อัศวิน มอก - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Report
โครงการจ ัดทาระบบบริหารเครือข่ายยุวชน
“อ ัศวิน มอก.” และโรงเรียนต้นแบบ
การเผยแพร่มาตรฐาน เพือ
่ คุณภาพชวี ต
ิ
ความปลอดภ ัย และสงิ่ แวดล้อม
สาน ักงานมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
1
ความเป็นมา
เริม
่ ดาเนินการตงแต่
ั้
ปีงบประมาณ 2552
แนวคิด
“สร้างเครือข่ายยุวชนอ ัศวิน มอก. ให้เป็น
แกนนาเพือ
่ เผยแพร่ความรูด
้ า้ นการ
มาตรฐาน และสร้างโรงเรียนต้นแบบขยาย
ผลการเผยแพร่มาตรฐานแก่ชุมชน”
2
การสร้างเครือข่าย
นักเรียน
นักเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
ชุมชน
3
การเข้าร่วมโครงการ
นักเรียน 5 คน/ครูทป
ี่ รึกษา 1 คน
มีแผนการบริหารเครือข่าย
สมัครเข ้าร่วมโครงการ http://knight.tisi.go.th
อัศวิน K1
นักเรียน 5 คน ขยายเครือข่ายอย่างน ้อย 50 คน
อัศวิน K2
คัดเลือก K2 เข ้าค่ายยุวชน “อัศวิน มอก.”
มอบทุนดาเนินโครงงาน 10,000 บาท
4
การเข้าร่วมโครงการ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนงานโครงการ/ขยายเครือข่ายปรับระดับ K
รายงานความก ้าวหน ้าผลการดาเนินโครงงานทุกเดือน
ทาง http://knight.tisi.go.th
คัดเลือกโครงงานรอบชงิ ชนะเลิศ
ตรวจประเมินโครงงาน ณ โรงเรียนของอัศวิน
ิ
พิจารณาตัดสน
มอบรางวัล/มอบป้ ายโรงเรียนต ้นแบบฯ
5
การขยายเครือข่าย
อัศวิน มอก. ทาการขยายเครือข่าย โดยการให ้
ความรู ้เรือ
่ งการมาตรฐานด ้านการเสริมสร ้าง
คุณภาพชวี ต
ิ ความปลอดภัย และสงิ่ แวดล ้อม แก่
อัศวินเครือข่าย และให ้อัศวินเครือข่ายทาการ
ทดสอบความรู ้ด ้านการมาตรฐานผ่านทางเว็บไซด์
http://knight.tisi.go.th โดยเครือข่าย
อัศวินแต่ละคนต ้องผ่านการทดสอบความรู ้≥80%
เพือ
่ ได ้รับการแต่งตัง้ เป็ น K1 และ K ระดับถัดไป
6
การปร ับระด ับ K1-K4
K4
ผลงาน : ขยายเครือข่ายได ้ 100 คนขึน
้ ไป
รางว ัล
- Smart Knight Card
- เกียรติบัตรระดับ K4
K3
ผลงาน : ขยายเครือข่ายได ้ 50 คน ขึน
้ ไป
รางว ัล
- Knight Card ระดับ 3
- เกียรติบัตรระดับ K3
K2
ผลงาน : ขยายเครือข่ายได ้ 10 คน ขึน
้ ไป
รางว ัล
- เกียรติบัตรระดับ K2
- เข็มกลัดอัศวิน
K1
ผลงาน : รวบรวมทีมงาน 5 คน + ครูทป
ี่ รึกษา 1 คน พร ้อมโครงงาน
รางว ัล
- เกียรติบัตรระดับ K1
7
ผลงานปี งบประมาณ 2552
 โรงเรียนสมัครเข ้าร่วมโครงการ 65 โรงเรียน 73 โครงงาน
 คัดเลือก 40 ทีม เข ้าค่ายยุวชนฯ
 มีเครือข่ายยุวชนอัศวิน มอก. 18,052 คน
 คัดเลือกโรงเรียนต ้นแบบการเผยแพร่มาตรฐานเพือ
่ คุณภาพชวี ต
ิ
ความปลอดภัย และสงิ่ แวดล ้อมของ สมอ. จานวน 10 โรงเรียน
8
ผลงานปี งบประมาณ 2552
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ั ชญ
ั ลาปาง จ.ลาปาง
โรงเรียนอัสสม
โรงเรียนพระซองสามัคคีวท
ิ ยา จ.นครพนม
โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ กทม.
ึ ษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
โรงเรียนเตรียมอุดมศก
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กาแพงเพชร
ิ ธุ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กาฬสน
ึ ษาลัย จ.ชย
ั ภูม ิ
โรงเรียนปู่ ด ้วงศก
โรงเรียนพระแก ้ววิทยา จ.สุรน
ิ ทร์
โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
9
การดาเนินงานปี 2553
อ ัศวิน มอก. 2553
โรงเรียนต้นแบบขยายผล
10
การดาเนินงานปี 2553
จัดทาคูม
่ อ
ื อัศวิน มอก. เพือ
่ เผยแพร่โครงการ
รับสมัครโรงเรียนเข ้าร่วมโครงการตัง้ แต่
7 มิถน
ุ ายน –15 กรกฎาคม 2553
• สมัครผ่านทางเว็บไซด์
http://knight.tisi.go.th
• สมัครทางไปรษณีย ์
11
การดาเนินงานปี 2553
 โรงเรียนสมัครเข ้าร่วมโครงการ 59 โรงเรียน 66 โครงงาน
• อัศวิน มอก. 2553 จานวน 54 โรงเรียน 60 โครงงาน
• โรงเรียนต ้นแบบขยายผล จานวน 5 โรงเรียน 6 โครงงาน
 ขณะนีไ
้ ด ้คัดเลือกโครงงานจานวน 30 โครงงาน/ทีม เพือ
่ เข ้า
ค่ายยุวชนอัศวิน มอก. ระหว่างวันที่ 5-7 สงิ หาคม 2553
ณ ชลพฤกษ์ รส
ี อร์ท จ.นครนายก
12
แผนงานการสร้างอ ัศวิน มอก. และโรงเรียน
ต้นแบบฯ
ระยะเวลา ป 2553
1 มิ ุนายน – 30 มิ ุนายน 2553
15 มิ ุนายน – 15 กรก าคม 2553
15 มิ ุนายน 2553 หรือจากวันที่ ด้รับแจ้งเปน
อัศวิน มอก ระดับ K1
ง 15 กรก าคม 2553
ภายใน 20 กรก าคม 2553
1 สิง หาคม 2553
เดือนสิง หาคม 2553
กันยายน 2553 –
15
ันวาคม 2553
ันวาคม 2553
1-15 มกราคม 2554
20 มกราคม 2554
เดือนกุม ภาพัน ์ 2554
• รับสมัคร อัศวิน มอก
• รับทราบผลการสมัครเปน อัศวิน ม อก ระดับ K1
• อัศวิน มอก ท าการขยาย เครือ ข่ายอัศวิน ม อก
• ปรับระดับอัศวิน ตามจานวนเครือ ข่าย K1-K2-K3-K4)
• คณะกรรมการคั ดเลือกอัศวิน มอก เพื่อ เข้าค่ายยุวชนอัศวิน มอก
• ประกาศผลการคัด เลือกทีมอัศวิน เข้า ค่ายยุวชน อัศ วินมอก
• เข้าค่ายยุวชน อัศวินมอก
• นา โครงงาน จากค่ายอัศวิน ปป ิบัติ
• รายงานผลงานทุก 1 เดือน
• คณะกรรมการพิจารณาคัด เลือกโครงงาน
• คณะกรรมการลงพืนที่ตรวจประเมินโครงงาน อัศวิน มอก
• ตัดสินโครงงาน
•มอบรางวัล ในงานประกาศผลการประกวดรอบชิงชนะเลิ ศ พร้ อมเกียรติบัตร
13
รางว ัล
14

similar documents