Barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin

Report
Barnperspektivet inom
vuxenpsykiatrin i Göteborg
Barnperspektivutvecklare
Agneta Leemann och Bimbi Dahne Widerberg
[email protected]
[email protected]
Skyldighet för hälso- och sjukvården att särskilt beakta
barns behov av information, råd och stöd
Hälso- och sjukvårdslagen 2 g §
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av
information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan
vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med
1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande
medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen
som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag
(2009:979).
2014-09-04
2
Vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rättspsykiatri
Neuropsykiatri
Beroende
Psykiatri
Psykos
Psykiatri
Affektiva I
Psykiatri
Affektiva II
2014-09-04
3
Våra arbetsuppgifter
 Utbilda och handleda personal
– Föra barnen på tal
– Beardslees familjeintervention
 Bidra till utveckling av rutiner och riktlinjer
 Sprida information och vara konsulter
 Medverka i nätverk lokalt, regionalt och nationellt
2014-09-04
4
Kartläggning av antalet minderåriga barn
Psykiatri Psykos 2013
 Totalt antal patienter 2 609
 236 patienter har minderåriga barn
 Sammanlagt 412 minderåriga barn
2014-09-04
5
Förekomst av psykisk ohälsa
1/5 av Sveriges befolkning drabbas varje år av
någon form av psykisk ohälsa
Ångestsjukdomar (oro, fobier, tvång)
Affektiva sjukdomar (depression, bipolär sjukdom)
Personlighetsstörningar (sårbarhet, instabilitet)
Psykossjukdomar (förändrad verklighetsuppfattning)
Neuropsykiatriska sjukdomar (ADHD, Aspergers syndrom)
Beroendesjukdomar (alkohol, droger, mediciner)
2014-09-04
6
Vad kan förälderns psykiska ohälsa
innebära för barnen?





Koncentrationssvårigheter
Oro och fantasier
Skuld och skam
Ibland svikna löften från föräldern
Risk för ökad social utsatthet
2014-09-04
7
Barns psykiska hälsa
Skyddande faktorer och riskfaktorer
 Skyddande faktorer finns i barnens vardag: föräldrar, skola,
kamrater, intressen
 Många skyddande faktorer är gynnsamt
 En riskfaktor för barn är att ha en förälder med allvarlig psykisk
ohälsa
2014-09-04
8
Lite statistik
 60 % av alla individer i Sverige har någon nära anhörig som lider av
psykisk ohälsa eller har egen psykisk ohälsa
 25 % av alla barn i Sverige lever i dysfunktionella familjer
 10 % av alla barn i Sverige är Young carers
2014-09-04
9
10

similar documents