project vision là gì?

Report
Team member
0812123 Trần Triết Giang
0812125 Lương Quang Hà
0812130-Nguyễn Hoàng Anh
0812138-Nguyễn Thanh Hậu
1812176-Nguyễn Huệ
OUTLINE
• Project Vision
• Statement of Work (SOW)
• Proof of Concept (POC)
PROJECT VISION
PROJECT VISION LÀ GÌ?
Project vision là tài liệu được tạo trong những
ngày đầu của dự án. Project vision xây dựng
bộ khung làm việc cho dự án, đàm phán các
phạm vi tổng quát về phạm vi và yêu cầu của
khách hàng với dự án.
PROJECT VISION OUTLINE
1. Problem Statement
•
•
•
•
•
Project background
Stake holder
Users
Risks
Assumptions
2. Vision of project
•
•
•
•
Vision statement
List of Features
Scopes of phases released (Optional)
Feature that will not be developed
XÂY DỰNG PROJECT VISION
Personal Vision
Develop
project
vision
Initial project vision
Generic Message
Project Definition
Create
Generic
Message
Targeted
Stakeholder
Message
Customize
message
Map targeted
Message
through media
Analize list of
Stakeholder
Stakeholder
Analysis
Packet Message
TEMPLATE-RUP
LỢI ÍCH
Để chắc chắn dự án đi đúng hướng.
Để team phát triển và những người dùng biết
họ sẽ có gì.
Tạo động lực cho team.
SOW LÀ GÌ?
Bảng kê khai công việc là một văn bản chính
thức mô tả các yêu cầu tối thiểu mà chúng ta
muốn đối tác thực hiện cho mình.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ SOW?
Mục đích/Mục tiêu
Danh sách các
nhiệm vụ để hoàn
thành mục tiêu
SOW
Sắp xếp các nhiệm
vụ
Thời gian và sản
lượng
Output
Input
Thông số tiêu
chuẩn về về chất
lượng, thời gian …
Làm sao giám sát
các phân phôi
TẦM QUAN TRỌNG
Cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về các yêu cầu
Thiết lập tiêu chí cho các đánh giá được đề nghị
Giảm thời gian đàm phán và đánh giá
Giảm thiểu nhu cầu cho những thay đổi trong tương lai
Cơ sở để đối tác đo lường hiệu suất.
FEASIBILITY
STUDY
FEASIBILITY STUDY LÀ GÌ?
Feasibility study là 1 bảng đánh giá cho 1
kế hoạch nhằm xác định những khó khăn
trong việc thực hiện các công việc trong kế
hoạch đó.
FEASIBILITY STUDY
kĩ thuật và hệ thống
kinh tế
pháp luật
hoạt động
tiến độ
tiếp thị
tài nguyên
văn hóa
Khả thi về kĩ thuật và hệ thống
Phần
cứng
Đầu vào
Quy Trình
Phần
mềm
Kĩ
thuật
Nhân
sự
Đầu ra
Phạm vi
Chuyên
môn
Thủ tục
Khả thi về mặt kinh tế
Vận
hành
Phát
triển
Phân tích về kinh tế là
phương pháp được sử
dụng thường xuyên nhất
trong việc đánh giá hiệu
quả của một hệ thống mới
Tính khả thi về pháp lý
Xác định xem hệ thống được đề xuất có xung
đột với các yêu cầu pháp lý hay không.
Tính khả thi về hoạt động
Là việc đo lường hệ thống
được đề xuất xử lí vấn đề
tốt như thế nào?
Hệ thống có thoả mãn được
yêu cầu được xác định trong
phần phân tích yêu cầu phát
triển hệ thống hay không?
Tính khả thi về thời hạn
• Một dự án sẽ thất bại nếu nó tốn quá nhiều
thời gian để hoàn tất trước khi nó được sử
dụng.
• Điều này có nghĩa là việc phải ước tính hệ
thống mất bao lâu để phát triển.
• Tính khả thi về tiến độ thực hiện dự án là một
biện pháp để xác định lịch trình của dự án có
hợp lý chưa? Với chuyên môn kĩ thuật,
deadline của dự án như vậy là hợp lý không?
Marketing feasibility
Khả thi về tài nguyên
• Nghiên cứu khả thi về tài nguyên bao gồm
những câu hỏi như là nếu xây dựng hệ thống
mới thì mất thời gian bao lâu, liệu nó có gây
trở ngại với việc kinh doanh bình thường
không? Loại và số lượng tài nguyên cần là bao
nhiêu???
Khả thi về văn hóa
• thay đổi của dự án được đánh giá bởi tác
động của văn hoá địa phương và văn hoá
chung.
• nền văn hoá riêng của 1 doanh nghiệp cũng có
thể xung đột với các kết quả của dự án.
Tại sao phải xác định tính khả thi?
Giúp phân tích đầy đủ các yêu cầu của dự án.
xác định và lên kế hoạch cho những rủi ro.
Xác định chi phí và lợi nhuận của dự án.
Giúp lập kế hoạch huấn luyện các developer
cho việc thực thi hệ thống.

similar documents