Netto nullenergi-bygg

Report
Per Jakob Svenkerud
Fjernvarme til lavenergibygg
og bygg med varmepumper
►
1
Misjon
Bidra aktivt til en bærekraftig utvikling av samfunnet
◄
►
2
ENERGIEFFEKTIVE BYGG
►
Energieffektive bygg
• Lavenergibygg
• Passivhus eller passivbygg
• Netto nullenergi-bygg,
systemgrense ved
eiendommen
• Netto nullutslippsbygg
Prof Brochs gt 2, Trondheim
◄
►
4
Energieffektive bygg
• Lavenergibygg
• Passivhus eller passivbygg
• Netto nullenergi-bygg,
systemgrense ved eiendommen
• Netto nullutslippsbygg
Løvåshagen, Bergen
◄
►
5
Energieffektive bygg
• Lavenergibygg
• Passivhus eller passivbygg
• Netto nullenergi-bygg,
systemgrense ved
eiendommen
• Bygget produserer like mye
energi som det bruker tatt i
betraktning den energien som
blir levert til eiendommen
• Netto nullutslippsbygg
Konsept i England, ukjent lokasjon
◄
►
6
Energieffektive bygg
• Lavenergibygg
• Passivhus eller passivbygg
• Netto nullenergi-bygg,
systemgrense ved
eiendommen
• Netto nullutslippsbygg
• Bygget produserer like mye
utslippsfri fornybar energi
som det forbruker av energi
som forårsaker utslipp
Freiburg, Tyskland
◄
►
7
HVA KOMMER FRA
MYDIGHETENE?
►
Hvordan ligger Norge an?
◄
►
9
EU sikter mot nullutslippsbygg
- nye bygg skal i 2020 være tilnærmet
nullutslippsbygg
- det offentlige skal gå foran og skal fra
2018 eie og leie bygg som er tilnærmet
nullutslippsbygg
- energimerket skal synliggjøres i
annonser ved leie eller salg av bygg
- medlemslandene må innen 2011
komme med insentiver for å få til nullutslippsbygg
◄
►
10
Danmark
”Lov om endring av lov om fremme av
energibesparelser i bygninger”
Staten skal ikke leie i bygg som har dårligere
energimerke enn:
•Energimerke E for bygninger oppført før 1961
•Energimerke C for bygninger oppført mellom 1961 og
2006
•Energimerke B eller bedre for eiendommen oppført
2006 eller senere tilsvarende krav for nye bygg etter
det gjeldende danske bygningsreglement
◄
►
11
Krav til passivhus tidligere
I en pressemelding sier Kommunal- og
regionalminister Liv Signe Navarsete at
passivhus kan bli innført som standard
tidligere enn det som før er sagt.
-Meir energieffektive bygg er ein sentral tilråding i ”Klimakur” og ein føresetnad
for å betre klimaet og miljøet. Jo tidlegare vi kan innføre passivhus som
standard, dess betre er det, påpeker Navarsete.
Navarsete viser til en rapport hvor det foreslås at passivhus kan innføres som
standard allerede fra 2013-2015. …Eg har ambisjonar om at energibruken i bygg
skal halverast innan 2040 sier Navasete.
◄
►
12
Sett krav til energi og miljø fra dag èn
Da klarer man ambisiøse miljøkrav uten merkostnad
◄
►
13
Frankfurt Stad
Alle kommunale bygg bygges som passivhus.
Beslutningen ble tatt i 2006.
Til samme pris som å bygge iht gjelende bygningsnorm.
◄
►
14
Mjålandbygget, Kristiansand
Påbygges og renoveres
Ca 10 000 m2
Ønske om moderne bygg med
strenge krav til energibruk og
miljø
Strategisk anbefaling om å
utnytte/gjennvinne internvarmen
i bygget best mulig
Oppvarmingsbehov utover dette dekkes av fjernvarme
Skjerpede tiltak på bygningskropp utover TEK 07
◄
►
15
Mjålandbygget, Kristiansand
Tiltak utover TEK 07:
U-verdi på glass: Det finnes i
dag produkter som har bedre
U-verdi enn 1.2 W/m2 °C .
Forbedret effektivitet på
ventilasjonen. Virkningsgraden
på ventilasjonsgjenvinnerne
kan enkelt forbedres til 80%.
Kreve stikkprøvemessige
målinger av lufttett.
◄
►
16
Mjålandbygget, Kristiansand
Følgende strategiske grep legges til grunn
for termisk energiforsyning:
Det skal bygges inn stor fleksibilitet i
sentrale VVS-tekniske anlegget
Det interne kjølebehovet, som er der stort
sett hele året, dekkes ved et eget
kjølesystem som er skilt fra kjølesystemet
for ventilasjonen
Primært skal byggets og virksomhetenes
eget varmeoverskudd ivaretas og
gjenbrukes for å dekke varmebehov. Dette
for å redusere behovet for ”kjøpt energi”
Energi til oppvarming ut over det som ikke
kan dekkes av internvarme (”kjøpt energi”)
skal dekkes av fjernvarme, som
produseres miljømessig gunstig i
Kristiansand
◄
►
17
Mjålandbygget, Kristiansand
Energibehov:
Varmebehov:
Effektbehov:
600 000 kWh/år
500 kW
Kjølebehov:
500 000 kWh/år
Det ble funnet plass til 12 energibrønner
boret ned til 300 meter.
Energibrønnene fungerer energimessig
som et sesonglager. Det vil si at
varmeoverskudd i bygget om sommeren
lagres i grunnen under bygget for så å bli
hentet opp igjen til oppvarming om
vinteren.
For å få til dette brukes kjølemaskiner,
som i alle fall må installeres for
kjøleformål, som varmepumper om
vinteren.
◄
►
18
Mjålandbygget, Kristiansand
Uansett sommer eller vinter er det behov
for å ha kjøling lokalt tilgjengelig
Maskinen VP(KM2) fungerer nå som
varmepumpe og henter varme fra de 12
energibrønnene. I tillegg tar den med seg
varmen fra kjølemaskin KM1. På den
måten gjenvinnes internvarmen fra
bygget. Varmepumpen ”løfter” varmen opp
på et temperaturnivå som kan anvendes til
oppvarming av ventilasjonsluft, radiatorer
og evt. varmtvannsberedning
KM
1
20 °C
50°C
-2 – 15 °C
VP/
KM2
12 Energibrønner
Radiatorer, varmtvann
Kjølingen besørges av en kjølemaskin
som er tilpasset dette formålet, på bildet
kalt KM1
ENERGIFLYT, VINTER
Ventilasjonsvarme
Lokal kjøling 100 kW
Energiflyt vinter:
80°C
Varmepumpe
Fjernvarme
De aller kaldeste dagene vil det være
behov for varmetilskudd fra fjernvarmen
◄
►
19
Mjålandbygget, Kristiansand
ENERGIFLYT, SOMMER
Energiflyt sommer:
◄
KM
1
Til tørrkjøler på tak
Siden de 12 energibrønnene ikke kan ta
imot hele kjølebehovet de aller varmeste
dagene, må vi ha en ekstra kjølemaskin,
KM3, som trer inn. Denne maskinen må
levere varmen til en tørrkjøler på taket.
Tørrkjøleren vil på denne måten kun være
i drift disse dagene.
Ventilasjonskjøling
Lokal kjøling 100 kW
Om sommeren fungerer maskin (VP)KM2
som kjølemaskin. Det betyr at den henter
varme fra nedkjølingen av
ventilasjonsluften på varme dager. Denne
varmen ”pumpes” da ned i
energibrønnene. Også kjølemaskin KM1
leverer varmen sin til energibrønnene nå
siden det ikke er behov for den i bygget.
20 °C
7°C
20 – 40 °C
VP
KM
2
12 Energibrønner
Kjølemaskin
KM
3
Kjølemaskin
►
20
Mjålandbygget, Kristiansand
Lønnsomhet:
Uansett måtte bygget ha kjølemaskiner og tilkobles fjernvarme.
Merkostnad for energibrønnene mv:
Spart energi
300 000 kW/år
Tilbakebetalingstid
kr 2 100 000
kr 240 000
8,75 år
Energikjøp fjernvarme uten energibrønner
Med energibrønner
600 000 kWh
160 000 kWh
Med energibrønner blir kjøpt energimengde ca 145 kWh/år pr m2, noe
som er meget bra for denne kategori bygg.
◄
►
21
Skagerak Energi, Porsgrunn
Nytt hovedkontor
Ca 12 000 m2
Målsetning om lavt energiforbruk.
Prosjektert energibehov 130kwt/år.
Desentralisert, balansert ventilasjon
med høy varmegjenvinning og lite
vifteenergi.
Fra forprosjekt vinter 2009
Bygging starter nå
◄
►
22
Skagerak Energi, Porsgrunn
Innspill til energiplan:
Ytterligere innskjerping av
energiforbruket, nærmere lavenergihus
Bygget ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og tilkobles
Varmepumpe tilsvarende
Mjålandsbygget for kjøling
Eventuelt se på solfangere og adiabatisk kjøling
◄
►
23
Moderne Kjøling AS, Oslo
Moderne Kjølings AS`s nybygg har en
samlet byggmasse på 4.900 m²
Oppvarmingen blir gjort via
lavtemperaturradiatorer
Kjølingen i bygget blir i stor utstrekning
gjort med frikjøling via 10 stk
energibrønner
Under kjøledrift er det bare
sirkulasjonspumpen for energibrønnene
som bruker strøm; man bruker mindre
enn 0.5 kW og får 60 kW med kjøling
◄
►
24
Moderne Kjøling AS, Oslo
Moderne Kjøling AS har i
samband med
energiboringen også
montert en 60 kW
varmepumpe
for varmegjenvinning.
Varmepumpen vil
gjennom
fyringssesongen
nyttiggjøre seg all den
varmen som er ført ned i
berggrunnen under
sommeren.
◄
►
25
Omsorgsbygg, Oslo
Skal fase ut all oljefyring
innen utgangen av 2011
40 av byggene tilkobles
fjernvarme
Luft/vann varmepumpe
vil bli vurdert i bygg med
stort tappevannsbehov
Kriterié er LCC
beregning
◄
►
26
Miljøbygget Trondheim
Nytt bygg i Trondheim på
ca 16 000 m2
Støttet av Enova med
kr. 850 000 som et
forbildebygg
Årlig energibehov levert
energi 94 kWh/m2
◄
►
27
Miljøbygget Trondheim
Energiytelse
Totalt netto energiforbruk:
Behov for levert energi:
Oppvarming av rom
Varmebatterier: 1
Tappevannsoppvarming:
Vifter og pumper:
Belysning:
Teknisk utstyr:
Kjøling:
◄
114 kWh/m2 år
94 kWh/ m2 år
8,6 kWh/m2 år
1,9 kWh/m2 år
5,0 kWh/m2 år
20,7 kWh/ m2 år
25,1 kWh/ m2 år
34,5 kWh/m2 år
8,2 kWh/ m2 år
►
28
Lillebyområdet Trondheim
110 dekar som ønskes utbygd til
ny bydel i Trondheim
Totalt ca 175 000 m2, hvorav ca
130 000 m2 boliger
Strenge krav til energiløsninger
og klimapåvirkninger
Ønske om å fremstå som
forbildebydel
◄
►
29
Tenk helhetlig – infrastruktur varme + kjøling
BIM
Området har tilkoblingsplikt til fjernvarme, men ikke ved passivhus
Prosjekt med fjernvarmeselskapet; varme og kjøling i nullenergiområdet
◄
►
30
Forslag til påsketur
God påske!
◄
►
31

similar documents