MOB

Report
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin
OMECTS nr. 5560/ 07.10.2011
•
•
Management resurse umane în Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, modificată
şi completată
OMECTS nr. 5488/ 29.09.2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
1
Abrevieri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MOB = Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/ 07.10.2011
LEN = Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, modificată şi completată
CŞ = Consorţiu Şcolar
UPJ = Unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică
AT = Asociere temporară între UPJ în vederea organizării concursului
SITE = site mobilitate: http://ww.isjmm.ro, Mobilitate
FORUM = forumul directorilor: http://www.isjmmforum.ro
ISJMM = Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
CMRU/ IMRU = Compartimentul/ Inspectorul şcolar pentru Managementul Resurselor
Umane
CA = Consiliu de Administraţie
MECTS = Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
PÎ = proiect de încadrare pe 2012-2013
RA = Restrângere de activitate (situaţie în care se poate regăsi un titular de sistem)
CMISJ = Comisia Judeţeană de Mobilitate a Personalului Didactic
CMUPJ = Comisia de Mobilitate la nivelul UPJ
LPCVR = Lista posturilor/ catedrelor didactice vacante/ rezervate
IDRU = Inspector şcolar pentru Dezvoltarea Resursei Umane
2
Comunicarea cu IMRU
•
•
•
•
•
•
Prin intermediul [email protected];
Accent se va pune pe transmiterea pe un CD/ DVD/ stik!!!
Transmiterea din partea noastră se va face în principiu pe SITE, cu o menţionare simplă a
postării prin intermediul FORUM
Unele date se vor transmite şi prin intermediul faxului ISJMM 0262-211-992;
După emitere/ semnare, toate documentele vor putea fi ridicate de la ISJMM, cam. 15, dl.
Şumălan Ioan.
A se vedea adresele ISJMM transmise UPJ pentru fiecare etapă
Centralizatorul
•
•
•
cuprinde:
• denumirea postului şi a nivelului
• specializările dobândite prin studii, care pot preda calificat pe postul menţionat
• disciplina de concurs şi programa aferentă
este un document care centralizează formatul de predare ca şi calificat în sistemul
educaţional românesc
apare prin ordin de ministru; o să-l postăm (după cum v-am obişnuit) şi noi pe SITE, în
momentul în care îl vom deţine în format electronic
3
Elaborare decizii personal didactic
•
Şi în acest an (ca şi anul trecut), fiecare decizie va purta un număr de înregistrare distinct. Numărul fiecărei
decizii se va scrie de mână pe decizie şi în registrul unic de decizii al inspectorului şcolar general, prin
urmare orice eroare voită sau nevoită implică muncă suplimentară;
•
Pentru posturile/ catedrele care nu figurează în aplicaţia web (cele care nu au cod), nu se mai emit decizii
de numire pe post, pentru că procedura şi aşa e greoaie;
•
Dacă se întâmplă să se comunice vreun post în afara perioadei de publicare în listă, după comunicarea
către ISJMM a PÎ, aceasta se va face doar semnat şi ştampilat la sediul ISJMM, adresă ce va fi însoţită de o
NOTĂ EXPLICATIVĂ a directorului care va fi depusă la inspectorul școlar pentru implementarea
descentralizării instituționale; cele care se încadrează în termene vor fi publicate
•
Atenţie la termenele prevăzute de Calendar, ISJMM putând în principiu să modifice lista posturilor până cu
2 zile înainte de publicare; cine transmite adrese după această cu posturi eliberate o face printr-o adresă
doar însoţită de NOTA EXPLICATIVĂ elaborată de către director;
•
Începând din acest an ŞI DIRECTORII EMIT DECIZII PENTRU PERSONAL DIDACTIC. Vă rugăm să vă ghidaţi
permanent în emiterea unei decizii, utilizând ca model ultimul ordin al ministrului!!!
•
Deciziile emise de către ISJMM sunt de repartizare/ numire (nu de salarizare); directorul emite decizia
de încadrare/ salarizare (pentru fiecare decizie emisă de către ISJMM) şi încheie contracul/ contractele
individuale de muncă (diferenţiate) ÎN BAZA STUDIILOR FINALIZATE. Sunt situaţii în MOB nouă în care
directorul emite toate aceste tipuri de acte.
4
Cadrele didactice care nu sunt la catedră! ! !
•
Orice cadru didactic trebuie să fie la catedră pe perioada anului şcolar;
•
Dacă nu este la catedră, un cadru didactic poate beneficia de câteva tipuri de concedii, specificate în LEN,
inclusiv concediile medicale, concedii care – de acum – sunt aprobate de către CA al unităţii şcolare cu
personalitate juridică (în continuare UPJ);
•
În afara celor două cazuri, dacă un cadru didactic nu este la catedră, şcoala va opera desfacerea
disciplinară a contractului de muncă, în urma anchetei efectuate conform Titlului IV – Statutul
personalului didactic, Secţiunea a 11-a – Răspunderea disciplinară şi patrimonială. Directorul este direct
răspunzător pentru aplicarea legii, în cazul în care un cadru didactic nu este prezent la ore;
•
Suntem nevoiţi să facem aceste precizări, deoarece sunt cadre didactice nemulţumite în sistem pe motivul
prea multor profesori plecaţi din şcoală fără aprobare;
•
UPJ este obligată să dea răspuns în scris tuturor solicitărilor venite de la angajaţi, răspunsul oficial va fi
înregistrat în Registrul de intrări-ieşiri al şcolii. A se menţiona pe fiecare document cadrul legal, doar aşa
cei implicaţi vor citi şi legea şi va exista protecţie şi pentru unii şi pentru alţii;
•
Din inspecţiile făcute în şcoli, rezultă că multe dintre acestea nu au registrele “oficiale”, respectiv, acestea
devin oficiale când: 1. sunt înregistrate în Registrul de intrări-ieşiri, 2. au paginile numerotate, au procesulverbal la final de deschidere a registrului, 3. conţin numele şi prenumele - în clar - şi semnăturile celor
prezenţi la şedinţe, 4. trecerea tuturor acţiunilor în procesul-verbal (de exemplu: “Se discută proiectul de
încadrare pentru anul şcolar 2012-2013.” Secretarul CA a uitat verbul esenţial din frază. Fraza ar trebui
continuată de exemplu cu: Acesta se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi 1 vot “împotrivă”. Verbul care se
trece este cel precizat de lege pentru îndeplinirea acţiunii).
5
MOB, 50(1), 53(2) – Comisia de Mobilitate
•
•
•
la nivel judeţean - CMISJ: preşedinte – Vlaicu Susana, vicepreşedinte – Coroiu Mircea
Dumitru, secretar – Abraham Mihaiela, membri – inspectori şcolari de specialitate/ metodişti
pentru fiecare disciplină, minorităţi, Mărgineanu Ioana Mihaela Ramona, Dancu Liliana
la nivelul UPJ - CMUPJ, propusă şi validată de către CA al UPJ
termen pentru emiterea deciziei: 3 ianuarie 2012
MOB, 5 – Eliberarea din funcţie a personalului didactic
• se dispune de către director, cu aprobarea CA al UPJ, în următoarele situaţii:
a) la încetarea de drept a contractului individual, conform art. 55-a, 56 din L. 53/ 2003 – Codul
muncii, republicată
b) prin acordul părţilor, conform art 55-b din L. 53/ 2003 – Codul muncii, republicată
c) la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform art. 81 din L. 53/ 2003 – Codul muncii,
republicată
d) ca efect al aplicării de sancţiuni disciplinare, în baza LEN, 280(2f)
6
Prima diferenţă dintre:
titulari ai şcolii vs. titulari de sistem
•
•
•
•
Pentru titularii de sistem, deciziile au fost elaborate de către ISJ Maramureş. Nu sunt titulari
de sistem, cadrele didactice care au fost titularizare în baza art. 253 din LEN.
Pentru titulari ai şcolii, deciziile se vor emite de către directori; unele au fost emise de către
ISJ Maramureş (titularii şcolii numiţi prin art. 253 din LEN şi prin Instrucţiunea nr. 3/ 2011)
În urma oricărei decizii emisă de către directori, privind titularii de sistem, se va înştiinţa
ISJMM – CMRU în vederea actualizării bazei de date privind titularii de sistem, faţă de care
ISJMM mai are încă obligaţii
numai în urma participării la concurs şi titularizării prin concurs într-un UPJ se pierde
titularizarea de sistem
MOB, 4(2) – Etapele mobilităţii personalului didactic
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
constituire posturi
constituire norme
întregirea normei titularilor
stabilire posturi şi publicare în vederea ocupării
transferarea titularilor de sistem prin restrângere de activitate ori prin desfiinţarea unor UPJ
ocupare posturi/ catedre prin concurs, organizat de către UPJ/ CŞ/ AT
completarea normei didactice
repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în şedinţă publică
ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora
ocuparea posturilor/ catedrelor prin detaşare
ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora/ detaşare pe tot parcursul anului şcolar
7
MOB, 4(5) – Ordinea ocupării posturilor în UPJ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
•
întregirea normei titularilor
transferarea titularilor de sistem prin restrângere de activitate ori prin defsiinţarea unor UPJ
•
transferarea cadrelor didactice în UPJ cu avizul CA al UPJ, dacă în anul şcolar curent a fost DIIINRA
•
titularizarea cadrelor didactic prin LEN, 253 şi MOB, 62-63
•
continuitatea “suplinitorilor” prin MOB, 111(6-9)
ocupare posturi/ catedre prin concurs, organizat de către UPJ/ CŞ/ AT
completarea normei didactice
repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în şedinţă publică (şedinţă publică, organizată de către
ISJMM)
ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora
ocuparea posturilor/ catedrelor prin detaşare
ocuparea posturilor/ catedrelor prin plata cu ora/ detaşare pe tot parcursul anului şcolar
MOB, 7, 24(2) – Planurile de şcolarizare
•
•
propunerile planurilor de şcolarizare se transmit de către UPJ către ISJMM până la data de 22.12.2011,
sunt avizate provizoriu de către ISJMM şi se transmit MECTS pentru aprobarea de către Guvern a cifrei de
şcolarizare
se aprobă prin ordin de ministru; sunt avizate de către ISJMM până la 03.01.2012
MOB, 9-18 – Studiile şi Norma
•
•
art. 9, 12, 15, 16, 17, 18 din MOB precizează condiţiile de studii pentru ocuparea de posturi/ catedre în
învăţământul preuniversitar
art. 10, 11 din MOB precizează norma cadrelor didactice
8
MOB, 21 – Reţeaua şcolară
•
•
ISJMM dă publicităţii, până la data de 3 ianuarie 2012, reţeaua şcolară a UPJ de stat şi particular
autorizate/ acreditate (LEN, 61-5)
reţeaua şcolară rămâne în forma finală, aşa cum va apărea ea pe SITE la data de 03.01.2012
I. MOB, 22(2) – Revizuirea deciziilor titularilor de sistem, ca urmare a
restructurării reţelei şcolare, modificării numelui UPJ. Calendar
•
UPJ aflate în situaţiile de mai sus vor trebui să trimită spre
modificare deciziile TITULARILOR DE SISTEM (urmăriţi
culoarea în calendar). Astfel, UPJ vor transmite la ISJMM
(cam. 9):
a. copii după deciziile titularilor de sistem,
b. copii după buletin/ carte de identitate sau certificat de
naştere ale titularului (de preferat buletin/ carte de
identitate),
c. copie după diploma/ diplomele de studiu care are/ au
relevanţă la refacerea numirii şi
d. tabelul de pe SITE cu aceste date (numai în format
electronic, exclus email).
•
Emiterea deciziilor revizuite
•
Cine nu se va încadra în termenele calendarului va rămâne cu
modificările deciziilor pentru anul următor!!!
Pe FORUM se vor posta tabele cuprinzând deciziile care pot fi
ridicate şi data de când vor putea fi ridicate.
Considerăm că directorii pot emite decizii pentru titularii de
şcoală, în caz că între timp şi-au schimbat numele UPJ în
aceeaşi perioadă
•
•
L
Ma
5
12
19
26
6
13
20
27
L
Ma
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
•
Decembrie 2011
Mi
J
V
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30
Ianuarie 2012
Mi
J
V
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
S
3
10
17
24
31
D
4
11
18
25
S
D
1
8
15
22
29
7
14
21
28
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
9
MOB, 23 – Consorţiile şcolare (CŞ)
•
•
a)
b)
c)
d)
e)
f)
UPJ comunică ISJMM toate CŞ în vederea transmiterii
acestora publicităţii (se vor respecta termenele)
pentru realizarea acestui lucru una din UPJ din CŞ va
transmite prin fax un tabel Excel cu următoarea structură:
Denumirea UPJ
Adresa şcolii
Telefon şcoală
Fax şcoală
Nume director
Mobil director
pentru fiecare UPJ din consorţiul înfiinţat, se va începe cu
UPJ organizatoare a concursului şi se ve preciza asta în
tabel. Se va trimite şi o copie după acordul CŞ
•
Termenul limită pentru publicarea pe SITE (www.isjmm.ro,
Mobilitate, Subiect Consorţii şcolare) şi pe site-ul fiecărei UPJ
din consorţiul înfiinţat
•
După data de 10.03.2011, componenţa consorţiilor şi lista
publicată poate fi modificată numai după informarea MECTS.
L
Ma
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
•
Ianuarie 2012
Mi
J
V
S
4
11
18
25
7
14
21
28
5
12
19
26
6
13
20
27
D
1
8
15
22
29
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
10
MOB, 29 – Pensionarea
•
•
•
•
•
fiecare UPJ va comunica obligatoriu un tabel DBF (indiferent
dacă are sau nu cazuri): lista cadrelor didactice care se vor
pensiona cu 01.09.2012 – pentru limită de vârstă şi la cerere,
pentru pensionare anticipată sau anticipată parţială,
conform meniului din aplicaţia Res-umane, Liste pensionari/
examene, semnat şi stampilat – în format scris şi electronic –
pe [email protected] şi la cam. 9
Termenul limită pentru publicarea pe SITE(www.isjmm.ro,
Mobilitate, Pensionare) şi pe site-ul fiecărei UPJ din
consorţiul înfiinţat
Personalul de conducere, îndrumare şi control care
îndeplineşte condiţiile legale de pensionare nu mai poate
îndeplini funcţia ocupată şi revine la postul/ catedra pe care
este titular
Un cadru didactic se pensionează de regulă la sfârşitul/
începutul anului şcolar. Dacă doreşte pensionarea în timpul
anului şcolar, depune o cerere la UPJ – însoţită de documente
justificative, hotărârea privind pensionarea revenind CA al
UPJ, directorul emiţând decizia de eliberare din funcţia
didactică
ATENŢIE! MOB nu mai prevede acordarea continuităţii ca
titulari cadrelor didactice pensionabile!
L
Ma
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
•
Ianuarie 2012
Mi
J
V
S
4
11
18
25
7
14
21
28
5
12
19
26
6
13
20
27
D
1
8
15
22
29
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
11
MOB, 30 – Întregirea normei cadrelor didactice titulare în două sau mai
multe unităţi de învăţământ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fiecare UPJ va înregistra solicitările cadrelor didactice şi le
vor rezolva în CA al UPJ
în urma hotărârii CA al UPJ, directorul şcolii va emite decizia
de întregire a normei (titularii de sistem care recurg la
această opţiune rămân titulari de sistem); directorul UPJ în
care cadrului didactic i s-a aprobat întregirea va informa şi
cealaltă/ celelalte UPJ în care cadrul didactic a fost titular, în
vederea constituirii corecte a catedrelor; se încheie act
adiţional la contractul de muncă
întregirile de normă se realizează în perioada constituirii
catedrelor
tot în această perioadă se lucrează la PÎ
L
Ma
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
•
Ianuarie 2012
Mi
J
V
S
4
11
18
25
7
14
21
28
5
12
19
26
6
13
20
27
D
1
8
15
22
29
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
Termenul limită pentru aprobarea întregirile de catedră de
către CA al UPJ
Termenul limită pentru emiterea deciziei de către director
Termenul limită pentru înştiinţarea UPJ-urilor la care cadrul
didactic titular renunţă în vederea întregirii normei, de către
UPJ-ul care i-a întregit norma
Termenul limită pentru comunicarea întregirilor aprobare
către ISJMM – CMRU, de către UPJ-ul care a emis decizia
ATENŢIE! Recomandăm directorilor să fie atenţi acolo unde în
MOB apare formularea “cu acordul cadrului didactic”, să
existe în UPJ solicitările acestora.
12
MOB, 31-34 – Constituire normă titulari
•
constituirea normei se face la nivelul UPJ sau a CŞ din care face parte UPJ (aici aveţi o
noutate favorabilă cadrelor didactice titulare):
–
–
–
•
•
•
•
cu ore în specialitate la disciplinele pe care este titular – conform actului de numire/ transfer/
repartizare în alte UPJ din cadrul consorţiului/ UPJ-ului,
cu ore la alte discipline pe care poate să le predea la nivelul UPJ,
cu activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ – conform 263-3 din LEN
pentru un cadru didactic titular se poate menţine norma de predare-învăţare-evaluare
constituită în întregime din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ,
pentru o perioadă de un an şcolar, cu posibilităţi de prelungire, cu acordul CA al UPJ, pentru
încă cel mult doi ani şcolari consecutivi.
acordul cadrului didactic se exprimă în scris, prin cererea pentru constituirea normei conform
art. 31 sau a art. 32
în baza CA al UPJ, directorul emite decizia de constiotuire normă, după care încheie act
adiţional la contractul de muncă
MOB, 34 stabileşte cadrele didactice titulare care sunt vizate de aplicarea cu prioritate a art.
31 sau 33, întâi criterii, pe urmă Anexa nr. 2 la MOB
13
MOB, 59 –Transferul titularului DIIINRA
•
dacă în anul şcolar 2011-2012 a fost rezolvat un titular în RA
prin DIIINRA, în condiţiile în care la nivelul UPJ există un post
vacant, ISJMM emite decizie de transfer prin RA în UPJ-ul în
cauză, începând cu 01.09.2012 – la solicitarea cadrului
didactic, cu acordul CA al UPJ-urilor unde e titular şi al CA al
UPJ unde doreşte transferul. Paşii soluţionării cazurilor:
•
•
•
•
cadrele didactice în cauză se adresează
conducerii UPJ unde este DIIINRA şi în care
este încadrată
CA al UPJ îi răspunde în scris solicitantului în
cauză motivele acordului/ refuzului
CA al UPJ comunică motivele acordului/
refuzului pentru transfer pentru RA la ISJMM
CA al ISJMM analizează situaţiile transmise de
către UPJ şi stabileşte lista finală a cadrelor
didactice pentru care se emit decizii (decizia
de repartizare pe post în acest caz va fi emisă
de către ISJMM – CMRU, odată cu celelalte
decizii de RA – a se vedea Calendar RA)
L
Ma
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
L
Ma
6
13
20
27
7
14
21
28
•
Ianuarie 2012
Mi
J
V
S
4
11
18
25
6
13
20
27
7
14
21
28
D
1
8
15
22
29
Februarie 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
5
12
19
26
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
14
II. 2. b. MOB, 35-38, 51(4), 111(11) – PÎ al UPJ pe 2012-2013
•
•
•
•
fiecare UPJ va întocmi propriul PÎ prin director
analizarea PÎ în cadrul CA al UPJ
aprobarea formei finale a PÎ în cadrul CA al UPJ
CA al UPJ stabileşte modalităţi de ocupare şi condiţii
specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor/ orelor
vacante/ rezervate, conform art. 255(5) din LEN
•
Analiza, corectarea şi avizarea PÎ şi a ofertei de posturi/
catedre vacante/ rezervate de către ISJMM
În această perioadă se va face programarea la ISJMM a
prezentării PÎ de către fiecare UPJ prin director în CMISJ
•
•
•
•
•
ATENŢIE LA CE SCRIE MAI JOS!
Directorul de UPJ care nu s-au constituit în CŞ şi care nu au catedre
complete decât împreună cu o altă UPJ, se va prezenta împreună cu un
alt director (la data programării unuia dintre ei) şi vor solicita în scris
(printr-o adresă comună, semnată şi ştampilată) publicarea unei
catedre întregi (dacă aceasta e dorinţa) din cele două PÎ întocmite
În UPJ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, UPJ având
clasele I-XII/ XIII/ XIV posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate
se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător UPJ şi postului
didactic. În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de
activitate, în UPJ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate
catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII (rugăm directorii să
nu sune la ISJMM-CMRU prin necitirea acestui text)
în situaţia în care la nivelul unei UPJ există RA, anexat la PÎ şcoala va
comunica printr-o adresă scrisă anexată PÎ şi felul evaluării cadrelor
didactice aflate în RA
L
Ma
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
L
Ma
6
13
20
27
7
14
21
28
•
Ianuarie 2012
Mi
J
V
S
4
11
18
25
6
13
20
27
7
14
21
28
D
1
8
15
22
29
Februarie 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
5
12
19
26
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
15
MOB, 38-39 – PÎ al UPJ pe 2012-2013
•
LPCVR complete şi incomplete se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate astfel:
• UPJ afişează PÎ la avizier, o publică în presa locală şi pe site-ul propriu în termen de 3
(trei) zile lucrătoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/ rezervate de către
ISJMM
• ISJMM întocmeşte LPCVR, complete şi incomplete transmise de UPJ şi o publică, cu cel
puţin 30 de zile înainte de rezolvarea restrângerilor de activitate, prin afişare la avizierul
instituţiei, pe site-ul instituţiei, pe site-ul MECTS
• directorii UPJ şi comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic au obligaţia de
a reactualiza după fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic, lista afişată
•
CA şi directorul UPJ răspund de constituirea corectă a catedrelor, de încadrarea titularilor şi
de vacantarea posturilor didactice/ catedrelor complete şi incomplete, rămase
neocupate!!!
16
MOB, 41 – Cine poate participa la etapa de restrângere de activitate (RA)?
Răspuns: Titularii de sistem, care:
•
sunt încadraţi în învăţământul preuniversitar de stat, aflaţi în RA
•
sunt încadraţi în învăţământul preuniversitar particular acreditat, în baza concursului
organizat confom Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea
posturilor/ catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din
învăţământul preuniversitar aprobată prin OMEC nr. 5656/ 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/
catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la
nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/ grupurilor de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante, aflate în
situaţia de RA
•
au fost transferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ
preuniversitar particular acreditate/ autorizate, prin transfer pentru RA/ pretransfer, aflate în
RA
•
au fost transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform OUG 26/ 1997 privind
protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin L 108/ 1998, care
funcţionează în subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi pentru protecţia
copilului, aflate în RA
17
MOB, 46 – Stabilirea titularilor care vor intra în RA
•
•
dacă într-o UPJ va exista RA, pentru stabilirea titularilor care vor intra în RA, se purcede ORI
LA organizarea unui concurs, ORI LA evaluarea obiectivă conform ANEXEI NR. 2 - CRITERII ŞI
PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC. Hotărârea aparţine CA al UPJ.
• dacă este ales concursul, atunci comisia stabilită şi aprobată de către CA al UPJ, este:
• preşedinte – directorul UPJ (dacă nu se află în RA) sau un titular, membru CA al
UPJ
• membru evaluator – titular gradul I, de la o altă UPJ
• membru evaluator – reprezentant ISJMM
• secretar – titular, membru al CA al UPJ
• concursul se anunţă de către ISJMM în maxim 48 de ore de la avizarea PÎ al UPJ
• dacă este aleasă evaluarea obiectivă, atunci comisia stabilită şi aprobată de către CA al
UPJ, este:
• preşedinte – directorul UPJ (dacă nu se află în RA) sau un titular, membru CA al
UPJ
• 2 membri – cadre didactice ale UPJ având contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, de altă specialitate
la toate etapele RA participă reprezentantul(ţii) organizaţiei sindicale la nivel judeţean/ UPJ,
pentru acţiunile care se derulează în UPJ – invitaţia va fi realizată de către director/ CMUPJ,
iar pentru acţiunile care se derulează la nivelul ISJMM – invitaţia este realizată de către CMISJ
18
II. 3. MOB, 46 – Calendarul RA
•
•
afişarea la ISJMM a LPCVR
afişarea la ISJMM a listei cadrelor didactice aflate în RA
•
depunerea solicitărilor la UPJ (CMUPJ) de către cadrele
didactice în RA pentru obţinerea consimţământului în
vederea soluţionării RA
•
analiza cererilor în CA al UPJ şi comunicarea în scris a
hotărârii cu privire la acordarea/ neacordarea
consimţământului cadrului didactic şi ISJMM
•
depunerea dosarelor cadrelor didactice aflate în RA la ISJMM
– CMISJ
UPJ va înainta propuneri de comisii de evaluare a probei
orale/ practice la CMRU al ISJMM, pentru emitere decizie
•
•
•
desfăşurarea probelor practice/ orale
afişarea la ISJMM şi pe SITE a listelor cu punctajele acordate
cadrelor didactice care solicită soluţionarea RA
•
înregistrarea la secretariatul ISJMM a contestaţiilor la
punctajele acordate
•
•
soluţionarea contestaţiilor în CA al ISJMM
afişarea punctajelor finale la sediul ISJMM şi pe SITE
•
şedinţa publică pentru soluţionarea RA
•
înregistrarea contestaţiilor la secretariatul ISJMM, cu privire
la modul de soluţionare a RA
•
soluţionarea contestaţiilor în CA al ISJMM
L
Ma
6
13
20
27
7
14
21
28
L
Ma
5
12
19
26
6
13
20
27
Februarie 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
Martie 2012
Mi
J
V
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
S
3
10
17
24
31
D
4
11
18
25
•
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
•
emiterea şi comunicarea
deciziilor de repartizare
distribuirea va mai dura
vreo 2-3 zile, până se
semnează şi se înregistrează
actele; vom comunica pe
SITE şi pe FORUM când să
vină directorii după ele la
cam. 15 (dl. Şumălan)
•
19
MOB, 47-49 – Condiţii specifice pentru RA în şedinţa publică
•
•
•
•
•
•
•
•
•
transferul din rural în urban: numai dacă persoana în RA a obţinut cel puţin 7 la concursul de titularizare în baza căruia s-a
titularizat sau dacă a avut cel puţin media 7 la repartizarea guvernamentală
dacă e titulară şi în rural şi în urban în acelaşi timp: persoana în RA se poate trasfera fie în urban, fie în rural
absolvenţii de învăţământ superior cu specializări în profil tehnic, silvic, economic sau agricol titulari pe educaţie tehnologică
pot ocupa prin RA catedre de educaţie tehnologică
titularii în învăţământul special pot ocupa o catedră/ un post în învăţământul de masă conform specializării
titularii cu specializarea limba română sau limba şi literatura română pe profesor psihopedagog, care îndeplinesc MOB, 9(15)
pot ocupa o altă catedră de profesor prihopedagog
pentru clase speciale de limbi străine/ program intensiv/ bilingv, pentru clase cu predare în altă limbă decât a studiilor
finalizate de titulari, pentru clase/ grupe de hipoacuzici/ surzi, pentru UPJ având clase cu profil sportiv/ artistic, pentru
catedre în domeniul informatică şi TIC, pentru catedre de instruire pratică/ activităţi de pre-profesionalizare, pentru
catedrele/ posturile din cluburile sportive şcolare/ palatele şi cluburile copiilor: susţinerea unei probe orale/ practice
eliminatorie, în profilul postului. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi/ catedre similare. Evaluarea se face de
către o comisie la nivelul judeţean, conform anexelor 4-11 la MOB: preşedinte – inspector şcolar de specialitate/ metodist;
membri – 2 profesori gradul I sau II cu specializarea în profilul postului/ inspector şcolar de specialitate/ metodişti/
responsabili ai comisiilor metodice; secretar – directorul UPJ în care se organizează proba
personalul didactic care a fost transferat prin RA revine la postul/ catedra deţinut(ă) anterior prin decizia obligatorie a
directorului dacă postul sau cel puţin o jumătate din catedră există totuşi la 01.09.2012, MOB, 49(6)
titularii în RA pot ocupa şi posturi în UPJ particulare, dacă acestea au publicat posturi în LPCVR pentru această etapă, dar e
necesar avizul acestora
la RA pot participa şi cadre didactice transferat din învăţământul de stat sau prin concurs în UPJ particulare, în baza
Metodologiei aprobată prin OMEC 5656/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul UPJ particulare
20
MOB, 57 – Ordine de rezolvare a RA în şedinţa publică
a)
b)
c)
d)
e)
•
transferul titularului în RA consimţit între UPJ-uri, în baza acordurilor emise de către conducerile UPJ-urilor, în
ordinea descrescătoare a punctajului
soluţionarea RA în cadrul UPJ, în ordinea descrescătoare a punctajului. Se face pe un alt post/ o altă catedră
conform specializărilor, LEN, Centralizatorului şi MOB
soluţionarea RA la nivelul CŞ (au prioritate titularii în specialitatea postului), în ordinea descrescătoare a
punctajului
solucţionarea RA la nivelul aceleiaşi localităţi (au prioritate titularii în specialitatea postului), în ordinea
descrescătoare a punctajului
în situaţia în care RA nu poate fi soluţionată la nivelul judeţului, RA se soluţionează la UPJ din alt judeţ (au
prioritate titularii în specialitatea postului), în ordinea descrescătoare a punctajului (e necesară la dosar
adeverinţa eliberată de ISJ-ul din judeţul în care este titular, din care să rezulte că postul/ catedra ocupată – în
anul şcolar 2012-2013 este în RA şi nu există posibilitatea soluţionării acesteia la nivelul judeţului în una sau
cel mult două UPJ, cu precizarea numărului de cadre didactice aflate în RA şi a numărului de posturi/ catedre
vacante la specialitatea respectivă, iar cererea de transfer pentru RA în alt judeţ a solicitantului a fost luată în
evidenţă; Aceste cadre vor face dovada domiciliului în judeţul în care solicită RA, până la data depunerii
dosarului, cu BI/ CI/ adeverinţă de identitate)
la punctaje egale, se aplică criteriile socio-umanitare în următoarea ordine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
soţ/ soţie cu activitate în învăţământ în aceeaşi localitate
soţ/ soţie cu domiciliul în aceeaşi localitate
părinţi cu domiciliul în localitate
motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, demonstrat cu certificat medical eliberat de comisia de expertiză a capacităţii de muncă
soţ/ soţie încadraţi în învăţământ în funcţii didactice sau nedidactice
unic întreţinător de familie
minori în întreţinere
părinţi bolnavi
proprietăţi imobiliare în localitate etc.
21
MOB, 53, 57(1a) – Transfer consimţit
•
•
pentru transferarea titularului în RA prin consimţământ între UPJ-uri
• titularul depune la UPJ cererea tip conform Anexei nr. 22 la MOB, însoţită de documentele
menţionate pe cerere şi aprecierea sintetică a UPJ în care a intrat în RA – termen: 1622.02.2012
• CMUPJ verifică dosarele, realizează ierarhizarea candidaţilor (dacă sunt mai multe cereri)
conform punctajului stabilit potrivit Anexei nr. 2 la MOB şi selectează candidatul a cărui
restrângere se realizează prin transfer prin consimţământ între UPJ-uri. CMUPJ va ţine seama
dacă persoana selectată îndeplineşte consiţiile de studii, deţine avizele şi atestatele necesare
ocupării postului – termen: 23-27.02.2012
• CMUPJ înaintează propunerea la CA al UPJ prin raport scris – termen: 23-27.02.2012
• CA al UPJ validează propunerea CMUPJ – termen: 23-27.02.2012
• directorul emite acordul privind transferul cadrului didactic în unitate şi i-l înmânează cadrului
didactic în vederea completării dosarului – termen: 23-27.02.2012
• directorul înştiinţează ISJMM – CMISJ şi CMRU asupra acordării acordului – termen: 2327.02.2012
după acestea, cadrul didactic în cauză urmează paşii necesari ca şi celelalte cadre didactice aflate în RA:
• în perioada 28.02-06.03.2012 – depunerea dosarului la ISJMM (vezi slide-ul Calendarul RA)
• pentru catedrele religie, se anexează la dosar avizul cultului, iar pentru catedrele din discipline
teologice de specialitate din seminarii/ licee teologice se anexează avizul special al cultului
• pentru catedrele de la clasele de învăţător-educatoare, se anexează avizul inspectorului şcolar
de specialitate şi al directorului, cu privire la competenţele de îndrumare a practicii
pedagogice
• pentru posturile din UPJ particulare, se anexează la dosar avizul UPJ respective
22
MOB, 57-59 – Detalii RA
•
dacă titularul în RA sau împuternicitul nu e prezent la şedinţă, CMISJ îi atribuie un post/ o
catedră din oficiu la finalul şedinţei, conform punctajului
•
dacă titularul în RA refuză să-şi facă dosar, conducerea UPJ întocmeşte dosarul acestuia, iar
CMISJ îi atribuie la finalul şedinţei un post din oficiu, conform punctajului. Dacă titularul în
RA, soluţionat de CMISJ, nu se prezintă la postul atribuit, i se aplică, în mod corespunzător,
dispoziţiile legale privind concedierea individuală
•
titularii în RA nesoluţionaţi în anii precedenţi, rămân titulari de sistem în UPJ în care a intrat în
RA şi nu mai fac obiectul RA la nivelul UPJ, participând la sesiunea de RA la nivelul ISJMM, cu
noul punctaj calculat, conform dosarului reactualizat de către cadrul didactic, respectiv de
către director în cazul refuzului cadrului didactic de a şi-l reactualiza (dosarul din anul
precedent va fi preluat de către cadrul în cauză, respectiv de căre director de la inspectorul
şcolar de specialitate sau din centrul în care s-au depus în anul precedent – în vederea
actualizării şi a redepunerii dosarului)
23
MOB, 62-63 – Titularizarea prin LEN, 253
•
•
cadrele didactice încadrate în 2010-2011, care au participat la concursul naţional unic de
titularizare în iulie 2008, iulie 2009, iulie 2010 şi care au obţinut cel puţin 7 şi au ocupat un
post didactic devin titulare, dacă:
• postul nu a fost ocupat în RA
• a fost repartizat prin suplinire, continuitate prin suplinire, suplinire cu post redus, în
2011-2012 doar în judeţul MM în una sau două UPJ
• a fost repartizat în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2011-2012
• deţine gradul didactic definitiv
• postul este complet şi este constituit potrivit MOB, 38(3) şi are o viabilitate de cel puţin
4 ani
• respectă condiţiile de ocupare a postului (Centralizator, MOB, LEN)
• are avizele şi atestatele necesare ocupării postului
• CA al UPJ este de acord
dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, care îndeplinesc cele de mai sus,
pentru departajare se ia în calcul nota cea mai mare de la concursurile din iulie 2008, iulie
2009 şi/ sau iulie 2010. La note egale se aplică în ordine:
• punctajul cel mai mare, conform Anexei nr. 2 la MOB
• media aritmetică (4 zecimale) prin trunchiere a mediei anilor de studiu şi a mediei
examenului de licenţă/ stat/ absolvire (pentru absolvenţii liceelor pedagogice media
anilor de studiu şi media examenului de bacalaureat/ absolvire)
• domiciliul în localitatea în care este postul [vezi MOB, 63 (3b) - obligatoriu]
24
MOB, 62-63 – Titularizarea prin LEN, 253. Calendar
•
cadrele didactice depun la UPJ o cerere
conform Anexei nr. 3 la MOB
•
CA al UPJ analizează cererile individuale şi
comunică cadrelor didactice motivele
acordului/ refuzului titularizării
CA al UPJ comunică ISJMM acordul/ refuzul
•
L
Ma
5
12
19
26
6
13
20
27
Martie 2012
Mi
J
V
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30
S
3
10
17
24
31
D
4
11
18
25
•
depunerea contestaţiilor cadrelor didactice la
comunicarea refuzului acordării titularizării
adresate CA al UPJ; se depun la secretariatul
UPJ
•
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
•
analizarea contestaţiilor în CA al UPJ; la şedinţă
participă şi inspectorul şcolar responsabil de
zonă (în principiu)
•
•
CA comunică în scris candidatului, rezultatul
contestaţiei; rezultatul este definitiv şi poate fi
atacat numai la instanţa de contencios
administrativ
•
după soluţionarea contestaţiei, directorul
emite decizia de numire pe post pentru
candidatul pentru care s-a hotărât acordarea
titularizării şi încheie contract individual de
muncă pe perioadă nedeterminată, începând
cu 01.09.2012
până la 30 martie 2012
directorii UPJ care
organizează concursul în AT
vor transmite la ISJMM o
adresă pentru emiterea
deciziei de constituire a
centrului de către ISJMM,
conform MOB, 111(5) –
numai în acest caz ISJMM
emite decizie de constituire a
centrului de concurs
25
MOB, 68-75, 100 – Definitivatul în învăţământ - înscriere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
examenul se susţine în limba română sau în limba de predare la clasă (în cazul limbilor
minorităţilor naţionale); idem în cazul inspecţiilor la clasă
se poate susţine la una dintre specializările înscrise pe diplomele pe care candidatul le deţine
în caz de promovare, definitivarea se acordă prin OMECTS
înscrierea se face în perioada 1-31.10.2011 pentru sesiunea 2011-2012 la secretariatul UPJ,
conform cecerii tip din Anex nr. 12 din MOB
conducerea UPJ verifică existenţa şi legalitatea documentelor depuse la dosar, conform
MOB, 71 şi le depune la ISJMM - IDRU, unde vor se înregistrează oficial cu număr şi dată.
Conducerile UPJ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de legalitatea actelor
predate
IDRU le supune spre aprobarea CA al ISJMM
înştiinţarea de admitere a dosarelor candidaţilor se face pe site-ul ISJMM, refuzul motivat
prin articolul legislativ neîndeplinit, li se comunică candidaţilor în scris de către IDRU până la
data de 01.12.2011
în perioada 7-20.06.2012, se completează de către director dosarele candidaţilor cu:
adeverinţa privind calificativul anual
procesele-verbale de la inspecţiile la clasă efectuate autentificate de către
directorul UPJ (cel puţin două, efectate în perioada 01.11.2011-05.06.2012)
adeverinţă cu vechimea la catedră
definitivatul constă în:
susţinerea a cel puţin 2 inspecţii la clasă (2-4 activităţi didactice evaluate conform
fişei de evaluare din Anexa nr. 12 la MOB) – cel puţin nota 7
proba scrisă la disciplinele prevăzute de MOB – cel puţin nota 7
drepturile salariale pentru reuşiţi se acordă de la 01.09.2012
26
MOB, 78-99 – Definitivatul în învăţământ - comisii
•
•
•
•
•
•
CA al ISJMM stabileşte centrele de examen până la data de 18.06.2012
Comisia Judeţeană de Examen comunică Comisiei Naţionale de Examen până la data de
20.06.2012:
• lista centrelor de examen de pe teritoriul judeţului
• componenţa comisiilor de examen din fiecare centru de examen (preşedintele e numit
prin OMECTS)
componenţa Comisiei Judeţene de Examen:
• preşedinte – inspector şcolar general adjunct
• secretar – IDRU
• membri – inspectori şcolari de specialitate/ informaticieni/ analişti programatori
componenţa comisiei din Centrul de examen:
• preşedinte – cadru univ. dr. numit prin OMECTS
• 1-2 vicepreşedinţi – inspectori şcolari de specialitate/ directori/ profesori titulari cu
gradul I (al doilea la peste 450 de candidaţi)
• secretar – cadru didactic titular cu abilităţi de operare pe calculator/ informatician
• 1-5 membri – profesori titulari, de regulă având gradul I sau II (un membru pentru
minorităţile centrului)
• 2-3 supraveghetori/ sală de examen
comisia din centrul de examen trimite un raport privind organizarea şi desfăşurarea
examenului în 4 zile de la finalizare la comisia judeţeană (IDRU)
comisia judeţeană de concurs trimite comisiei naţionale în 15 zile de la finalizare: tabelele
privind candidaţii admişi (scris şi electronic, în 2 exemplare), o informare sintetică privind
organizarea şi desfăşurarea examenului, situaţia statistică/ centralizată
27
II. 4. Definitivatul în învăţământ. Calendar
•
susţinerea inspecţiilor speciale: 01.11.201105.05.2012
•
•
•
susţinerea probei scrise
accesul candidaţilor în centrul de examen între
orele 7:30-8:00
lucrarea se redactează începând cu ora 10:00
•
afişarea rezultatelor
•
înregistrarea contestaţiilor la centrul de
examen şi transmiterea acestora la centrele de
evaluare
•
rezolvarea contestaţiilor
•
afişarea rezultatelor finale
•
a nu se uita actualizarea dosarelor de către
candidaţi/ directori
L
Ma
Mi
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
•
Iulie 2012
J
V
5
12
19
26
6
13
20
27
S
7
14
21
28
D
1
8
15
22
29
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
28
MOB, VI-I – Concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor declarate
vacante/ rezervate în UPJ [1]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISJMM asigură consiliere şi asistenţă UPJ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor prin
CMRU, precum şi monitorizarea concursurilor de ocupare a posturilor
organizarea concursurilor se realizează de UPJ/ CŞ/ AT la nivel local ori judeţean
concursul constă în: proba practică sau inspecţie specială la clasă şi proba scrisă din
didactica specialităţii
inspecţia specială la clasă se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note
de la 10 la 1, conform Anexei nr. 12 la MOB
probele practice se desfăşoară conform Anexelor nr. 13-20 la MOB şi se evaluează cu note
de la 10 la 1
fiecare din cele două (oricare ar fi aleasă) are o pondere de 25% în media de repartizare;
candidaţii care nu obţin minim nota 5, nu pot participa la proba scrisă; candidaţii care nu
obţin minim nota 7 nu pot ocupa posturi publicate pentru angajare pe perioadă
nedeterminată
probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor ,
baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul UPJ/ CŞ/ AT, în
concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic,
aprobate prin OMECTS şi se evaluează cu note de la 10 la 1 (se asigură traducerea subiectelor
în limbile minorităţilor, dacă e cazul); nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% din
media de repartizare; pentru angajarea pe perioadă nededeterminată, candidaţii trebuie să
obţină minim 7
media de repartizare =
pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minim 5, atât la
proba scrisă cât şi la proba practică/ inspecţia specială
pentru proba scrisă se stabilesc 3 variante de subiecte şi bareme; comisia va trage la sorţi
numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă
29
MOB, VI-I – Concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor declarate
vacante/ rezervate în UPJ [2]
•
•
•
•
•
•
concursul se organizează în perioada prevăzută de Calendar; în aceeaşi perioadă pot organiza
concurs şi UPJ particular
titularii care participă la acest concurs şi nu obţin o medie de repartizare sau obţin o media
de repartizare mai mică decât 5, îşi păstrează calitatea de titular în UPJ din care provine
la medii de repartizare egale, departajarea se face în ordinea:
• domiciliu în localitatea în care se află postul
• gradul didactic, în ordinea: I sau doctorat echivalat, II, definitivat
• media de departajare cu patru zecimale calculată astfel:
• media anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/ stat/ absolvire pentru
absolvenţii studii superioare de lungă durată/ scurtă durată/ ciclului I de studii
superioare de licenţă
• media anilor de studii şi a mediei examenului de disertaţie, pentru absolvenţii
ciclului II de studii universitare de masterat
• media anilor de studii şi a mediei examenului de absolvire pentru absolvenţii
colegiilor pedagogice/ şcolilor echivalente/ şcolilor postliceale/ şcolilor de maiştri
• media anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenţii
liceelor pedagogice
• media obţinută la examenul de bacalaureat
candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de
criteriul media de repartizare
pentru candidaţii care au finalizat studiile în alte ţări, media de departajare se calculează
conform Anexei nr. 23 la MOB
CA al UPJ hotărăşte, la propunerea directorului, până cel târziu 30.03.2012, dacă organizează
concursul independent, în CŞ sau în AT cu alte UPJ şi transmite hotărârea ISJMM
30
MOB, VI-I – Concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor declarate
vacante/ rezervate în UPJ [3]
•
•
•
•
UPJ care organizează individual concursul numesc comisiile de concurs, înscriu, examinează,
selectează candidaţii şi angajează candidaţii reuşiţi în conformitate cu MOB
UPJ care fac parte din CŞ stabilesc UPJ la care se face înscrierea candidaţilor, examinarea şi
selectarea candidaţilor. Comisiile se alcătuiesc la nivelul CŞ, iar angajarea candidaţilor reuşiţi
se face la UPJ din cadrul CŞ, conform MOB
UPJ care organizează concursul în baza unor AT propun centrul de concurs. Propunerea este
şi avizată de ISJMM, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs, conform
MOB. Comisiile de concurs se organizează la nivelul centrului, candidaţii declaraţi reuşiţi fiind
repartizaţi şi încadraţi pe posturile de la UPJ care alcătuiesc AT, conform MOB
listele posturilor se reactualizează după RA prin:
• ocuparea posturilor cu titulari conform MOB, 62-63 şi LEN, 253
• ocuparea posturilor ca urmare a prelungirii contractelor pe perioadă determinată pe
posturi rezervate, dar nu mai târziu de 31.08.2013, pentru candidaţii cu: FOARTE BINE,
în baza rezultatelor din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011, conform hotărârii CA al UPJ (cu
votul a două treimi din membri); învăţătorul la aceeaşi clasă poate solicita pe baza
notei din iulie 2009, pentru finalizarea ciclului primar
• adăugarea de noi posturi apărute până la data reactualizării listei
• se vor trimite adrese la ISJMM în acest sens
31
MOB, 111(6-9) - Continuitatea “suplinitorilor” pe post. Calendar
•
•
•
•
•
cadrele didactice care se încadrează în MOB,
111 (6-8) depune cerere la CA al UPJ
priorităţi/ departajare la acordarea
continuităţii:
• cadrele didactice care au definitivatul
• nota cea mai mare la concursurile din
iulie 2010 şi/ sau iulie 2011
• criteriile din Anexa nr. 2 la MOB
• alte criterii se pot stabili de CA al UPJ cu
votul a 2/3 din totalul membrilor
L
Ma
5
12
19
26
6
13
20
27
•
Martie 2012
Mi
J
V
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30
S
3
10
17
24
31
D
4
11
18
25
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
CA al UPJ analizează cererile şi comunică
ISJMM acordul/ refuzul şi motivele acordului/
refuzului în scris
hotărârile CA al UPJ sunt definitive şi pot fi
atacate în contencios administrativ
CA al UPJ comunică acordul/ refuzul şi
motivele acordului/ refuzului cadrului didactic
în scris
32
MOB, VI-I,II – Lista posturilor publicate pentru concurs [1]
•
•
•
•
•
posturile didactice/ catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt
posturi/ catedre complete în concordanţă cu Centralizatorul, care au viabilitate estimată de
cel puţin 4 ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 ore opţionale constituite, de
regulă într-o singură UPJ, cu respectarea MOB, 38
dacă UPJ se organizează în CŞ/ AT se pot constitui şi catedre la mai multe unităţi de
învăţământ din cadrul CŞ/ AT (în PÎ va trece postul complet UPJ care organizează concursul)
în UPJ gimnaziale se pot constitui catedre compuse din două discipline (ex. matmatică fizică), în concordanţă cu Centralizatorul (să existe combinaţia în Centralizator), prima
disciplină fiind disciplina la care se organizează concursul. Pe aceste posturi au acces numai
candidaţii cu dublă specializare (conform postului şi Centralizatorului)
pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie,
cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba
latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie
artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie
penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romanocatolică, ştiinţe se pot constitui catedre în doua sau mai multe UPJ sau din două sau mai
multe discipline, pentru orice nivel, conform Centralizatorului. În acest caz disciplina de
concurs este prima declarată în înşiruirea catedrei şi candidaţii care pot ocupa catedra în
cauză trebuie să aibă toate specializările catedrei, conform Centralizatorului
posturi de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică numai pe CJAREMM,
şcolile pot solicita lor repartizarea unui psiholog pentru a asigura activitatea specifică în
şcoală. Toate UPJ care solicită post de acest tip la ISJMM vor primi răspuns negativ, conform
OMECTS 5555/ 2011. CJRAEMM solicită posturi la ISJMM dacă mai au nevoie, numai după ce
au aprobată finanţarea de la Consiliul Judeţean în scris.
33
MOB, VI-I,II – Lista posturilor publicate pentru concurs [2]
•
•
•
•
•
•
posturile din mediul rural, stabilite de CA al ISJMM, pentru a fi ocupate cu absolvenţi ai
instituţiilor de învăţământ superior, care au încheiat contracte cu MECTS pentru mediul rural,
vor fi publicate cu menţiunea contract MECTS
aceste posturi se vor stabili în şedinţa CA al ISJMM din 30.03.2012
absolvenţii cu contract MECTS au prioritate în ocuparea posturilor în baza rezultatelor
obţinute la concurs. Dacă optează pentru mediul urban, sunt obligaţi să declare în scris la
ISJMM acest lucru pentru a fi eliminaţi din listele specifice şi sunt obligaţi să ramburseze
bursa acordată de către MECTS. Candidaţii cu contract MECTS sunt obligaţi să se prezinte la
ISJMM până la 01.03.2012 pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concurs. ISJMM are
obligaţia de a le asigura posturi pe o perioadă egală cu perioada studiilor în care au beneficiat
de această bursă
cererile de înscriere la concurs se depun la UPJ, conform Anexei nr. 22 la MOB, însoţite de
documentele doveditoare (dosarele de anul trecut se pot ridica de la Colegiul Tehnic Anghel
Saligny Baia Mare doar în decembrie 2011). CMISJ are obligaţia de a consilia permanent
membrii comisiilor de organizare a concursului din UPJ, cu orice problemă pe componentă.
Recomandăm UPJ să pună înrebarea punctual, pe articol
datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada
de validare a fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor, pe care este obligat să o
semneze, alături de reprezentantul comisiei de înscriere (nesemnarea atrage după sine
anularea înscrierii la concurs). A nu se uita ataşarea avizelor în dosar de către candidaţi!
MOB, 113 şi Centralizatorul ne dau detalii privind condiţiile de ocupare a posturilor
34
MOB, VI-III – Comisiile la nivelul UPJ
•
•
•
•
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la nivelul UPJ, CA al UPJ stabileşte comisia de concurs, conform MOB,
116(1) şi LEN, 254(10), numită prin decizia directorului UPJ:
•
preşedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al CA al UPJ
•
membri – profesori titulari, de regulă cu gradul I sau II
•
un reprezentant al ISJMM, cadru didactic titular
•
informatician/ analist programator/ personal al UPJ cu competenţe în utilizarea calculatorului
•
secretar – un cadru didactic titular
proba practică/ orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de CA al
UPJ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare:
•
preşedinte – directorul UPJ
•
membri – câte doi profesori titulari, cu gradul I sau II, cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor
metodice cu specializarea în profilul postului/ inspectori şcolari de specialitate/ metodişti ai ISJMM, pentru 25 de
candidaţi
•
secretar – un cadru didactic titular
comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, se aprobă de CA al UPJ, la
propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare (se emite cu cel mult 48 de ore înainte de
începerea probei scrise):
•
preşedinte – directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al CA al UPJ
•
membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul
preuniversitar având gradul I sau II/ metodişti/ inspectori şcolari/ 80 de candidaţi
•
informatician/ ajutor analist programator
•
secretar – un cadru didactic titular
comisia de rezolvare a contestaţiilor, va fi formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a
subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, e stabilită de CA al UPJ, numită prin decizia
preşedintelui comisiei de organizare:
•
preşedinte – directorul UPJ
•
membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul
preuniversitar având gradul I sau II/ 80 de candidaţi
•
informatician/ ajutor analist programator/ personal din UPJ având competenţe în utilizarea calculatorului
•
secretar – un cadru didactic titular
35
MOB, VI-III – Comisiile la nivelul CŞ
•
•
•
•
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru UPJ organizate în CŞ, CA al fiecărui UPJ validează comisia de concurs,
stabilită la nivelul CŞ, numită prin decizia directorului UPJ care coordonează CŞ:
•
preşedinte – un director din CŞ
•
membri – directori, directori adjuncţi, profesori titulari, de regulă cu gradul I sau II, titulari în UPJ din CŞ
•
un reprezentant al ISJMM, cadru didactic titular
•
informatician/ analist programator/ personal din cadrul CŞ cu competenţe în utilizarea calculatorului
•
secretar – un cadru didactic titular la orice UPJ din CŞ
proba practică/ orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, validată de fiecare CA
al UPJ din CŞ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare:
•
preşedinte – directorul unei UPJ
•
membri – câte doi profesori titulari, cu gradul I sau II, cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor
metodice cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/
inspectori şcolari de specialitate/ metodişti ai ISJMM, pentru 25 de candidaţi
•
secrear – un cadru didactic titular
comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, se aprobă de CA al fiecărui
UPJ din CŞ, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare (se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei
scrise):
•
preşedinte – un director al unui UPJ din CŞ
•
membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul
preuniversitar având gradul I sau II/ metodişti/ inspectori şcolari/ 80 de candidaţi
•
informatician/ ajutor analist programator
•
secretar – un cadru didactic titular
comisia de rezolvare a contestaţiilor, va fi formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a
subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, e propusă şi validată de fiecare CA din CŞ, numită prin
decizia preşedintelui comisiei de organizare:
•
preşedinte – un alt director din CŞ, altul decât cei nominalizaţi în comisiile anterioare
•
membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul
preuniversitar având gradul I sau II/ 80 de candidaţi
•
informatician/ ajutor analist programator/ personal din CŞ având competenţe în utilizarea calculatorului
•
secretar – un cadru didactic titular
36
MOB, VI-III – Comisiile nivelul AT
•
•
•
•
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru UPJ organizate în AT, CA al fiecărui UPJ validează comisia de
concurs, stabilită la nivelul AT, numită prin decizia inspectorului şcolar general:
•
preşedinte – un director din cadrul AT
•
membri – directori, directori adjuncţi, profesori titulari, de regulă cu gradul I sau II, titulari în UPJ din cadrul AT
•
un reprezentant al ISJMM, cadru didactic titular
•
informatician/ analist programator/ personal cu competenţe în utilizarea calculatorului
•
secretar – un cadru didactic titular la orice UPJ din cadrul AT
proba practică/ orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, validată de fiecare CA
al UPJ din asociere, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare:
•
preşedinte – directorul unei UPJ
•
membri – câte doi profesori titulari, cu gradul I sau II, cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor
metodice cu specializarea în profilul postului/ responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/
inspectori şcolari de specialitate/ metodişti ai ISJMM, pentru 25 de candidaţi
•
secrear – un cadru didactic titular
comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, se aprobă de CA al fiecărui
UPJ din AT, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare (se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei
scrise):
•
preşedinte – un director al unui UPJ din AT
•
membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul
preuniversitar având gradul I sau II/ metodişti/ inspectori şcolari/ 80 de candidaţi
•
informatician/ ajutor analist programator
•
secretar – un cadru didactic titular
comisia de rezolvare a contestaţiilor, va fi formată în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a
subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, e propusă şi validată de fiecare CA din AT, numită prin
decizia preşedintelui comisiei de organizare:
•
preşedinte – un alt director din AT, altul decât cei nominalizaţi în comisiile anterioare
•
membri – pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul
preuniversitar având gradul I sau II/ 80 de candidaţi
•
informatician/ ajutor analist programator/ personal din AT având competenţe în utilizarea calculatorului
•
secretar – un cadru didactic titular
37
MOB, VI-III – Dacă în comisii nu există suficient personal, pentru a fi numite
•
•
•
•
•
•
•
în situaţia în care nu există suficient personal pentru comisii, conducerea UPJ apelează la metodiştii de
specialitate ai ISJMM, informaticieni/ analişti programatori/ ajutori analişti programatori sau directori din
alte UPJ
aceste situaţii sunt soluţionate de CA al UPJ cu sprijinul ISJMM
se dau declaraţii pe proprie răspundere din partea tuturor persoanelor din comisiile menţionate cum că:
nu îndeplinesc funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean
sau naţional şi nu au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Declaraţiile sunt
predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la ISJMM
membrii comisiilor de evaborare subiecte, bareme de evaluare şi evaluare a lucrărilor scrise declară în
scris şi faptul că păstrează secretul asupra subiectelor, în cazul divulgării subiectelor suportă consecinţele
legii. Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta
unităţii la care se desfăşoară concursul, într-un spaţiu separat de zona de redactare a lucrărilor scrise, întrun interval orar adecvat. Preşedintele comisiei de elaborare predă plicurile preşedintelui comisiei de
organizare până la ora 9:00 din ziua probei scrise pe baza unui proces-verbal întocmit de secretarii celor
două comisii. Subiectele şi baremele sunt traduse dacă este cazul în dimineaţa concursului de comisia de
elaborare.
dacă la proba scrisă se constată în maximum 30 min. de la începerea probei faptul că subiectele sunt
formulate greşit sau în afara programei de concurs, se va utiliza varainta de rezervă, la decizia
preşedintelui comisiei de organizare, după consultarea membrilor comisiei de elaborare. Dacă se
depăşeşte timpul de 30 min., candidaţii primesc integral punctajul pe subiectele formulate greşit sau care
sunt în afara programei de concurs
evaluarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar, în
termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise. Lucrările scrise – pentru care se depun
contestaţii – în perioada prevăzută de Calendar, în termen de 40 de ore de la afişarea rezultatelor, se
resigilează – secretizându-se şi notele acordate la prima evaluare, în vederea reevaluării
ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea MECTS poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin
sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. În cazul constatării
unor nereguli flagrante, conducerea MECTS propune conducerii ISJMM să ia măsuri de sancţionare a
persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale.
Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor
38
MOB, 125-126 – Comisia de monitorizare
•
•
•
•
•
ISJMM monitorizează concursul de ocupare a posturilor. Inspectorul şcolar general şi directorul fiecărui
UPJ răspund integral de buna desfăşurare a concursului, potrivit MOB
comisia judeţeană de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor se constituie, în baza deciziei
inspectorului şcolar general:
• preşedinte – inspectorul şcolar general adjunct (Vlaicu Susana)
• 6-12 membri – inspectori şcolari/ inspectori şcolari de specialitate
• 1-6 secretari – inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane (Abraham Mihaiela,
Coroiu Mircea Dumitru)
• informatician/ analist programator/ ajutor analist programator
• consilierul juridic
atribuţii: instruieşte preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului din centre,
controlează activitatea comisiilor din centre, analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza
rapoartelor elaborate de către comisiile de organizare, prezintă concluziile MECTS
se dau declaraţii pe proprie răspundere din partea tuturor persoanelor din comisie cum că: nu au în rândul
candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de
monitorizare a concursului şi se păstrează la ISJMM
la toate etapele concursului participă, cu statut de observator, reprezentantul organizaţiei sindicale
reprezentative din UPJ care organizează concurs. Acesta are acces la toate documentele comisiei şi poate
consemna, în procesul-verbal, propriile observaţii
39
II. 5. Concursul de ocupare a posturilor. Calendar [1]
•
•
•
•
•
afişarea listei posturilor ocupate după
soluţionarea RA, a acordării prelungirii
contractelor pe perioadă nedeterminată/
determinată pentru 2012-2013, la UPJ şi la
ISJMM
afişarea listei reactualizate cuprinzând
posturile pentru concurs, la UPJ şi la ISJMM
verificarea şi publicarea listei finale
reactualizate cu posturile, a centrelor de
concurs şi a graficului de desfăşurare a
probelor la UPJ şi la ISJMM
înregistrarea cererilor de înscriere a
candidaţilor la concursul de ocupare a
posturilor la secretariatele UPJ/ centrului care
oranizează concurs şi pentru candidaţii care
solicită angajare în baza notelor din iulie 2010
şi/ sau iulie 2011
L
Ma
5
12
19
26
6
13
20
27
L
Ma
Martie 2012
Mi
J
V
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30
Aprilie 2012
Mi
J
V
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
•
5
12
19
26
6
13
20
27
S
3
10
17
24
31
D
4
11
18
25
S
D
1
8
15
22
29
7
14
21
28
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de
către comisia de organizare a concursului şi
consilierul juridic al ISJMM (o să vedem cum o
să procedăm)
40
II. 5. Concursul de ocupare a posturilor. Calendar [2]
•
•
•
validarea înscrierii prin semnătură de către
candidaţi sau împuterniciţii acestora prin
procură notarială în original, conform
graficului stabilit de comisia de organizare;
neprezentarea la validare atrage anularea
înscrierii la concurs
afişarea candidaţilor înscrişi şi a graficului
privind susţinerea probelor practice/ orale şi a
inspecţiilor la clasă
organizarea şi desfăşurarea probelor practice/
orale şi a inspecţiilor speciale la clasă
L
Ma
Aprilie 2012
Mi
J
V
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
L
•
7
14
21
28
Ma
1
8
15
22
29
L
Ma
4
11
18
25
5
12
19
26
5
12
19
26
6
13
20
27
Mai 2012
Mi
J
V
2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
24
25
30
31
Iunie 2012
Mi
J
V
1
6
7
8
13
14
15
20
21
22
27
28
29
S
7
14
21
28
D
1
8
15
22
29
S
5
12
19
26
D
6
13
20
27
S
2
9
16
23
30
D
3
10
17
24
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
41
II. 5. Concursul de ocupare a posturilor. Calendar [3]
•
•
•
•
•
desfăşurarea probelor scrise - termen
preşedintele comisiei, după primirea
variantelor de subiecte la ora 9:00, trage la
sorţi în prezenţa întregii comisii varianta; se
încheie proces-verbal
până la ora 9:45 se introduc în plicuri
variantele fotocopiate în vederea distribuirii pe
săli
lucrarea se redactează începând cu orele 10:00
candidaţii vor fi în săli între 8:00-9:00
durata de redactare a subiectelor este de 4 ore
•
afişarea rezultatelor
•
înregistrarea contestaţiilor 6-7 august 2011
•
rezolvarea contestaţiilor
•
afişarea rezultatelor finale
•
L
Ma
6
13
20
27
7
14
21
28
•
August 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
30
31
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
42
MOB, 130-140 – Validarea concursului [1]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
după soluţionarea contestaţiilor, comisia de organizare alcătuieşte un raport sintetic şi listele finale, în
ordinea descrescătoare a notelor, pentru fiecare disciplină de concurs
raportul sintetic şi listele finale sunt prezentate CA al UPJ în vederea validăriii, conform LEN, 254(11), în
cazul CŞ/ AT fiecare CA al UPJ va valida raportul sintetic şi listele finale, în perioada prevăzută de Calendar
în învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea UPJ şi
se comunică în scris ISJMM – CMRU
după validarea concursului, posturile publicate se ocupă în şedinţa publică: pentru post publicat pentru
angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu cel puţin 7, pentru post publicat pentru
angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată cu cel puţin 5. La medii egale se aplică MOB,
62(14)???, credem că e MOB, 110(14) Repartizarea e făcută de către comisia de organizare.
în şedinţa publică, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris în procesul-verbal al şedinţei, cu
certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, care prezintă procura în original
ordinea repartizării:
• candidaţii cu minim 7, pe posturi publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, în ordinea descrescătoare, cu respectarea MOB
• candidaţii cu minim 5, pe posturi publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă
determinată, în ordinea descrescătoare, cu respectarea MOB
candidaţii care au promovat concursul organizat în mai multe UPJ/ centre de concurs şi care au fost
repartizaţi pe posturi complete nu mai pot renunţa la opţiunea făcută pentru a se prezenta la altă
repartizare din altă UPJ/ centru de concurs. Atenţie la comunicatele UPJ, dacă ele întârzie la ISJMM, nu pot
fi publicate pe site, prin urmare se pot crea neplăceri la nivelul unor UPJ, inclusiv anulări de repartizări; prin
urmare recomandăm semnarea în proceul-verbal al şedinţei că toţi candidaţii repartizaţi nu au mai fost
repartizaţi în alt UPJ, pentru a evita problemele.
imediat după repartizare, comisia de organizare eliberează candidatului adresa de repartizare,
specificându-se foarte clar statutul postului (pentru angajare pe perioadă nedeterminată/ determinată,
vacant/ rezervat). În baza acestei adrese directorul UPJ emite decizia de numire, începând cu 01.09.2012
pe posturile “contract MECTS” sunt repartizaţi absolvenţi cu “contract MECTS”. Dacă postul nu este
ocupat de către aceştia, el rămâne liber pentru etapele următoare
43
MOB, 130-140 – Validarea concursului [2]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
după emiterea deciziei de numire, directorul încheie cu candidaţii numiţi, contracte individuale de muncă,
după cum urmează:
• contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi
vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată care au dobândit definitivarea în învăţământ
(contractele se încheie la 01.09.2012)
• contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi care
nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost
repartizaţi
• contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi
pentru angajare determinată care au dobândit definitivarea în învăţământ
candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post începând cu 01.09.2012. În cazul neprezentării
la post în termen de 3 zile, pentru încheierea contractului de muncă, se revocă repartizarea
directorul UPJ transmite ISJMM – CMRU lista posturilor rămase libere, lista candidaţilor nerepartizaţi şi
lista candidaţilor repartizaţi, conform Anexei nr. 24 la MOB
candidaţii rămaşi nerepartizaţi se ierarhizează pe o listă unică, urmând a fi repartizaţi de CMISJ
posturile rămase libere se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic
reprezentanţii sindicatelor au drept de acces la toate documentele
Salarizarea persoanelor din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor legale
preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a cocursului înaintează ISJMM – CMRU tabelele
nominale cu candidaţii care nu au fost repartizaţi, cu rezultatele concursului şi dosarele candidaţilor care
nu au fost repartizaţi, în termen de cel mult 3 zile de la repartizarea candidaţilor pe posturi
atenţie la răspunderea disciplinară!!!
44
II. 5. 1. Repartizarea la nivelul UPJ/ centrului de concurs. Etapa I. Calendar
•
•
Etapa I de repartizare:
repartizarea în şedinţă publică la nivelul UPJ/
centrului de concurs a candidaţilor care au
obţinut minim 7 la concursul din 2012 pe
posturi vacante publicate în vederea angajării
pe perioadă nedeterminată
•
repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor
cu minim 7 în 2012 pe posturile publicate în
vederea angajării pe perioadă nedeterminată
•
reactualizarea şi afişarea LPCVR pentru
angajare pe perioadă determinată la UPJ/
centrul de concurs
emiterea şi comunicarea deciziilor de
repartizare pe post de către director
•
L
Ma
6
13
20
27
7
14
21
28
•
August 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
30
31
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
45
II. 5. 2. Repartizarea la nivelul UPJ/ centrului de concurs. Etapa a II-a. Calendar
•
•
Etapa a II-a de repartizare:
repartizarea în şedinţă publică la nivelul UPJ/
centrului de concurs a candidaţilor care au
obţinut minim 5 la concursul din 2012 şi a
candidaţilor care solicită angajare pe baza
notelor din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011
•
repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor
cu minim 5 la concursul din 2012 şi a
candidaţilor care solicită angajare pe baza
notelor din iulie 2010 şi/ sau iulie 2011 pe
posturi publicate în vederea angajării pe
perioadă determinată (ordinea în MOB, 144155, credem că e aceeaşi cu cea a ISJMM)
•
transmiterea la ISJMM – CMRU a LPCVR
rămase neocupate, a listei candidaţilor
repartizaţi şi a listei candidaţilor nerepartizaţi
publicarea LPCVR la ISJMM, a listei candidaţilor
repartizaţi şi a listei candidaţilor nerepartizaţi
•
•
L
Ma
6
13
20
27
7
14
21
28
•
August 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
30
31
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
emiterea şi comunicarea deciziilor de
repartizare pe post de către director
46
MOB, 141-143 – Completarea normei titularului de sistem (cele rămase pentru că
cele mai multe au fost realizate încă de la întocmirea PÎ)
•
•
•
•
•
•
prioritate la completarea normei didactice se face pentru cadrele didactice care au participat la
concursul de ocupare a posturilor organizat de către UPJ/ CŞ/ AT şi au obţinut cel puţin 5
completarea normei se face la cerere, cu acordul cadrului didactic, prin decizia inspectorului şcolar
general, pe durata unui an şcolar în ordinea:
• pentru asigurarea continuităţii la aceleaşi clase/ grupe sau în aceeaşi UPJ
• la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul din
2012, cu ore corespunzătoare disciplinei la care a susţinut concurs
• la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul din
2012, cu ore în altă specializare dobândită prin studii, conform Centralizatorului
• la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în specialitate, conform
Centralizatorului
• la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor la concursul din 2012, cu ore în
specialitatea la care a susţinut concursul
• la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a mediilor la concursul din 2012, cu ore în
altă specialitate dobândită prin studii, conform Centralizatorului
• la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în specialitate, conform
Centralizatorului
• la o altă UPJ, în aceeaşi localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în altă specialitate, cu
menţinerea drepturilor salariale numai în învăţământul gimnazial, cu respectarea LEN, 263(9)
• la o altă UPJ, din altă localitate, în ordinea descrescătoare a punctajului, în altă specialitate, cu
menţinerea drepturilor salariale, numai în învăţământul gimnazial, cu respectarea LEN, 263(9)
în mediul rural completarea normei, conform specializărilor de pe diplomele, cu acordul cadrului didactic,
se poate realiza pe durata unui an şcolar sau pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de
repartizare
lista cadrelor didactice care au catedra incompletă se întocmeşte pe discipline, la ISJMM, în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute la concursul din 2012, respectiv a punctajului
cadrele didactice care nu au norma completă depun la ISJMM – CMRU dosar, conform Anexei nr. 22 la
MOB (modificat din RA în completare de catedră)
după emiterea deciziei, directorul UPJ unde este titular, încheie act adiţional. Directorul UPJ unde i s-a 47
completat norma încheie cu profesorul repartizat un contract de muncă
MOB, 144-155 – Repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi [1]
•
•
•
•
•
•
•
•
Etapa I. Ordinea repartizării candidaţilor rămaşi nerepartizaţi :
• care au obţinut minim 5 în 2012 în judeţul MM , în ordinea descrescătoare a notelor
• care au obţinut minim 5 în 2012 în alte judeţe , în ordinea descrescătoare a notelor
• care au obţinut minim 5 în iulie 2011 şi/ sau iulie 2010, şi au obţinut definitivarea în învăţământ, în
ordinea descrescătoare a notelor
pentru a putea fi repartizaţi în baza notelor din iulie 2011 şi/ sau iulie 2010, dacă au participat în 2012
trebuie să fi luat minim 5
candidaţii care au promovat concursul şi au rămas nerepartizaţi depun dosarul de concurs sau o copie
conformă cu originalul la ISJMM – CMRU, plus adeverinţa cu nota obţinută
se vor face 3 liste... cuprinzând candidaţii...
la medii egale se aplică criteriile din MOB, 110 (14)
după repartizare inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare prin CMRU
în baza deciziei, directorul UPJ încheie contract de muncă pe perioadă determinată cu candidatul
repartizat
contractul de muncă se încheie în maxim 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare
48
MOB, 144-155 – Repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi [2]
•
•
•
Etapa a II-a. Ordinea repartizării candidaţilor rămaşi nerepartizaţi:
• care au obţinut minim 5 în iulie 2011 şi/ sau iulie 2010, ierarhizate pe o listă unică, în ordinea
descrescătoare a notelor
• care au obţinut minim 5 în 2012 şi doresc repartizarea pe o a doua specializare , în ordinea
descrescătoare a notelor
• care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea
descrescătoare a notelor
• institutori care au obţinut minim 5 în 2012 şi doresc repartizarea pe o a doua specializare,
ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor
• institutori care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010 şi doresc repartizarea pe o a doua
specializare, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor
• care au obţinut minim 5 în 2012 în alte judeţe şi doresc repartizarea pe o a doua specializare , în
ordinea descrescătoare a notelor
• care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010 şi doresc repartizarea pe o a doua specializare ,
în ordinea descrescătoare a notelor
• institutori care au obţinut minim 5 în 2012 în alte judeţe şi doresc repartizarea pe o a doua
specializare, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor
• institutori care au obţinut minim 5 în iulie 2011 sau iulie 2010 în alte judeţe şi doresc repartizarea
pe o a doua specializare, ierarhizate pe o listă unică , în ordinea descrescătoare a notelor
institutorii de mai sus pot fi repartizaţi numai în primar, gimnazial, palat şi cluburi ale copiilor, cu salarizare
de institutor; cei repartizaţi în palate susţin o probă practică specifică postului
la medii egale se aplică MOB, 110(14)
49
II. 6. [1.] Completare de catedră şi candidaţi nerepartizaţi. Calendar
•
depunerea dosarelor la ISJMM – CMRU pentru:
• completare de normă pentru titularii care nu
au acceptat variantele încă de la întocmirea PÎ
• candidaţi care au susţinut concurs în alte
judeţe
• candidaţii rămaşi nerepartizaţi
•
afişare punctaje
•
depunerea contestaţiilor la secretariatul
ISJMM 20-21.08.2012
•
soluţionare contestaţii şi afişare liste finale
•
numirea inspectorilor/ directorilor
•
şedinţă publică pentru completări de normă
•
reactualizare LPCVR pentru angajare pe
perioadă determinată
•
repartizare candidaţi rămaşi nerepartizaţi:
2012, iulie 2011 şi/ sau iulie 2010
•
emiterea şi comunicarea deciziilor de
repartizare
L
Ma
6
13
20
27
7
14
21
28
August 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
30
31
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
•
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
•
Etapa a III-a. Repartizarea în
şedinţă publică a completărilor
de normă, a candidaţilor rămaşi
nerepartizaţi după concursul din
2012, a candidaţilor rămaşi
nerepartizaţi după concursul din
iulie 2011 şi/ sau iulie 2010
50
MOB, 156-158 – Plata cu ora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
după finalizarea etapeor precedente, directorul încadrează orele rămase neocupate prin plata cu ora,
titularilor sau personalului didactic asociat
LPCVR de mai sus se publică la avizierul şi pe site-ul UPJ, conform Calendarului
personalul didactic asociat depune cerere de plata cu ora la secretariatul UPJ, însoţită de CV şi de
documentele solicitate, obligatoriu copii după actele de studiu
încadrarea prin plata cu ora se face după susţinerea interviului cu directorul UPJ şi validarea de către CA al
UPJ
directorii UPJ comunică în scris şi electronic ISJMM: lista cadrelor încadrate prin plata cu ora, LPCVR
rămase neocupate, lista cadrelor asociate neîncadrate, după un model creat de către ISJMM
ISJMM centralizează LPCVR şi le publică la avizierul propriu şi pe SITE
ISJMM repartizează în şedinţă publică în ordine:
• titularii prin plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului
• specialişti în domeniul curriculei şcolare, rămaşi neîncadraţi , în ordinea descrescătoare a
punctajului
• pensionari care nu depăşeşte cu cel mult 3 ani vârsta legală de pensionare , în ordinea
descrescătoare a punctajului
• pensionari care depăşeşte cu 3 ani vârsta legală de pensionare , în ordinea descrescătoare a
punctajului
angajarea personalului repartizat de către CMISJ prin plata cu ora se face de către directorul UPJ, după
susţinerea interviului şi aprobarea CA al UPJ
posturile rămase neocupate la începutul anului şcolar, precum şi catedrele care se vor vacanta în timpul
anului şcolar se atribuie candidaţilor repartizaţi de ISJMM sau prin plata cu ora de către directorul UPJ, în
ordinea:
• candidaţi participanţi în 2012, iulie 2011, iulie 2010 care au obţinut cel puţin 5, rămaşi nerepartizaţi,
cu contract de muncă
• în lipsa candidaţilor de mai sus, titularilor prin plata cu ora
• personalului didactic asociat prin plata cu ora
după începerea cursurilor, LPCVR, precum şi lista candidaţilor rămaşi nerepartizaţi se reactualizează 51
lunar şi se afişează pe SITE
II. 7. Plata cu ora. Calendar
•
depunerea dosarelor pentru încadrare în regim
plata cu ora la UPJ
L
Ma
Aprilie 2012
Mi
J
V
3
10
17
24
4
11
18
25
•
•
afişare punctaje
depunerea contestaţiilor la UPJ
•
soluţionarea contestaţiilor la nivelul UPJ şi
afişarea rezultatelor finale
2
9
16
23
30
•
atribuirea orelor în plata cu ora la nivelul UPJ
L
Ma
•
transmiterea LPCVR rămase neocupate, a listei
posturilor ocupate prin plata cu ora, a listei
candidaţilor nerepartizaţi prin plata cu ora,
LPCVR rămase neocupate prin neprezentarea
la post a candidaţilor repartizaţi în etapele
anterioare
6
13
20
27
7
14
21
28
L
Ma
August 2012
Mi
J
V
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
30
31
Septembrie 2012
Mi
J
V
•
afişarea LPVCR
•
repartizarea pe posturi de către director în
şedinţă publică la UPJ conform MOB, 158
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
•
emiterea şi comunicarea deciziilor de
repartizare
•
transmiterea la MECTS a situaţiei statistice
globale privind repartizarea candidaţilor
•
5
12
19
26
6
13
20
27
6
13
20
27
7
14
21
28
S
7
14
21
28
D
1
8
15
22
29
S
4
11
18
25
D
5
12
19
26
S
1
8
15
22
29
D
2
9
16
23
30
Faceţi corelarea între fundalul
acţiunii şi fundalul datelor din
calendar în toată prezentarea!
52
MOB, 159-160 – Detaşarea
•
•
•
•
•
•
•
•
detaşarea se face în baza art. 45-48 din L. 53/ 2003, Codul muncii
situaţiile în care se dispune detaşarea sunt:
• încadrarea, până la organizarea concursului, în funcţii de conducere şi de îndrumare şi control la
MECTS/ ISJMM, până la organizarea concursului
• soluţionarea unor RA ale unor cadre didactice titulare, pe posturi pentru care nu deţin specializarea
(numai excepţiile) – în acest caz ,cadrul didactic îşi va da acordul prealabil privind salarizarea fără
studii corespunzătoare postului, în caz contrar nu va fi detaşat pe un astfel de post
• schimbarea, prin ordinul instituţiilor abilitate, a locului de muncă al soţului/ soţiei care implică
concomitent şi schimbarea temporară a domiciliului
detaşarea se realizează pe un an şcolar, cu acordul persoanei; se poate acorda prelungire în baza art. 46
alin. (2) din L. 53/ 2003, Codul muncii; e necesar şi acordul şcolii în care cadrul didactic este titular – acest
acord e dat de CA al UPJ unde e titular, înaintea efectuării detaşării
detaşarea se efectuează cu informarea ISJMM
cererea de detaşare se înregistrează la UPJ unde se doreşte detaşarea; detaşarea se aprobă în CA al UPJ
unde se face detaşarea, la propunerea directorului
după detaşare, directorul UPJ unde cadrul didactic este titular emite decizia de detaşare şi trimite un
exemplar la UPJ unde s-a detaşat şi un exemplar la ISJMM
UPJ în care s-a detaşat încheie contract pe perioadă determinată, iar UPJ unde este titular emite decizia
de suspendare temporară a contractului individual de muncă, conform art. 45-47 din L. 53/ 2003, Codul
muncii
ISJMM ţin evidenţa şi centralizează situaţiile, semnalează în scris încălcările prevederilor legale în materie
şi propun anularea detaşărilor care nu sunt conforme MOB
53
MOB, 161-160 – Dispoziţii finale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
la RA şi la concursul candidaţii trebuie să prezinte del puţin o adeverinţă de absolvire valabilă şi pentru
anul 2012
toate specializările de după 17 decembrie 1993 se regăsesc în Centralizator
MECTS ne va transmite toate hotărârile de Guvern privind funcţionarea legală a instituţiilor de învăţămâtn
superior, care emit diplome recunoscute
CMISJ îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic fiind abilitată să ia decizii şi în afara
Calendarului
contestaţiile se adresează UPJ sau în 48 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă în CA al UPJ;
hotărârile CA al UPJ pot fi atacate numai în contencios administrativ
posturile din învăţământul particular se ocupă cu sau fără restricţie, la latitudinea UPJ particular, cu
încadrarea în Calendar; pot organiza concurs pe tot parcursul anului şcolar în condiţiile publicării acestora
la: sediul UPJ particular, la ISJMM, în presa locală, în presa centrală, cu cel puţin 30 de zile înainte de
concurs, cu informarea MECTS – DGMRURŞ
cetăţenii din UE pot participa la concursurile organizate de către UPJ putând deveni titulari sau splinitori;
OUG 56/ 20.06.2007; L. 134/ 2008
plata personalului din comisiile prevăzute de către MOB se reglementează prin OMECTS
sindicatul are drept de acces la toate documentele, îşi pot consema poziţia în procesele-verbale
54
Anexa nr. 2 la MOB
•
•
Vă rugăm să faceţi propuneri pentru modificarea defalcării la Criteriul V din Anexa nr. 2 la MOB pe
[email protected]
Centralizarea propunerilor şi defalcarea Criteriului V al Anexei nr. 2 se vor dezbate în CA al ISJMM
55
CMRU - CDRU
Inspector şcolar general adjunct,
prof. Vlaicu Susana
Inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane,
prof. Coroiu Mircea Dumitru
prof. Abraham Mihaiela
Vă mulţumim!
Ianuarie 2012
56

similar documents