1-Victor-Mocanu - Institutul de Cercetări Juridice şi Politice

Report
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
INSTITUTUL INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI ŞTIINŢE POLITICE
MASA ROTUNDĂ
STRATIFICAREA SOCIALĂ ÎN CONDIȚIILE TRANSFORMĂRII
SOCIETĂȚII MOLDOVENEȘTI
Chișinău, 22 noiembrie 2011
Victor Mocanu, doctor in sociologie
Aspecte ale autoidentificării sociale
în condiţiile transformării societăţii
moldoveneşti
Chișinău, 22 noiembrie 2011
Metodologia de cercetare
Titlul proiectului: Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi integrării
europene
Ne propunem să studiem:

Profilul structurii sociale în Basarabia în perioada sec. IX - încep. sec XX (1812- 1918)

Structurarea socială a populației din Basarabia în perioada interbelică (1918-1940)

Destructurarea structurii sociale în perioada comunistă în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
(1944- 1991)

Evoluţia structurii și stratificării sociale în Republica Moldova în perioada postsovietică
Obiectivele proiectului:

reliefarea abordărilor teoretico-metodologice ale structurii şi stratificării sociale şi stabilirea criteriilor de
determinare a acesteia;

elaborarea setului de indicatori (cantitativi şi calitativi, obiectivi şi subiectivi) în baza căruia să fie determinată
stratificarea socială a populaţiei din Republica Moldova, inclusiv ponderea clasei mijlocii în structura socială
(criterii specifice de clasificare, ca de exemplu, cele de putere, venituri, ocupaţii, prestigiu social, nivel de
instruire etc);

studierea rolului statului în distribuirea resurselor şi reglementarea stratificării sociale a populaţiei în contextul
transformărilor social-economice, identificarea problemelor şi oportunităţilor privind dezvoltarea clasei de mijloc
în R. Moldova;

Investigarea fluctuației și tendințele evoluării straturilor (grupurilor) sociale stabilite în rezultatul cercetării.

relevarea ponderii populaţiei care se autoidentifică cu clasa de mijloc;

investigarea procesului de formare şi dezvoltare a diferitor grupuri sociale de populaţie (fermieri, antreprenori,
tineret etc.);

elaborarea şi prezentarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor sociale şi social-economice;

efectuarea unui studiu analize comparative a structurii şi stratificării sociale a populaţiei cu alte state din regiune.
Metode de cercetare:
Din metodele cunoscute de investigare ale stratificării (structural-funcţională, socio-psihologică, de
autoidentificare) noi am utilizat metodele structural-funcţională și de autoidentificare. De
asemenea vor fi utilizate metodele:
 Analiza datelor statistice
 Observaţia sociologică
 Ancheta pe bază de chestionar
 Metoda calitativă (focus grupuri)
 Studiu de caz
 Content-analiza presei
 Analiza documentelor
Am determinat formele de stratificare (economică, politică, socio-culturală etc.) care urmează a fi
puse în lucru, la desemnarea setului de grupuri/straturi sociale care ar reflecta adecvat starea
lucrurilor vizavi de stratificare şi la elaborarea criteriilor/indicilor obiectivi şi subiectivi ai
stratificării.
Pe parcursul anului 2011 am desfășurat următoarele cercetări de teren:
1) Investigația experților – 300 de experți
2) Investigație cantitativă pilot – 1600 respondenți, reprezentativă pentru populația adultă a
Republicii Moldova. Perioada 1-15 septembrie 2011. 72 localităţi. Marja de eroare nu depășește 3%.
3) Investigații calitative – 6 focus grupuri în regiunile de Nord, Centru și Sud ale Moldovei
»
»
»
»
Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute
În 2011 în cadrul proiectului instituţional ”Evoluţia stratificării sociale
în condiţiile transformării societăţii şi integrării europene” au fost
analizate diverse puncte de vedere teoretice asupra structurii şi
stratificării sociale şi a fost elaborată o nouă metodologie de
cercetare, determinate criteriile şi indicatorii de măsurare a structurii şi
stratificării sociale a populaţiei din Republica. Moldova, care vor fi
utilizaţi ulterior atât în plan teoretic, cât şi în plan practic.
Definirea conceptului de clasă socială implică conectarea la o serie de
alte concepte privind grupuri ierarhizate de populaţie: clase, categorii,
straturi sociale. Ierarhizările se constituie ca urmare a interacţiunilor
sociale între oameni, în funcţie de anumite criterii, cum ar fi: educaţia,
ocupaţia, venitul, puterea, proprietatea, prestigiul social etc.
Cercetarea a confirmat formarea a noi grupuri/straturi sociale, noi
structuri profesionale ce au modificat structura societăţii în ansamblu.
Noile grupuri/straturi sociale au apărut nu în baza principiilor clasice de
stratificare, ci au avut la temelie particularităţi legate de procesele de
privatizare, de formarea economiei şi relaţiilor de piaţă specifice
naţionale, de factori geopolitici. Rezultatele studiului confirmă încă o
dată faptul că, în lipsa unei clase de mijloc consistente, societatea
moldovenească rămâne a fi una instabilă. În Republica Moldova nu
există o corelaţie între educaţie, ocupaţie, venituri, proprietate, mod şi
stil de viaţă etc., care facilitează identificarea claselor sociale.
»
Raportarea la indicatori precum veniturile, averea, restrânge
semnificativ limitele şi conţinutul clasei mijlocii. Modul de consum este
principalul reper care ghidează poziţia subiecţilor în ierarhia socială.
Anume modul de consum reprezintă factorul determinat in
autoidentificarea stratificării sociale prin cercetările cantitative.
»
Constatăm că, în ultimii 2-3 ani în Republica Moldova se observă
următoarea tendinţă: Persoanele care au prosperat în business şi au
făcut averi mari tot mai des se implică în politică, producându-se
oligarhizarea puterii de stat. Sociologii studiază motivele acestui
fenomen, deoarece persoanele care au făcut o carieră strălucită în
politică şi nu dispun de averi considerabile fac parte în stratificarea
socială din clasa de sus, fiind decidenți politici de rând cu milionarii şi
miliardarii.
»
Considerăm că rezultatele studiului desfăşurat de echipa Secţiei
Sociologie vor contribui la determinarea impactului reformelor în
societatea noastră, vor servi la raţionalizarea progresivă a proceselor
socio-economice, la redirecţionarea acţiunilor de reformare socială,
astfel devenind parte a schimbărilor sociale în Republica Moldova.
»
Beneficiarii rezultatelor cercetării vor fi ministerul economiei naţionale,
ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei , ministerul educaţiei,
administraţiile publice locale şi centrală, agenţii eco
Tip de activitate economică
2002
În % față
de total
2009
În % față
de total
Diferență
Agricultură, economia
vânatului, silvicultură și pescuit
747
49,6
334
28,2
2009/2002
-413
Industrie
171
11,4
155
13,1
-16
Industrie extractivă
3
0,2
5
0,4
+2
Industrie prelucrătoare
142
9,4
128
10,8
-14
Energie electrică și termică,
gaze și apă
Construcții
Comerţ cu ridicata și cu
amănuntul, hoteluri și
restaurante
Transporturi și comunicații
Administraţie publică,
Învățământ, sănătate și
asistență socială
Alte activități
Total
26
1,8
22
1,8
-4
46
175
3,1
11,6
73
217
6,2
18,3
+27
+42
62
243
4,1
16,2
68
249
5,7
21,0
+4
+6
61
4,0
88
7,4
+27
1505
100%
1184
100
-321
Populație ocupată
100,0%
Populație ocupată
100,0%
Conducători ai autorităților publice de
toate nivelurile, conducători si
funcționari din unitățile economicosociale și politice
Specialiști cu nivel superior de calificare
7,2
Superior
21,9
13,6
Mediu de specialitate
16,4
Specialiști cu nivel mediu de calificare
8,5
Funcţionari administrativi
2,3
Secundar profesional
26,0
Lucrători în servicii, gospodăria de
locuinţe și de deservire comunală,
comerț și asimilați
Lucrători calificați în agricultură,
silvicultură, vânătorie şi pescuit
Muncitori calificați în întreprinderi
industriale mari şi mici, în meserii de tip
artizanal, în construcții, transporturi,
telecomunicații, geologie și
prospecțiune geologică
Alte categorii de ocupaţii
14,3
Liceal, mediu general
19,8
Gimnazial (General –
obligatoriu)
15,0
Primar sau fără studii
1,0
din care muncitori necalificați
23,9
11,4
10,6
32,2
Foarte scăzut,
15.1%
Din
grupul/stratul
social superior
1,1%
Înalt, 2.4%
Mediu, 12.6%
Scăzut, 29.1%
Mai aproape de
mediu, 39.6%
Total
Cum apreciaţi veniturile
actuale ale familiei Dvs.?
Clasa de
jos
1
Foarte
scăzut
2
Scăzut
3
Mai
aproape
de mediu
Clasa de
mijloc
4
Mediu
Clasa de sus
5
Stratul
social
superior / înalt
Nu ne ajung nici pentru strictul
26,1%
necesar
Ne ajung numai pentru strictul
41,9%
necesar
Ne ajung pentru un trai decent, 21,7%
dar nu ne permitem cumpărarea
unor bunuri mai scumpe
90,9
34,3
5,9
-
-
9,1
60,0
53,5
13,4
3,6
-
3,5
36,8
48,3
-
Reuşim să cumpărăm și unele
bunuri mai scumpe, dar cu
restrângeri în alte domenii
Reuşim să avem tot ce ne
trebuie, fără să ne limităm la
ceva
NŞ/NR
6,7%
-
0,9
2,4
35,3
28,6
3,0%
-
-
0,5
3,0
67,9
0,8%
-
1,3
1,0
-
-
Cum credeţi că
veţi trăi Dvs. şi
familia
Dvs.
peste un an?
Total
Mult mai bine
Clasa de jos
Clasa
mijloc
4
Mediu
de
Clasa de sus
1
Foarte scăzut
2
Scăzut
3
Mai aproape
de mediu
5
Stratul
social
superior / înalt
3,4%
0,8
0,4
2,7
8,5
28,6
Ceva mai bine
21,0%
7,9
20,1
21,9
30,8
39,3
Aproximativ la
fel
39,2%
29,5
38,0
44,6
41,8
21,4
Ceva mai prost
9,5%
10,0
13,6
8,9
2,0
7,1
Mult mai prost
4,9%
20,7
4,3
1,0
1,0
-
Nu ştiu
22,0%
31,1
23,5
21,0
15,9
3,6
Cum este nivelul
Dvs. de trai din
prezent(2011) în
comparaţie cu
nivelul de trai
înainte de 1991?
Total
Mult mai bun
5,6%
0,8
0,4
5,1
11,4
53,6
Mai bun
23,8%
7,1
15,3
32,7
34,8
25,0
Cam la fel
23,0%
14,1
25,3
26,0
24,4
3,6
Mai rău
23,4%
22,4
31,3
21,9
15,4
7,1
Mult mai rău
15,6%
47,3
19,4
5,7
3,0
3,6
8,7%
8,3
8,2
8,6
10,9
7,1
Nu ştiu
Clasa de
jos
1
Foarte
scăzut
2
Scăzut
3
Mai
aproape de
mediu
Clasa
mijloc
4
Mediu
de
Clasa de sus
5
Stratul
social
superior
înalt
/
Cum
este
starea Dvs.
de sănătate
în prezent?
Foarte bună
Bună
Medie
Proastă
Foarte proastă
Total
4,9%
29,0%
48,1%
15,5%
2,5%
Clasa de jos
Clasa
mijloc
4
Mediu
de
Clasa de sus
1
Foarte scăzut
2
Scăzut
3
Mai aproape
de mediu
5
Stratul social
superior
/
înalt
-
1,7
4,4
15,9
17,9
21,2
19,9
33,5
38,8
53,6
37,8
57,5
49,8
39,3
28,6
28,6
19,2
12,1
6,0
-
12,4
1,7
0,2
-
-
În general, dvs.
credeţi că în ţara
noastră lucrurile
merg într-o
direcţie bună sau
într-o direcţie
greşită
Total
Clasa de jos
Clasa
mijloc
de
Clasa de sus
1
Foarte
scăzut
2
Scăzut
3
Mai aproape
de mediu
4
Mediu
5
Stratul social
superior
/
înalt
Direcţia este bună
22,2
9,5
13,8
24,6
34,3
75,0
Direcţia este greşită
50,2
57,3
54,9
49,8
43,3
10,7
Nu ştiu
27,6
33,2
31,3
25,6
22,4
14,3
Cu ce vă identificaţi
cel mai mult?
Total
Clasa de
jos
1
Foarte
scăzut
2
Scăzut
3
Mai
aproape de
mediu
Clasa de
mijloc
4
Mediu
Clasa de sus
5
Stratul social
superior
/
înalt
Naţionalitatea
27,8%
22,8
23,1
31,9
31,8
28,6
Credinţa religioasă
21,4%
23,2
26,8
18,6
17,9
14,3
Ţara Republica
Moldova
24,5%
17,0
22,2
27,1
30,3
25,0
Oraşul/ satul
13,1%
15,4
12,5
12,9
10,0
23,2
Nu ştiu
13,1%
21,6
15,3
9,5
10,0
8,9
Devotamentul meu este de
neclintit – aceasta este ţara
mea, chiar dacă se află pe
calea cea dreaptă sau nu de
dezvoltare
16,0
19,1
13,8
13,8
20,4
Clasa de
sus
5
Stratul
social
superior /
înalt
28,6
Sunt foarte devotat ţării, dar
uneori sunt de acord cu
interesele altor ţări, care nu
coincid cu interesele ţării
mele
27,0
21,6
27,0
28,4
26,9
35,7
Sunt devotat ţării, dar numai
atunci, când consider că se
află pe calea cea dreaptă de
dezvoltare
37,8
28,6
39,5
41,1
40,3
17,9
Devotamentul faţă de ţara
mea este la fel ca şi faţă de
oricare altă ţară
7,2%
7,5
5,8
8,6
5,0
10,7
Nu simt devotament faţă de
ţara mea si nu sunt de acord
cu interesele ei. Alte ţări îmi
plac mai mult
4,8%
6,6
8,0
2,7
1,5
7,1
Nu ştiu
7,1%
16,6
5,8
5,4
6,0
-
Cât de devotat
sunteţi ţării
Dumneavoastră?
Total
Clasa de
jos
1
Foarte
scăzut
2
Scăzut
3
Mai
aproape
de mediu
Clasa de
mijloc
4
Mediu
Vă rugăm să ne spuneți
în ce măsură Dvs.
sunteți interesat de
politică?
Total
Foarte mult
5,6%
Mult
Clasa de
jos
1
Foarte
scăzut
Clasa de
mijloc
4
Mediu
Clasa de sus
2
Scăzut
3
Mai
aproape de
mediu
5
Stratul social
superior
/
înalt
3,3
6,3
2,7
10,4
25,0
30,6%
18,3
15,3
19,4
30,8
50,0
Nici mult, nici puțin
33,1%
22,4
34,1
37,3
35,8
14,3
Puțin
26,1%
30,3
27,2
30,0
11,9
7,1
Deloc
11,4%
19,9
14,7
8,4
6,0
-
Nu știu
3,2%
5,8
2,4
2,2
5,0
3,6
Cum apreciaţi faptul,
dacă în 2011 în
Republica Moldova vor
avea loc alegeri
parlamentare anticipate?
Total
Pozitiv
19,8%
Negativ
Clasa de
jos
1
Foarte
scăzut
Clasa de
mijloc
4
Mediu
Clasa de sus
2
Scăzut
3
Mai aproape
de mediu
5
Stratul social
superior
/
înalt
18,7
20,3
17,5
27,9
17,9
54,3%
46,1
56,4
57,8
48,8
53,6
Mi-e indiferent
12,0%
13,3
11,0
12,9
8,5
17,9
Nu ştiu
13,9%
22,0
12,3
11,9
14,9
10,7
» Vă mulțumesc pentru atenție!!!

similar documents