Reporęczenia i pożyczki - BGK

Report
Reporęczenia i pożyczki szansą na
zwiększenie finansowania
zewnętrznego MSP. Instrumenty
wsparcia funduszy poręczeniowych
i pożyczkowych w Polsce Wschodniej
Projekt BGK w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Iwona Barszcz
Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Cele, założenia i budżet projektu
System przepływu środków
Oferta dla Pośredników Finansowych
Oferta dla MSP – kto może skorzystać
Efekty realizacji projektu
Plany na przyszłość
Korzyści ze współpracy z BGK
Cel projektu
Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce Wschodniej, poprzez:
• Poprawę dostępności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych
źródeł finansowania
• Odejście od dotacyjnego wsparcia instytucji finansowych na rzecz mechanizmu
odnawialnego (rewolwingowego)
• Zastosowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów wsparcia MSP środkami
unijnymi, skutkującego efektem mnożnikowym udzielanego wsparcia
3
3
Założenia i budżet projektu
Założenia
Wzmocnienie istniejącego w Polsce Wschodniej systemu pożyczkowego oraz systemu
poręczeń kredytowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych instrumentów inżynierii
finansowej.
Budżet
175, 6 mln zł przeznaczone na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
na terenie 5 województw Polski Wschodniej w formie:


4
Pożyczek udzielanych przez Fundusze Pożyczkowe i Banki;
Poręczeń kredytów dla MSP.
Poziomy wdrażania
Instytucja Pośrednicząca PO RPW (PARP)
- Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z BGK (IX.2009 r., aneksowana)
- Przekazanie środków dofinasowania, przeznaczonych na realizację Projektu
- Nadzorowanie realizacji Projektu
Beneficjent projektu (BGK) działający jako Manager
holding fund
-
Opracowywanie produktów finansowych
Organizacja Konkursów na wybór Pośredników Finansowych
Działania informacyjno-promocyjne
Działania związane z kontrolą i monitoringiem wykorzystania środków
Obsługa finansowa (w tym wypłata kosztów zarządzania oraz zachęt dla PF)
Pośrednicy Finansowi (instytucje finansowe)
- Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń (stosowanie
pomocy de minimis)
- Obowiązki sprawozdawcze
MSP – końcowi adresaci i odbiorcy wsparcia
w ramach projektu
5
System przepływu środków
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
Pośrednicy Finansowi
Fundusze Poręczeniowe
Pośrednicy Finansowi
Fundusze Pożyczkowe, inne
instytucje finansowe
Wypłata
Poręczenia
Wkład własny PF
Instytucje Finansujące
Banki
Poręczenie
Pożyczka
Finansowanie
MSP
6
MSP
MSP
Poręczenie
Oferta dla Pośredników Finansowych

Zwiększenie potencjału finansowego funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;

Zwrot udokumentowanych kosztów zarządzania;

Zachęty finansowe do uzyskiwania lepszych wyników;

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz kadrowego;

Zdobycie know – how oraz doświadczenia w zakresie dystrybucji i wsparcia sektora
mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w ramach unijnych instrumentów zwrotnych;

Zwiększenie potencjału działania w regionie poprzez możliwość tworzenia produktów
dedykowanych przedsiębiorcom.
7
Pieniądze dla MSP. Kto może skorzystać ?
Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej
Z oferowanych produktów może skorzystać przedsiębiorca, który:
Posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą w jednym z województw
Polski Wschodniej
Zatrudnia do 250 pracowników
Posiada obrót roczny w wysokości do 50 mln € lub posiada sumę bilansową
do 43 mln €
Nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację przedsięwzięć
lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości
Jak pieniądze trafiają do MSP?
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca
Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Beneficjent projektu systemowego
Bank Gospodarstwa Krajowego
Pośrednicy finansowi
Instytucje finansowe i Banki
Fundusze poręczeniowe
Pośrednicy Finansowi i odbiorcy
ostateczni w projekcie
352
7
80
6
305
115
7
5
268
7
-
Liczba Pośredników Finansowych
-
Liczba MSP, które skorzystały z produktów finansowych
10
Realizacja projektu – stan na dzień
30.09.2013
Liczba umów
zawartych z PF
Środki
przekazane PF
(w mln zł)
Liczba
wspartych
MSP
Reporęczenie dla
funduszy poręczeniowych
3
29,0
Pożyczka Globalna dla
instytucji finansowych
12
15
Produkt finansowy
Łącznie
Wartość wsparcia
udzielonego MSP
(w mln zł)
ogółem
(z udziałem
własnym PF)
ze środków
projektu
(środki BGK)
228
34,4
22,3
88,9
892
62,6
57,4
117,9
1 120
97,0
79,8
Łączna kwota dofinansowania projektu – 175,6 mln zł (w tym 54,4 mln zł
przekazane aneksem do umowy we wrześniu 2013 r.)
11
Osiągnięte wyniki
Wartość udzielonych pożyczek
i poręczeń w mln zł
Liczba wspartych MSP
1200
120.00
1120
1000
800
765
80.00
67.95
600
60.00
432
400
240
12
29
59
96
115
28.53
20.00
0.00
12
42.23
40.00
200
0
96.99
100.00
15.52
4.43
1.48 3.48
8.34
Osiągnięte wyniki
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Liczba wspartych MSP w podziale
na mikro -, małe- , średnie
827
144
54
mikroprzedsiębiorcy
77
mali przedsiębiorcy
Pożyczki
11
7
średni przedsiębiorcy
Poręczenia
250
202
200
155
150
100
106
55
50
0
IVQ2012
Liczba utworzonych miejsc pracy
w MSP
13
IQ2013
IIQ2013
liczba utworzonych miejsc pracy
Expon. (liczba utworzonych miejsc pracy)
IIIQ2013
Dlaczego warto skorzystać?
Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej
Większy dostęp do finansowania zewnętrznego – 14 instytucji udzielających
wsparcia
Dostęp do finansowania, dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają
wymaganych przez banki zabezpieczeń lub historii kredytowej
Możliwość uzyskania finansowania z uwzględnieniem pomocy de minimis
Na jaki cel środki?
Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej
Finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,
przeznaczone w szczególności na:
• finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji
obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
• tworzenie nowych miejsc pracy,
DESIGN
• wdrażanie snowych
rozwiązań technicznych lub technologicznych,
standard dummy.
Lorem Ipsum is simply dummy text of
the printing and typesetting. Lorem
• zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym
zakup
Ipsum także
has been
the środków
industry's
standard
dummy.
transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego
przedsięwzięcia,
• oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.
MODELING
Wykluczenia w finansowaniu
Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej
Pokrywanie bieżących kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej
Cele konsumpcyjne
Spłatę pożyczek i kredytów
zaciągniętych w innych instytucjach
finansowych
Spłatę zobowiązań publiczno –
prawnych
Do kogo zgłosić się po wsparcie?
Produkt finansowy – Pożyczka Globalna
Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej
l.p.
POŚREDNIK FINANSOWY
1.
Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A., Mielec
2.
Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Działdowo
3.
Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin
4.
Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
5.
Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Kraków
6.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok
7.
Konsorcjum Fundusz Pożyczkowy TISE-Capitales, Warszawa, Białystok
8.
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Biłgoraj
9.
Idea Bank S.A., Warszawa
10.
Regionalna Izba Gospodarcza, Stalowa Wola
11.
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w Łukcie
12.
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Końskie
Do kogo zgłosić się po wsparcie?
Produkt finansowy – Poręczenie
l.p.
POŚREDNIK FINANSOWY
1.
Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., Działdowo
2.
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Rzeszów
Plany na przyszłość
Kolejny konkurs (Pożyczka
Globalna i Reporęczenie)
– listopad 2013 r.
•
Przygotowanie do
drugiego obrotu
powierzonymi środkami
Możliwość wykorzystania
środków projektu po jego
zamknięciu (czerwiec
2015 r.)
Zgodnie z umową z o dofinansowanie projektu, BGK zobowiązał się do kontynuowania
działań w zakresie rozwoju instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej
poprzez:
 przeznaczenia środków projektu na inwestycje w instrumenty zwrotne, służące
rozwojowi MSP z obszaru Polski Wschodniej,
 zapewnienie charakteru rewolwingowego środkom wygenerowanym przez projekt
po jego zakończeniu.
19
BGK jako pewny partner
 Kompetencje i doświadczenie instytucjonalne.
 Wiarygodność instytucjonalna.
 Renoma BGK, jako partnera biznesowego.
 Minimalizacja ryzyka.
 Know – how w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych:





20
wspieranie IZ w realizacji celów RPO,
elastyczne zarządzanie produktami,
synergia organizacyjna i kosztowa,
sprawdzone mechanizmy sprawozdawczo – monitorujące,
zarządzanie ryzkiem płynności środków.
Dziękuję za uwagę
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
www.porpw.com.pl
21

similar documents