class-map voice_mark

Report
Chapter : 18
DiffServ Quality of Service (QoS)
1
Introducing QoS
2
Quality of Service คืออะไร?
Quality of Service (QoS) หรื อ แปลตรงตัวแล้วนัน่ ก็คือคุณภาพการ
ให้บริ การนัน่ เอง แต่ในที่น้ ี เราจะหมายความถึง บริ การที่ได้รับจากโครงข่ายการ
สื่ อสารจะเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของแอพพลิเคชัน่ ต่างๆที่เราใช้งานได้ดี
หรื อสามารถใช้งานเครื อข่ายนั้นได้คุณภาพที่ดีนนั่ เอง โดยสิ่ งที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ดังกล่าว สาหรับในเครื อข่ายการสื่ อสารแบบแพ็กเกตหรื อ packet network นั้น
สิ่ งต่างๆดังกล่าวจะได้แก่
Bandwidth
• Packet loss
• Delay
•
3
Other describe
• Network Based Application Recognition (NBAR)
• Class of Service (CoS)
• IP Precedence
• Differentiated Service Code Point (DSCP)
• Modular QoS CLI (MQC)
• Queuing
• Traffic Conditioning
• Congestion Avoidance
4
The Problems You Face
5
Bandwidth
Increased bandwidth
• Prioritized traffic
 Weighted fair queuing (WFQ)
 Class-based weighted fair queuing (CBWFQ)
 Low latency queuing (LLQ)
 Weighted round robin (WRR)
•
•
Compression
6
Delay
Processing delay
• Queuing delay
• Serialization delay
• Propagation delay
•
Path of solve a problem
Increase Bandwidth
• Priority Forwarding
• Compression
•
7
Packet loss
Increased bandwidth
• Priority Forwarding Configure
• Congestion Avoidance
•
8
Preparing to Implement QoS
9
Preparing to Implement QoS
การใช้ QoS บนเครื อข่ายจะแบ่งเป็ น 3 กระบวนการคือ
1. การระบุชนิ ดการสื่ อสารและเทคนิ คที่ตอ้ งการของแต่ละชนิ ดการสื่ อสาร
2. การแบ่งชนิ ดของการสื่ อสาร ให้เป็ นประเภทที่แตกต่างกันเพื่อให้ QoS
สามารถเข้าถึงแต่ละประเภทของการสื่ อสาร
3. สร้างนโยบาย QoS ที่ตรงกับความต้องการของประเภทของการสื่ อสาร
และเครื อข่ายของคุณ
10
Preparing to Implement QoS
Identifying Traffic
 Classifying Traffic

11
Identifying Traffic
Concept: NBAR
12
Classifying Traffic





Incoming interface
IP precedence
Differentiated Services Code Point (DSCP)
Source or destination address
Application
13
Classifying Traffic
14
Models for Implementing QoS
มีดว้ ยกัน 3 รู ปแบบ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
QoS ในระบบเครื อข่าย
The best effort model
 Integrated Services model (IntServ)
 Differentiated Services model (DiffServ)

15
QoS Mechanisms
16
QoS features
Traffic marking
 Queuing
 Traffic conditioning
 Congestion avoidance

17
Traffic Marking
การทาเครื่ องหมายการสื่ อสารนั้นช่วยให้อุปกรณ์ในเครื อข่าย
สามารถแยกประเภทของแพ็กเก็ต เช่น
Data Link Layer ใช้การทาเครื่ องหมายแบบ CoS
 Network Layer มีการใช้ IP Precedence และ Differentiated Service Code
Point (DSCP)

18
Class of Service (CoS)
19
IP Precedence && Differentiated Services Code Point (DSCP)
20
Concept: The DiffServ Field
21
Concept: PHB Notation
22
DSCP with Drop Probability
23
Tell Yourself, “Six Bits, Only Six Bits!”
24
Queuing






First- In-First-Out (FIFO)
Priority Queuing (PQ)
Weighted round robin (WRR)
Weighted fair queuing (WFQ)
Class-based weighted fair queuing (CBWFQ)
Low latency queuing (LLQ)
25
Traffic Conditioning
Policing
 Shaping

26
Congestion Avoidance
Random early detection (RED)
 Weighted random early detection (WRED)

27
Configuring QoS
28
Configuring QoS
Legacy Command-Line Interface (CLI)
 Modular QoS CLI (MQC)
 Auto QoS
 SDM QoS Wizard

29
Legacy Command-Line Interface (CLI)
In the past, the only way to implement a QoS policy in the
network was by using the Command-Line Interface (CLI) to individually
configure QoS policies at each interface.
30
Modular QoS CLI (MQC)
Cisco introduced the Modular QoS CLI (MQC) to simplify
QoS configuration. With MQC, QoS can be configured in a buildingblock approach, using a single module repeatedly to apply policy to
multiple interfaces.
31
Auto QoS
Cisco AutoQoS represents innovative technology that simplifies the
challenges of network administration
by reducing QoS complexity, cost, and deployment time.
32
SDM QoS Wizard
You can easily configure, manage, and troubleshoot QoS deployments
using the Cisco Security Device Manager (SDM) QoS Wizard.
33
Small Office/ Home Office (SOHO)
34
Concept: MQC
Class-map (for traffic classification)
 Policy-map (QoS component assignment)
 Service-policy (for applying to an interface)

35
Incoming Class-Map Configuration
เป็ นส่ วนแรกของการตั้งค่านโยบาย สามารถเลือกพารามิเตอร์ เพื่อ
กาหนด class-map หากต้องการกาหนดหลาย state ให้ใช้ AND แต่ถา้
เลือกใช้ให้กาหนด OR เพื่อเลือกตัวใดตัวหนึ่ ง ถ้าไม่ใช้ตวั เลือกนี้ให้ต้ งั ค่า
เป็ นค่าเริ่ มต้นทั้งหมด
36
ต้องระบุชื่อสาหรับ class-map การกาหนดนโยบาย QoS สาหรับ
SOHO เพื่อการเชื่อมต่อ DalRtr1 ไปที่ฐาน class-map ชื่อที่ใช้คน้ หาบนชนิด
ของข้อมูลเข้าออก voice_mark video_mark ตัวอย่างการสร้าง class-map
DalRtr1(config)#class-map voice_mark
DalRtr1(config-cmap)#
37
การจัดกลุ่ม class-map
DalRtr1(config-cmap)# match ?
access-group
กลุ่ม access
any
แพ็กเกตใดๆ
class-map
Class map
cos
IEEE 802.1Q/ISL ระดับการ
ให้บริ การความสาคัญของผูใ้ ช้
destination-address
ที่อยูป่ ลายทาง
discard-class
ระบุการยกเลิก
dscp
ตรง DSCP ใน IP (v4) และ IPv6
38
DalRtr1(config)#class-map voice_mark
DalRtr1(config-cmap)#match protocol rtp audio
DalRtr1(config)#class-map http_mark
DalRtr1(config-cmap)#match protocol http
DalRtr1(config-cmap)#exit
DalRtr1(config)#class-map ftp_mark
DalRtr1(config-cmap)#match protocol ftp
DalRtr1(config-cmap)#exit
DalRtr1(config)#class-map business_app_mark
DalRtr1(config-cmap)#match acccess-group 101
DalRtr1(config)#access-list 101 permit tcp any any eq 16384
39
Incoming Policy-Map Configuration
การเข้าใช้งานต้องมีการระบุ class-map กาหนดตั้งค่านโยบาย
สาหรับการเข้าใช้งานโดยตรง
QoS สามารถกาหนดเครื่ องหมายได้และไม่จาแนกประเภทการเข้า
ใช้โดยโปรโตคอล
เริ่ มต้นด้วยคาสัง่ policy-map โดยจะต้องระบุชื่อให้ตรงกับ classmap จะสร้าง policy-map ทั้งหมดของ class-map ดังนั้นชื่อตามนโยบายจะ
ตั้งชื่อ minemark_traffic สิ่ งที่ควรรู ้คือ คาสั่งของ class
40
DalRtr1(config ) #policy-map mark-traffic
DalRtr1(config-pmap)#?
คาสัง่ การตั้งค่า QoS policy-map
class
เกณฑ์นโยบาย
description
ประเภท Policy-Map
exit
ออกจากนโยบาย QoS โหมด การตั้งค่า policymap
no
ปฏิเสธ หรื อ ตั้งค่าเริ่ มต้น
rename
เปลี่ยนชื่อของ policy-map
41
คาสั่ง class เชื่อมโยง class-map และ เส้นทางที่ระบุโดย class-map ไปยัง
policy-map ตัวเลือกที่จะใส่ หลังจากคาสั่ง class คือ ชื่อของ class-map Output
ของคุณควรจะเหมือนดังต่อไปนี้
DalRtr1(config-pmap)#class voice_mark
DalRtr1(config-pmap-c)#
42
ข้อสังเกตในการกาหนด class-map โดยการเคลื่อนย้ายด้วยโหมด
class policy-map-c ในโหมดนี้คุณสามารถกาหนดค่า class ของช่องทางการ
สื่ อสารสามารถกาหนดค่าดังนี้
DalRtr1(config-pmap-c)#?
คาสั่งกาหนดค่า QoS policy-map class
bandwidth
แบนด์วิดธ์
compression
ตอบสนองการบีบอัด
drop
ทิ้งแพ็คเก็ตทั้งหมด
estimate
ประเมินทรัพยากรในคลาส
exit
ออกจากการกาหนดค่า QoS
43
netflow-sampler
no
police
priority
queue-limit
random-detect
service-policy
set
shape
การทา NetFlow
คัดค้านหรื อตั้งค่าเริ่ มต้นของคาสั่ง
Police
ให้ความสาคัญใน class นี้
ขีดจากัดสู งสุ ดในการละทิ้ง
เปิ ดการสุ่ มการค้นหาเท่ากับการทิ้ง
กาหนดค่า Flow Next
ตั้ง ค่า QoS
การสร้างการเข้าใช้
44
DalRtr1(config-pmap-c)#set ?
atm-clp
ตั้ง ATM CLP bit เป็ น 1
cos
กาหนด IEEE 802.1Q/ISL class ของ service/user
priority
discard-class
ระบุการยกเลิก
dscp
กาหนด DSCP ในแพ็กเก็ต IP(v4) และ IPv6
fr-de
กาหนด FR DE bit เป็ น 1
ip
กาหนด IP ค่าเฉพาะ
mpls
กาหนด MPLS ค่าเฉพาะ
precedence
กาหนดแพ็คเก็ตสาคัญใน IP (v4) และ IPv6
qos-group
กาหนดกลุ่ม QoS
45
Incoming Service-Policy Configuration
ส่ วนสุ ทา้ ยของการกาหนดค่าบริ การนโยบาย โดยมีการกาหนดการเข้าใช้ดงั นี้
DalRtr1(config-pmap-c)#exit
DalRtr1(config)#int fa0/0
DalRtr1(config-if)#service-policy input mark_traffic
46
Outgoing Policy-Map Configuration
ในนโยบายนี้ class-map แบ่งประเภทการใช้งานการสื่ อสาร classmap ควรมีลกั ษณะดังนี้
DalRtr1(config)#class-map queue_voice
DalRtr1(config-cmap)#match dscp ef
DalRtr1(config-cmap)#exit
DalRtr1(config)#class-map queue_business_app
DalRtr1(config-cmap)#match dscp af31
DalRtr1(config-cmap)#exit
DalRtr1(config)#class-map queue_http_ftp
DalRtr1(config-cmap)#match dscp af21
47
Outgoing Service-Policy Configuration
ส่ วนนี้ class-map ที่มีการประยุกต์ใช้การเพิ่มเข้าไปในคิว ใช้ LLQ
class เสี ยงโดยใช้คาสั่งพิเศษ คุณสามารถเลือกได้สองตัวเลือกใน LLQ โดย
คุณสามารถกาหนด bandwidth เป็ นกิโลไบต์ หรื อ เป็ นเปอร์ เซ็นต์
DalRtr1(config)#policy-map queue_traffic
DalRtr1(config-pmap)#class queue_voice
DalRtr1(config-pmap-c)#priority ?
<8-2000000> Kilo Bits per second
percent % of total bandwidth
DalRtr1(config-pmap-c)#priority percent 35
48
สาหรับอีกสอง class มีการกาหนดค่า CBWFQ เป็ นคาสั่งเพื่อที่
กาหนดค่า CBWFQ เป็ นแบนด์วธิ คาสั่ง CBWFQ มีสองตัวเลือกสาหรับผูท้ ี่
ได้รับสิ ทธิ และ ผูท้ ี่เข้ามาใหม่เป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่เหลือของแบนด์วธิ คาสั่งที่
เหลือจะมีประโยชน์เมื่อแบนด์วธิ ที่ใช้จริ งที่มีความแตกต่างกัน
DalRtr1(config-pmap)#class queue_business_app
DalRtr1(config-pmap-c)#bandwidth ?
<8-2000000> Kilo Bits per second
เปอร์เซ็นต์รวมของ Bandwidth
DalRtr1(config-pmap-c)#bandwidth percent 25
49
ใน class สุ ดท้าย เราใช้เปอร์เซ็นต์ ของ CBWFQ queuing เช่นกัน
DalRtr1(config-pmap)#class queue_http_ftp
DalRtr1(config-pmap-c)#bandwidth ?
<8-2000000> Kilo Bits per second เปอร์เซ็นต์รวมของ Bandwidth
DalRtr1(config-pmap-c)#bandwidth percent 15
50
Outgoing Class-Map Configuration
สุ ดท้ายต้องใช้นโยบายนี้ ในการติดต่อออกไปยัง interface ต่างประเทศ
เพื่อให้สามารถจัดคิว และ จัดลาดับความสาคัญการเข้าใช้ขณะนี้ service-policy จะ
ประยุกต์ใช้ควบคุม output
DalRtr1(config-pmap-c)#exit
DalRtr1(config)#int fa0/1
DalRtr1(config-if)#service-policy output mark_traffic
51
SDM QoS Wizard
QoS ในเราเตอร์ SOHO ที่ใช้ SDM ใช้ตรรกะ ในการเริ่ มกาหนดค่า
และไมสามารถเลือกประเภทการจราจรได้ท้ งั หมดโดยจะต้องมีการจัดการที่ดี
SDM Wizard ทางานให้คุณต่อจากการเริ่ ม start
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Summary
64

similar documents