Een woordje over de statuten die onze vereniging mee structureren

Report
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers
Aalter
Toelichting statuten VZW
5 juli 2014
David Matthys
Post Eeklo
Zone Meetjesland (OVL)
Webmaster VVB
“Onze
vrije tijd, voor UW veiligheid!”
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Agenda
• Officiële gegevens
• Beoogde doel
• Financiering
• Interne organisatie
• Leden
• Algemene vergadering
• Raad van bestuur
• Vragen of opmerkingen?
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Officiële gegevens
• Naam
• Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
• Zetel
• Volkenbondstraat 80, 2845 Niel
• Post Niel, zone Rivierenland (ANT)
• Duur
• onbepaald
• Rechtsvorm
• Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW)
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Beoogde doel
• Behartigen belangen en welzijn van de vrijwillige leden
van openbare brandweerdiensten
• statutair, sociaal, juridisch, …
• Verspreiden informatie naar overheden, burgers en de
medewerkers van de brandweer
• over de werking en principes van de (vrijwillige) brandweer
• gericht op cultiveren veiligheidsbesef, zodat de maatschappij
welvarender wordt op zowel sociaal, geestelijk, cultureel als
professioneel gebied
• in dit verband: ondersteunen en zelf opzetten van allerhande
(gezamenlijke) inspanningen
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Beoogde doel
• Waarnemen brugfunctie
• tussen brandweer en bevoegde/betrokken beleidsniveau’s
• adviseren voogdijoverheden
• adviseren “externe” partners en diensten, mee betrokken in
het gebeuren en de werking van de brandweer
• Bewaken kwaliteit en haalbaarheid opleidingen
• zowel basistrajecten als voortgezette vorming
• Organiseren activiteiten t.b.v. voorgaande
• bevorderen contacten tussen vrijwilligers (ook onderling),
andere brandweermedewerkers, veiligheidsdiensten,
bevolking en bijkomende betrokken partijen
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Financiering
• Om haar doelstellingen te verwezenlijken mag VVB
• schenkingen, legaten, dotaties en dergelijke aanvaarden
• meewerken en deelnemen aan initiatieven die passen binnen
de filosofie van de vereniging
• (on)roerende goederen verwerven of bezitten, zowel in volle
eigendom als in vruchtgebruik
• daden van koophandel stellen, voorzover opbrengsten ten
goede komen aan de objectieven van de vereniging
• lidgelden heffen teneinde het leveren van bepaalde diensten
en het uitvoeren van opgelegde (wettelijke) verplichtingen te
bekostigen
• Deze opsomming is niet limitatief
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Financiering
• Lidmaatschap gratis houden is NIET mogelijk
• er dien(d)en statuten te worden opgemaakt
• statuten moeten gepubliceerd worden in het Staatsblad
• het is misschien wenselijk bepaalde onderzoeken of
metingen te laten uitvoeren om standpunten te motiveren
• VVB wenst voor haar leden een verzekering te kunnen
afsluiten
• om als vereniging erkend te worden is het heffen van lidgeld
een vereiste
• Vaststellen bedrag
• op basis van wat er nodig is en aangeboden kan worden
• in volledige openheid en transparantie
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Interne organisatie
• Opbouwen eigen structuur met vertegenwoordigers
•
•
•
•
op
op
op
op
post niveau
zonaal niveau
provinciaal niveau (WVL, OVL, ANT, LIM, VBR)
nationaal niveau
• Instellen werkgroepen die zich over een specifieke
problematiek buigen
•
•
•
•
burger ambulanciers/verpleegkundigen in de brandweer
seinkamerwachten binnen zonale meldkamers
opleidingen die toenemen in frequentie en duurtijd
instellen en onderhouden van de website en bijkomende
sociale media (Facebook en Twitter)
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Leden
• Toetreden als lid
• https://docs.google.com/forms/d/11JXZpyW4laeeacgvI98xN
L9Qf9b_EwtPTmesA5V4OxA/viewform
• zie ook de Facebook site
• https://www.facebook.com/VerenigingVlaamseBrandweervrijwiligers
• in de toekomst: via de eigen website
• http://www.brandweervrijwilligers.be
• Wie kan lid worden?
• actief lid vrijwilliger van een brandweerdienst
• raad van bestuur moet kandidatuur aanvaarden
• eventuele bijkomende voorwaarden worden opgenomen in
huishoudelijk reglement
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Leden
• Wettelijk lid (lidgeld)
• stemrecht op de algemene vergadering (1 hoofd = 1 stem)
• kan zich kandidaat stellen voor een nog te begeven functie of
te herkiezen mandaat binnen de raad van bestuur
• kan volmacht geven aan ander lid UIT DEZELFDE PROVINCIE
om zich te laten vervangen (maximum 1 volmacht per lid) op
de algemene vergadering
• Toegetreden lid (geen lidgeld)
• kunnen o.v. bijzondere kennis en/of expertise uitgenodigd
worden om de vereniging te adviseren
• GEEN STEMRECHT!
• b.v. erelid brandweerdienst
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Leden
• Opzeggen lidmaatschap
• opsturen gewoon schrijven aan de voorzitter van de raad van
bestuur
• automatisch bij overlijden of uittreding uit brandweerdienst
• automatisch bij niet betaling van lidgeld na 2 aanmaningen,
waarvan de 2de per aangetekende brief
• Uitsluiting als lid
• algemene vergadering met twee derde meerderheid
• voorafgaand hieraan wordt persoon in kwestie opgeroepen
om te worden gehoord
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Algemene vergadering
• Alle wettelijke leden mogen deelnemen
• Toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden
• wordt geval per geval bekeken
• Minstens 1x per jaar, 2de kwartaal, bijkomend kan
• wanneer de raad van bestuur dit noodzakelijk vindt, of
• op verzoek van minstens 1/5 van totaal aantal leden
• Beslissingen bij voorkeur genomen bij consensus
• indien niet haalbaar volstaat gewone meerderheid
• Stemming kan geheim verlopen indien
• meerderheid aanwezigen daarom vraagt
• het om personen gaat
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Raad van bestuur
• Minimum 5, maximum 11 leden
• bij voorkeur elke provincie vertegenwoordigd
• bij voorkeur afspiegeling van maatschappij en brandweer
• kiezen een voorzitter, 2 ondervoorzitters, een secretaris en
een penningmeester
• Benoemd door de algemene vergadering
• termijn van 4 jaar, hernieuwbaar
• bij opstart: helft van de bestuurders voor termijn van 2 jaar
• Vergadert minstens 3x per jaar
• Belast met de uitvoering van de beslissingen van de
algemene vergadering
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)
Vragen of opmerkingen?
• Bedankt voor uw aandacht!
Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB)

similar documents