ICD-O2

Report
International
Classification
of Diseases for Oncology
rd
(3 Edition)
‫علت کدگذاری سرطان ها‬
‫‪ ‬طبقه بندی سرطانها بر اساس کتاب ‪ ICD-O‬طبق توصیه‬
‫‪ WHO‬صورت گرفته است‪،‬تا بتوان در مقیاس های‪:‬‬
‫‪ ‬منطقه ای‬
‫‪ ‬ملی‬
‫‪ ‬بین المللی‬
‫اطالعات را مقایسه نمود‪.‬‬
‫ بخش اصلی كتاب‬4
‫*مقدمه‬
01-44
105-218
Introduction & Instructions for Use
‫*فهرست عددي كدهاي توپوگرافي‬
Topography (site)-Numerical List
‫*فهرست عددي كدهاي مورفولوژي‬
Morphology (type) - Numerical List
‫*فهرست الفبایي‬
Alphabetic Index (site & type)
219-240
Appendix1-6
45-68
69-104
‫‪‬‬
‫فهرست شماره ای کدها شامل ‪:‬‬
‫‪ -1‬کدهای توپوگرافی چهاركاراكتري ( _‪)C_ _ .‬‬
‫‪ -2‬کدهای مورفولوژی شش رقمی (_ _‪)M- _ _ _ _ /‬‬
‫‪‬‬
‫فهرست الفبایی‬
‫‪‬‬
‫مهم ترین و کاربردی ترین بخش کتاب واولین گام در کدگذاری‬
‫یک سرطان مراجعه به اندکس الفبایی کتاب ‪ ICD-O‬است‪.‬‬
‫ساختار کدهای توپوگرافی‬
‫‪‬‬
‫)‪ : Site(Category‬دو رقم اول نشانگر موضع مورد نظر‪ ،‬از ‪C00-C80‬‬
‫‪‬‬
‫)‪: Sub site(Subcategory‬رقم بعدازممیز نشانگر طبقه بندی جزئی‬
‫تراست‪.‬‬
‫مثال ‪ C50.2 :‬که ‪ 50‬نشانگر ‪ breast‬و ‪ 2‬نشانگر ‪upper inner quadrant‬‬
‫نکته ‪ :‬اغلب ‪ Sub site‬مورد توجه قرار نمی گیرد‪ .‬مثأل دركدگذاري توپوگرافي‬
‫مربوط به پوست صورت ‪ 44.9 :‬بجای ‪44.3‬‬
‫ونیزدر مورد توپوگرافي مربوط به دیستال مري ‪ 15.9 :‬بجای ‪ 15.5‬مشاهده‬
‫مي شود‪.‬‬
‫گروه های اصلی کدهای توپوگرافی‬








C00-14
C15-26
C30-39
C40-41
C44
C47
C49
C50
Lip, Oral Cavity, Pharynx
Digestive Organs
Respiratory System
Bones, Joints, Cartilage
Skin
Nerves
Soft Tissues
Breast








C51-58
C60-63
C64-68
C69-72
C73-75
C76
C77
C80
Female Genital Organs
Male Genital Organs
Urinary Tract
Eye, Brain, CNS
Thyroid and Endocrine Glands
Other Ill defined sites
Lymph Nodes
Unknown
‫كد محسوب نمي شوند‬، )C_ _( ‫تيترهاي هر بخش با نشان‬





C38
HEART,MEDIASTINUM,AND PLEURA
Endocardium
Epicardium
Myocardium
:‫ كد بایستي داراي چهار كاراكتر باشد‬
C38.1 Anterior mediastinum
C38.2 posterior mediastinum
C38.3 mediastinum , NOS
C38.4 Pleura, NOS
Parietal pleura
Visceral pleura
‫اسم وصفت‬
‫‪ ‬برای یافتن کد توپوگرافی محل مبتال‪،‬‬
‫در کتاب باید بدنبال شکل "اسمی"‬
‫باشیم‪ ،‬نه "وصفی" ‪.‬‬
‫‪ ‬مثال" اگر عضو مبتال کبد است ‪،‬در‬
‫فهرست الفبایی در جستجوی ‪Liver‬‬
‫باشیم‪ ،‬نه ‪. Hepatic‬‬
‫‪Site-specific Code Number‬‬
‫‪‬‬
‫در فهرست الفبایی کتاب ‪ ICD-O‬در موارد متعددی بعداز نام‬
‫مورفولوژی تومور در داخل پرانتز يک کد توپوگرافی نوشته‬
‫شده است‪:‬‬
‫)‪ M-9732/3 Multiple myeloma (C42.1‬‬
‫)‪ M-8960/3 Nephroblastoma (C64.9‬‬
‫)_‪ M-9220/3 Chondrosarcoma (C40._ ,C41.‬‬
‫‪‬‬
‫کدددی کدده در داخددل پرانتددز نوشددته شددده اسددت ‪،‬بیددان مددی کنددد ک ده‬
‫سددرطان نددامبرده معمددوا" در ایددن محددل یددا عضددو بددروز مددی‬
‫کند‪،‬اگر توپوگرافی نا معلوم است‪،‬از این کد استفاده می شود‪.‬‬
‫توپوگرافی گنگ )‪Ill-defined sites (C76.-‬‬
‫ومبهم‬
‫‪‬‬
‫وقتی پزشک توموری را خارج سازد ونداند محل دقیق کجاست یا نتواند‬
‫تشخیص دهد که به کدام جزء بافتی مربوط می شود و فقط از ترمهای کلی‬
‫ساعد‪ ،‬پا وبازو استفاده کند‪ ،‬کد ‪ C76.-‬می گیرد که بسیار مبهم است‪.‬‬
‫‪periabdominal cystadenocarcinoma‬‬
‫)‪C76.2 (abdomen, NOS‬‬
‫البته براساس نوع مورفولوژی می توان موضع دقیق تر را تعیین‬
‫کرد ‪:‬‬
‫‪C44.6 : Squamous cell carcinoma of arm‬‬
Neck

C76.0
NOS

C44.4
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)

C49.0
NOS (sarcoma, lipoma)

C49.0
adipose tissue

C47.0
autonomic nervous system

C49.0
connective tissue

C44.4
skin

C49.1
tendon
‫کلی گويی‬
‫‪‬‬
‫‪C_ _.9‬‬
‫کولون عنوان یک گروه است که خود از قسمت هایی مثل‬
‫کولون صعودی ‪ ،‬کولون عرضی ‪ ،‬کولون نزولی ‪،‬‬
‫سیگموئید و‪ ...‬به ترتیب باكدهاي زیر تشکیل شده است ‪:‬‬
‫‪ C18.2‬‬
‫‪ C18.4‬‬
‫‪ C18.6‬‬
‫‪ C18.7‬‬
Overlapping site boundaries (C--.8)
. ‫تومور از دو نقطه مجاور است و نمی توان خواستگاه اولیه را دقیقأ مشخص نمود‬

Carcinoma of tip and ventral surface of the tongue

C02.8

Carcinoma of stomach and small intestine

C26.8 M8010/39
Overlapping lesion of the tongue
.‫ کتاب موجود مي باشد‬25 ‫ در صفحه‬Overlapping sites ‫جدول کدهای‬

Carcinoma of esophagus and stomach

C16.0
Cardioesophageal junction
‫‪Multifocal tumors‬‬
‫در مواردی که یک تومور با یک مورفولوژی در چند نقطه مختلف‬
‫از بدن اما در یک گروه و یا زیرگروه توپوگرافی باشد‪ ،‬یک مورد‬
‫سرطانی در نظر گرفته می شود و اولین موضع ذکر شده ‪ ،‬کد‬
‫می گیرد‪ .‬مثال ‪:‬‬
‫‪DX: skin biopsy of right thigh, right leg & left forefoot‬‬
‫‪lesions : squamous cell carcinoma, well differentiated.‬‬
‫‪C44.7 M-8070/31‬‬
‫عبارات کج نويسی شده ‪Italic‬‬
‫*در مقابل بعضی کدها در کتاب ‪ ICD-O‬نکاتی مهم و کليدی‬
‫با حروف ايتاليک نوشته شده است که اشاره به استثنائات‬
‫دارند‪:‬‬
‫‪C41.2 Vertebral column (excludes Sacrum and Coxyx‬‬
‫) ‪C41.4‬‬
‫‪Atlas‬‬
‫‪Axis‬‬
‫‪Bone of back‬‬
‫‪NOS‬‬
‫(‪)Not Otherwise Specified‬‬
‫‪‬‬
‫ترکیب ‪NOS‬‬
‫‪‬‬
‫به معنی "بدون هيچ صفتی" یا "مشخص نشده" یا‬
‫"غيردقيق" می باشد‪( .‬کلی گویی)‬
‫‪‬‬
‫معموا“ در صورتي كه كدهاي ثبت شده با توجه به برگه‬
‫پاتولوژي داراي جزئیات دقیق تري نباشند از كد اختصاص‬
‫داده شده تحت عنوان ‪ NOS‬استفاده مي شود‪.‬‬
Topography – Lymphomas
 malignant
lymphoma of the stomach
 malignant lymphoma of lymph node
 spleen and splenic lymph nodes
C16.9
C77._
C42.2
C77.9 ‫از کد‬،‫اگر لنفوم بدون اشاره به محل اولیه ذکر شده بود‬
.‫استفاده شود‬
،‫( بود‬extranodals) ‫اگر مشکوک به خارج از گره های لنفاوی‬
‫ استفاده می شود‬C80.9 ‫از کد‬
 Lymphoma of inguinal and iliac lymph nodes :
C77.8 (multiple regions)


‫تمرين‬




Ascending colon

C_ _._
Axillary lymph node

C_ _._
UOQ right breast

C_ _._
Temporal and parietal lobes (1 tumor)

C_ _._
‫ساختار کدهای مورفولوژی‬
‫_ _‪M- _ _ _ _/‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫چهار رقم اول نشانگر نوع بافت سرطاني )‪(Histology‬از‬
‫‪ 8000‬الی ‪9989‬‬
‫‪‬‬
‫رقم پنجم نشانگررفتارتومور‬
‫‪‬‬
‫‪:‬رقم ششم نشانگردرجه تومور)‪Grade (differentiation‬‬
‫است‪.‬‬
‫( ‪)Behavior‬‬
‫گروه های اصلی کدهای مورفولوژی‬








800
801-867
872-879
880-899
906-909
938-948
959-972
980-994
Unspecified
Carcinomas
Melanomas
Sarcomas
Germ Cell
Gliomas
Lymphomas
Leukemias
(Behavior)‫ رفتار‬،‫رقم پنجم‬
‫کد‬
Benign
Uncertain whether benign or malignant,
Low malignant potential, Uncertain
malignant potential
Carcinoma in situ, Intraepithelial,
Noninfiltrating, Noninvasive
Malignant primary site, infiltrating, invasive
Malignant metastatic site, Malignant
secondary site
Malignant, uncertain whether primary or
metastatic
/0*
/1*
/2
/3
/6*
/9*
Grade (Differentiation) ‫ درجه یا وجه تمایز تومور‬،‫رقم ششم‬
‫وجه تمایز‬
)‫کد (درجه تومور‬
Well differentiated,
Differentiated, NOS
1(Grade 1)
Moderately differentiated, Moderately
well differentiated, Intermediate
differentiation
2 (Grade 2)
Poorly differentiated
3 (Grade 3)
Undifferentiated, Anaplastic
4 (Grade 4)
Grade or differentiation not
determined
9
: ‫نکات مهم در مورد کد مورفولوژی‬
‫توجه به رقم ششم کد مورفولوژی که نهایتأ اگر در تشخیص درجه‬
: ‫ مثال‬.‫ استفاده نمائید‬9 ‫تومورذکر نشده بود از رقم‬
Dx: Excisional biopsy of facial skin lesion :
Squamous cell carcinoma, well differentiated.
C44.3
M-8070/31
Skin lesion biopsy , Basal cell carcinoma
C44.9
M-8090/39

‫ذکر دو مورفولوژی در يک تومور‬
Ex. Transitional cell epidermoid carcinoma
(1 tumor)
Epidermoid carcinoma
M - 8070/3
Transitional cell carcinoma, NOS M- 8120/3
‫درصورتیکه نوع مورفولوژی نامبرده در زیر گروه های‬
‫ ذکر‬type ‫مورفولوژی اصلی قید نشده باشد ازکد دادن به‬
.‫شده اجتناب می نماییم‬
 Renal cell carcinoma, clear cell type
 C64.9
M-8312/39


‫تمرين‬
DX : moderately to poorly differentiated
adenocarcinoma
Answer :M-_ _ _ _/_ _
DX : anaplastic malignant teratoma
Answer : M-_ _ _ _/_ _
`
: ‫در مورد لنفوم ها و لوسمی ها‬

‫فنوتیپ سلولی مهمتر از میزان تمایز‬
: ‫ مثال‬.‫ تومور است‬Grade ‫یا‬
Malignant lymphoma, high
grade, diffuse large B cell
type
M9680/36
‫فنوتیپ سلولی‬
‫کد‬
T-cell
5
B-cell, pre-B, Bprecursor
Non T-non B,
Natural killer cell
Cell type not
determined
6
7
9
‫کد‬
‫مجموع دوگرید‬
‫)‪(Score‬‬
‫(درجه تومور)‬
‫‪‬‬
‫در مدددورد ودنوکارسدددینومای پروسدددتات ‪:‬‬
‫میددددددزان تمددددددایز تومددددددور بددددددر اسدددددداس‬
‫‪ Gleasons Grade‬تعیددین مددی شددود‬
‫از ‪ 2‬تا ‪4‬‬
‫از‪ 5‬تا ‪7‬‬
‫از‪ 8‬تا ‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫که مجموع دو گرید بعنوان تمدایز نهدایی‬
‫مطرح می شود و از ‪ 2‬تدا ‪ 10‬بدر طبدق‬
‫جددددددددددول مجددددددددداور مت یدددددددددر اسدددددددددت‪.‬‬
‫‪Dx : Prostate gland needle biopsy : Prostatic‬‬
‫‪Adenocarcinoma, Gleasons grade (tissue score) of 5‬‬
‫‪C61.9‬‬
‫‪M-8140/32‬‬
‫ضايعات شبه تومور‬
‫‪)M------‬‬‫(کد مورفولوژی‬
‫‪‬‬
‫اینها ضایعاتی را نشان می دهند که شبه تومور هستند ولی‬
‫چون در واقع نئوپالسم نیستند ‪ ICD-O‬توجهی به ونها‬
‫ندارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪SNOMED‬‬
‫البته مکتب کدگذاری دیگری به نام‬
‫)‪)Systematized Nomenclature of Medicine‬‬
‫وجود دارد که به این موارد کد داده است‪.‬‬
‫‪ ‬در مورد تومورهای م ز ‪ :‬درجدول صفحات ‪ 39‬و ‪ 40‬کتاب ‪ICD-O‬‬
‫تقسیم بندی تومورهای م ز‪ WHO grade ،‬ونها و مطابقت ون با کد‬
‫‪ Behavior‬ذکر شده است‪.‬اگر ‪ Who grade‬تومور ذکر شود معادل تمایز‬
‫تومور یا رقم ششم کد مورفولوژی نبوده و مطابق با رقم پنجم یا‬
‫کد (‪ ) behavior‬است‪ .‬بطور مثال ‪:‬‬
‫‪Pilocytic Astrocytoma‬‬
‫طبق این طبقه بندی ‪ Grade 1‬بوده و مطابق ویرایش جدید کتاب کد ون‬
‫‪ 9421/1‬است و جزء تومورهای نامشخص از نظر بدخیمی یا خوش خیمی‬
‫در نظر گرفته می شود‪.‬‬
WHO Grade
ICD-O ‫کد‬
‫رفتار‬
Subependymal giant cell
1
9384
1
Pilocytic
1
9421
1
Low grade
2
9400
3
2-3
9424
3
Anaplastic
3
9401
3
Glioblastoma
4
9440
3
‫نوع تومور م ز‬
Astrocytic tumors (Astrocytoma)
Pleomorphic xanthoastrocytoma
‫رقم ششم تومورهای م ز‬
‫اگر پاتولوژیست از عبارت ‪ High grade‬یا ‪ Anaplastic‬استفاده‬
‫نماید رقم ششم ‪ 3‬یا ‪ 4‬در نظر گرفته می شود اما اگر ذکری نکند از‬
‫کد ‪ 9‬استفاده می شود‪.‬‬
‫‪High grade Astrocytoma‬‬
‫‪9400/33‬‬
‫‪‬‬
‫در مواردی که در یک تومور دو ‪ Grade‬ذکر شود‪ ،‬باید ‪Grade‬‬
‫یا رقم بااتر را در نظر گرفت‪ .‬مثال ‪:‬‬
‫‪Moderately well differentiated Squamous cell carcinoma‬‬
‫کد مورفولوژی عبارتست از ‪M-8070/32 :‬‬
‫شروط ‪ :‬اگر بین دو درجه عالمت فاصله باشد مثل ‪، 1-2‬درجه‬
‫بزرگتر را در نظر می گیریم ولی اگر عالمت اسلش باشد مثل‬
‫‪ 1/2‬درجه کوچکتر را انتخاب می نماییم‪.‬‬
‫متاستازها‬
‫‪‬‬
‫در ثبت سرطان فقط کدهای ‪ /2‬و ‪ /3‬مد نظر است و اگر تشخیص متاستاز باشد ‪:‬‬
‫الف) ذکر محل اولیه الزامیست‬
‫ب) اگر محل اولیه نامشخص بود کد ‪C80.9‬‬
‫‪Metastatic Adenocarcinoma of Lung‬‬
‫‪M-8140/39‬‬
‫‪C80.9‬‬
‫‪Note : The patient is known case of lung Adenocarcinoma‬‬
‫‪M-8140/39‬‬
‫‪C34.9‬‬
‫خطاهاي شايع در كدگذاري‬
‫تعدادي از خطاهای موجود در كدگذاري سرطان ها در‬
‫صفحه ‪ 120‬كتاب دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش‬
‫موارد سرطاني بصورت جدول نمايش داده شده است‪.‬‬
‫شایع ترین خطاهای مشاهده شده در ذيل ذكر مي گردند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هرگاه عبارات ذیل در ادامه یک خط تشخیص مشاهده‬
‫شد‪،‬قابل ثبت نبوده و گزارش حذف می گردد‪.‬‬
‫‪Low malignant potential‬‬
‫‪Borderline malignancy‬‬
‫‪‬‬
‫مگر در زمانی که داخل پرانتزمورفولوژی با گرید متعلقه‬
‫ذکر شده باشد‪.‬‬
‫مانند‪:‬‬
‫‪ Papillary transitional cell ca. of low malignant‬‬
‫)‪potential (transitional cell ca. grade II‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫به هیچ عنوان و درهیچ شرایطی رقم ششم کد مورفولوژی‬
‫خالی و یا ‪ 0‬ثبت نگردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در کد گذاری به ‪ Basal cell carcinoma‬گرید تعلق نمی‬
‫گیرد‪ .‬بنابراین رقم ششم کد مورفولوژی همواره عدد ‪9‬‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫‪ M-8090/39‬‬
‫درست‬
‫‪ M-8090/30‬‬
‫نادرست‬
‫‪‬‬

Renal Cell Carcinoma, clear cell type
C64.9 M-8312/39

Renal Cell Carcinoma, papillary type
C64.9 M-8260/39

Nasopharynx, Nasopharyngeal carcinoma
C11.9 M-8020/34
‫ و‬Malignant lymphoma ‫در مورد تشخیص هایی چون‬
: ‫ باید مورفولوژی دقیق ذکر شود مثال‬Hodgkin's Disease
Malignant lymphoma, diffuse mixed small & larg cell
type
M-9675/39
.‫ استفاده گردد‬M-9550/39 ‫نباید از مورفولوژی کلی‬
‫‪ ‬تشدددخیص پددداپیالری کارسدددینوما در مدددورد موضدددع تیروئیدددد‬
‫همیشه کد مورفولوژی ‪ M-8260‬را میگیرد ‪.‬از ثبت کد‬
‫‪(M-8050‬نادرست) پرهیز نمائید‪.‬‬
‫‪ ‬مورفولوژی ‪ Undifferentiated carcinoma‬همیشه‬
‫‪‬‬
‫‪ M-8020/34‬است نه ‪M-8010/34‬‬
‫‪Choriocarcinoma‬‬
‫‪M-9100/39‬‬
‫‪C58.9‬‬
‫‪‬‬
‫‪Endometrioid Adenocarcinoma‬‬
‫‪C54.1 M-8380/39‬‬
‫‪‬‬
‫‪Endometrial Adenocarcinoma‬‬
‫‪C54.1‬‬
‫‪M-8140/39‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫معده (_‪ )C16.‬هیچگاه ‪Squamous Cell Carcinoma‬‬
‫(_‪)M-8070/3‬نمي گیرد‪ .‬اگر در پاتولوژي اشاره به معده‬
‫بعنوان توپوگرافي شده بود‪،‬از كد (‪ )C15.5‬ناحیه دیستال‬
‫مري استفاده كنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Basal Cell Carcinoma‬‬
‫فقط در پوست و اندك مواردي در مخاط بیني دیده مي شود‪.‬‬
‫در صورت مشاهده كد ‪ C80.9‬و یا _‪ C76.‬از كد _‪C44.‬‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫اگر بازال سل مربوط به چشم بود‪ :‬كد ‪ C44.1‬صحیح بوده‬
‫واز كد ‪ C69.9‬بپرهیزید‪.‬‬
‫در اطفال دیده میشوند‬
‫_‪C40._ , C41.‬‬
‫‪Neuroblastoma‬‬
‫‪Nephroblastoma‬‬
‫‪Chondrosarcoma‬‬
‫‪Ewing sarcoma‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Sarcoma‬درانواع مختلف‪ ،‬معمواا در بافت نرم ظاهر مي‬
‫_‪C49.‬‬
‫شوند‪:‬‬
‫‪ Lymphoblastic Lymphoma‬اگردر م ز ذكر شده‬
‫بود‪ ،‬با كد ‪ C77.9‬ثبت شود‪.‬‬
‫‪( M-8010/39‬کارسینوما) در لنف نود دیده نمي شود‪.‬‬
‫در صورتیكه اشاره به متاستاز كبدي شده بود‪ .‬از دادن كد‬
‫نادرست ‪ C22.0‬اجتناب كرده و از كد توپوگرافي صحیح‬
‫‪ C80.9‬استفاده شود‪.‬‬
‫براي لوسمي ها كد ‪ C42.1‬درنظر گرفته می شود‪.‬‬
‫)‪ Multiple myeloma (C42.1‬‬
‫تطابق سن با نوع سرطان‬
‫همواره تطدابق سدن بیمدار بدا ندوع سدرطان بایدد مدورد بررسدی‬
‫قرار گیرد و باید از پاتولوژیست مشاور نظرخواهی گردد‪.‬‬
‫برای مثال‪ ،‬سرطانهای دستگاه گوارش ‪ ،‬پستان و پوست در‬
‫سنین زیر ‪ 20‬سال نادر است ولی لوسمی ها در سنین کم‬
‫شایع هستند ب یر از ‪Chronic Lymphoid Leukemia‬‬
‫)‪ (CLL‬که در سنین ‪ 30‬سال به باا دیده مي شود‪.‬‬
‫کد پاپيالری کارسينومای مثانه‬
‫‪ M-8130/3‬است نه ‪ M8050/3‬و اگر تعداد‬
‫زيادی کارسينومای مثانه ذكر شده بود‪ ،‬کد‬
‫‪ )TCC( M-8120/3‬بجای ‪ M-8010/3‬داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫لنف نودها يا گره های لنفاوی )‪)C77.-‬‬
‫هيچ گاه کارسينوما )‪ (M8010/3‬نمی گيرند‬
‫اگر به تعداد قابل توجهی سرطان يا کارسينومای‬
‫لنف نود ديده شد کد لنفوما ‪ M-9590/3‬را‬
‫درنظر مي گيريم‪.‬‬
‫‪VAIN,VIN,CIN‬‬
‫‪CIN =Cervical Intraepithelial Neoplasia‬‬
‫‪VIN =Vulvar Intraepithelial Neoplasia‬‬
‫‪VAIN=Vaginal Intraepithelial Neoplasia‬‬
‫موارد فوق را در صورتي كه دارای گريد ‪ III‬باشند‪ ،‬كانسر در نظر‬
‫گرفته و كد رفتاري (رقم پنجم) _‪ M-_ _ _ _/2‬را برای آنها در نظر‬
‫می گيريم‪ .‬در مراكز ثبت سرطان نيز اين موارد بايستي كانسر تلقي‬
‫شده و ثبت گردند‪.‬‬
‫انتخاب اساس تشخيص بر اساس نوع نمونه‬
SURGICAL
Metastatic biopsy
Primary biopsy
Primary radical surgery
&…
 CYTOLOGY
Bone marrow aspiration
Cytology
Peripheral blood smear (PBS)


similar documents