Unga och arbete

Report
Susanne Zander
coordinator
Samla in och sprida
kunskaper och
erfarenheter från
ESF-projekt för unga
Ungdomsprojekt 2007–2011
Mellanregionala
1%
Övre Norrland
13 %
Mellersta Norrland
9%
Norra Mellansverige
9%
Västsverige
22 %
Sydsverige
14%
Östra Mellansverige
10 %
Stockholm
5%
Småland och öarna
17%
Målgruppen
Metoder/arbetssätt
Systemfel
Unga 16-25 år
1 200 000 individer
En polarisering, å ena sidan…
•
•
•
•
Den mest välutbildade generationen någonsin
Intresserade av samhällsfrågor
Ser positivt på sin framtid
Har god fysisk hälsa
Å andra sidan…
• Mer än var tionde elev byter gy-program under de
första två åren.
• Av dem får bara var tredje slutbetyg efter tre års
studier, jämfört med 85 procent av dem som stannat
kvar på samma program.
• Varför hoppa av? Bristande vägledning, skäl
kopplade till skolan, skäl utanför skolan
Forts…
•
•
•
•
Etableringsåldern är 27 år
Varannan erfarenhet av arbetslös
Ökad psykisk ohälsa/ ekonomisk utsatthet
Bor kvar hos föräldrarna/senarelagd
familjebildning
• Var tionde varken arbetar eller studerar
Ungdomsarbetslösheten inte ett temporärt problem
35
Andel arbetslösa 18-24 år av den registerbaserade arbetskraften, okt 2012, AF
30
med aktivitetsstöd
Öppet arbetslösa
25
20
15
10
5
0
Unga som varken arbetar eller studerar under ett helt år
• Många både i låg- och högkonjunktur
• Många har funktionsnedsättningar
• Fler i åldern 20-25 år men en högre andel av
dem i 16-19 års ålder har okänd aktivitet
• En högre andel 16-19 åringar varken arbetar
eller studerar 2 år i följd
• Förebyggande och tidiga insatser saknas!
Problembilden är komplex
Depression
Bristande
kunskaper i svenska
språket
Läs- och
skrivsvårigheter
Saknar arbetslivserfarenhet
Neuropsykiatrisk
nedsättning
Fysisk
funktionsnedsättning
Intellektuell
funktionsnedsättning
Social fobi
Kriminalitet
Missbruk
Problem i hemmet
Inte avslutad
utbildning
Och kräver samarbete…
Samtalsstöd
Praktik
Motivationshöjande insatser
Stöd för att deltagaren ska få en struktur i sin vardag
Vägledning i att söka arbete
Yrkesutbildning
Vägledning i att söka studier
Vidareslussning till stöd/andra insatser
Stöd för att avsluta grundskole- eller gymnasieutbildning
Vägledning stimulera entreprenörskap/eget företagande
Friskvård
Entreprenörskap
Transnationellt erfarenhetsutbyte med andra länder
Psykologstöd
Tid utomlands i arbete, studier eller praktik för deltagare
Vanligt i
ungdomsprojekten
Mindre vanligt i
ungdomsprojekten
Det lönar sig
Den faktiska kostnadsminskningen/individ ett år efter
projektdeltagande, projektkostnad avräknad
Pensionsålder
5 år
(67 år)
(440 000 SEK)
1 år
36 000 SEK
592 individer=över 21 miljoner
Allt går inte att räkna i pengar
”Alla mina drömmar var så långt borta förut,
nu kan jag snart ta på dom!”
deltagare i projekt
Framgångsfaktorer i arbetet med unga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samverkan och samlokalisering
Helhetsperspektiv
Frivillighet
Bemötandet och engagemanget
En flexibel verktygslåda
Samarbete med arbetsgivare
Individuellt anpassade insatser
Långsiktighet – det får ta tid
Tydligt syfte med varje insats
Hur och varför ESF i det regionala
utvecklingsarbetet?
-strategiskt verktyg för ett långsiktigt
arbete
-strukturell påverkan
-växla upp offentliga medel
I det regionala utvecklingsarbetet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prao
Praktik
Sommarjobb
Sommarentreprenörer
Ung företagsamhet
Mentorer
Generationsväxling
Programråd
Navigatorcenter
• Vägledning och
information
• Kompetensutveckling för
personalgrupper
• Fadderklasser
• Läxhjälp
• Modersmålsundervisning
• Ungdomsjobb
• Fler förslag?
Implementering inget att ta lätt på
• Vad ska utvecklas? (nära ordinarie verksamhet)
• Hur och av vem? (ordinarie personal)
• Fokus på effektmål (strukturell förändring) inte projektmål (antal deltagare)
• Möjligt att implementera (inte för dyrt)
• Implementering styrgruppens ansvar – inte projektledarens
• Rätt personer i styrgruppen (mandat att fatta beslut)
• Tänk implementering före dag ett – behoven i regionen
Systemfel temagruppen strävar att motverka
• Svårt lära från genomförda insatser
• Förbättrad utvärdring för kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik
• Unga hoppar av skolan
•Kommunernas informationsansvar
• Kartläggningen har brister – unga anvisas fel
• Problematiskt att samverka mellan myndigheter
www.temaunga.se
[email protected]

similar documents