Faglige vejledere - Inklusionsportalen

Report
Den faglige vejleder
Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem
bestemmer over mig?
Hvad kan du nu forvente?
• Konteksten. Vigtigheden af den,
mulighederne i den.
• At vejlede. Hvad indebærer det?
• Vejlederens rolle i inklusionspolitikken.
• Finns visioner for de faglige vejledere.
• Refleksion: Hvad er min kontekst? Hvad
er en vejleder?
• Fælles opsamling.
Kontekst
• ’without context, words and actions have no
meaning at all’ (Gregory Bateson)
Kontekst
• Kontekst = Sammenhæng
• Eksempler: Sprog, tonefald, kropssprog,
relation, tidligere erfaringer, forforståelser,
fysisk placering, position, kultur, økonomisk og
politisk status osv. osv.
Hvad ser du?
Konteksten
• Konteksten bestemmer den mening og
betydning som alle ord og handlinger får for
os.
• Konteksten er så stor, at vi altid kan skifte
fokus i konteksten. Der findes ikke ét rigtigt
svar, men mange mulige anskuelser.
• Jeg kan altid tage et nyt perspektiv i
konteksten.
Fag og proces
• Altid dobbelt fokus:
– Min faglige viden og erfaring, som jeg skal bringe i
spil, der hvor den efterspørges.
– På hvilken måde skal jeg bringe min viden i spil, så
den kommer til størst mulig nytte og gavn?
(hvordan skal jeg planlægge processen?)
Hvad er en faglig vejleder?
• Faglig: Man har en specialiseret viden, som
man kan vejlede andre i. Hvis man ikke har
viden indenfor et fag, kan man ikke være
vejleder. Så vil ingen opsøge dig!
• Faglig ikke knyttet til skolefag, men til det
vidensområde man vejleder indenfor. F.eks.
Pædagogik, matematik, IT, psykologi osv.
Proces
• At intervenere ved hjælp af måden processen
tilrettelægges på.
• Bevidst valg af metode, handlinger og tavshed.
• Bevidste valg om mødeafholdelse,
mødedeltagere, procesansvar, enesamtaler,
forældremøder, undervisning osv.
• At lave kontrakter, at stille spørgsmål, at møde
modstand, at evaluere, at…
Vejlede:
• Vejledning: hjælpe nogen som er mindre
vidende eller erfaren end én selv på et
bestemt område, fx ved at give oplysninger
eller vise hvordan noget skal udføres
(www.ordnet.dk)
• Der findes 1 rigtig vej at gå.
Rådgivning
• At få kvalificeret sine overvejelser i
problemstillinger, hvor der er flere mulige veje
at gå.
Træning
• At træne konkrete færdigheder i praksis.
Proces og relationer
• Afholdelse af møder, forhandling af kontrakt
med ledelse, kolleger, forældre, planlægning
af intervention, håndtering af modstand osv.
En vejleder:
• Rådgiver, vejleder, træner.
• Vejledere skal være fagkyndige og
proceskyndige.
• Har viden og erfaring indenfor et fag, som skal
videreformidles til kolleger.
• Har viden om tilrettelæggelse af processer, så
man når igennem med sin faglige viden.
• Vigtigt at kende sin organisatoriske placering.
Organisatorisk placering
Sådan skal vi gøre.
Finn Mikkelsen, chef
for skoler og
dagtilbud i Norddjurs
kommune
Ledelses
ret og
ansvar.
Skole- og
dagtilbudsledere
Lærere,
pædagoger.
Ingen ledelsesret, men
ansvarlige
medarbejdere
Faglige
vejledere
Hvordan gør vi i
Norddjurs kommune?
Hvordan gør vi på min
skole/institution?
Hvordan gør
jeg?
Politik for inklusion og tidlig indsats
• Kommunens skoler og dagtilbud skal tilpasses
til børnene og ikke omvendt. Visionen:
– Alle børn og unge oplever mulighed for at være
aktive og ligeværdige deltagere i anerkendende og
inkluderende fællesskaber i skole- og dagtilbud
med fokus på læring og udvikling.
– Der sikres en tidlig opsporing…
Inklusion fortsat
• www.norddjurs.dk Læs Politik for inklusion og
tidlig indsats.
…I Norddjurs kommune er
inklusion…. Udgangspunktet er, at
tilbuddene skal være tilpasset
børnene – og ikke omvendt…
De faglige vejlederes rolle i
inklusionspolitikken
• Politikken skal bl.a. opfyldes via fagprofessionelle
med stærke faglige kompetencer.
• Man kan øge kompetencer ved faglig refleksion
og sparring med kolleger i teamsamarbejdet.
• Faglige vejledere skal opprioriteres og vidensdele
både lokalt og kommunalt.
• Ledelsen skabe stærkt fagligt miljø gennem
supervision og feedback til den enkelte
medarbejder.
• Fagprofessionelle skal fagligt begrunde valg af
mål og metoder.
Faglige vejledere skal være med til at
opfylde inklusionspolitikken
• Finn er ved at udarbejde sin vision for
de faglige vejledere i Norddjurs
kommune.
• Formålet med de faglige vejledere er
at skabe miljøer, hvor børn og unge får
den bedste læring og udvikling. De
bedste faglige vejledere er
karakteriseret ved viden,
nysgerrighed, ambition, engagement.
Ledelse
Skole- og
dagtilbudsafdelingen
Kommuni
kation
Lovgivning m.v.
Børns læring og
udvikling
Lærere/pædagoger
Kommuni
kation
Skole- og dagtilbudschefen
Vejlederen
Hvor kan jeg få indflydelse?
• Lovgivningen, politik. Brug ikke børnenes tid!
• Får du den legitimering, opbakning og
tydelighed fra din leder som du ønsker? Kan
du kalde på det du mangler?
• Brug energien, der hvor du kan skabe
forandring. Med din egen rolle og faglighed! I
kontraktforhandling med din leder, i processen
med dine kolleger, sammen med børnene.
Hvad er konteksten på/i din
skole/institution?
• Hvilke forventninger har din ledelse til dig?
• Hvilke forventninger har du til din ledelse?
• Hvordan er din rolle og dit ansvar overfor dine
kolleger i din rolle som vejleder?
• Disse spørgsmål knytter an til den opgave I
kommer herfra med.
Opsummering
• Det er konteksten, der bestemmer hvad vi ser.
Vigtige kontekster her er altså:
– Inklusionspolitikken med klare opgaver til faglige
vejledere.
– Finns vision for de faglige vejledere. Ambition,
viden, procesfærdigheder, supervision. Vi går efter
det bedste!
– Rammesætning, legitimering og aftaler på jeres
egne skoler og institutioner.
– Jeres egen forståelse af jeres rolle.
Hvad er en faglig vejleder?
• Konteksten er afgørende for hvad vi ser. Vi har
nu sat fokus på dele af konteksten for den
faglige vejleder. Hvad ser du nu?
• Opgave: Deles i grupper a 4 personer. Drøfte
spørgsmålet:
– HVAD ER EN FAGLIG VEJLEDER?
Spørgsmål til inspiration i
gruppearbejdet:
• Hvad er en faglig vejleder? Hvilken funktion
udfylder I?
• Støttespørgsmål:
– Hvad laver jeg?
– Hvordan løser jeg mine arbejdsopgaver? Hvilke
metoder og evt. teorier er vigtige for mit arbejde?
– Hvad er vigtigt for, at jeg kan være en vidende,
ambitiøs og proceskyndig vejleder?
– Hvad har jeg brug for fra min ledelse?
– Hvor er grænsen? Hvad er ikke mit arbejdsområde?
Opsamling i plenum
• Del og mærk glæden ved en fælles refleksion!
• Efterfølgende vil vi samle jeres overvejelser i
en definition af rollen som faglig vejleder.
Denne får I efterfølgende på skrift.
Tak for din tid og
opmærksomhed!

similar documents