สรุปการเตรียมความพร้อมของไทย

Report
ความเป็ นมาและทิศทางประชาคมอาเซียน
โดย บุษฎี สันติพทิ กั ษ์
รองอธิบดีกรมอาเซียน
กระทรวงการต่ างประเทศ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
รู้ จักประชาคมอาเซียน
ปฏิญญากรุงเทพฯ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
Bangkok Declaration (ค.ศ. 1967)
Main Objectives: “To accelerate the economic growth, social progress and cultural
development; to promote regional peace and stability; to maintain close and
beneficial cooperation with existing international and regional organizations..”
วัตถุประสงค์ ของอาเซียน
•
•
•
•
•
ส่ งเสริมความเข้ าใจอันดีระหว่ างประเทศสมาชิก
ธารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง
เสริมสร้ างเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชน
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ส่ งเสริมความร่ วมมือกับภายนอก และองค์ การ
ระหว่ างประเทศต่ างๆ
ASEAN Factsheet
อาเซียนถือกาเนิดที่
ประเทศไทย ในปี
2510 สมาชิกผู้ก่อตัง้
• ไทย
• มาเลเซีย
• อินโดนีเซีย
• ฟิ ลิปปิ นส์
• สิงคโปร์
สมาชิกเพิ่มเติม
+ บรู ไนฯ ปี 2527
+ เวียดนาม ปี
2538
+ ลาว ปี 2540
+ พม่ า ปี 2540
+ กัมพูชา ปี 2542
ความสาคัญของอาเซียน
• ประชากร – 604.8 ล้านคน
• พืน
้ ที่- 4.5 ล้าน ตาราง กม.
• GDP รวม 2,178 พันล้าน USD
• การค้ารวม 2,389 พันล้าน USD
• การลงทุนจากต่างประเทศ 114,111 ล้าน USD
ที่มา : www.asean.org ASEAN Statistics 2011
ความสาคัญของอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชากร 604 ล้ านคน
GDP ขนาด 2.18 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
เปรี ยบเทียบกับ
สหภาพยุโรป
(อันดับ 3 ของโลก)
= 5.7 เท่าของไทย
(อันดับ 9 ของโลก)
›
การค้ าระหว่างประเทศ 2.3 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
= 5 เท่าของไทย
(อันดับ 5 ของโลก)
การลงทุนโดยตรง 114 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
= 60% ของจีน
(1 ใน 10 ของโลก)
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP growth)
= 4.7%
ความสาคัญของอาเซียนต่อไทย
• อาเซียนเป็ นตลาดส่ งออกอันดับ 1 ของไทยตัง้ แต่ 2545 และเป็ นแหล่ งนาเข้ าอันดับที่ 2
ตัง้ แต่ ปี 2540 จนถึงปั จจุบัน
• ในปี 2555 มูลค่ าการค้ า 96,670 ล้ าน USD ประมาณ ร้ อยละ 20 ของมูลค่ าการค้ า
ทัง้ หมดของไทยและไทยได้ เปรียบดุลการค้ าอาเซียนถึง 16,390 ล้ าน USD
• สมาชิกอาเซียนเข้ ามาลงทุนในไทย ประมาณ 20% ของการลงทุนจากต่ างประเทศ
ทัง้ หมด
• นักท่ องเที่ยวกว่ า 6 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 28 ของนักท่ องเที่ยวต่ างชาติทัง้ หมด
(มาเลเซียมาไทยมากที่สุด)
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
• เมื่อ 20 พ.ย. 2550 ในระหว่ างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั ง้ ที่ 13 ผู้นาอาเซียนลงนามกฎ
บั ต รอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ นเสมื อ นธรรมนู ญ ของอาเซี ย นที่ จ ะวางกรอบทางกฎหมายและ
โครงสร้ างองค์ กร โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ
- มีกฎกติกาในการทางาน (Rules-based)
- มีประสิทธิภาพ (effective)
- มีประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง (people-centered)
• มีผลใช้ บังคับเมื่อ 15 ธ.ค. 2551
11
นโยบายรัฐบาล
นำประเทศไทยไปสู่กำรเป็ นประชำคมอำเซียน
ในปี 2558 อย่ ำงสมบูรณ์ โดยสร้ ำงควำมพร้ อม
และควำมเข้ มแข็ง ทั้งทำงด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และกำรเมืองและควำมมั่นคง”
“
สาขาความร่วมมือของอาเซียน
ด้านการเมืองและความมันคง
่
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community: APSC)
วัตถุประสงค์
• ส่ งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
• อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข
• สามารถแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดแย้ งโดยสันติวิธี
แผนงานการจัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงมีเป้าหมายหลัก
• มีกฎกติกาเป็ นพืน้ ฐานภายใต้ ค่านิยมร่ วมกัน
• มีความรั บผิดชอบร่ วมกันในการรั กษาความมั่นคงสาหรั บ
ประชาชนที่ครอบคลุมอย่ างรอบด้ าน เช่ น ภัยพิบัติ
• มีปฏิสัมพันธ์ กับโลกภายนอก
ประชาคมการเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558
1. เป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วม
เคลื่อนย้ ายสินค้ าเสรี
เคลื่อนย้ ายบริการอย่างเสรี
เคลื่อนย้ ายการลงทุนอย่างเสรี
เคลื่อนย้ ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี
เคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
e-ASEAN
นโยบายภาษี
นโยบายการแข่งขัน
สิทธิทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้ างเครือข่ายการผลิต จาหน่าย
จัดทา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค
15
คุณลักษณะของประชาคมการเศรษฐกิจอาเซียน
เป็ นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน
เปิ ดเสรี การค้ า
ลดภาษีเหลือร้ อยละ 0 ในปี 2553
เปิ ดเสรี การค้ าบริการ เปิ ดเสรี บริการเร่ งรัด 4 สาขา
(e-ASEAN, สุขภาพ ท่ องเที่ยว โลจิสติกส์ )
เปิ ดเสรี การลงทุน
ส่ งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่ างประเทศอาเซียน
ภายใต้ หลัก National Treatment
เปิ ดเสรี การ
ส่ งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่ างกันและพัฒนา
เคลื่อนย้ ายเงินทุน
ตลาดพันธบัตรมาตรการเปิ ดเสรีบัญชีทุน
การเคลื่อนย้ าย
ลงนาม MRA วิชาชีพ 8 สาขา (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก
นักสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี และบริการท่ องเที่ยว)
แรงงานฝี มือ
คุณลักษณะของประชาคมการเศรษฐกิจอาเซียน
มีขีดความสามารถใน เน้ นการดาเนินนโยบายการแข่ งขัน e-ASEAN การพัฒนา
การแข่ งขันสูง
โครงสร้ างพืน้ ฐาน การคุ้มครองทรั พย์ สินทางปั ญญา การ
พัฒนา ICT และพลังงาน
มีพฒ
ั นาการทาง
เศรษฐกิจที่
เท่ าเทียมกัน
ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมและการขยายตัวของ SMEs
ให้ ความช่ วยเหลือแก่ สมาชิกใหม่ (CLMV) เพื่อลดช่ องว่ าง
ระดับการพัฒนา
มีการบูรณาการเข้ ากับ ปรั บประสานนโยบายเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลก
เน้ นการจัดทา FTA++
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
วัตถุประสงค์
มุ่งหวังเป็ นประชาคมที่มีประชาชนเป็ นศูนย์ กลาง มีสังคมที่เอือ้ อาทรและ
แบ่ งปั น ให้ ประชาชนมีการกินดีอยู่ดี ปราศจากโรคภัย มีส่ งิ แวดล้ อมที่ดี
มีความรู้สกึ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แผนการจัดตัง้ ประชาคมฯ ประกอบด้ วยความร่ วมมือ 6 ด้ าน ได้ แก่
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
• ความยุตธิ รรมและสิทธิ
• ส่ งเสริมความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม
• การสร้ างอัตลักษณ์ อาเซียน
• การลดช่ องว่ างทางการพัฒนา
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
ความยุตธิ รรมและสิทธิ
การส่ งเสริมความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม
การสร้ างอัตลักษณ์ อาเซียน
การลดช่ องว่ างทางการพัฒนา
รวมใจเป็ น
หนึ่ง
ไม่ เจ็บป่ วย
ไม่ จน
ปลอดภัย
มีการศึกษา
FTA between ASEAN and Partners
ASEAN-China FTA
ASEAN-Korea FTA
RCEP (Regional
Comprehensive
Economic
Partnership)
ASEAN-Japan CEP
Market Size
ASEAN-India FTA
AEC: 604 million
RCEP: 3,365 million
ASEAN-Australia- New
Zealand FTA
เสาการเมือง
และความมัน่ คง
มัน่ คง
เสาเศรษฐกิจ
มัง่ คัง่
เสาสังคม
และวัฒนธรรม
เอื ้ออาทรและ
แบ่งปั นกัน
ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(ASEAN Connectivity)
• เป็ นผลจากความริ เริ่ มของไทยในช่ วงที่ไทยเป็ นประธาน
อาเซียนเมื่อปี 2552
• แผนแม่ บทฯ ระบุการเชื่อมโยง 3 ด้ าน คือ ด้ านโครงสร้ าง
พืน้ ฐานด้ านกฎระเบียบ และด้ านประชาชน
• ในการประชุมสุดยอด ครั ง้ ที่ 18 ผู้นาอาเซียนได้ สนับสนุน
ข้ อเสนอของไทยที่จะให้ มีการเชื่อมโยงที่ขยายไปถึงภูมิภาคอื่น
ด้ วย (Connectivity Plus)
การเชื่อมโยงในอาเซียนเป็ นผลสืบเนื่องจาก
ความริเริ่มของไทยในช่ วงที่ไทยเป็ นประธาน
อาเซียนเมื่อปี 2552
ได้ มีการจัดทาแผนแม่ บทฯ (ASEAN Master Plan
on Connectivity) โดยระบุการเชื่อมโยงเป็ น 3
รู ปแบบ คือ ด้ านกายภาพ ด้ านสถาบัน/ระบบ
และการเชื่อมโยงระหว่ างประชาชน
การเชื่อมโยงจะมีส่วนสาคัญในการสนับสนุ นการ
สร้ างประชาคมของอาเซียน โดยเฉพาะด้ าน
เศรษฐกิจ โดยไทยน่ าจะได้ นับผลประโยชน์ มาก
ที่สุด ในฐานะที่เป็ นศูนย์ กลางของเครื อข่ ายการ
เชื่อมโยง
ในการประชุมสุดยอด ครั ง้ ที่ 18 ผู้นาอาเซียนได้
สนับสนุนข้ อเสนอของไทยที่จะให้ มีการเชื่อมโยง
ที่ขยายไปถึงภูมิภาคอื่นด้ วย (Connectivity Plus)
ประชาคมอาเซียนกับงานด้ านสาธารณสุข
• ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ประเด็นความมั่นคงรู ปแบบใหม่ )
• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ภายใต้ ความตกลงว่ า
ด้ วยบริการของอาเซียน การเปิ ดตลาดบริการสาขา
วิชาชีพด้ านสุขภาพของ ปท. สมาชิกอาเซียน และ
การเชื่อมโยงระหว่ างกันในอาเซียน)
• ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ภายใต้ ความร่ วมมือด้ านสาธารณสุขอาเซียน)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับแรงงาน
AEC Blueprint กาหนดเป้าหมายการเปิ ดเสรี การค้ าบริการ
4 รู ปแบบ คือ
(1) ไม่ มีข้อจากัดสาหรับการค้ าบริการข้ าม
พรมแดน (Mode 1 : การให้ บริการข้ ามพรมแดน และ
Mode 2 : การบริโภคในต่ างประเทศ)
(2) ให้ นักลงทุนอาเซียนเข้ ามาลงทุนในธุรกิจบริการ (Mode 3 :
การจัดตัง้ ธุรกิจ) และสามารถถือหุ้นได้ อย่ างน้ อยร้ อยละ 51
และ 70 ในปี 2553 และ 2558 ตามลาดับ และ
(3) ให้ เจรจาเพื่อกาหนดเป้าหมายการเปิ ดเสรีการเคลื่อนย้ าย
บุคคลธรรมดา (Mode 4) ภายในปี 2552
ข้ อผูกพันการเปิ ดเสรี การค้ าบริการ
สาขาบริการทัง้ 12 ได้ แก่
บริการธุรกิจ
บริการทางการศึกษา
บริการขนส่ ง
บริการด้ านนันทนาการ
บริการสื่อสาร
บริการสิ่งแวดล้ อม
บริการทางการเงิน
บริการสุขภาพ
บริการก่ อสร้ างและวิศวกรรม
บริการด้ านการท่ องเที่ยว
บริการจัดจาหน่ าย และบริการอื่นๆ
อาเซียนสามารถถือหุน้ ได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน
สาขาเร่ งรั ดการรวมกลุ่ม
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร์ )
สุขภาพ/ท่ องเที่ยว/การบิน
ปี 2549
(2006)
ปี 2551
(2008)
49%
51%
ปี 2553
(2010)
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
70%
PIS: Priority Integration Sectors
โลจิสติกส์
49%
51%
สาขาอื่นๆ
49%
51%
70%
70%
เป้าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่ อย
ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได้ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเข้ มแข็ง เช่ น
ท่ องเที่ยว โรงแรม ร้ านอาหาร สุขภาพ ซ่ อมรถ ก่ อสร้ าง การศึกษา เป็ นต้ น รวมทัง้ ดึงดูดการ
ลงทุนเข้ ามาในประเทศมากขึน้ ในขณะเดียวกัน เป็ นช่ องทางให้ อาเซียนเข้ ามาประกอบ
ธุรกิจบริการในไทยได้ สะดวกขึน้ เกิดการแข่ งขัน ทาให้ เอกชนไทยมีโอกาสพัฒนาธุ รกิจมาก
ขึน้
FLEXIBILITY
สามารถไม่ เปิ ดเสรี ใน
บางสาขาย่ อยได้
การเตรี ยมความพร้ อมของไทยใน
การเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
การบูรณาการยุทธศาสตร์ ประเทศกับยุทธศาสตร์ เข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
 ยุทธศาสตร์ ประเทศ
1) Growth & Competitiveness
2) Inclusive Growth
3) Green Growth
4) Internal Process
+ ยุทธศาสตร์ เข้ าสู่ประชาคมอาเซียน 8 ด้ าน
= ยุทธศาสตร์ ประเทศ 1) Growth & Competitiveness
2) Inclusive Growth 3) Green Growth 4) Internal
Process
นโยบายรั ฐบาล
• เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
นายกรั ฐมนตรี ประกาศนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเทศ 4 ด้ าน
1) ยุทธศาสตร์ การสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขัน
2) ยุทธศาสตร์ การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทียมกันทางสังคม
3) ยุทธศาสตร์ การสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
4) ยุทธศาสตร์ การปรั บสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ
การเตรี ยมความพร้ อมของประเทศไทย
ภาพรวม
• การผนวกวิสัยทัศน์ และแผนปฏิบัตก
ิ ารของอาเซียนเข้ าสู่
นโยบายของรัฐบาลและส่ วนราชการ เพื่อผลักดันให้ ไทย
สามารถบรรลุวิสยั ทัศน์หรื อเป้าประสงค์ที่ผ้ นู าอาเซียนมีร่วมกัน
• การประสานนโยบายเกี่ยวกับอาเซียนผ่ านคณะกรรมการ
อาเซียนแห่ งชาติ
• การสร้ างองค์ ความรู้ ของหน่ วยราชการ รับทราบข้ อมูลอาเซียน
ที่ทนั ต่อเหตุการณ์ บุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอาเซียน
และช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การเตรี ยมความพร้ อมของประเทศไทย
• ทุนมนุษย์ : การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนผลิตบุคลากรให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
ปริมาณกาลังคน ภาษา
• การพัฒนากฎระเบียบให้ ทนั สมัยและเอื ้อต่อการแข่งขันที่เป็ นธรรม
• พัฒนามาตรฐานธุรกิจและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องสูร่ ะดับนานาชาติ
• ให้ ความสาคัญกับการพัฒนา และถ่ายโอนเทคโนโลยี
• มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ เงินทุน ข้ อมูลเชิงลึกของ
สมาชิกอาเซียน
สรุ ปการเตรี ยมความพร้ อมของไทย
• พัฒนาภาษาอังกฤษ เรี ยนรู้ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
• ศึกษาและทาความเข้ าใจพันธกรณีของไทยและการดาเนินการภายใต้
แผนการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนทังสามเสา
้
• เข้ าใจ ศึกษา และเรี ยนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาติตา่ ง ๆ
ในอาเซียน เพื่อเข้ าใจและรับมือกับการทางานของคนชาติอาเซียนอื่น ๆ
• สร้ างเครื อข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้ องในด้ านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้ องกับอาเซียน
• พัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
เว็บไซต์ เกี่ยวกับอาเซียน
• www.asean.org
• www.mfa.go.th/asean
• www.dtn.moc.go.th (ศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
• www.aseanwatch.org
• www.cil.nus.edu.sg
• www.aseanmedia.net

similar documents