1392 - بیمارستان سیدالشهداء (ع)

Report
‫کلیات سرطان و اصول مراقبت تسکینی‬
‫دور ه کوتاه مدت پرستاری مراقبت تسکینی ‪ -‬دانشگ اه‬
‫علوم پزشکی اصفهان‬
‫ا رائه دهنده ‪ :‬دکتر عبدالرحیم حزینی‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬کلیات طب تسکینی(‪)palliative care‬‬
‫‪ ‬دکتر عبدالرحیم حزینی‬
‫‪ ‬م ت خ ص ص خ و ن وا ن ک ول و ژ ی‬
‫‪ ( ‬م ت خ ص ص ط ب ت س ک ی ن ی ب ی م ا رس ت ا ن س ی د ا ل ش ه د ا ء )‬
‫‪ ‬د ک ت ر ب ا ب ک ص ا د ق پ ور‬
‫‪ ‬پ زش ک د رم ا ن م س ئ و ل ب ی م ا را ن ف ا ز ن ه ا ی ی‬
‫‪ ‬دکتر جالل کشاور ز‬
‫‪ ‬پ زش ک د رم ا ن م س ئ و ل ب ی م ا را ن م را ق ب ت د ر م ن زل‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬طب تسکینی چیست؟‬
‫بنا به تعریف‬
‫‪: WHO‬طب تسکینی رویکردی برای بهبود کیفیت زندگی بیمارصعب العالج و‬
‫خانواده بیمار که با مشکالت و استرسهای ناش ی از بیماری های صعب العالج‬
‫مواجه می باشند که بوسیله پیشگیری ورفع عالیم جسمی‪،‬روحی‪،‬اقتصادی‬
‫همراه درمان اولیه جهت بیماران وخانواده بیمار در مراحل اخر بیماری در نظر‬
‫گرفته می شود‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬اهميت طب تسکيني‪:‬‬
‫‪ ‬طب تسکيني درمانهاي اختصاص ي براي درمان افرادي که قابل درمان نبوده و با‬
‫بيماري صعب العالج درگیر هستند را بيان مي کند‪.‬اين هدف اوليه براي فراهم کردن‬
‫کيفيت زندگي مناسب براي افرادي با مدت زمان محدود زندگي مي باشد‪.‬بنابر اين‬
‫براي اين بيماران شرايطي را فراهم مي کند که بيمار قادر باشد تا حتي االمکان در‬
‫خانه خود و در شرايطي که خود مي پسندد‪،‬باقیمانده عمرش را بگذراند ‪.‬در حاليکه‬
‫تمام اقدامات درماني ‪،‬پرستاري‪،‬رواني و روحي براي بهبود شرايط خود را دريافت‬
‫کرده است‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬اهداف طب تسکینی‪:‬‬
‫‪-1‬کاهش و کنترل عاليم آزار دهنده بيماري مانند درد‪،‬تهوع‪،‬تنگي نفس و غیره‬
‫‪-2‬برقراري ارتباط مناسب بيمار و افراد خانواده با پزشک‬
‫‪-3‬ايفاي نقش هاي مشاوره اي‪،‬اطالع رساني صحيح و آموزش ي براي بيمار و افراد خانواده‬
‫‪-4‬ساپورت روحي و رواني بيمار و افراد خانواده‬
‫‪-5‬اطمينان دادن به بيمار که ارائه کليه خدمات (جسمي ‪،‬روحي‪،‬رواني‪،‬معنوي)تنها بنابر درخواست خود و‬
‫اطرافيان او مي باشد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬پيامد مورد انتظار‪:‬‬
‫‪ ‬ارتقاء کيفيت زندگي بيمار و افراد خانواده او‪،‬بهبود عملکرد آنان‪،‬کاهش دفعات‬
‫پذيرش اورژانس و بستري و در نتيجه کاهش بار سردرگمي و افسردگي بيمار و افراد‬
‫خانواده و در نهايت آرامش ‪،‬جان سپردن‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬چه کساني جهت گرفتن خدمات به کلينيک طب تسکيني مراجعه مي کنند؟‬
‫‪-1‬افرادي که به خاطردرد و ساير عاليم ناش ي از بيماري هاي صعب العالج رنج مي برند‬
‫‪-2‬افرادي که مبتال به درد جسمي و روحي مي باشند که قابل درمان نمي باشد‬
‫‪-3‬و هر فرد نيازمندي که که بافعاليت اين ؟سيستم آشناست و نيازمند کمک اين تيم مي‬
‫باشد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫آیا طب تسکینی فقط به بیماران سرطانی مرحله آخراختصاص دارد؟‬
‫‪ ‬خیر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تمام بیماران صعب العالج از خدمات این تیم سود می برند مانند‪:‬‬
‫بیماران مبتال به ایدز‬‫نارسایی شدید کلیوی وقلبی‬‫بیماری های شدید ریوی در مراحل آخر‬‫بیماران پیشرفته نرولوژی مانند سکته مغزی شدید‪،‬کومای عمیق؛مرگ مغزی و‪.....‬‬‫‪-‬سایر بیماران کشنده العالج‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪The Continuum of Palliative Care‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬تفاوت بين طب تسکيني و طب درماني چيست؟‬
‫‪ ‬هدف طب درماني افزايش طول عمر بيمار است در حالي که هدف طب تسکيني‬
‫ارتقاء کيفيت زندگي بيمار و در آرامش‪ ،‬جان سپردن است نه افزايش طول عمر‬
‫بيمار يا درمان علت زمينه‪.‬در واقع طب درمانی با بیماری سروکار دارد در حالی‬
‫که طب تسکینی با خود بیمار بدون توجه به نوع بیماری‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬چه زماني براي شروع درمان تسکيني مناسب مي باشد؟‬
‫‪ ‬هيچ وقت براي شروع درمان تسکيني زود نمي باشد‪،‬در واقع مي تواند‬
‫همزمان با درمان ابتدايي بيماري آغاز شود بدون توجه به علت زمينه‬
‫بيماري‪.‬‬
‫‪ ‬هيچ علتي براي صبر کردن جهت شروع درمان تسکيني وجود ندارد ‪،‬چون هر‬
‫بيماري صعب العالج و عاليم و درمان ها باعث افسردگي و اضطراب بيمار‬
‫ميشود که اثر وسيعي در افراد خانواده نیز دارد‪،‬اين تيم کمک مي کند که‬
‫فرد و افراد خانواده با مشکالت وسيع سازگار شوند‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫چه تفاوتی بين ‪ palliative care‬و ‪palliative‬‬
‫‪medicine‬وجود دارد؟‬
‫‪ PALLIATIVE MEDICINE‬کنترل عالیم‬
‫توسط پزشک به وسیله علم پزشکی است در حالی که‬
‫‪ PALLIATIVE CARE‬شامل گرو های مختلف‬
‫تخصص ی جهت کنترل مشکالت مختلف بیمار صعب العالج‬
‫مانند متخصص مذهبی‪،‬مشاور ه خانواده‪،‬مشاور‬
‫اجتماعی‪،‬گرو ه ور زش ی‪،‬متخصص تغذیه‪،‬رو انشناس و غیره‬
‫می باشد ‪.‬‬
‫‪‬طيف عاليم در بيماران مختلفي که از طب تسکيني سود مي بردند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درد(‪،)%88‬‬
‫تنگي نفس(‪،)%87‬‬
‫تهوع و استفراغ(‪،)%85‬‬
‫اختالل خواب(‪)%75‬‬
‫‪،‬گيجي(‪)%75‬‬
‫‪،‬اشتها(‪،)%70‬‬
‫بي اختياري ادرار و مدفوع(‪،)%64‬‬
‫يبوست(‪،)%65‬‬
‫افسردگي(‪،)%60‬‬
‫اضطراب(‪)%69‬‬
‫‪‬شرایط بيماران‪ end stage‬در آخرین لحظات زندگی که تیم‬
‫طب تسکینی با آن مواجه می باشد‬
‫‪-1‬احساس ضعف دارند به طوري که از بستر خارج نمي شوند و حداقل حرکت را‬
‫به صورت چرخيدن در بستر را دارند‪.‬‬
‫‪-2‬براي انجام کوچکترين کاري نيازمند کمک ديگران مي باشند‪.‬‬
‫‪-3‬حداقل آب و غذا را جهت زنده ماندن نياز دارند‪.‬‬
‫‪-4‬اکثر زمان هاي روز را خواب هستند البته اگر درد ناش ي از بيماري اجازه بدهد در‬
‫صورت وجود درد ممکن است پرخاشگر و بي قرار باشند يا شب هاتوانايي به‬
‫خواب رفتن را نداشته باشند‪.‬‬
‫‪-5‬توجه و تمرکز ندارند‪.‬‬
‫‪-6‬نسبت به زمان و مکان و شخص آگاه نمي باشند‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬ادامه‪:‬‬
‫‪-7‬توانايي تطابق و همکاري با فرد ارائه دهنده خدمات طب تسکيني را ندارند ‪.‬‬
‫‪-8‬در بلع دارو وغذا ممکن است مشکل داشته باشند‪.‬‬
‫‪-9‬گاه حرکات پرش ي عضالت مانند حرکت دست و پا و صورت دارند‪.‬‬
‫‪-10‬ترشحات بزاق کاهش مي يابد‪.‬‬
‫‪-11‬نيازي به استفاده از برخي از داروها مانند ويتامین و داروهاي تکميلي و هورمون ها و‬
‫داروي فشار خون و ديورتيک ندارد مگر اين که واقعا باعث راحت تر بودن و بهبود‬
‫کيفيت زندگي بيمار شود‪.‬‬
‫‪-12‬تجمع ترشحات موکوس ي در انتهاي حلق که علي رغم شنيدن صداي ناخوشايند ولي‬
‫براي بيمار مشکل ساز نمي باشد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬ادامه‪:‬‬
‫‪-13‬سرد بودن دستها و پاها که نشان دهنده کاهش خون رساني ميباشد‪.‬‬
‫‪-14‬تیره شدن و موتيلينگ پوست دست و پا و صورت و تیره شدن و رنگ پريده شدن‬
‫اعضاي بدن‪.‬‬
‫‪-15‬نامنظم شدن يا کند شدن ضربان قلب يا کاهش فشار خون‬
‫‪-16‬تنفس بيمار بسته به میزان گردش خون و مواد زايد بدن مي تواند کند يا تند‬
‫شود‪.‬‬
‫‪-17‬بيمار ممکن است دچار آپنه شود‬
‫‪-18‬ادرار تیره تر مي شود و از میزان ادرار در دقيقه کاسته مي شود‬
‫‪-19‬بي اختياري ادرار و مدفوع‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬حيطه کاري طب تسکيني‪:‬‬
‫سرويس حمايت رواني‬‫سرويس حمايت اجتماعي‬‫سرويس حمايت روحي و معنوي‬‫سرويس باز تواني‬‫کنترل عالئم‬‫ارتباط مستقيم رو دررو‬‫سرويس حمايت افراد خانواده حتي در دوران عزاداري و داغداري بيمار از دست‬‫رفته‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬مزاياي اجراي طب تسکيني‪:‬‬
‫‪)1‬بهبود مداخله درد و ساير نشانه ها‬
‫‪)2‬رضايت بيمار و خانواده‪،‬رضايت شغلي پرستاران‬
‫‪)3‬کاهش ظرفيت اشغال تخت هاي بخش مراقبت ويژه‬
‫‪)4‬کاهش طول مدت بستري و کاهش هزينه هاي دارويي‬
‫‪)5‬تخصص ي شدن مراقبتها و ايجاد فرصت بيشتر براي پزشکان جهت‬
‫برقراري ارتباط گسترده تر و تصميم گیري دقيق باليني‬
‫‪)6‬اختصاص هزينه براي موارد دور از نظر مانده‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬سئواالتي که در تيم طب تسکيني بايد به آن پاسخ دهند؟‬
‫‪-1‬چه اتفاقي براي من خواهد افتاد؟‬
‫‪-2‬آيا روش هاي ديگري براي درمان باقي مانده است؟‬
‫‪-3‬آيا من خواهم مرد؟‬
‫‪-4‬چقدر مي توانيم روي مرگ و زندگي ام کنترل داشته باشيم؟‬
‫‪-5‬در آينده چه مقدار درد و ناتواني خواهم داشت؟‬
‫‪-6‬در مورد مسائل مادي چه کنم؟‬
‫‪-7‬آيا اين بيماري به افراد خانواده نیز سرايت مي کند؟‬
‫‪-8‬چگونه به سایرافراد خانواده ام خبر بدهم؟‬
‫‪-9‬چه قدر براي زنده بودن فرصت دارم؟‬
‫‪-10‬چه غذايي براي من مناسب است؟‬
‫‪-11‬آيا مي توانم به زيارت بودم؟‬
‫‪-12‬اگر نيمه شب دردم بيشتر شود به کجا مراجعه کنم؟‬
‫‪-13‬آیا من در این دنیا گناه کارم و اکنون تاوان گناهانم را پس میدهم؟‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫بیماران مبتال به بیماری صعب العالج چه انتظاری از تیم طب تسکینی دارند؟‬
‫‪ ‬درد نداشتن و کنترل و کاهش سایر عالیم‬
‫‪ ‬تا آخرین لحظه خود بیمار تصمیم گيرنده باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بیمار سربار دیگران نباشد‪.‬‬
‫‪ ‬تا آخرین لحظه ارتباط خود را با دیگران حفظ نماید‬
‫‪ ‬با درمان غير ضروری مردن بیمار طوالنی نشود‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬تاريخچه سرطان‬
‫‪ ‬بر خالف آنچه که عده اي از مردم تصور مي کنند‪،‬سرطان يک بيماري جديد نيست‬
‫‪ ‬درواقع کلمه سرطان در دنياي قديم به معناي خرچنگ بوده که براي توصيف‬
‫سرطان پستان به کار مي رفت و علت اين بود که عروق شعاعي منشاء گرفته از‬
‫مرکز توده سرطاني بزاي پزشکان آن زمان ظاهري مانند خرچنگ داشته است‬
‫‪ ‬کاربرد روش هاي درماني شايع چون جراحي‪،‬پرتودرماني‪،‬شيمي درماني و درمان هاي‬
‫بيولوژيک موجب عالج قطعي ‪ 50‬درصد از افراد سرطاني مي شود در حاليکه ‪50‬‬
‫درصد باقيمانده درمان در آنها به طور قطعي نبود‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬ادامه‪:‬‬
‫بيماري در مراحل اوليه به وسيله پزشکي به نام گالن در قرن دوم‬
‫مورد تاکيد قرار گرفته است‪.‬او عنوان کرد که تومورهاي کوچک را‬
‫مي توان با جراحي درمان کرد اما اين امکان براي تومورهاي بزرگ‬
‫وجود ندارد‪.‬اين موضوع در حال حاضر همچون گذشته صادق است‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬روند پیدایش سرطان‪:‬‬
‫‪ ‬بدو تولد‬
‫ریشه ژنیتیکی‬
‫مواد کانسر زا وعوامل محیطی‬
‫شروع بافتی‬
‫شروع قابل تشخیص‬
‫بیمار با عالئم بالینی مراجعه میکند‬
‫درمانهای مختلف‬
‫شروع بیماری پیشرفته‬
‫نقش اصلی ‪PALLIATIVE‬‬
‫مرگ‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬وضعیت سرطان در ایران‪:‬‬
‫سرطان سومين عامل مرگ و مير در کل کشور ودر بعضي از استانهاي‬
‫شمال و شمال غرب دومين عامل مرگ و مير است و در رتبه بندي‬
‫اولويت هاي بهداشتي و درماني بر اساس بار ناشي از بيماري رتبه‬
‫سوم را دارا مي باشد‪.‬ساالنه بيش از ‪ 70‬هزارمورد جديد سرطان در‬
‫کشور اتفاق مي افتد و پيش بيني مي شود تا سال ‪2030‬اولين علت‬
‫مرگ و مير در دنيا شود‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬ادامه‪:‬‬
‫پيش بيني مي شود در کشور ما نیز شاهد روند رو به رشد کانسر‬
‫باشيم به طوري که در دو دهه آينده موارد بروز سرطان بيش از ‪2‬‬
‫برابر خواهد بود‪.‬از مهم ترين عوامل خطر رو به رشد سرطان در‬
‫جامعه ما‪ .1:‬افزايش اميد به زندگي ‪-2‬موفقیت در مانی سرطان ها به خصوص کموتراپی که‬
‫باعث کنترل بهتر سرطان شده است ونه درمان قطعی و بهبود کامل ‪.3‬افزايش شیوع‬
‫سرطان به علت مصرف دخانيات‪،‬کاهش‬
‫فعاليت فیزيکي ‪،‬تغذيه نامناسب و ‪.....‬مي باشد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫چرا در جهان و ایران نیاز به طب تسکینی احساس می شود؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بیش از ‪ 7‬میلیون نفر در سال ‪2007‬در جهان از سرطان فوت شدند‬
‫ساالنه بیش از ‪ 70‬هزار نفر مورد جدید سرطان در ایران داریم‬
‫ساالنه بیش از ‪ 30‬هزار نفر ایرانی از بیماری کانسر فوت می شوند‬
‫‪2‬میلیون نفر در جهان در سال ‪2007‬از بیماری ایدز فوت شدند‬
‫‪ 70‬درصد بیماران مبتال به ایدز و سرطان پیشرفته درد شدید را تجربه می کنند‪.‬‬
‫در کل بیش از ‪ 100‬میلیون نفر در جهان از طب تسکینی سود می برن‬
‫تا سال ‪ 2020‬ميزان سرطان به ‪ 20‬میلیون مورد جدید در سال می رسد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫ادامه‬
‫‪-1 ‬افزایش روز افزون سرطان در جهان‬
‫‪-2 ‬موفقیت درمانی در سرطان و افزایش طول عمر بیماران سرطانی بدون بهبود قطعی‬
‫‪-3 ‬افزایش اطالعات وتقاضای مردم برای رهایی از درد و سایر عالیم ومردن در شرایط‬
‫راحت تر از طریق روشهای اطالع رسانی وسیع مانند اینترنت‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬چالش های پیش رو‪:‬‬
‫با توجه به اينکه از طرفي در کشور ما مراحل مختلف کنترل سرطان از‬
‫افزايش سطح آگاهي مردم و بيماران نسبت به بيماري تا درمان موثر‬
‫هنوز جايگاه خود را پيدا نکرده است و براي رسيدن به اين هدف مدت‬
‫زماني الزم است‪.‬به ذهن مي رسد که با گسترش و توسعه امکانات و‬
‫فرهنگ سازي در مورد طب تسکيني(‪ )palliative care‬بتوان تا حدي شرايط رنج آور‬
‫وناخوش آيند بيماران سرطاني را کنترل و سطح کيفيت زندگي آنها و‬
‫خانواده هايشان را باال برد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪‬ادامه‪:‬‬
‫از مباحث مهم در سيستم درماني ‪،‬بهداشتي کشور ما که اخیرا مورد‬
‫توجه قرار گرفته است توجه به چگونگي ايجاد روش و سيستم‬
‫مراقبتهاي حمايتي و تسکيني(‪ )palliative care‬براي بيماران مبتال به بيماري هاي مزمن‬
‫و پيشرفته و در عین حال چگونگي ارزيابي کيفيت زندگي و‬
‫موضوعات رواني –اجتماعي‪-‬اخالقي و روحي بيماران در مرحله‬
‫انتهايي زندگي است‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫تاریخچه‬
‫رشد بی رویه ونابحنجار سلولها در بدن باعث ایجاد‬
‫سرطان میشود که انسان آن را نمی تواند کنترل کند‬
‫وقدیم ترین توصیف سرطان را در ونوشته های مصری‬
‫می توان یافت که درآن به غده یا تومور سینه اشاره‬
‫شده است وشواهد نشان می دهد که احتماال بقراط‬
‫یونانی اولین کس ی است که این بیماری را تشخیص‬
‫داده‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫غده ی سرطانی ورگ های خونی اطراف ‪.‬آن به خرچنگ شباهت دارد به همین‬
‫دلیل بقراط اسم این بیماری را خرچنگ می گذارد که به یونانی کارکینوس‬
‫نامیده می شود‪.‬‬
‫اگر چرک یا مایعی از غده یا دانه بیرون می آمده احتماال عفونت بوده‬
‫وقابل درمان وگاهی هم با استفاده از مرهم بیرون آمدن چرک را تسریع‬
‫می کردند ‪.‬چنانچه چرک یا ترشحاتی در کار نبوده وغده را دانه ی داغی می‬
‫نامیدند وآن را با نیشتر جراحی کرده ویا انبری داغ ویا با ریختن سرب‬
‫مذاب روی غده می سوزاندند‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫درباره سرطان‬
‫* علت سرطانها هنوز ناشناخته است‪.‬‬
‫* علت آن چه چیزهایی می تواند باشد؟‬
‫ فاکتورهای سرطان زا (آیا در معرض بعض ی غذاهای سرطان آور‪ ،‬آلودگی ها‪ ،‬دود سیگار قرار دارید؟ آیا‬‫نظافت و بهداشت فردی را رعایت می کنید؟)‬
‫ استعداد ژنتیکی (آیا سابقه فامیلی سرطان را در خانواده خود داشته اید؟)‬‫ نقش سیستم ایمنی (آیا افسردگی‪ ،‬استرس‪ ،‬غم و غصه می خورید؟ آیا دارو یا مواد ضد سیستم ایمنی بدن‬‫خود را استفاده می کنید؟)‬
‫* راه پیشگیری از آن چیست؟‬
‫انجام آزمایشها و آزمونها و تستهای غربالگری زیر نظر پزشک (مثل پاپ اسمیر و آزمایش شخص ی سینه ها برای زنان)‪-‬‬
‫انجام آزمایشات تخصص ی خون‪ ،‬آندوسکوپی وکلونوسکوپی‪ CT Scan ،‬و ‪ MRI‬و ‪ ...‬زیر نظر پزشک‪.‬‬
‫* آمار سرطان روبه رشد است‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ 12‬میلیون مورد سرطان در سال در نیا ایجاد می شود‬
‫* پیش بینی می شود این رقم تا سال ‪ 2020‬به بیست میلیون نفر در سال خواهد رسید‬
‫* در ایران ساالنه حدود ‪ 80‬تا ‪ 90‬هزار نفر جدید تشخیص داده می شود‪.‬‬
‫و حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬هزار نفر مرگ بر اثر سرطان در ایران داریم‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫درباره سرطان‬
‫* سرطان کشنده است اگر دیر تشخیص داده شود‪.‬‬
‫* سرطان عالج پذیر است اگر زود تشخیص داده شود و خوب درمان شود‪.‬‬
‫* در ایران امکانات درمانی و تجهیزات علمی و تخصص ی بسیار خوب وجود دارد‪.‬‬
‫* ولی ابعاد انسانی و سرویس دهی به اینگونه بیماران و خانواده هایشان در نظر گرفته نشده است‪.‬‬
‫* سرطان امروزه به عنوان معضل اجتماعی و دگرگون کننده زندگی افراد به حساب می آید و اگر‬
‫همه جانبه به بیمار سرطانی کمک نشود باعث ورشکستگی های مختلف اجتماعی و اقتصادی‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫درباره سرطان‬
‫* هر چه خطر را بیشتر بشناسیم بهتر با آن می شود مبارزه کرد‪.‬‬
‫* در ایران برای کنترل سرطان بایستی اول اطالعات عموم مردم را باالبرد‪ -‬باید همه‬
‫خطر سرطان را بشناسند‪.‬‬
‫* اگر چيزی را نمی دانیم بهتر است سئوال کنیم (از متخصص آن موضوع‪ -‬نه از مردم‬
‫عادی که ما ار ممکن است گمراه کنند)‪.‬‬
‫* باید دانسته نظر بدهیم در مورد سرطان‬
‫* بیشترین ضرر و زیان را به سرطان همين نادانی افراد جامعه می زنند‪.‬‬
‫* نقطه ضعف و نقطه قوت ما چیست؟‬
‫نه زیاد کمک کنیم نه کم= به اندازه ای که بیمار نیاز دارد کمک کنیم‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪.‬‬
‫نام گذاری انواع سرطانها‬
‫کارسینوما‬
‫‪ :‬به سرطان هایی می گویند که در پست یا بافت های پوشش ی‬
‫اعضای داخلی بدن به وجود می آیند‪.‬‬
‫سارکوما‬
‫‪ :‬سرطان هایی است که در استخوان غضروف وچربی عضله رگ های‬
‫خونی یا دیگر بافت های پیوندی یا محافظتی به وجود می آیند‪.‬‬
‫لوکیمیا‪:‬‬
‫سرطان هایی هستند که در بتفت های خونی از جمله مغز قرمز استخوان به وجود‬
‫می آیند وباعث ساخته شدن یا گلوبول های غیر عادی شده که وارد جریان خون می شوند‪.‬‬
‫لنفوما‬
‫ومایولوما‪ :‬سرطان هایی هستند که در سلوهای سیستم دفاعی بدن به‬
‫وجود می آیند‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫‪ ‬در بیشتر مواقع بدن یا سلول قادر است‬
‫‪DNA‬آسیب دیده را تعمیر کند اما سلول های‬
‫سرطانی این توانایی را ندارند‪.‬کسانی که این گونه‬
‫ژن های آسیب دیده را از والدین به ارث می برند‬
‫بیش از دیگران در معرض خطر مبتال به سرطانند‬
‫‪.‬اگر فرد دریافت کننده ی ژن معیوب به سرطان‬
‫مبتال شود آن را سرطان ارثی می نامند‪ .‬عواملی‬
‫مانند کشیدن سیگار وپرتوهای مضر از قبیل ماورای‬
‫بفش اشعه ی ایکس یا مواد شیمیایی که از طریق‬
‫مواد غذایی نوشیدنی ها وهوا وارد بدن می شوند‪.‬‬
‫تفاوت مولکولی‬
‫سلول سالم‬
‫وسرطانی‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫متاستاز وپیش‬
‫روی سرطان‬
‫به نقاط دیگر‬
‫بدن‬
‫سرطان معموال غده وتومور ایجاد می کند وسلول‬
‫های سرطانی در خون واعضای خون ساز بدن قرار‬
‫گرفته از این طریق به بافت ها واندام های دیگر بدن‬
‫منتقل شده ودر آن جا تومور ایجاد می کنند‪.‬سلول‬
‫های سرطانی منشا خونی ندارندقادرند به داخل رگ‬
‫های خونی مجاور نفوذ کنند واز طریق خون یا‬
‫سیستم لنفاوی به بافت های دیگر درنقاط دیگر بدن‬
‫سرایت کنند‪.‬اگر سلول های سرطانی روده به کبد‬
‫سرایت کرده ودرآن جا تومور ایجاد کنند آن را‬
‫سرطان روده می نامند نه کبد‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫غده ی غير سرطانی را خوش خیم می نامند‬
‫واین غده ها معموال به جایی نفوذ یا سرایت‬
‫نمی کنند آما در مواردی ممکن است چنین غده‬
‫هایی تبدیل به غده ی بدخیم شوند‪ .‬به همین دلیل‬
‫باید آن ها را تحت نظر قرار داد و باید با پزشک‬
‫مشورت کرد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫همه گیری سرطان‬
‫‪ ‬تقریبا نیمی از مردان وبیش از یک سوم زنان در دنیا‬
‫ممکن است در زندگی خود دچار سرطان شوند‪.‬‬
‫وخطر ابتال به سرطان را می توان باقری تغیير در‬
‫روش زندگی به طور قابل مالحظه ای کاهش‬
‫داد‪.‬مثال باقری ترک سیگار وبا مصرف غذا وآب‬
‫سالم وورزش واز طرفی هر چه زودتر تشخیص داده‬
‫شود امکان مداوا بیش تر می شود ‪.‬‬
‫موسسه خيریه‬
‫تحت حمایت‬
‫بیمارستاناصفهان‬
‫سیدالشهداء (ع)‬
‫حضرت‬
‫بیمارستان‬
‫کارگروه طب تسکینی‬
‫اصفهانآالءآبانماه ‪1392‬‬
‫سیدالشهداء‬
‫حضرت‬
‫تسکینی‬
‫مراقبتهای‬
‫مرکز‬
‫سرطانها‪:‬‬
‫بدخیمی های خون و لنفاوی ‪Hematological‬‬
‫درمان اصلی آن شیمی درمانی می باشد‪.‬‬
‫ارگانهای مختلف بدن ‪Solid Tumor‬‬
‫درمان اصلب آن جراحی می باشد‪.‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫سرطانها از بدو تشخیص به دو نوع تقسیم می شوند‪:‬‬
‫‪ -1‬درمان پذیر ‪Curable‬‬
‫‪ -2‬درمان ناپذیر ‪Non Curable‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
‫سرطانها از نظر پاسخدهی به شیمی درمانی‪:‬‬
‫سرطانهایی که کامال به شیمی درمانی خوب جواب می دهند‪:‬‬
‫مثل‪ :‬همه انواع سرطان خون (‪ ،)ALL, AML, CML, CLL‬مالتیپل میلنوما‪،‬‬
‫لنفوم های هاچکين و نان هاچکين‪ ،‬سرطان بیضه‪ ،‬تخمدان‪.... ،‬‬
‫سرطانهایی که به شیمی درمانی تا حدودی جواب می دهند‪:‬‬
‫مثل‪ :‬سرطان های کولون و رکتوم‪ ،‬معده‪ ،‬سارکوماها‪ ،‬مری‪ ،‬ریه‪ ،‬پستان و ‪....‬‬
‫سرطانهایی که خیلی به ندرت به شیمی درمانی جواب می دهند‪:‬‬
‫مثل‪ :‬مالنومای بدخیم‪ ،‬سرطان های پانکراس‪ ،‬کلیه‪ ،‬مثانه‪ ،‬پروستات‪ ،‬کیسه صفرا‪.... ،‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
Symptom Therapy in Advanced Cancer
patients
Pain
Constipation
Nausea / Vomiting
Anorexia / Cachexia
Depression/ Anxiety
Others…
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
Treating Pain with
Opioids
What’s so Great about Opioids?
They relieve most types of pain 
No analgesic ceiling 
No risk of damage to liver, kidneys or stomach 
No increased risk of bleeding. 
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
‫‪WHO 3-step Analgesic Ladder‬‬
‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه ‪1392‬‬
Opioid Effectiveness
 Most common reason an opioid is ineffective is




reluctance to titrate up till pain is relieved
No upper limit to amounts of opioid
Increase dose until
– pain is relieved or
– there are dose limiting side effects
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Pain Poorly Responsive to Opioids
If dose escalation  adverse side effects
– Alternative
 route of administration
 opioid (“opioid rotation”)
– Nonpharmacologic approach or coanalgesic
– Therapy to counteract adverse effect
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Other Routes for Pain Relief
 IV PCA (The Button)
 Nerve Blocks
 – Celiac Plexus Block
 Spinal Opioids
 – Intrathecal or epidural
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Six Opioids for Chronic Pain
 Morphine: Most Commonly Used
 Oxycodone: Oral only
 Oxymorphone: Opana Oral Only
 Hydromorphone: Dilaudid
 – Short-acting & long-acting pills
 Fentanyl: Patch for long-acting pain relief
 100x stronger than morphine
 Actiq/ Fentora/ Abstral/ Onsolis/ Lazanda
 Methadone: inexpensive, long acting
 – Bad reputation
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Opioid Side Effects
Common
Uncommon
Constipation
Bad dreams / hallucinations
Dry mouth
Dysphoria / delirium
Nausea / vomiting
Myoclonus / seizures
Sedation
Pruritus / urticaria
Sweats
Respiratory depression
Urinary retention
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Adjuvant Pain Medications
Medications that work with opioids to help treat pain
– may themselves be normally used for pain and so
used alone
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Adjuvant (Non-opioid)
 Pain Medications
 Acetaminophen
 Non-steroidal anti-inflammatory drugs
 Corticosteroids
 Antispasmodics
 Tricyclic antidepressants
 Anticonvulsants (anti-seizure)
 NMDA antagonists (ketamine)
 Anesthetics
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)
Motrin, Advil, ibuprofen, Aleve etc.
– All have analgesic ceiling
Effective for bone, inflammatory pain
Highest incidence of adverse events
– Stomach problems
– Kidney problems
– Bleeding problems
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Steroids
Many Uses but Many Side Effects
 Bone & Inflammatory pain
 Improved appetite
 Improved energy
 Feeling of well-being
 High Blood Sugars
 Swelling
 Confusion
 Weakened muscles
 Weakened bones
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Constant Neuropathic Pain
Usually Burning and/or Tingling
Antidepressants
– Amitriptyline: lots of side effects
– Desipramine: tricyclic of choice in seriously ill
– Duloxetine (Cymbalta)
Anticonvulsants (anti-seizure)
– Pregabalin (Lyrica)
– Gabapentin (Neurontin)
minimal adverse effects
drowsiness, tolerance develops within days
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Shooting, Stabbing, Neuropathic Pain
Anticonvulsants (anti-seizure)
– Pregabalin
– Gabapentin
– monitor plasma levels for risk of toxicity
Oxcarbazepine
Carbamazepine
Valproic Acid
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Barriers to Pain Management
 Barriers exist within and among three
 different groups:
 Health care systems
 Health care professionals
 Patients and families/caregivers
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Barriers to Good Pain Management:
Patients/Families/Caregivers
Fears of:
Looking weak
Distracting physicians
Means disease is worse
Being seen as a bad patient
Tolerance
Addiction
Side effects of opioids
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Constipation
Medications
– opioids
– calcium-channel blockers
– anticholinergic
Decreased motility Ileus
Mechanical obstruction
Metabolic abnormalities
Spinal cord compression
Dehydration
Autonomic dysfunction
Malignancy
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Constipation
 Common to all opioids
 Opioid effects on CNS, spinal cord, gut
 Physiologic tolerance usually does not develop
 Much easier to prevent than treat
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Constipation
Diet usually insufficient
OTC bulk forming agents not recommended
Stool softeners
– Sodium docusate
– Phosphosoda enema if needed
Stimulant laxative
– senna, bisacodyl, casanthranol
– Combine with a stool softener
senna + docusate sodium
casanthranol + docusate sodium
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Constipation
Osmotic laxative
– Lactulose or Sorbitol
– Bisacodyl
– Polyethylene glycol (MiraLax, GlycoLax)
Prokinetic agent
– Metoclopramide
Other measures
– Mineral oil, magnesium hydroxide,
magnesium citrate, suppositories, enemas
– Methylnaltrexone (Relistor)
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Nausea / Vomiting
Nausea
– subjective sensation
– stimulation
gastrointestinal lining, CTZ, vestibular apparatus,
cerebral cortex
Vomiting
– neuromuscular reflex
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Causes of Nausea / Vomiting












Metastases
Meningeal irritation
Movement
Mental anxiety
Medications
Mucosal irritation
Mechanical
obstruction
Motility
Metabolic
Microbes
Myocardial
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management
of Nausea / Vomiting
 Dopamine
 antagonists
 Antihistamines
 Anticholinergics
 Serotonin antagonists
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Dopamine Antagonists
Prochlorperazine
– (Compazine, Stemetil)
Promethazine
– (Phenergan, Phenadoz)
Trimethobenzamide
– (Tigan)
Metoclopramide
– (Reglan)
Haloperidol
– (Haldol)
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Treatment of Nausea/ Vomiting
Seratonin antagonists
– Ondansetron, granisetron, dolasetron
Antihistamines
– Diphenhydramine, Meclizine, Hydroxyzine
Anticholinergics
– Scopolamine
H2 receptor blockers
– Cimetidine, famotidine, ranitidine, etc.
Proton Pump Inhibitors
– Omeprazole, lansoprazole
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Other Medications
Dexamethasone (and other steroids)
– (Decadron)
Dronabinol
– (Marinol)
Lorazepam
– (Ativan)
Misoprostol
– (Cytotec)
Octreotide
– (Sandostatin)
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Dyspnea (Breathlessness)
May be described as
– shortness of breath
– a smothering feeling
– inability to get enough air
– suffocation
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Dyspnea (Breathlessness)
The only reliable measure is patient selfreport
Respiratory rate, pO2, blood gas determinations DO
NOT correlate with the feeling of breathlessness
Prevalence in the life-threateningly ill: 12 –
%74
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Causes of Dyspnea












Anxiety
Airway obstruction
Bronchospasm
Hypoxemia
Pleural effusion
Pneumonia
Pulmonary edema
Pulmonary embolism
Thick secretions
Anemia
Metabolic
Family / financial /legal / spiritual /practical issues
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management of Dyspnea
Treat the underlying cause
Symptomatic management
– Oxygen: potent symbol of medical care
Pulse oximetry not helpful
– Opioids
– Anxiolytics
– Nonpharmacologic interventions
Fan
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Anorexia / Cachexia
 Loss of appetite
 Loss of weight and energy, fatigue
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management of Anorexia/ Cachexia
 Assess, manage comorbid conditions
 Educate, support
 Favorite foods / nutritional supplements
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management of Anorexia /Cachexia
 Corticosteroids (short term)
 Progestational agents (megestrol acetate)
 Dronabinol
 All have side effects
 Trials of many other medications
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management of Fatigue /Weakness
 Education, support
 Clarify role of underlying illness
 Promote energy conservation
 Permission to rest
 Evaluate medications
 Optimize fluid, electrolyte intake
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management of Fatigue /Weakness
 Dexamethasone
 – feeling of well-being, increased energy
 – effect may wane after 4-6 weeks
 – continue until death
 Methylphenidate (Ritalin)
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Depression Anxiety
 Highly prevalent, under-diagnosed
 May prevent quality dying
 Effective management is possible
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Depression
 25%–77% of patients
 Intense suffering
 Not inevitable
 Treatable in most cases
 Early treatment is better
 Monitor for suicidal ideation
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Risk Factors
 Pancreatic Cancer
 Progressive physical impairment
 Pain, other symptoms
 – Spiritual pain
 Preexisting risk factors
 – prior Hx, family Hx, social stress
 – suicide attempts, substance use
 Medications
 – Steroids, benzodiazepines
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Diagnosing Depression in
Advanced Illness
 Somatic symptoms always present
 – Poor appetite, poor sleep, low energy
 Look for psychological, cognitive
 symptoms
 – pain not responding as expected
 – sad mood / flat affect, anxious, irritable
 – worthlessness, hopelessness, guilt, despair
 – Lack of enjoyment, lost self-esteem
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management of Depression
 Psychotherapeutic interventions
 – cognitive approaches
 – behavioral interventions
 Medications
 Combination of psychotherapy, medication
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Pharmacologic Management
 Psychostimulants
 – Rapid effect
 – Methylphenidate, 5 or 10 mg q am,
 Also Modafinil or dextroamphetamine
 – Alone or with antidepressent
 – May continue indefinitely
 SSRIs & atypical antidepressants
 – Latency 2–4 weeks
 – Highly effective (70%)
 – Well tolerated
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Anxiety
 Fear, uncertainty about future
 Physical, psychological, social, spiritual,
 practical issues
 Presentation
 – agitation, insomnia, restlessness,
 – sweating, tachycardia, hyperventilation,
 – panic disorder, worry, tension
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Management of Anxiety
 Counseling, supportive therapy
 Atypical antidepressants
 Benzodiazepines
 – short vs. long half-life
 diazepam
 Clonazepam
 lorazepam
 alprazolam, oxazepam
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
Summary
 Many symptoms can make patients miserable
 Treat them
 – Maximize effects of disease-specific treatments
 – Care for patients after disease-specific
 treatments stopped
 Palliative care teams can be effective in
 treating difficult symptoms at all stages of
 disease
1392 ‫مرکز مراقبتهای تسکینی بیمارستان حضرت سیدالشهداء اصفهان آبانماه‬
‫درمانگاه طب تسکینی‪-‬مرکز پزشکی سیدالشهداء‬

similar documents