Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu

Report
Contribuția ESPON la înțelegerea formelor
de cooperare teritorială. Studiu de caz
asupra macroregiunii carpatice
Corneliu IAȚU
Dean of the Faculty of Geography and Geology
University Alexandru Ioan Cuza of Iași
Mihail EVA
PhD Student
Faculty of Geography and Geology
University Alexandru Ioan Cuza of Iași
Programul ESPON
ESPON = Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi
coeziunii teritoriale
Mission (according to ESPON 2013 Programme):
•
•
•
Support policy development in relation to territorial cohesion and a
harmonious territorial development
Provide comparable information, evidence, analyses and scenarios
on territorial structures and dynamics
Reveal territorial capital and potentials in support of the
competitiveness of regions and larger territories
Ce a finanţat ESPON 2013 ?
Prioritatea 1 - cercetări aplicate în domeniul dezvoltării teritoriale,
competitivităţii şi coeziunii teritoriale:
Prioritatea 2 – analize focalizate spaţial, realizate la cererea utilizatorilor
Prioritatea 3 – elaborarea de instrumente ştiinţifice
Prioritatea 4 – valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea spiritului de
proprietate asupra rezultatelor, creşterea participării la
procesul de luare a deciziei
Prioritatea 5 – suport tehnic pentru implementarea Programului ESPON 2013
Proiecte ESPON relevante pentru tema cooperării
teritoriale
DENUMIRE PROIECT
TERCO - European Territorial
Cooperation as a Factor of Growth,
Jobs and Quality of Life
TERREVI - Territorial Evidence
Packs for Structural Funds Programmes
ITAN - Integrated Territorial
Analysis of the Neighbourhood
ULYSSES - Using applied
research results from ESPON as a
yardstick for cross-border spatial
development planning
TranSMEC - Transnational
Support Method for European
Cooperation
GEOSPECS - Geographic
Specificities and Development
Potentials in Europe
TEME ABORDATE
Impactul cooperării teritoriale asupra dezvoltării;
Cooperarea teritorială ca mijloc al integrării
teritoriale; Gradul de adecvare a ariilor geografice și
a domeniilor tematice de intervenție
Programele de cooperare transnațională;
Programele de cooperare transfrontalieră;
Amenințările cu care se confruntă regiunile vecine
Uniunii Europene;
Oportunitățile cooperării cu acestea;
Analiza teritorială multi-tematică a 6 euroregiuni sau
zone de cooperare trans-frontalieră;
„data fact sheets” pentru alte 7 euroregiuni sau zone
de cooperare transfrontalieră;
Metode generale de valorificare a datelor ESPON in
folosul susținerii strategiile și programele de
cooperare teritorială;
Studiu de caz pe Northwest-Europe
Nu abordează formele de cooperare teritorială, dar
tratează problema zonelor frontaliere și montane;
Theoretical vs. empirical model of successful co-operation
(ESPON TERCO)
Opinions on driving forces and obstacles of Territorial
Cooperation (ESPON TERCO)
Formele cooperării teritoriale în Uniunea Europeană.
Ce rol pentru strategiile macroregionale?
Cinci tipuri de cooperare teritorială
(cf. ESPON TERCO Scientific Report)
Tipologia regiunilor NUTS2 in funcție de formele
de cooperare teritorială dominante (cf. ESPON TERCO)
Strategiile macroregionale – situația actuală a
definirii și aprobării acestora
Strategie UE
Statut actual
• Strategia Europeană pentru Regiunea Mării
Baltice
Elaborată și adoptată în 2009
• Strategia Europeană a Dunării
Elaborată și adoptată în 2010
• Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a
Mării Ionice (EUSAIR)
Elaborată și adoptată în 2014
• Strategia UE pentru zona alpina
În curs de elaborare; prevăzută
spre adoptare în 2015
• Strategia UE a Mării Nordului
Propusă pentru discuții
• Strategia UE pentru zona Atlanticului
Propusă pentru discuții
• Strategia UE pentru Marea Neagră
Propusă pentru discuții
• Strategia UE pentru zona carpatică
Propusă pentru discuții
Spațiul carpatic – trăsături generale
•
7 state (8 cu Austria)
•
447.000 kmp
•
54 mil. locuitori
Inițiative anterioare de cooperare
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Particularități demografice
- Populație totală în scădere (-0,5 mil. loc. între 2011 și 2001);
- Spațiul montan suferă mai puțin de pe urma pierderii de populație
comparativ cu zonele joase vecine;
- Dinamism demografic superior în zonele periurbane ale marilor centre
urbane;
- Se păstrează ponderi importante de populație tânără, însă indicatorii de
fertilitate sunt scăzuți;
- Proces de îmbătrânire demografică favorizat și de:
1. emigrația selectivă din spațiile repulsive economic (e.g. regiuni din
Serbia sau România)
2. stabilirea persoanelor vârstnice după ieșirea la pensie în zonele
atractive din punctul de vedre al calității vieții (e.g. Burgenland si
Waldviertel in Austria)
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Particularități demografice
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Particularități demografice
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Particularități demografice
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Structura ocupationala a populatiei
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Importanța sectorului turistic
- Poate juca rolul unui agent economic important în zonele rurale
- În mediul rural carpatic, generează un venit suplimentar celui obținut din
agricultură sau activități meșteșugărești;
- Dezvoltare stânjenită de:
- facilități inferioare comparativ cu alte arii montane europene
- know-how turistic scăzut
- infrastructura săracă
- accesibilitatea scăzută
- Conform potențialului, principalele tipuri de turism valorificabil sunt (Ptacek
et al. 2009):
- environmental tourism
- health and wellness
- agrotourism
- cultural and congressional
- business tourism
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Capacitatea de primire turistică
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Traficul înregistrat pe drumurile europene
Macroregiunea carpatică - profil socioeconomic și de mediu
Gradul de biodiversitate și suprafețele protejate
Problemele macroregiunii
•
•
•
•
•
•
•
•
accesibilitate intra și interregională încă dificilă, determinată
atât de calitatea căilor de comunicație cât și de lipsa,
deocamdată, a unui program coerent de interconexiune;
economie diversă și cu niveluri diferite de dezvoltare,
disparitățile intra-regionale și interregionale fiind destul de
marcante;
demografie în pierdere puternică de viteză și ralierea la un
comportament denatalist, cumulat cu o emigrație importantă;
riscul unor conflicte armate (cazul Ucrainei);
instabilitatea politică pe fondul căutărilor societăților
postcomuniste de a găsi formula politică ideală;
investiții străine inconsistente și cele naționale anemice fără a
rezolva principalele infrastructuri sensibile (România, Ucraina,
Bulgaria etc.);
valorificarea slabă a potențialului turistic;
exportul consistent de inteligență.
Punctele forte
• existența unei suprafețe mari ocupată de păduri;
• biodiversitatea mare;
• resursele umane de calitate;
• potențialul turistic valoros.
Orientări strategice și obiective potențiale pentru
macroregiunea carpatică
•
o cooperare intra-regională și interregională mai bună, pentru a
potența valențele macroregiunii;
•
îmbunătățirea coordonării și crearea de sinergii între acțiunile, resursele
și programele existente dar și cele viitoare;
•
îmbunătățirea exploatării durabile a resurselor (naturale și umane) și
valorificarea integrată a potențialului de care dispune macroregiunea;
•
dezvoltarea unor relații printr-o nouă fundamentare la nivel teritorial cu
o filozofie în care cooperarea să fie pilonul principal de acțiune;
•
crearea de rețele și realizarea de cooperări pe multiple planuri cu
debușarea spre o dezvoltare durabilă pe termen lung prin intermediul
valorificării abilităților economice și inovatoare ale macroregiunii;
•
creșterea accesibilității prin dezvoltarea infrastructurii.
Orientări strategice și obiective potențiale pentru
macroregiunea carpatică
•
macroregiunea carpatică trebuie să se conecteze la alte macroregiuni
europene, să beneficieze de experiențele pozitive ale acestora și să
colaboreze pe sectoare complementare dar și pe sectoare concurențiale
•
Identificarea unor specificități care să asigure mărci regionale sau
macro-regionale ar constitui o axă în jurul căreia se pot construi alte
conexiuni
•
Viziunile sectoriale sunt benefice dar ele trebuie integrate într-un tot
pentru a putea asigura coerența de ansamblu a unei regiuni destul de
eterogene din punct de vedere economic, administrativ și politic
Thank you for your attention!
University "Alexandru Ioan Cuza" of Iaşi
Faculty of Geography and Geology
Departament of Geography
ROMÂNIA, 700505 - RO,
Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 20 A
T: +40 0232 201 487

similar documents