planter pr. Udbytte,
m2 før høst hkg/ha
27
42,0
Udbyttetab
i procent
11
22,3
47
10
14,7
65
Ca. 50-60 procent udbyttetab i
modtagelige sorter
(1 forsøg Slesvig Holsten
2002)
Udbyttetab
 Tab oftest mindre end forventet, afhængig af
vækstbetingelser.
 Svagere angreb opdages oftest ikke.
 Ved f.eks. 15 procent angrebet arealet og
50 procent udbyttetab: 42 hkg pr. ha i stedet
for 45 hkg pr. ha.
 Omsåning oftest ikke rentabel ved forventet
udbytte omkring 25-30 hkg pr. ha.
Mark med ca. 100 pct. angrebne
planter i foråret 2013, 40 hkg/ha høstet
Jordtest
 Udtag jordprøver i april-juni i marker, hvor der skal
dyrkes raps i august. Vejledning i prøvetagning
findes.
 Eurofins beregner 1.900-2.500 kr pr. prøve
afhængig af antal, lavere ved over 10 prøver.
 Tolkning:
Antal DNA kopier pr. gram jord
Tolkning
Ingen
Lav risiko
Under 1300
Risiko for under 10 procent udbyttetab
1300-50.000
Risiko for over 10 procent udbyttetab
Over 50.000
Rapsdyrkning frarådes
Konklusion – I skal:





have mindst 4 frie år mellem rapsdyrkning,
veldrænede marker,
ikke for lave reaktionstal,
bekæmpe spildplanter – tidligt,
have olieræddike ved korsblomstrede efterog mellemafgrøder,
 bekæmpe korsblomstret ukrudt,
 vælge resistente sorter ved mere udbredte
angreb.
25...|
Tak for opmærksomheden

similar documents