Ch* ** thuy*t trình cho các nhóm

Report
Chủ đề thuyết trình cho các
nhóm
Nguyễn Phước Trung Hòa
Yêu cầu
• Nói các vấn đề có liên quan sử dụng sách
tham khảo: Griffiths + sách khác.
• Trình bày rõ ràng, mạch lạc: thể hiện được
mục đích và nội dung của phần thuyết trình.
• Trả lời các câu hỏi, thắc mắc.
Đánh giá
• Điểm tập thể: 50%.
Đánh giá ở cách trình bày, nội dung trình bày và
trả lời câu hỏi.
• Điểm cá nhân: 50%.
Cá nhân được giáo viên chỉ định trả lời câu hỏi
có liên quan đến bài thuyết trình của nhóm và
các nhóm khác.
Chủ đề thuyết trình
1. The Schrodinger’s cat and the Quantum Zeno
paradox.
2. Electron in magnetic field – The Stern-Gerlach
experiment.
3. The finite square well – Scattering matrix.
4. The delta-function potential.
5. Bell’s theorem and Quantum computers.
6. No clone theory and Einstein – Podolsky – Rosen
Experiment.

similar documents