attachment_id=32993

Report
ALAUS DARYMO APEIGOS
MARIAUS KATILIŠKIO NOVELĖJE „POLAIDIS“
Darbą paruošė:15S grupės mokiniai: Tomas Vipartas, Laurynas Žečkis
Darbo vadovė: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Reda Sinkevičienė
Joniškio žemės ūkio mokykla, 2014m.
ALAUS GAMYBA
Procesas, kurio metu iš miežių, apynių,
mielių verdamas, raugiamas
(fermentuojamas) ir pilstomas alus.
 Gamyba susideda iš kelių etapų: salyklo
gamybos, misos paruošimo, rauginimo ir
pilstymo.

2
SALYKLO GAMYBA
Geriausi alui gaminti šešiaeiliai miežiai.
 Motyvuota įvairiai: daugiau alaus išeina ir
jis esti skanesnis.
 Kuomet grūdas smulkesnis, tuomet būna
daugiau salios.
 Iš kiekvieno šeši branduliukai.

3
DŽIOVINIMAS
Dygdavo 7 -8 dienas, kol pasirodydavo daigas.
 Ar sudygęs, spręsdavo pagal daigą. Jei
daigas tiktai truputį išlindęs, bet nežalsvas ar
tuo labiau žalias, tuomet jau laikas džiovinti.
 Džiovinant krosnyje salyklas kai kada dar
paskrudinamas, tada išeina didesnė salia ir
geresnė spalva.

4
ALUS ANKSČIAU TURĖJO VISIŠKAI KITOKIĄ
REIKŠMĘ NEI DABAR…
5
SALYKLO DARYMAS
Kai sudžiūsta, reikia nuvalyt
daigelius, nukapot rėčkelėj
arba nugrūst siaurėjančiame
į dugną kubile. Pasidarai,
taip vadinamą, tokią kuoką ir
su ta kuoka pagrūdi. Ir
nusigrūda, būna švarūs
švarūs.
 Maldavo savo girnom arba
malūne.

6
„Alus kaip ir padarytas. Salyklą gerai paruošė. Patsai prižiūrėjo,
kad nesuplėktų daiginant.
Ir džiovinimui įtaisė vietą ant pirties grindų, kur plonai paskleistas
nokte išnoko, nė daigelių nenutrumpinant.”
7
“Sausą kaip paraką tereikėjo perleisti per
girnas, pusiauskiliai aptrynus.”
8
„Juos stambiau maltas salyklas, juo alus
geresnis”.
9
„Apynių tai gražių, nesiskundžiant , paaugo.
Spurgos sunkios, nelyginant pušies kukučiai.
Dar apyžalius nuskynus suslėgė statinėse.
Dangtį atkėlus, sierų kvaptis mušte muša į nosį...
Patrinti pirštais – tuojau pažaliuoja ir sulimpa,
kaip nuo medaus. "
10
„Susiruošęs iš vakaro visas
reikmenis, tik žymu dienelei,
pradėjo Dryža mesti salyklą.”
11
Į tekinimo kubilą krečiamas
susalintas salyklas (Biržų r., Kvietkelių k.)
12
„Užvirus katilui sėmė siekeliu salyklą, pylė į kubilą ir
plikino, sluoksniais dėdamas į tarpą apynius, kurie
atskirai puode virė ir kunkuliavo, skleisdami aitrius
garus. Neskubant , palaukiant ir tirštai, kad menturis
stačias stovėtų mentime.”
13
„Nagu įbrėžė šulą, pažymėdamas kiek sumęsta, nes į tą
kubilą bus pilama misa rauginimui, ir jos daugiau nevalia
pritekinti, negu brūkšnys rodo. Jeigu nori alų padaryti –
nesitaškyk per daug vandeniu… Dryža to laikėsi nuo
senovės, tvirtindamas, jog gerą alų tik tinginys padaro.”
14
„Sumentęs ruošė tekinamąjį kubilą, kurio dugne
buvo skylė varpstei įstatatyti. Varpstę aprišo kūlio
šiaudais ir nuo smailiojo galo juos atlaužė taip, kad
jie glūdžiai prigultų prie dugno, kryžmai nudėto
skaldyto alksnio pagaliukais ir ant jų nuklotais
šiaudais. Tada krėtė samčiu mentimą ant tų šiaudų,
kurie turėjo iškošti nepraleidžiant pro varpstės skylę
nė krislelio.“
15
„Kubilas buvo užkeltas ant trikojo, kad po juo tilptų
kibiras. Diduma darbo atlikta, nes belieka tekinimas.“
16
„Karšta srove tekėjo tunus rudas skystimas. Gryna
miežių sultis – otrus žemės kraujas, per vasarą
sutrauktas iš grumstų, iš podirvio į varpas.”
17
„Pirmtakų ąsotį atidėjo šalin, ir kai jis jau atvėso iki
vasarodrungio, įleido mieles. Baltas putų lašelis
pamažu gavosi, plėtėsi ir netrukus aptraukė visą
ąsočio paviršių. Misa pradėjo gyventi. “
18
„Sėdėjo Dryža ant kaladės, kurstė ugnį ir klausėsi,
kaip cypauja katilas, kaip ima gausti ir prieš
užverdant dusliai šniokščia. Šiaudo birbynėje burbsi
misa. Kaip lašas po lašo, nelyginant sula, tiška į
kibirą ir garais aptenka rankas ir veidą.“
19
„Ir pasijuto Dryža lyg įsmilkęs misos garais. Metai iš
metų ruošėsi tai šventei, darė alų ir kuopė kiemą, ir
tai buvo tikras pavasario sutikimas tokiu laiku, kai tik
vieversys ir pempė tedrįsta nusileisti ant kupsto.”
20
„Misa vėso. Atėjo laikas užduoti gyvenimą. Per
kraštus putomis drimbantį ąsotį pasiejo apivaru ir
įleido kubilan taip, kad jis laikytųsi paviršiuje. Ir
peržegnojęs tarė:
-Su Dievo padėjimu gaukis ir gyvenk.
Kas beliko - tai neskubu. Alus padarytas.“
21
„Gražiai įsigavo. Puta lipa kaip migla iš pievų.”
22
„Alus gyveno visu smarkumu. Tamsi ir valki puta jau
siekė kraštus. Prisisėmė ąsotį ir uždangstė gūniomis.”
23
„Viralinė tvoskė saladynais. Aitrus ir šiltas
dūstelėjimas pasuko šnerves, atkėlus gūnios
kraštą. Puta slūgo.”
 „Alus košiamas – nebėra ko gaišti.”
 „Statinės, iš vakaro paruoštos, rikiavosi aplink.
Sugraibęs sietelį, su džiaugsmu ėmėsi darbo,
kad jis būtų atliktas iki švintant.“

24
„Alus košiamas,- šnabždėjo Dryža, panėręs ąsotį ir
persižegnojęs pakėlė prie lūpų.<...> Panerdamas
ąsotį iki gurklio, sėmė, pylė patakiui statinėn.“
„Saldus mielių ir saladynų tvaikas apsėmė širdį,
sudrėkino akis. Ir gyslomis tekėjo , ir smilkiniuose
mušė ir tvinkčiojo ištirpusi ir visur esanti saldybė.“
„ Jis tik sėmė ir pylė, ir skubino baigti, apgalėtas
minties, kad tai turi būti atlikta, kad aušta rytas ir
ateina diena, kuriai skirta ir nemaža užduotis.“
25

„ Rankos lėtai judėjo- jis gerai žinojo, kiek
prikoš. Lankstėsi vienodai, aplietas kvapnaus
garo, sulipusiais nuo saldumo pirštais
grabinėdamas ąsą. Blankus žiburys jo stambią
stovylą nutiesė ant sienos. Ji ten judėjo,
krypavo, kaip užsidaręs slaptybėje burtininkas.“
26
„ –Tai pabaigiau....- pasakė senis ir taip , lyg viskas
būtų baigta. Daugiau nieko nebetroško.
- Pabaigti darbai,- vapėjo slinkdamas vidun. Tekanti
saulė tavaravo akyse.“
<.....>
„Abiem rankom suspaudęs jį, pusiau gulom
sriūbčiojo.“
„ Kiemas nušluotas. Takai pabarstyti smėliu ir
eglišakėmis. Ir alus padarytas, ir jau sukoštas tai
didelei šventei.“
LITERATŪROS SĄRAŠAS:
Marius Katiliškis Užuovėja. Išėjusiems negrįžti
(romanai). – Vilnius: Vaga, 1990.
 Alus lietuvių kultūroje. Straipsnių rinkinys.
Sudarytojai Vigmantas Butkus, Rūta
Stankuvienė. Šiauliai, Lucilijus, 2007 m.

28

similar documents