Învață despre sistemul achizițiilor publice din România

Report
Sistemul de achiziţii publice din
România
Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice
Definiţia achiziţilor publice
Achiziţia
publică
reprezintă
ansamblul operaţiilor, actelor şi
faptelor realizate de o autoritatea
contractantă, de la identificarea unei
nevoi sociale până la realizarea ei,
pentru care sunt folosiţi bani publici.
2
Etapele procesului de achiziţie publică
Planifi
care
Proced
ura de
achiziţi
e
publică
Realizarea
contractul
ui de
achiziţie
publică
3
Etapele procesului de achiziţie
publică







1. Planificarea
Identificarea nevoii
Identificarea surselor de finanţare
Pregătirea procedurii de atribuire
2. Procedura de achiziţie publică
Aplicarea procedurii de atribuire
Încheierea contractului
3. Realizarea contractului de achiziţie publică
Îndeplinirea contractului
Finalizarea contractului
4
Sistemul de achiziţii publice
Are două componente:
 instituţională
 legislativă
5
COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ
•
Cuprinde toate instituţiile specifice care contribuie la
reglementarea şi supravegherea modului de atribuire
a contractelor de achiziţii publice.
• Înfiinţarea acestor instituţii, a condiţionat aderarea
României la U.E.
• Implicarea în continuare a instituţiilor existenete,la
data aderării României la U.E., în gestionarea
aspectelor( fenomenelor)
specifice, legate de
achiziţiile publice.
6
COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ
Instituţii nou înfiinţate, specifice sistemului de
achiziţie publică:
 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice
( A.N.R.M.A.P.);
 Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea
Achiziţiilor Publice (U.C.V.A.P.);
 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (
C.N.S.C.);
 Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
( S.E.A.P.).
7
COMPONENTA INSTITUŢIONALĂ
•
•
•
•
•
AUTORITATEA
NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI
MONITORIZAREA
ACHIZIŢIILOR PUBLICE
(A.N.R.M.A.P.)
8
A.N.R.M.A.P.
• A fost înfiinţată în anul 2005
prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului,
ca instituţie publică în subordinea
Guvernului.
• Are ca rol fundamental formularea la nivel
de
concepţie,
promovarea
şi
implementarea politicii în domeniul
achiziţiilor publice.
9
A.N.R.M.A.P.
 Are următoarele atribuţii principale :
asigurarea unui cadru legal coerent şi
armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul
achiziţiilor publice;
îndeplinirea obligaţiilor corelative derivate din
aplicarea prevederilor directivelor Uniunii
Europene;
10
A.N.R.M.A.P.
 asigurarea unui canal de comunicare
permanent cu structurile din cadrul
Comisiei Europene, cu instituţiile publice
corespunzătoare din statele membre ale
Uniunii Europene şi cu organismele de
interes public naţional;
 dezvoltarea capacităţii de implementare la
nivelul autorităţilor contractante.
asigurarea unui cadru corespunzător de
aplicare conformă a legislaţiei în domeniul
achiziţiilor publice;
11
A.N.R.M.A.P.
 Îndeplineşte următoarele funcţii:
 de elaborare a strategiei în domeniul
achiziţiilor publice, în conformitate cu
cerinţele acquis-ului comunitar;
 de reglementare a procedurilor pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 de monitorizare, analiză, evaluare şi
supraveghere a modului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică;
12
A.N.R.M.A.P.
de reprezentare a României în cadrul
comitetelor consultative, grupurilor de
lucru şi al reţelelor de comunicare,
organizate de Comisia Europeană;
de consiliere metodologică a autorităţilor
contractante în procesul de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, cu rol
de suport în aplicarea corectă a legislaţiei
în acest domeniu;
13
A.N.R.M.A.P.
de iniţiere, organizare şi susţinere, prin
personalul
propriu,
a
cursurilor
de
perfecţionare şi instruire a personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice care aplică
dispoziţiile legale referitoare la achiziţii
publice.
De verificare a documentaţiilor de atribuire,
sub aspectul conformităţii, înainte de
publicarea anunţului/invitaţiei de participare.
14
U.C.V.A.P.
Înfiinţată în anul 2006, prin Hotărâre de
Guvern, ca instituţie publică subordonată
Ministerului Finanţelor Publice, cu rolul
de a îndeplini funcţia de verificare a
aspectelor
procedurale
aferente
procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.
15
U.C.V.A.P.
 Unitatea
pentru
Coordonarea
şi
Verificarea Achiziţiilor Publice realizează
efectiv un control ex-ante , verificând prin
observatorii desemnaţi etapele procesului de
achiziţie publică, după publicarea anunţului de
participare de către autoritatea contractantă,
până la atribuirea şi semnarea contractului.
16
U.C.V.A.P.
 Emite rapoarte de activitate în care
consemnează neconcordanţele constatate în
aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor
publice, pe care le înaintează A.N.R.M.AP.,
organului ierarhic superior al autorităţii
contractante, iar în cazul proiectelor cu
finanţare din fonduri europene şi autorităţii de
management competentă, în vederea intrării în
legalitate.
17
C.N.S.C.
 Înfiinţat în anul 2006, ca organism
administrativ-jurisdicţional independent.
Soluţionează contestaţiile formulate în cadrul
procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, înainte de încheierea
contractelor.
18
S.E.A.P.
 Este definit de legea de bază privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.
34/2006, ca fiind un sistem informatic de
utilitate publică, accesibil prin internet la o
adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin
mijloace electronice a procedurilor de atribuire.
19
S.E.A.P.
 Operatorul SEAP este Centrul Naţional de
Management pentru Societatea Informaţională
din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale care asigură suportul
tehnic pentru:
 publicarea anunţurilor postate de autorităţile
contractante;
transmiterea către Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene a anunţurilor prevăzute de lege;
20
S.E.A.P.
utilizarea de către autorităţile contractante
a licitaţiei electronice ca etapă finală a
licitaţiilor deschise, a licitaţiilor restrânse,
a negocierii cu publicarea prealabilă a
unui anunţ de publicitate sau a cererii de
ofertă;
achiziţii
directe
prin
intermediul
catalogului electronic;
21
S.E.A.P.
Furnizează, de asemenea, informaţii
privind sistemul naţional de achiziţii
publice către A.N.R.M.A.P., în vederea
realizării de analize, sinteze şi raportări.
22
ALTE INSTITUŢII PARTICIPANTE
SUPRAVEGHEREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE


Curtea de Conturi a României – prin
Autoritatea de Audit;
Autorităţile de Management
23
Curtea de Conturi a României –
Autoritatea de Audit

Realizează auditul extern pentru fondurile
nerambursabile
de
preaderare
acordate
României
de
Uniunea
Europeană
prin
programele PHARE, ISPA ŞI SAPARD, pentru
fondurile structurale şi de coeziune, pentru
Fondul European de Garantare în Agricultură,
pentru Fondul European pentru Agricultură şi
Dezvoltarare Rurală, pentru Fondul European
pentru Pescuit şi pentru alte fonduri acordate în
perioada postaderare.
24
Curtea de Conturi a României –
Autoritatea de Audit
 De asemenea exercită audit public extern şi asupra
altor categorii de fonduri.
 Activitatea Autorităţii de Audit se realizează
postfactum, după încheierea contractului de achiziţie
publică, în perioada derulării contractului.
25
Autorităţile de Management
Instituţii
cu
rol
în
managementul
contractelor de împrumut cu fonduri europene
nerambursabile.
 Veghează la respectarea întocmai a
prevederilor
contractelor
de
împrumut,
realizarea obiectului pentru care s-au primit
fondurile nerambursabile, realizarea achiziţiilor
publice în conformitate cu obiectul contractului
de împrumut nerambursabil.

26
UNIUNEA EUROPEANA
C.N.S.C
Proiect finanţat prin ENP National
Action Programme 2007
REPUBLICA MOLDOVA
Support to the Public Procurement
SUPRAVEGHEREA
System in the Republic
of Moldova
MD09/ENP-PCA/FI/05
ROMANIA
Sprijin pentru Sistemul de Achiziţii
RESPECTĂRII LEGALITĂŢII
Publice al Republicii Moldova
MD09/ENP-PCA/FI/05
JUSTIŢIE
REGLEMENTARE, CONSULTANŢĂ, INSTRUIRE,
MONITORIZARE, SUPRAVEGHERE,
CONTROL ȘI VERIFICARE
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA ACHIZITII PUBLICE
SISTEMUL ELECTRONIC AL ACHIZIŢIILOR
PUBLICE
OPERATORI
ECONOMICI
OFERTANŢI
A.C.
Proceduri de
atribuire
A.N.R.M.A.P.
U.C.V.A.P.
CONTRACT DE
ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Audit de
performanţă
27
COMPONENTA LEGALĂ
Este formată din pachetul de acte normative
care reglementează atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
 Acestea au fost elaborate prin transpunerea
în legislaţia naţională a prevederilor Directivelor
europene în materie de achiziţii publice.

28
COMPONENTA LEGALĂ
A.N.R.M.A.P. a iniţiat în perioada de
până la aderarea României la Uniunea
Europeană,
în
conformitate
cu
angajamentele asumate, legislaţia primară
şi legislaţia secundară care guvernează
atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de
servicii.
29
COMPONENTA LEGALĂ
 În acest sens au fost adoptate:
 ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34/2006
privind
atribuirea
contractelor
de
achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii –
ca lege de bază privind achiziţiile
publice;
30
COMPONENTA LEGALĂ
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 925/2006
pentru
aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor
referitoare
la
atribuirea
contractelor de achiziţie publică din OUG
34/2006 – ca legislaţie secundară;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 71/2007
pentru
aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor
referitoare
la
atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii
prevăzute de OUG 34/2006 – ca legislaţie
secundară( imediat după aderare);

31
COMPONENTA LEGALĂ
Ordine ale Preşedintelui A.N.R.M.A.P.– ca
legislaţie terţiară;
 Un “Manual operaţional pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică” – ca suport
pentru bune practici.

32
COMPONENTA LEGALĂ
NOTĂ:
De la adoptare şi până în prezent toate aceste
acte normative au suferit modificări, fie ca
urmare a intrării în vigoare a unor noi
reglementări europene, la care şi România
trebuia să se alinieze, fie ca urmare a
perfecţionării sistemului naţional de achiziţii
publice, care a transmis o serie de semnale
menite să contribuie la îmbunătăţirea cadrului
instituţional şi legislativ al achiziţiilor publice.
33
O.U.G. 34/2006 - Procesul de atribuire
Contract
de achiziţie
publică
Modalităţi de
atribuire a
contractului
de achiziţie
publică
Proceduri
de atribuire
Acord
Cadru
Sistem dinamic
de achiziţie
O.U.G. 34/2006 - Proceduri de atribuire
- Licitaţie deschisă
On-line
Proceduri
de atribuire
Off-line
- Licitaţie restrânsă
- Cerere de oferte
*) Achiziţie directă prin
Catalog electronic
**) licitaţia electronică
- Licitaţie deschisă
- Licitaţie restrânsă
-Cerere de oferte
**) licitaţia electronică
- Negociere cu publicare prealabilă
Situaţii speciale a unui anunţ de participare
reglementate
prin lege
- Negociere fără publicare
prealabilă a unui anunţ de
participare
- Dialog competitiv
- Concurs de soluţii
PROCEDURI DE ATRIBUIRE
off-line
Proceduri de atribuire
licitaţie deschisă LD
 licitaţie restrânsă LR
 dialog competitiv DC
 negociere N
 cerere de oferte CO
 concurs de soluţii CS
Achiziţia directă
 produse, servicii sau lucrări
valoarea estimată < 15.000 euro
Notă: achiziţia se realizează pe bază de document
justificativ - factură/comandă.
Achiziţia directă
Achiziţia directă
sediul materiei art.19 din OUG nr.34/2006
Achiziţia directă rămâne în exteriorul definiţiei propriu-zise a contractului
de achiziţie publică întrucât nu este corelată cu o procedură de atribuire.
Achiziţia directă se realizează pe bază de document justificativ.
Dreptul autorităţii contractante de a proceda la achiziţionarea directă de
produse, servicii şi lucrări fără a avea obligaţia aplicării unei proceduri,
este expres limitat prin criteriul cantitativ, în sensul că valoarea estimată a
acestora nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 15.000 euro.
Proceduri de atribuire
Regula de bază : LD, LR şi CO
Excepţii : celelalte proceduri, cu întocmirea notei
justificative
Notă: Pentru autorităţile din sectorul utilităţi regula de bază : LD, LR şi
negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ
LICITAŢIA DESCHISĂ
Licitaţia deschisă
 orice operator economic are dreptul
de a depune ofertă;
 se desfăşoară într-o singură etapă;
 suplimentar, se poate organiza o
etapă de licitaţie electronică
LICITAŢIA RESTRÂNSĂ
Licitaţia restrânsă
Orice operator economic
are dreptul de a-şi depune
candidatura, urmând
ca numai candidaţii selectaţi
să aibă dreptul de a depune ofertă .
Licitaţia restrânsă
Etapa I
Dacă nr. candidaţilor selectaţi < nr. minim precizat*) în anunţul de
participare atunci :
AC are dreptul de a:
- ANULA procedura;
sau de a :
- CONTINUA procedura prin trecere la etapa a 2 a, dacă există cel puţin
un candidat care a îndeplinit criteriile de selecţie
*) număr ≥ 5
Licitaţia restrânsă
Etapa II
• AC transmite numai candidaţilor selectaţi
 o invitaţie de participare şi după caz,
 documentaţia de atribuire
NEGOCIEREA
NEGOCIEREA
Procedura prin care autoritatea:
 derulează consultări cu candidaţii
selectaţi
şi
 negociază clauzele contractuale,
inclusiv preţul,
cu unul sau mai mulţi dintre aceştia.
NEGOCIEREA
 cu publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare;
 fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare
Negocierea cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
Când se aplică ?
• în urma aplicării - LD, LR, DC, CO
dacă
• nu a fost depusă nicio ofertă
• au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme
NUMAI după anularea procedurii
şi
NUMAI dacă documentaţia de atribuire
modificat substanţial
nu
s-a
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare
Când se aplică ?
• în situaţii excepţionale când natura L/P/S sau riscurile implicate
nu permit estimarea contractului de achiziţie publică;
• când serviciile (serviciile financiare/ intelectuale) sunt de aşa
natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu
precizie;
• când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în
scopul cercetării ştiinţifice, experimentării sau dezvoltării
tehnologice, şi numai dacă acestea nu se realizează pentru
obţinerea unui profit;
Negocierea cu publicarea prealabilă a
unui anunţ de participare

Procedura se desfăşoară, de regulă, în două etape
NOTA: se poate decide ca etapă suplimentară LE cu
obligaţia anunţării în anunţul de participare şi în
documentaţia descriptivă
Negocierea cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura;
înainte de începerea negocierilor, AC are dreptul de a realiza
o preselecţie;
 candidaţii se preselectează prin aplicarea
criteriilor
prevăzute în anunţul de participare;

Criteriile de preselecţie : obiective şi nediscriminatorii
Negocierea cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
Dacă nr. candidaţilor selectaţi < nr. minim precizat*) în anunţul
de participare atunci :
AC are dreptul de a:
- ANULA procedura;
Sau de a :
- CONTINUA procedura prin trecerea la etapa de negociere
dacă există cel puţin un candidat care a îndeplinit criteriile de
selecţie
*) număr ≥ 3
Negocierea cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
Etapa II
AC transmite concomitent tuturor candidaţilor
preselectaţi, o invitaţie de participare.
• Este interzisă invitarea unui operator economic
care
 nu a depus candidatura în prima etapă
Sau,
 nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
Negocierea cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
Etapa II
Autoritatea contractantă derulează negocieri cu
fiecare candidat preselectat în parte.
• În cadrul negocierilor se determină toate
aspectele
- tehnice,
- financiare,
- juridice,
ale viitorului contract.
Negocierea cu publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
Etapa II
AC derulează negocieri până în momentul în care fiecare
participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care
a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită;
Ofertantul are obligaţia de a prezenta elementele finale ale
propunerii sale tehnice şi financiare, ptr. care urmează să se
aplice criteriul de atribuire;
Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finală să aducă
modificări elementelor stabilite în procesul de negociere;
Comisia identifică şi stabileşte oferta câştigătoare.
Notă : În documentaţia descriptivă se poate prevede posibilitatea de a desfăşura
negocierile în runde succesive ( pentru a reduce numărul de propuneri de ofertă
care intră în negociere)
Negocierea fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
Când se aplică?
• când contractul de AP poate fi atribuit numai unui
anumit operator economic din motive tehnice, artistice
sau legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate;
• când perioadele de aplicare a LD/ LR, a negocierii cu
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau
a CO nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă,
determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se
datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a
AC.
Obs: AC nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă
mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă
Negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
• când produsele sunt fabricate exclusiv în scopul
cercetării ştiinţifice, experimentării, studiilor
sau dezvoltării tehnologice;
• când se achiziţionează materii prime cotate la
bursa de mărfuri, iar achiziţia acestora se
realizează prin operaţiuni pe piaţa de
disponibil;
• când produsele pot fi achiziţionate în condiţii
deosebit de avantajoase, de la un operator
economic care işi lichidează definitiv afacerile;
Negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
• când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul
iniţial, a unor cantităţi suplimentare de produse
ŞI NUMAI DACĂ
schimbarea furnizorului iniţial determină incompatibilităţi sau dificultăţi
tehnice sporite de operare şi întreţinere;
Atenţie! Durata acestor contracte precum şi a celor
reînnoite nu poate fi mai mare 3 ani.
Negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
• urmare a unui concurs de soluţii, contractul de servicii
trebuie să fie atribuit, conform regulilor stabilite iniţial,
concurentului câştigător;
• când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau
servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse
în contractul iniţial, dar care datorită unor
circumstanţe imprevizibile au devenit necesare
pentru îndeplinirea contractului
Şi numai dacă:
 atribuirea este către contractantul iniţial;
 lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic şi
economic, separate de contractul iniţial
 valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale
care vor fi încheiate pentru lucrări şi /sau servicii suplimentare ori adiţionale nu
depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial;
Negociere fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare
•
Când AC îşi propune să achiziţioneze noi lucrări/servicii, care sunt
similare celor achiziţionate
şi numai dacă
 atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări/ servicii
constau în repetarea celor prevăzute în contractul atribuit iniţial ;
 contractul iniţial a fost atribuit prin procedura de LD, LR, CO;
 valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea
în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi
achiziţionate ulterior;
 în anunţul de participare la procedura iniţială s-a precizat ca
autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru
achiziţionarea ulterioară de noi lucrări/servicii similare;
 procedura se va aplica într-un interval care nu poate depăşi 3 ani
de la atribuirea contractului iniţial.
CEREREA DE OFERTE
Cererea de oferte
Procedură simplificată care se iniţiază prin publicarea unei
invitaţii de participare în SEAP
Se aplică în cazul în care valoarea estimată (fără TVA) a
contractului este mai mică decât
125.000 euro - pentru contractul de furnizare
125.000 euro - pentru contractul de servicii
 4.845.000 euro - pentru contractul de lucrări
Notă : contractul se poate atribui şi dacă s-a primit o singură ofertă
admisibilă
Cererea de oferte
Invitaţia de participare:
 data şi ora limită stabilită pentru primirea /depunerea
ofertelor;
 adresa la care se transmit ofertele;
 limba în care trebuie elaborată oferta;
 valoarea estimată (lei, fărăTVA)
 criterii minime de calificare (dacă sunt cerute);
 scurtă descriere a obiectului contractului ;
 modul de obţinere a documentaţiei de atribuire, în cazul
în care din motive tehnice nu este disponibilă în SEAP;
 Sursa/sursele de finanţare
Cererea de oferte
TERMENE
Termen limită
(min.)
10 zile
Documentaţie completă
disponibilă în SEAP
(furnizare produse de complexitate redusă)
(min.)
6 zile
PROCEDURI DE ATRIBUIRE
off-line
Concluzii - Întrebări
Proceduri de atribuire
on - line
SEAP
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP) reprezintă sistemul informatic de
utilitate publică, accesibil prin Internet la
adresa www.e-licitatie.ro, utilizat în scopul
aplicării
prin
mijloace
electronice
a
procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţii publice.
SEAP
Orice
- anunţ de intenţie,
- anunţ/invitaţie de participare,
- anunţ de atribuire
SE PUBLICĂ ÎN SEAP !
Notă: Publicarea este gratuită
Cumpararea directă
Catalogul electronic
• Instrument de lucru
opţional în care sunt
publicate produsele,
serviciile sau lucrările pe
care le oferă operatorii
economici înregistraţi în
SEAP.
• Utilizat pentru
achiziţionarea directă.
Proceduri on - line
Utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea
procedurilor de atribuire în procent de cel puţin 40%
din valoarea totală a achiziţiilor – obligaţie pentru
autorităţile contractante odată cu intrarea în vigoare
a H.G 167/2010.
 Cerere de ofertă online
 Licitaţie deschisă online
 Licitaţie restrânsă online
 Licitaţie electronică
 Catalog electronic
LICITAŢIE ELECTRONICĂ
Licitaţia electronică
• Licitaţia electronică este procesul repetitiv, în
întregime electronic, ce se realizează după o primă
evaluare completă a ofertelor prin care ofertanţii au
posibilitatea de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a
îmbunătăţi alte elemente ale ofertei.
Licitaţia electronică
• Licitaţia electronică se aplică utilizând facilităţile
tehnice puse la dispoziţie de către SEAP prin
completarea formularelor specifice disponibile în
sistemul informatic
Licitaţia electronică
Licitaţia electronică se utilizează numai ca o etapă finală:
 a licitaţiei deschise;
 a licitaţiei restrânse;
 a cererii de oferte;
 a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare (art.110 alin.(1) lit.a din ordonanta);
 la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au
semnat un acord-cadru, în condiţiile în care se reia
competiţia între aceştia
 cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui
contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de
achiziţie dinamic.
Licitaţia electronică
• Înainte de iniţierea licitaţiei electronice, autoritatea
contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială
integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire
stabilit în documentaţie;
• Preţul propus iniţial de fiecare ofertant declarat calificat şi a
cărui ofertă a fost stabilită ca fiind admisibilă, constituie
preţul de pornire în licitaţia electronică.
• Licitaţia electronică, se poate utiliza ca etapă finală şi în
procedurile de atribuire organizate prin mijloace electronice
(on-line)
Licitaţia electronică
• Licitaţia electronică se derulează şi în situaţia în care există o
singură ofertă admisibilă;
• Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui
contractul de achiziţie publică pe baza rezultatului obţinut în
urma finalizării licitaţiei electronice.
Licitaţia electronică
• În cazul în care ofertantul nu-şi modifică oferta de preţ în
sensul îmbunătăţirii acesteia, la stabilirea clasamentului
final este luată în considerare oferta depusă anterior
desfăşurării acestei faze, respectiv cea introdusă în
prealabil în SEAP de către autoritatea contractantă.
Multumim
www.anrmap.ro

similar documents