nota pp pengurusan sekolah

Report
MPF 1573
PENGURUSAN SEKOLAH
Oleh:
Mohd Anuar bin Abdul Rahman
Apakah Sekolah?
•
•
•
•
Sebuah Organisasi?
Sebuah Institusi?
Pelaksana Dasar?
Organisasi Sosial?
1…. Sebagai Organisasi
• Mempunyai elemen dan peranan yang sama
dengan semua organisasi lain
ELEMEN DALAM
ORGANISASI
Manusia &
teknologi
Matlamat
Persekitaran
Dalaman
Budaya
Struktur
Persekitaran
Luar
Formal vs. Informal Structure
Formal System
Hierarchy
Informal System
Informal
Division
of Labor
Formalization
Impersonality
“Chain of command”
© Hoy 2003
structure
Division into cliques
Informal norms
Personal relations
“Grapevine”
•
•
•
•
•
•
•
SEBAGAI INSTITUSI
Mempunyai struktur (hiraki pentadbiran)
Mempunyai matlamat
Mempunyai teknologi
Mempunyai klien
Mempunyai persekitaran
Mempunyai proses Pengajaran Pembelajaran
Mempunyai sistem sosial informal
• Mempunyai ciri-ciri tersendiri:
–
–
–
–
–
–
Memproses manusia
Sukar menjamin hasil
Berkaitrapat dengan masyarakat
Klien tidak secara sukarela
Klien boleh menyatakan rasa hatinya
Klien tidak boleh memilih guru
2… Sebagai Sistem Sosial
• Sosialisasi ialah satu proses menyemaian
atau perubahan kebiasaan atau nilai dan
aturan dari satu generasi ke satu generasi
yang lain dalam sebuah kelompok
masyarakat.
• Melalui proses sosiolisasi pelajar akan
mengetahui peranan yang harus mereka
mainkan dan mempunyai kesedaran untuk
menilai diri sendiri.
Social System Model for Schools
Environment
Inputs
Environmental
constraints
Human and
capital
resources
Mission and
board policy
Materials and
methods
Transformation Process
Structural System
(Bureaucratic Expectations)
Outputs
Achievement
Job satisfaction
Absenteeism
Dropout rate
Overall quality
Cultural
Political
System
System
(Shared
(Power
Orientations)
Relations)
Individual System
(Cognition and Motivation) Discrepancy between
Actual and Expected
Performance
© Hoy, 2008, © Hoy 2003
Key Elements of the School as a Social System
Schools are social systems with the following key parts:
Structure:
Individual:
roles are expectations of positions that are arranged in a hierarchy.
the individual is a key unit in any social system; regardless of position,
people bring with them individual needs, beliefs, and a cognitive
understandings of the job.
Culture:
Politics:
Core:
represents the unwritten feeling part of the organizations:
its shared values
informal power relations that develop spontaneously.
the teaching-learning process is the technical core of schools.
Environment: everything outside the organization; source of inputs.
Outputs:
the products of the organizations, e. g. educated students.
Feedback:
communication that monitors behavior.
© Hoy, 2008, © Hoy 2003
Proses Sosialisasi
• Formal -Proses ini berlaku melalui struktur
organisasi yang ditubuhkan oleh kerajaan
mengikut keperluan negara seperti
pendidikan di sekolah atau tentera.
• Informal- Proses ini berlaku dalam
masyarakat atau dalam pergaulan yang
bersifat kekeluargaan seperti kawan,
sahabat, ahli persatuan atau kelompok
dalam masyarakat.
3…. Pengamal Birokrasi
• Ditaktifkan sebagai satu corak pentadbiran di
mana peranan, tugas dan pertalian antara
anggota yang menduduki bermacam jawatan
dirancang dengan jelas dan nyata
• Pengawalannya juga adalah mengikut kuasa
yang formal.
Antara
Ciri
birokrasi
(Max
Weber)
– Ada hiraki kuasa dan tahap-tahap pengurusan.
–
–
–
–
Ada pengkhususan tugas dan tanggungjawab.
Ada kedudukan yang digelar jawatan.
Ada sistem kenaikan pangkat yang terancang.
Pegawai-pegawai tidak dipengaruhi oleh perasaan
persendirian
– Ada sistem undang-undang dan batasan-batasan
tertentu dalam pengawalan dan disiplin.
– Ada kelayakan-kelayakan tertentu yang diperlukan bagi
individu-individu yang memegang jawatan.
– Ada sistem perlindungan supaya individu tidak
diberhentikan kerja secara sewenang-wenangnya.
Komen anda…….
• Kelebihan Birokrasi…
• Kelemahan Birokrasi…
• Perlukah Birokrasi…
3… sebagai Pelaksana Dasar
• Bagi merealisasikan matlamat pendidikan di
Malaysia, beberapa Dasar-dasar Kementerian
Pendidikan Malaysia telah ditetapkan.
Panduan Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia di
sekolah diterjemahkan melalui
1.
2.
3.
4.
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
Akta Pendidikan 1997 (Pindaan)
Perintah Am
Surat-surat Pekeliling Ikhtisas &
Perkhidmatan
5. Surat-surat Siaran KPPM
6. Arahan Perbendaharaan
7. PKPA (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan
Awam)
SENTERALISASI & DISENTERALISASI
• Senteralisasi - Kuasa di bawah satu badan di
peringkat pusat. (Seperti peringkat Persekutuan)
• Disenteralisasi - Kuasa diagihkan keperingkat yang
lebih rendah (Seperti pentadbiran setempat)
• Menurut Perkara 132 Dalam Perlembagaan
Malaysia
“Perkhidmatan Pelajaran adalah satu
perkhidmatan yang diletakkan atau yang tertakluk
kepada kerajaan pusat”
ORGANISASI
PELAJARAN
MALAYSIA
KPM
JPN
PPB
PPD
SEKOLAH
Bagi IDEA
• Bukti Senteralisasi……
• Mengapa Senteralisasi….
• Kearah Disenteralisasi …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PERANAN SEKOLAH
(Masyarakat Malaysia)
Persediaan untuk pekerjaan
Berkhidmat untuk ekonomi
Agen penapisan dan pemilihan
Kawalan dan persetujuan sosial
Pengaliran pengetahuan dan kemahiran
Fungsi mengawas
Agen perpaduan
Proses sosialisasi
Mobiliti sosial
Model masyarakat
(Kamaruddin dan Kamarul Azahar, 1994)
Apa Peranan Mereka…
•
•
•
•
•
Peranan Sekolah…
Peranan \Guru…
Peranan Rakan….
Peranan Ibu Bapa ….
Peranan Masyarakat…
Sekolah perlu….
di tadbir ?....
di pimpin?.....
Di urus ?……
ATAU……
Pentadbiran
• Proses melakukan sesuatu mengikut
peraturan yang telah ditetapkan untuk
mencapai matlamat organisasi
• APAKAH KERJA-KERJA PENTABIRAN DI
SEKOLAH?
Kepimpinan
• Proses mempengaruhi ahli-ahli untuk
mencapai matlamat pemimpin dan organisasi
• Penetapan halatuju sekolah dan
menginspirasikan warga sekolah ketahap yang
lebih tinggi
Pengurusan….
• Satu proses sosial untuk mendapatkan
kerjasama, penyertaan dan penglibatan
ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk
mencapai sesuatu matlamat atau objektif
yang paling berkesan (Drucker, 1972)
• Pengurusan adalah proses mendapat
kerjasama daripada kakitangan secara
berkesan untuk mencapai matlamat
(Robbins, 1984)
• Mengoperasikan sekolah secara efisyen dalam
keadaan yang sedia ada serta membuat
perancangan untuk menambahbaik dalam
jangkamasayang singkat
• Pengurusan ialah satu proses merancang,
mengelola, memimpin dan mengawal daya usaha
ahli-ahli dan menggunakan sumber-sumber lain
untuk mencapai matlamat yang ditentukan
(Stoner, 1984)
• Umumnya (POLC)
– P- Planning (Merancang)
– O- Organising (Mengelola)
– L- Leading (Memimpin)
– C- Controlling (Mengawal)
A. Perancangan
1. Pemilihan matlamat organisasi.
2. Objektif unit / bahagian / jabatan
ditentukan.
3. Tentukan program berasaskan objektif.
4. Rancangan jangka pendek atau jangka
panjang.
5. Melibatkan sumber (fizikal, manusia,
kewangan, teknologi dll)
B. Pengorganisasian
1. Merekabentuk
organisasi
berasaskan
objektif atau strategi.
2. Membangun dan memimpin organisasi.
3. Penstafan.
C. Pimpinan
– Mengatur pergerakan mencari objektif atau
matlamat.
– Memotivasi / memimpin / mengarah /
mendorong dan lain-lain
D. Pengawalan
1. Mengawal pergerakan organisasi ke arah
mencapai matlamat.
•
•
•
Menetapkan piawai prestasi kerja.
Mengukur prestasi kerja dan
dengan piawai.
Mengambil tindakan susulan.
bandingkan
PERBEZAAN PENTADBIR DAN PENGURUS
ASPEK
PENTADBIR
PENGURUS
STRUKTUR
Peranan
ditafsirkan mengikut bidang
tanggungjawab
Peranan
PERANAN
Sebagai
orang tengah untuk
menyelesaikan masalah.
Pemimpin
Pasif
: beban kerja menunjukkan sistem
banyak digunakan untuk menyelesaikan
masalah.
Tidak sensitif terhadap masa.
Elakkan daripada mengambil risiko
Penyesuaian terhadap piawaian
nasional.
Aktif
Peraturan
Ekonomi
SIKAP
KEMAHIRAN
undang-undang dan kesahan.
Membaca dan menulis.
ditafsirkan mengikut tugas
: mencari untuk mempengaruhi
persekitaran, mereka yang bijak
digunakan untuk mencari dan
mengeksploitasikan peluang.
Sensitif terhadap masa.
Risiko diterima tetapi diminimumkan.
Pentingkan keputusan.
Pengalaman tempatan memerlukan
penyesuaian.
dan sosio ekonomi.
Angka dan mengira.
PERBEZAAN PEMIMPIN DENGAN PENGURUS
PUNCA
PEMIMPIN
PENGURUS
Kebanyakan Pakar
Untuk Orang
Untuk Benda
Prof Bennis dan Nanus
Orang yang membuat
perkara yang betul
(mementingkan perkara )
Orang yang membuat
perkara dengan cara yang
betul
(mementingkan cara )
Melakukan kerja-kerja :
Mendorong, menggalak,
Merancang, dan melatih
Manusia
(mencipta satu kumpulan
manusia yang bertenaga)
Melakukan kerja-kerja :
Merancang, mengatur,
mengarah, melaksana,
mengawal manusia dan
bukan manusia
MODEL UMUM PENGURUSAN
Input
Proses
Output
Contoh: Pengolahan sumber-sumber organisasi
kepada produk siap melalui proses pengeluaran
Sumber Organisasi
Manusia
Wang
Bahan mentah
Modal
Proses
Transformasi
Produk yang telah
siap
Barangan
Khidmat
Tahap Keperluan Kemahiran Pengurus
Pengurus Atasan
Konseptual
Pengurus Pertengahan
Pengurus Barisan
Hadapan
Kemanusiaan
Teknikal
Hubungkait Dalam Pengurusan Organisasi
VISI
MISI
MATLAMAT
STRATEGI
RANCANGAN
• BERSAMBUNG…..
Sebab Wujudnya Sistem Pentadbiran Berpusat
(Sentralisasi)
• Cita-cita kerajaan untuk mewujudkan satu
bangsa dan negara yang bersatu padu,
aman, adil dan makmur.
• Berdasarkan pengalaman sebelumnya,
tidak ada kawalan dan peyelarasan pusat.
Cuma sekolah Vernukular Melayu sahaja,
sedangkan pendidikan lain bebas
berkembang mengikut kemahuan dan
keperluan pihak yang terlibat.
Mengapa Perlunya Sistem Berpusat?
• Keseragaman Polisi –
Kehendak Sistem PendidikanKebangsaan
– Bahasa sama (Bahasa Kebangsaan)
– Kurikulum yang sama
– Guru mesti dapat latihan di pusat –pusat yang
sama
– Sistem peperiksaan yang sama
• Keperluan Kewangan
• Keperluan “Malayanisasi”
Jika Mengamalkan Sistem Desentralisasi
• Pemerintah membahagikan semua kekuasaan dan
tanggungjawab pentadbiran pendidikan kepada
badan (pusat tanggungjawab) di bawahnya
• Pusat mungkin boleh membuat dasar (eg.
Kurikulum) yang mudah ubah. Manakala
peringkat bawahan boleh mengubah suaikannya
mengikut keperluan setempat
• Pusat tanggunganjawab bawahan (eg, sekolah)
boleh melakukan kreativiti. Tidak menunggu
arahan dan stress.

similar documents