inv_prof_in_sistem_dual

Report
Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL
Consultarea factorilor interesaţi cu privire la
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual
16 – 20, februarie, 2015
Baza legală (1)
Ordonanţa de urgenţă nr. 94/29.12.2014 a Guvernului României privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011:
Art. 25. (4) Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului
profesional, care se desfăşoară pe bază de contract de muncă şi combină
pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic, cu pregătirea
organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ. Responsabilitatea privind
organizarea şi funcţionarea este partajată între operatorul economic şi unitatea de
învăţământ
Art. 33. (51) La solicitarea agenţilor economici, învăţământul profesional se
poate organiza în sistem dual, ca parte a sistemului naţional de învăţământ, după
învăţământul obligatoriu.
(52) Organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional în sistem dual,
durata şi conţinutul programelor de pregătire profesională sunt reglementate prin
metodologie specifică aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice, prin consultare cu operatorii economici.
(53)Pregătirea prin învăţământul profesional în sistem dual se realizează pe baza
standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice sau pe baza standardelor ocupaţionale aprobate de Autoritatea
Naţională pentru Calificări
Baza legală (2)
(54) Absolvenţii învăţământului profesional în sistem dual care promovează
examenul de certificare a calificării profesionale , dobândesc certificat de
calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului , conform
Europass.
(55) Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării
profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ,
prin metodologie specifică, prin consultare cu agenţii economici
(56) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (5), fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul profesional în sistem dual , pentru anul şcolar
2015-2016, se realizează conform unei metodologii specifice aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
Art. 33. (6) Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot
finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puţin un program de pregătire
profesională organizat în sistem dual, în vederea dobândirii unei calificări
profesionale
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (1)
- Aspecte generale 1. Pregătirea profesională realizată prin învăţământul profesional în sistem dual se
organizează la inițiativa operatorilor economici.
2. Învățământul profesional în sistem dual se desfăşoară pe bază de contract de
muncă încheiat între elev şi un operator economic, încheiat în condițiile legii.
Contractul de formare profesională este anexă la contractul individual de
muncă al elevului, fiind parte integrantă din acesta.
3. Responsabilitatea privind pregătirea profesională prin învăţământul profesional
în sistem dual este partajată între operatorul economic şi unitatea de
învăţământ profesional și tehnic.
4. Operatorul economic şi unitatea de învăţământ profesional și tehnic vor încheia
un contract de parteneriat, în care vor fi precizate responsabilitățile părților în
pregătirea profesională prin învăţământul profesional în sistem dual.
5. Pregătirea profesională prin învăţământul profesional în sistem dual se
finalizează cu obținerea unei calificări profesionale cuprinsă în Nomenclatorul
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar precum și durata de școlarizare, aprobat prin
HG 866 din 13 august 2008, pentru nivelul 2 de calificare.
6. Calificările profesionale obținute de absolvenții învățământului profesional în
sistem dual corespund nivelului 3 din Cadrul Național al Calificărilor.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (2)
- Aspecte generale 7. Învăţământul profesional în sistem dual este organizat după învățământul
obligatoriu, ca parte a învăţământului secundar superior.
8. Învăţământul profesional în sistem dual este organizat ca învăţământ cu
frecvenţă, la solicitarea operatorilor economici care încheie, în acest scop,
contracte de muncă care includ și contracte de formare profesională.
9. Pregătirea profesională prin învăţământul profesional în sistem dual este
alcătuită din două componente distincte:
a) componenta de pregătire în școală care cuprinde:
- pregătirea profesională de specialitate - realizată prin orele de teorie și
aplicații practice în laboratoarele și atelierele școlare;
- cultura generală necesară dezvoltării personale și profesionale
b) componenta de instruire profesională practică în răspunderea
operatorului economic implicat.
10. Componenta de pregătire în școală se organizează numai în unitățile de
învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate pe nivelul de
învățământ profesional/ pentru calificări profesionale corespunzătoare acestui
nivel de învățământ, în condițiile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (3)
- Aspecte generale 11. Pentru a putea realiza instruirea profesională practică, operatorul
economic trebuie să fie autorizat ca furnizor de formare profesională
pentru calificarea pentru care se organizează pregătirea în sistem dual, în
condițiile Ordonanței nr. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare.
12. În cazul în care operatorul economic nu este autorizat în condițiile
precizate mai sus , acesta trebuie să încheie un contract de prestări
servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională
autorizat pentru calificarea respectivă
13. În contractul de prestări servicii de formare profesională încheiat cu
furnizorul de formare profesională autorizat vor fi precizate
responsabilitățile specifice ale părților, privind asigurarea resurselor
umane şi a resurselor materiale necesare instruirii profesionale practice a
elevilor.
14. Durata standard a învăţământului profesional în sistem dual este de 2 ani.
15. Durata învăţământului profesional în sistem dual poate fi redusă în situaţia în
care elevului i se recunosc competenţele dobândite anterior şi i se
echivalează unul sau mai multe module de pregătire, conform prevederilor
metodologiei
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (4)
- Aspecte generale 16. Reducerea duratei învăţământului profesional în sistem dual, în situaţia în
care elevului i se recunosc competenţelor dobândite anterior şi i se
echivalează unul sau mai multe module de pregătire, se realizează de către
unitatea de învățământ în colaborare cu operatorii economici implicați în
asigurarea pregătirii prin învăţământul profesional în sistem dual.
17. În situația în care operatorul economic a încheiat un contract de prestări
servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională
autorizat pentru calificarea respectivă, în procesul de evaluare și de reducere
a duratei de pregătire va fi implicat și furnizorul de formare profesională
respectiv.
18. Procedura de recunoaștere a competenţelor dobândite anterior şi echivalarea
unuia sau mai multor module de pregătire în scopul micşorării duratei
standard de şcolarizare prin învăţământul profesional în sistem dual este
precizată în Anexa la metodologie.
19. Recunoaşterea competenţelor dobândite anterior şi echivalarea unuia sau
mai multor module de pregătire, se realizează conform unui grafic stabilit de
unitatea de învățământ împreună cu operatorul economic partener şi, după
caz, cu furnizorul de formare profesională autorizat, conform calendarului
admiterii în învăţământul profesional dual menţionat în Anexa la metodologie.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (5)
- Aspecte generale 20. Clasele din învăţământul profesional în sistem dual, se pot constitui, de regulă,
cu un număr minim de 15 elevi şi un număr maxim de 25 elevi. Situaţiile
excepţionale care nu se încadrează acestor prevederi se aprobă de către
inspectoratul şcolar judeţean/ al municipiului Bucureşti. Pe parcursul duratei
standard a programului de pregătire profesională în sistem dual, este permisă
funcţionarea claselor sub sau peste efectivul prevăzut la constituirea lor, prin
asigurarea programului de pregătire individualizat al elevilor.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (6)
- Organizare 21. Operatorii economici care doresc să organizeze învăţământ profesional în sistem
dual, comunică inspectoratelor şcolare județene, respectiv al municipiului
București, în a căror rază îşi au sediul, solicitarea de formare profesională prin
învăţământ profesional în sistem dual.
22. Documentaţia de solicitare de formare profesională prin învăţământ
profesional în sistem dual cuprinde:
• formularul de solicitare a formării profesionale prin învăţământ profesional în
sistem dual prevăzut în Anexa la metodologie;
• copie după înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi
autorizarea funcţionării operatorului economic;
• copia autorizației de furnizor de formare profesională, emisă de Comisia de
autorizare a furnizorilor de formare profesională
• copie a contractului de prestări de servicii de formare profesională încheiat cu un
furnizor de formare profesională autorizat - pentru situația în care agentul
economic nu este furnizor de formare profesională autorizat.
23. Documentaţia de solicitare de formare profesională se transmite in perioada
menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional în sistem dual, din
Anexa la metodologie.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (7)
- Organizare 24. Inspectoratele şcolare verifică documentele transmise de operatorii economici;
25. Inspectoratele şcolare centralizează solicitările operatorilor economici și
întocmesc lista formațiunilor de studiu, pe calificări;
26. Inspectoratele şcolare transmit lista menționată mai sus către unităţile de
învăţământ din județ/municipiul București, autorizate să funcționeze provizoriu/
acreditate pentru fiecare din calificările solicitate;
27. Inspectoratele şcolare realizează proiectul planului de şcolarizare pentru
învăţământul profesional în sistem dual, detaliat pe calificări, formaţiuni de studiu,
operatori economici și unități de învățământ în urma consultării cu operatorii
economici și cu unităţile de învăţământ interesate în furnizarea componentei de
pregătire în școală;
28. În realizarea activităților de centralizare a solicitărilor operatorilor economici ,
inspectoratele școlare pot fi sprijinite de Camerele de comerţ și industrie, asociaţii
patronale şi sindicale, alţi parteneri sociali interesaţi în dezvoltarea
învățământului profesional în sistem dual.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (8)
- Organizare 29. Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional în sistem dual, este
avizat de Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare
Profesională (CLDPS) și de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic (CNDIPT), prin reprezentanții săi la nivel regional.
30. Operatorul economic încheie contract/e de parteneriat pentru formarea profesională
prin învăţământ profesional în sistem dual cu unitatea/unităţile de învăţământ din
proiectul planului de şcolarizare avizat;
31. Unităţile de învăţământ care asigură componenta de pregătire în școală transmit la
inspectoratul şcolar copii ale contractelor de parteneriat încheiate cu operatorul
economic pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământ profesional în
sistem dual;
32. Consiliul de administrație al inspectoratului şcolar judeţean, aprobă proiectul planului
de şcolarizare pentru învăţământul profesional în sistem dual, pentru formațiunile de
studiu pentru care s-au încheiat contractele de parteneriat;
33. Inspectoratul şcolar judeţean, înaintează la MECS proiectul planului de şcolarizare
pentru învăţământul profesional în sistem dual, avizat de CLDPS si CNDIPT și
aprobat în consiliul de administrație.
34. După aprobarea cifrei de școlarizare prin HG, inspectoratele școlare transmit
operatorilor economici și unităților de învățământ partenere numărul de locuri care le
sunt alocate, pe calificări și pe formațiuni de studiu.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (9)
- Organizare 35. Contractul de parteneriat între operatorul economic şi unitatea de învățământ se
încheie pe o durată de minimum 2 ani.
36. Modelul contractului-cadru de parteneriat este prezentat în Anexa la metodologie.
37. În situația în care agentul economic nu este furnizor de formare profesională
autorizat , contractele de parteneriat se încheie tripartit, între operatorul
economic, furnizorul de formare profesională autorizat și unitatea de învățământ.
38. După comunicarea de către ISJ a numărului de locuri alocate, operatorii
economici organizează şi derulează procesul de selecţie al candidaţilor la
înscrierea în învăţământul profesional în sistem dual, conform calendarului
admiterii în învăţământul profesional în sistem dual;
39. Înscrierea candidaţilor pentru selecţie se realizează pe baza următoarelor acte:
- Cerere de înscriere la învăţământul profesional în sistem dual;
- Copie legalizată după actele de studii care atestă absolvirea învățământului
obligatoriu;
- Copie legalizată după certificatul de calificare profesională şi suplimentul
descriptiv – dacă este cazul;
- Copie după foaia matricolă.
•
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (10)
- Organizare 40. Procedura de selecţie a candidaţilor este elaborată de către operatorul economic şi
este transmisă unităţii de învăţământ partenere pentru componenta de pregătire în
școală şi furnizorului de formare profesională autorizat
41. Procedura de selecţie a candidaților va respecta principiile nediscriminării și a
egalității de șanse, conform legislației în vigoare.
42. Procedura de selecţie a candidaţilor va fi afişată la sediul operatorului economic, al
unităţii de învăţământ partenere pentru componenta de pregătire în școală şi, după
caz, al furnizorului de formare profesională autorizat.
43. După selectarea candidaților, unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorul
economic partener şi cu furnizorul de formare profesională autorizat organizează şi
derulează activităţile de recunoaștere a competenţelor dobândite anterior şi
echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire pentru candidaţii selectaţi,
conform procedurii din Anexa metodologie
44. Operatorii economici încheie contracte individuale de muncă și contracte de formare
profesională, anexe la contractele de muncă, cu persoanele selectate, în limita
numărului de locuri comunicat de inspectoratul şcolar.
45. Operatorii economici transmit unităţii de învăţământ partenere copii ale contractelor
de muncă şi ale contractelor de formare profesională, anexe la contractele de muncă
ale candidaților angajați pentru formarea prin învăţământul profesional în sistem
dual.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (11)
- Organizare 46. Persoanele care au încheiat contractele de muncă şi contractele de formare
profesională se înscriu, conform calendarului admiterii în învăţământul
profesional în sistem dual, la unităţile de învăţământ cu care operatorii economici
au încheiat contracte de parteneriat.
47. Înscrierea se face pe baza următoarelor acte:
−Cerere de înscriere tip;
−Copie după actele care atestă absolvirea învăţământului obligatoriu;
−Copie după contractul de muncă;
−Copie după contractul de formare profesională anexat contractului de muncă.
48. Unitățile de învățământ întocmesc listele nominale ale formațiunilor de studiu pe
care le școlarizează, defalcate pe operatorii economici parteneri.
49. Pentru fiecare operator economic, lista menționată se anexează la contractul de
parteneriat încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic respectiv
şi furnizorul de formare profesională autorizat
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (12)
- Popularizarea ofertei 50. Inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti publică lista cu unităţile
de învăţământ și operatorii economici care organizează învăţământ profesional în
sistem dual şi oferta de pregătire a acestora.
51. Inspectoratele școlare județene/ al municipiului București realizează activități
specifice de prezentare și promovare a ofertei locale a învățământului profesional
în sistem dual, împreună cu unităţile de învăţământ şi cu operatorii economici.
52. În scopul promovării învățământului profesional în sistem dual şi identificării
solicitărilor pentru acest tip de învățământ, inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti colaborează cu Camerele de comerţ și industrie, asociaţii
patronale şi sindicale, alţi parteneri sociali interesaţi în dezvoltarea
învățământului profesional în sistem dual.
53. Colaborarea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti cu
instituţiile şi organizaţiile interesate pentru dezvoltarea învăţământului profesional
în sistem dual poate fi realizată prin acorduri de colaborare.
54. Acordurile de colaborare stabilesc, în funcţie de interesul părţilor,
responsabilităţile asumate de către părţi în ceea ce priveşte promovarea
învățământului profesional în sistem dual, identificarea cererii de formare
profesională, susţinerea formării profesionale, asigurarea calităţii, evaluarea şi
certificarea calificării profesionale.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (13)
- Popularizarea ofertei 55. Pentru promovarea ofertei locale a învăţământului profesional în sistem dual este
obligatorie realizarea următoarelor activităţi:
a) organizarea acţiunii „Săptămâna meseriilor” în perioada dedicată
activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor;
b) organizarea acțiunii „Târgul meseriilor” pentru prezentarea ofertei la nivel
regional / judeţean;
c) promovarea învăţământului profesional în sistem dual şi a numărului de
locuri disponibile în mijloacele locale de comunicare in masă.
56. Inspectoratele școlare județene/al municipiului București prevăd obligatoriu, în
tematica de inspecţie şcolară, cel puţin o activitate care vizează organizarea și
funcţionarea învăţământului profesional în sistem dual.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (14)
- Conţinutul pregătirii 57. Planurile de învățământ și curriculumul pentru fiecare calificare profesională sunt
aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării ştiinţifice.
58. Schemele orare de funcţionare a învăţământului profesional în sistem dual se
stabilesc de comun acord între unitatea de învăţământ, operatorul economic cu
care elevul a încheiat contractul de muncă şi furnizorul de formare profesională
autorizat.
59. Schemele orare reprezintă particularizarea planului de învăţământ la condiţiile
specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de săptămână, lună sau
semestru şcolar. Schemele orare sunt flexibile din punct de vedere al distribuției
numărului de ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi
repartizate pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor
săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a numărului total
de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.
60. Operatorii economici autorizaţi ca furnizori de formare profesională, implicați în
organizarea și desfăşurarea componentei de instruire profesionala practică în
răspunderea operatorului economic, stabilesc formatorii şi personalul de
specialitate implicat în supravegherea și îndrumarea directă a elevilor pe
parcursul pregătirii profesionale practice (tutorii).
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional în sistem dual (15)
- Conţinutul pregătirii 61. Fiecare formaţiune de studiu beneficiază de coordonarea unui profesor de
specialitate (diriginte), salarizat conform prevederilor legale în vigoare. Acesta va
coordona colaborarea cadrelor didactice din unitatea de învățământ cu formatorii
şi tutorii operatorului economic/ furnizorului de formare profesională autorizat în
scopul armonizării celor două componente de pregătire în sistem dual.
62. Condițiile colaborării, responsabilităţile cadrului didactic care coordonează
fiecare formaţiune de studiu (diriginte), ale celorlalte cadre didactice de
specialitate, ale tutorilor și ale formatorilor sunt stabilite prin contractul de
parteneriat.
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional în
sistem dual (16)
- Succesiunea activităţilor – OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT CA
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
Operatorii economici, comunică la ISJ solicitarea de formare profesională
REALIZAREA PROIECTULUI PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
ISJ verifică documentele transmise de operatorii economici
ISJ centralizează solicitările operatorilor economici și întocmesc lista formațiunilor de studiu, pe calificări
ISJ transmit lista menționată mai sus către unităţile de învăţământ şi operatorii economici
ISJ organizează consultarea operatorilor economici şi a unităţilor de învăţământ
Inspectoratele şcolare realizează proiectul planului de şcolarizare, detaliat pe calificări, formaţiuni de studiu, operatori economici și
unități de învățământ, pe baza consultărilor
CLDPS și CNDIPT, prin reprezentanții săi la nivel regional avizează proiectul planului de şcolarizare
Operatorul economic încheie contract/e de parteneriat cu unitatea/unităţile de învăţământ din proiectul planului de şcolarizare avizat
Unităţile de învăţământ care asigură componenta de pregătire în școală transmit la inspectoratul şcolar copii ale contractelor de
parteneriat încheiate cu operatorul economic
Consiliul de administrație al inspectoratului şcolar judeţean, aprobă proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional
în sistem dual, pentru formațiunile de studiu pentru care s-au încheiat contractele de parteneriat;
Inspectoratul şcolar judeţean, înaintează la MECS proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional în sistem dual,
avizat de CLDPS si CNDIPT și aprobat în consiliul de administrație.
SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI ÎNSCRIEREA PENTRU COMPONENTA DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ
PRACTICĂ
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional în
sistem dual (17)
- Succesiunea activităţilor - OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT CA
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
După aprobarea cifrei de școlarizare prin HG, inspectoratele școlare transmit operatorilor economici și unităților de învățământ
partenere numărul de locuri care le sunt alocate, pe calificări și pe formațiuni de studiu. Operatorii economici realizează Procesura de selecţie a candidaților pentru învăţământul profesional în sistem dual şi o transmit la
unitate de învăţământ parteneră
Procedura de selecţie a candidaţilor va fi afişată la sediul operatorului economic, al unităţii de învăţământ partenere
Operatorii economici realizează selecţia candidaților pentru învăţământul profesional în sistem dual în limita locurilor aprobate de către
inspectoratul şcolar pe calificări şi formaţiuni de studiu
Unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorul economic partener organizează activităţile de recunoaștere a competenţelor
dobândite anterior şi echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire pentru candidaţii selectaţi
Unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorul economic partener derulează activităţile de recunoaștere a competenţelor
dobândite anterior şi echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire pentru candidaţii selectaţi
Unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorul economic partener transmit spre aprobare la inspectortul şcolar lista candidaţilor
selecataţi şi formaţiunile de studiu pe calificări, după derularea activităţilor de recunoaștere a competenţelor dobândite anterior şi
echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire
Inspectoratul şcolar analizează şi aprobă formaţiunile de studiu pe calificări, după derularea activităţilor de recunoaștere a
competenţelor dobândite anterior şi echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire
Operatorii economici încheie contracte individuale de muncă și contracte de formare profesională, anexe la contractele de muncă, cu
persoanele selectate, în limita numărului de locuri comunicat de inspectoratul şcolar
Operatorii economici transmit unităţii de învăţământ partenere copii ale contractelor de muncă şi ale contractelor de formare
profesională, anexe la contractele de muncă ale candidaților angajați pentru formarea prin învăţământul profesional în sistem dual.
ÎNSCRIEREA PENTRU
COMPONENTA DE PREGĂTIRE ÎN
ŞCOALĂ
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional în
sistem dual (18)
- Succesiunea activităţilor - OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT CA
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
Persoanele care au încheiat contractele de muncă şi contractele de formare profesională se înscriu la unităţile de învăţământ cu care
operatorii economici au încheiat contracte de parteneriat.
Unitățile de învățământ întocmesc listele nominale ale formațiunilor de studiu pe care le școlarizează, defalcate pe operatori economici
parteneri.
Pentru fiecare operator economic, lista menționată se anexează la contractul de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ,
operatorul economic respectiv şi furnizorul de formare profesională autorizat
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional în
sistem dual (18)
- Succesiunea activităţilor - OPERATOR ECONOMIC NEAUTORIZAT CA
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
Operatorii economici încheie contracte de furnizare de servicii de formare profesională cu un furnizior de formare profesională autorizat
Operatorii economici, comunică la ISJ solicitarea de formare profesională
REALIZAREA PROIECTULUI PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
ISJ verifică documentele transmise de operatorii economici
ISJ centralizează solicitările operatorilor economici și întocmesc lista formațiunilor de studiu, pe calificări
ISJ transmit lista menționată mai sus către unităţile de învăţământ şi operatorii economici
ISJ organizează consultarea operatorilor economici şi a unităţilor de învăţământ
Inspectoratele şcolare realizează proiectul planului de şcolarizare, detaliat pe calificări, formaţiuni de studiu, operatori economici și
unități de învățământ, pe baza consultărilor
CLDPS și CNDIPT, prin reprezentanții săi la nivel regional avizează proiectul planului de şcolarizare
Operatorul economic încheie contract de parteneriat tripartit cu unitatea/unităţile de învăţământ din proiectul planului de şcolarizare
avizat şi cu furnizorul de formare profesională autorizat
Unităţile de învăţământ care asigură componenta de pregătire în școală transmit la inspectoratul şcolar copii ale contractelor de
parteneriat încheiate cu operatorul economic şi cu furnizorul de formare profesională autorizat
Consiliul de administrație al inspectoratului şcolar judeţean, aprobă proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional
în sistem dual, pentru formațiunile de studiu pentru care s-au încheiat contractele de parteneriat;
Inspectoratul şcolar judeţean, înaintează la MECS proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional în sistem dual,
avizat de CLDPS si CNDIPT și aprobat în consiliul de administrație.
SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI ÎNSCRIEREA PENTRU COMPONENTA DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ PRACTICĂ
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional în
sistem dual (18)
- Succesiunea activităţilor - OPERATOR ECONOMIC NEAUTORIZAT CA
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
După aprobarea cifrei de școlarizare prin HG, inspectoratele școlare transmit operatorilor economici, unităților de învățământ partenere
şi furnizorilor de formare profesională autorizaţi numărul de locuri care le sunt alocate, pe calificări și pe formațiuni de studiu. Operatorii economici realizează Procedura de selecţie a candidaților pentru învăţământul profesional în sistem dual şi o transmit la
unitatea de învăţământ parteneră şi la furnizorul de formare profesională autorizat
Procedura de selecţie a candidaţilor va fi afişată la sediul operatorului economic, al unităţii de învăţământ partenere şi al furnizorul de
formare profesională autorizat
Operatorii economici realizează selecţia candidaților pentru învăţământul profesional în sistem dual în limita locurilor aprobate de către
inspectoratul şcolar pe calificări şi formaţiuni de studiu
Unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorul economic partener şi cu furnizorul de formare profesională autorizat organizează
activităţile de recunoaștere a competenţelor dobândite anterior şi echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire pentru
candidaţii selectaţi
Unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorul economic partener şi cu furnizorul de formare profesională autorizat derulează
activităţile de recunoaștere a competenţelor dobândite anterior şi echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire pentru
candidaţii selectaţi
Unitatea de învăţământ, în colaborare cu operatorul economic partener şi cu furnizorul de formare profesională autorizat transmit spre
aprobare la inspectortul şcolar lista candidaţilor selecataţi şi formaţiunile de studiu pe calificări, după derularea activităţilor de
recunoaștere a competenţelor dobândite anterior şi echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire
Inspectoratul şcolar analizează şi aprobă formaţiunile de studiu pe calificări, după derularea activităţilor de recunoaștere a
competenţelor dobândite anterior şi echivalare a unuia sau mai multor module de pregătire
Operatorii economici încheie contracte individuale de muncă și contracte de formare profesională, anexe la contractele de muncă, cu
persoanele selectate, în limita numărului de locuri comunicat de inspectoratul şcolar
Operatorii economici transmit unităţii de învăţământ partenere şi furnizorului de formare profesională autorizat copii ale contractelor de
muncă şi ale contractelor de formare profesională, anexe la contractele de muncă ale candidaților angajați pentru formarea prin
învăţământul profesional în sistem dual.
ÎNSCRIEREA PENTRU
COMPONENTA DE PREGĂTIRE ÎN
ŞCOALĂ
Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional în
sistem dual (18)
- Succesiunea activităţilor - OPERATOR ECONOMIC NEAUTORIZAT CA
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
Persoanele care au încheiat contractele de muncă şi contractele de formare profesională se înscriu la unităţile de învăţământ cu care
operatorii economici şi furnizorii de formare profesională autorizaţi au încheiat contracte de parteneriat.
Unitățile de învățământ întocmesc listele nominale ale formațiunilor de studiu pe care le școlarizează, defalcate pe operatori economici
parteneri şi furnizori de formare profesională autorizaţi
Pentru fiecare operator economic, lista menționată se anexează la contractul de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ,
operatorul economic respectiv şi furnizorul de formare profesională autorizat

similar documents