Informare privind piata muncii

Report
Şomeri
În conformitate cu Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 5:
 şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
- starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
- nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare;
- este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
 persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau
prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt
furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
Din care:
Şomeri înregistraţi
Persoana care îndeplineşte condiţiile de mai sus şi se
înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă,
în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Şomeri de lungă durată
Şomeri neînregistraţi
inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă
Persoana care îndeplineşte condiţiile de mai sus, dar care
nu este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Din care:
 Tineri, 16-24 ani – se află înscrişi în evidenţa
AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă de mai bine de 6 luni
 Adulţi, 25-64 ani – se află înscrişi în evidenţa
AJOFM de mai bine de 12 luni
Şomeri de lungă durată
 Tineri, 16-24 ani – se află în căutarea
unui loc de muncă, prin mijloace proprii,
de mai bine de 6 luni
 Adulţi, 25-64 ani – se află în căutarea
unui loc de muncă, prin mijloace proprii,
de mai bine de 12 luni
 Să beneficieze gratuit de servicii de orientare şi consiliere profesională.
 Să fie asistaţi pentru găsirea unui loc de muncă.
 Să beneficieze de consultanţă gratuită pentru iniţierea unei afaceri.
 Să urmeze gratuit un curs de formare profesională continuă.
 Transport gratuit pentru participarea la cursuri.
Pot beneficia de subvenţionarea locului de muncă la angajare(angajatorul
primeşte lunar de la stat suma reprezentând salariul angajatului cu subvenţie, timp de 12
luni), dacă angajatorul este interesat de recuperarea cheltuielilor cu forţa de muncă de la
bugetul de stat, următoarele categorii de persoane:
 Absolvenţii unor instituţii de învăţământ (cu diplomă sau certificat de studii –
învăţământ gimnazial, profesional, liceal, postliceal, superior)
 Persoanele în vârstă de peste 45 de ani
 Întreţinătorii unici de familie
 Să se înscrie ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.
 Să reînnoiască cererea de menţinere în evidenţa AJOFM o dată la 6 luni.
 Să nu refuze participarea la activităţile de orientare şi consiliere profesională la
care este chemat.
 Să nu refuze participarea la cursurile de formare profesională la care este chemat.
 După absolvirea unui curs de formare profesională, să nu refuze nejustificat
încadrarea în muncă oferită de AJOFM.
 Să nu refuze un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o
distanţă de cel mult 50 km de domiciliu.
 În cazul în care se angajează prin subvenţionarea locului de muncă, să nu
părăsească locul de muncă în termen de cel puţin 1 an de la data angajării.
 Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, care într-o perioadă de 60 de zile de la
absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă, pot beneficia de indemnizaţie de
şomaj.
 Cu excepţia absolvenţilor, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj numai
persoanele care au lucrat minimum 12 luni în ultimele 24 de luni.
 Cererea de obţinere a ajutorului de şomaj se depune la Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă în termen de 30 de zile de la intrarea în şomaj.
 Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30 de zile, dar nu
mai târziu de 12 luni de la data intrării în şomaj, indemnizaţia de şomaj se acordă
începând cu data înregistrării cererii.
Potrivit Codului muncii obligatia de incheiere a contractului individual de munca
in forma scrisa revine angajatorului. Începând cu luna ianuarie 2011, contractele
individuale de muncă se declară de către angajator la ITM, în format electronic.
În prezent, forma scrisă a contractului individual de muncă nu se mai depune la
ITM, astfel încât nu se mai poate solicita angajatorului un exemplar al contractului de
muncă care să conţină viza ITM.
Mijloace de probă:
 fluturaş de salariu semnat lunar
 adresare scrisă la ITM pentru verificare
DE REŢINUT!
De la 1 ianuarie 2011, cărtile de muncă nu vor mai fi gestionate de
Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM). În schimb, toate datele privind evidenţa
salariaţilor, vechimea în muncă şi dreptul la pensie vor fi înregistrate, în format
electronic, la casele judeţene de pensii.
 Adresati-va Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru a verifica, cu cerere
scrisă.
 Mijloace de probă:
Fişă fiscală eliberată la sfârşitul fiecărui an de către angajator, cu viza
administraţiei financiare adresare scrisă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
pentru verificare.
 Accesati Sistemul Informatic Unic Integrat, tastati CNP-ul si veti afla:
http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online
 Pentru a va verifica stagiul de cotizare puteti solicita Casei de Pensii eliberarea
unui certificat de stagiu de cotizare. Certificatul privind stagiul de cotizare este un
document prin care fiecare persoana asigurata in cadrul sistemului public este
informata despre stagiul de cotizare pe care l-a realizat si ce venituri asigurate a avut
in anul calendaristic pentru care a fost emis. Aceste date sunt inregistrate in evidentele
Casei de Pensii exact cum au fost declarate lunar de catre angajatorii persoanelor
asigurate.
 Daca vrei sa iti verifici vechimea, dupa desfiintarea cartilor de munca, poti face acest
lucru apeland la registrul electronic al angajatilor (aflat la sediul angajatorului), unde
informatiile sunt actualizate chiar de catre angajator.
 Potrivit noilor reglementari, angajatorii sunt cei care completeaza "cartile de munca
electronice", fie online, prin semnatura electronica sau prin aducerea datelor, pe suport
electronic, la sediul Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM).
 Pentru a verifica daca angajatorul tau a completat si a inregistrat oficial contractul tau
de munca te poti prezenta la ITM si sa faci o cerere, iar informatiile iti sunt oferite gratuit.
 Poţi solicita o adeverinţă de vechime în muncă de la angajator.
 Direcţii de Muncă şi Protecţie Socială de la nivelul fiecărui judeţ avizează furnizorii de
formare profesională continuă şi înregistrează contractele de formare profesională
ale furnizorilor de formare profesională.
 Vă puteţi adresa Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Vaslui pentru clarificări şi
îndrumări în acest sens.
 Înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă se face la agenţia locală
pentru ocuparea forţei de muncă sau la punctul de lucru în raza căruia îşi are domiciliul,
dacă a avut ultimul loc de muncă sau a realizat venituri în acea localitate.
Actele necesare înregistrării persoanei în căutarea unui loc de muncă:
 Actul de identitate
 Actele de studii şi de calificare
 Carnetul de muncă / contractul de muncă, în cazul persoanelor provenite din muncă
 Adeverinţă medicală, din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are,
eventual, restricţii medicale

similar documents