The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph Year B

Report
The Holy Family
of Jesus,
Mary and
Joseph Year B
Lễ Thánh Gia Thất
Năm B
28/12/2014
Hùng Phươn & Thanh Quảng thực hiện
Gospel
Luke 2:22-40
Phúc Âm theo
Thánh Lu-ca
2:22-40
When the day
came for
them to be
purified as
laid down by
the Law of
Moses, the
parents of
Jesus took
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các
him up to
ngài
theo
luật
Mô-sê,
bà
Ma-ri-a
Jerusalem to
và ông Giu-se đem con lên
present him
Giê-ru-sa-lem,
để
tiến
dâng
cho
Chúa,
to the Lord
observing
what stands
written in
the Law of
the Lord:
Every firstborn male
must be
consecrated
to the Lord
như đã chép trong Luật Chúa rằng:
"Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là
của thánh, dành cho Chúa",
and also to
offer in
sacrifice, in
accordance
with what is
said in the
Law of the
Lord, a pair
of
turtledoves
or two
young
pigeons.
và cũng để dâng của lễ theo
Luật Chúa truyền, là một đôi chim
gáy hay một cặp bồ câu non.
Now in
Jerusalem there
was a man named
Simeon. He was an
upright and devout
man; he looked
forward to Israel’s
comforting and the
Holy Spirit rested
on him
Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những
mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần
hằng ngự trên ông.
Ông đã được Thánh Thần linh báo
cho biết là ông sẽ không thấy cái chết
trước khi được thấy Đấng Ki-tô
của Đức Chúa.
It had been
revealed to
him by the
Holy Spirit
that he
would not
see death
until he had
set eyes on
the Christ
of the Lord.
Prompted by
the Spirit he
came to the
Temple; and
when the
parents
brought in the
child Jesus to
do for him
what the Law
required,
Được Thần Khí thúc đẩy,
ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ
Hài Nhi Giê-su đem con tới để
chu toàn tập tục Luật đã truyền
liên quan đến Người,
he took him into his arms and blessed God;
and he said:
thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay,
và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
‘Now, Master, you can let your servant go in
peace, just as you promised;
"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
because my eyes have seen the salvation
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
which you have prepared for all the nations to see,
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
a light to enlighten the pagans and the glory of your
people Israel.’
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì
những lời ông Si-mê-ôn vừa nói
về Người.
As the
child’s
father and
mother
stood
there
wondering
at the
things
that were
being said
about
him,
Simeon blessed
them and said to
Mary his mother,
‘You see this child:
he is destined for
the fall and for the
Ông
Si-mê-ôn
chúc
phúc
cho
rising of many in
hai ông bà, và nói với bà
Israel, destined to be
Maria, mẹ của Hài Nhi:
a sign that is
"Thiên Chúa đã đặt cháu bé
rejected
này làm duyên cớ cho nhiều
người Ít-ra-en ngã xuống hay
đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu
cho người đời chống báng;
and a sword
will pierce
your own
soul too – so
that the
secret
thoughts of
many may
be laid bare.’
và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều
người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ
đâm thâu tâm hồn bà."
There was a prophetess also,
Anna the daughter of
Phanuel, of the tribe of
Asher. She was well on in
years. Her days of girlhood
over, she had been married
for seven years before
becoming a widow.
Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên
là An-na, con ông Pơ-nu-ên,
thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều
tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã
sống với chồng được bảy năm,
She was now
eighty-four years
old and never
left the Temple,
serving God
night and day
with fasting and
prayer.
rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi.
Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay
cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.
She came by just at that
moment and began to
praise God; and she spoke
of the child to all who
looked forward to the
deliverance of Jerusalem.
Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ
Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai
đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc
Giê-ru-sa-lem.
Khi hai ông bà đã làm xong mọi
việc như Luật Chúa truyền, thì trở
về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét,
miền Ga-li-lê.
When they
had done
everything
the Law of
the Lord
required,
they went
back to
Galilee, to
their own
town of
Nazareth.
Meanwhile the child grew
to maturity, and he was
filled with wisdom; and
God’s favour was with
him….
Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên,
thêm vững mạnh,
đầy khôn ngoan, và hằng được
ân nghĩa cùng Thiên Chúa…
Lễ Thánh Gia
Thất Năm B
The Holy Family of Jesus,
Mary and Joseph Year B

similar documents