stáhnout - Nadační fond J&T

Report
DĚTI NA CESTĚ
Vliv náhradních forem péče
na vývoj dětí
PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO
NADAČNÍM FONDEM J&T
Řešitelský tým
Hlavní řešitel: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Národní institut pro děti a rodinu
Řešitelský tým longitudinální dětské studie:
RNDr. Hana Kuželová, Ph.D.
Ústav lidské biologie a genetiky, 2. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Terezie Pemová
Národní institut pro děti a rodinu
Řešitelský tým dospělé studie:
PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
RNDr. Hana Kuželová, Ph.D.
Ústav lidské biologie a genetiky, 2. lékařská fakulta Univerzity
Karlovy
Mgr. Lucie Myšková
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Hana Novotná
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Jakub Onder
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Poděkování
Autoři projektu děkují Nadačnímu fondu J&T, který umožnil realizaci této
mimořádné studie.
Poděkování patří též všem účastníkům – dospělým, dětem, jejich rodičům i
pěstounům, kteří se projektu účastnili.
Mimořádné poděkování patří všem ředitelům dětských domovů, kteří umožnili
realizaci druhé fáze testování a vychovatelům, kteří na tomto spolupracovali.
Poděkování dále náleží velkému počtu spolupracovníků, kteří se podíleli na
různých fázích realizace tohoto projektu
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Východiska
• Raná sociálně emoční zkušenost, vzájemnost, stimulace,
pozitivní postoj a emoční podpora jsou rozhodující pro další
sociální, emoční a kognitivní vývoj, předpovídají pozdější
sociální a mentální dovednosti, podporují vývoj důstojnosti a
sebeúcty (např. Avierzer et al., 2002; Bradley et al. 2001;
Landry et al., 2006).
• Nejistota, neuspořádanost a nedostatek těchto zkušeností
jsou spojovány se změnami ve vývoji a např. také s pozdějším
nárůstem problémů v chování (Crittenden, 2001; Stams et al.,
2002).
Východiska
• Většina vývojových teorií zdůrazňuje důležitost rané sociálně
emoční zkušenosti a možnosti zažít lidské vztahy pro zdravý
duševní i somatický vývoj (Langmeier a Matějček, 1974;
Matějček, 1989).
• Děti, které neměly možnost prožít ranou zkušenost
individuálního emočně vřelého vztahu, vykazují ve všech
následných fázích svého života vyšší nemocnost, nižší sociální
uplatnění, vyšší výskyt závislostí, vyšší míru nezaměstnanosti a
častěji se dopouštějí trestné činnosti (Matějček, 1989, 1996).
• Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, a forma péče a výchovy
mají zásadní vliv na všechny oblasti dalšího vývoje dítě a
obecně i na celoživotní úspěšnost a výskyt duševních i
somatických onemocnění. (Matějček, 1989, 1996).
Metodika a realizace studie
Longitudinální studie
• Longitudinální studie navazuje na výzkumný
průřezový projekt zadaný Ministerstvem práce a
sociálních Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty
UK a VFN s cílem zmapovat vývojovou úroveň dětí
v náhradních formách péče, které byly vyšetřeny
v tomto přechozím výzkumné projektu. Tento tzv.
longitudinální přístup umožňuje porovnat
vývojové trajektorie dětí v daných formách péče a
hodnotit možné kauzální vlivy dané formy
výchovy na jejich vývoj.
Zkoumaná otázka
• Liší se vývoj dětí v různých formách péče:
dětských domovech, pěstounské péči a
biologických rodinách a eventuálně jak?
Soubor
• Děti z vlastních biologických rodin - B
• Děti v dětských domovech - D
• Děti v pěstounské péči - P
Počty subjektů
DĚTSKÉ
DOMOVY
PĚSTOUNSKÉ
RODINY
BIOLOGICKÉ
RODINY
1. Fáze
100
130
120
2. Fáze
50
70
70
Hodnocené oblasti
• Kognitivní vývoj,
• Socioemoční a sociální vývoj,
• Přítomnost vývojových poruch nebo symptomů
duševních poruch,
• Specifické oblasti jako např. symptomy možné
traumatizace apod.
Intelektový vývoj
• Děti z dětských domovů byly z intelektového hlediska
skupinou nejslabší a tou i zůstávají. Ve všech
parametrech intelektového výkonu dosahují též
nejmenšího posunu.
• Nejvyšší pozitivní posun v celkovém intelektovém výkonu
a zvláště oblasti verbální inteligence u skupiny dětí
z pěstounských rodin.
• Posun v této oblasti je i velmi výrazně vázán na intenzivní
individuální sociální interakci s pěstouny – dospělými
pečujícími osobami, která není v ústavním prostředí
možná.
Intelektový vývoj
115
110
105
100
95
90
85
(p<0,01)
80
B
D
SKUPINA
P
CIQ_1
CIQ_2
Vývoj expresivní řeči
Vývoj expresivní řeči
3,5
3,0
2,5
Expresivní řeč rozdíl
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
B
D
SKUPINA
P
Mean
Mean±0,95 Conf. Interval
Socioemoční vývoj
• Děti v pěstounských rodinách se v oblasti schopnosti
rozeznávání a regulace emocí, ale též porozumění sociálním
situacím přibližují dětem, které žijí v biologických rodinách.
• Děti v dětských domovech dosahují v této oblasti též určitého
vývoje, ale zcela nedostatečného.
• V této oblasti zvláště je patrné chybění silných osobních a
vzájemně uspokojivých vztahů s dospělou osobou.
• Důležitou informací je též, že mentální reprezentace budoucí
rodiny, tzn. jak děti vnímají model rodiny, se u dětí
v pěstounské péči přibližuje modelu obvyklé rodiny (tzn.
rodiče a děti, event. další osoby). U dětí v dětských domovech
se ovšem v kresbách budoucí rodiny začíná projevovat více
samoty a více osob, se kterými sdílí svůj osud aktuálně – např.
vlastní sourozenci.
Sociemoční vývoj
Sociemoční vývoj
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
B
D
SKUPINA
P
Rozeznávání emocí 1
Rozeznávání emocí 2
Sociemoční vývoj
Sociálně kompetentní jednání
Porozumění sociálním situacím
Sociemoční vývoj
14
13
12
11
10
9
8
7
B
D
SKUPINA
P
Porozumění sociálním situacím 1
Porozumění sociálním situacím 2
Sociální vývoj
• Socioemoční vývoj úzce souvisí s vývojem sociálním a pocity
osamělosti.
• U dětí ve všech sledovaných skupinách dochází k mírnému nárůstu
pocitů osamělosti. Jedná se o vývojově typický projev v daném
věku.
• Nejvíce osamělé se při prvním testování cítily děti v dětských
domovech a jejich pocity osamělosti, přestože vykazují jistým
způsobem specifický vývoj, který dále může v budoucnu vést
k povrchním vztahům, zůstávají nejsilnější.
• Pocity deprese a projevy traumatu byly při prvním testování
nejvýraznější u dětí v dětských domovech a u nich zůstávají
nejvýraznějšími i při testování druhém. Určité projevy špatné nálady
lze sice hodnotit u dětí ve všech skupinách a opět to souvisí
s vývojovým obdobím nastupující puberty. Ovšem u dětí z dětských
domovů tyto projevy jsou nejvýraznější.
Hodnocení traumatu
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
P
B
SKUPINA
D
Emoč ní zneužití 1
Emoč ní zneužití 2
Sebehodnocení
• Při prvním testování v roce 2011 byly statisticky významné rozdíly
nalezené především ve škálách agresivity, sebehodnocení a emoční
lability, překvapivě u dětí z biologických rodin, ihned poté u dětí
z pěstounských rodin, které dle těchto výsledků měly nejhorší
sebehodnocení.
• U obou skupin došlo k významnému poklesu skórů na těchto
škálách a tedy zlepšení celkového sebehodnocení.
• U skupiny dětí z pěstounských rodin jsou aktuálně skóry nejnižší,
tedy došlo k výraznějšímu zlepšení sebehodnocení.
• Naopak u dětí z dětských domovů došlo k výraznému nárůstu
skórů u většiny položek – tedy dochází k nejvýraznějšímu snižování
sebehodnocení.
• Tato skutečnost může částečně souviset opět s nastupujícím
obdobím puberty, kdy tento jev lze označit za vývojové
očekávatelný.
Špatná nálada
Nízké sebeocenění
B
D
P
Agresivita
-2,91
-0,02
-3,28
Závislost
-1,18
-2,68
-0,08
Nízké sebeocenění
-3,41
1,64
-4,26
Nízké sebehodnocení
-1,66
2,16
-2,70
Emoční inhibovanost
-3,90
0,58
-2,12
Emoční labilita
-1,69
2,04
-5,10
Pesimismus
-2,40
0,66
-8,40
Sebedůvěra
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
P
B
SKUPINA
D
Sebedůvěra 1
Sebedůvěra 2
Pocity osamělosti
3
2
1
3
2
0
1
LLCA_DIFF_A-pos
Osamocenost s vrstevníky rozdíl
4
-1
-2
0
-1
-2
-3
-3
-4
P
B
SKUPINA
D
Mean
Mean±0,95 Conf. Interval
Graf : Rozdíly ve skórech pro škálu osamocenosti s vrstevníky
-4
-5
P
B
D
SKUPINA
Graf : Rozdíly ve škále sklonu k osamělosti
Mean
Mean±0,95 Conf. Interval
Co jsi dělal v neděli?
Co jsi dělal v neděli?
Dívka 15 let, biologická rodina
Co jsi dělal v neděli?
Dívka 15let, pěstounská rodina
Co jsi dělal v neděli?
Dívka 14 let, dětský domov
Nakresli svoji budoucí rodinu
Moje budoucí rodina
Dívka 13 let, biologická rodina
Moje budoucí rodina
Chlapec 12,5 let, pěstounská rodina
Moje budoucí rodina
Dívka 12 let, dětský domov
HLAVNÍ NÁLEZY
• Děti vyrůstající v pěstounské péči prakticky ve
všech oblastech „dohánějí“ děti v biologických
rodinách,
• děti v dětských domovech zdaleka nedosahují
takového pokroku v žádné oblasti vývoje jako
děti v těchto formách péče.
HLAVNÍ NÁLEZY
• Nejvýraznější nedostatečný pokrok je patrný
v oblasti sociemočního vývoje, tedy
schopnosti chápat a regulovat emoce,
rozumět sociálním situacím.
HLAVNÍ NÁLEZY
• Projevuje se nejvýrazněji:
– smutná nálada,
– pocity osamělosti,
– pocity emočního zneužívání a zanedbávání,
– problémy v sebehodnocení.
ZÁVĚRY
• Výsledky studie přinášejí důležitou informaci o tom, že
ať se jedná o prostřední „ústavní“ (dětské domovy)
nebo pěstounské péče, děti oproti předpokladům
některých dostupných studií ve vývoji nezaostávají, ale
vyvíjejí se v očekávaném směru.
• Přesto je patrný velmi významný rozdíl mezi vývojem
dětí v dětských domovech a pěstounské péči.
• Najdeme řadu závažných a velmi významných rozdílů
v oblasti psychického a sociálního vývoje.
• Návazně též budoucího života těchto dětí v dospělosti.

similar documents