عملكرد گروه سلامت رواني اجتماعي و اعتياد در سال 1387

Report
‫عملکرد واحد بهداشت روان در سال ‪87‬‬
‫‪ -1‬ادامه اجرای طرح بررس ی تاثیر ارتقائ توان شبکه بهداشتی در شناسایی اختالل‬
‫افسردگی ودرمان طبق پروتکل وزارت بهداشت ودرمان در پیشگیری از اقدام به‬
‫خودکش ی در شهرستان خرم آباد‬
‫‪ -2‬اجرای برنامه ادغام بهداشت روان در شبکه روستایی وشهری‬
‫‪ -3‬اجرای برنامه آموزش مهارتهای فرزند پروری به والدین‬
‫‪ -4‬اجرای برنامه آموزش مهارتهای زندگی به والدین دانش آموزان و سایر گرروهها‬
‫‪ -5‬اجرای برنامه حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه‬
‫‪ -6‬اجرای برنامه ابزارهای ارتباطی بهبود و ارتقاء کیفیت روابط خانوادگی‬
‫‪ -7‬برگزاری هفته بهداشت روان‬
‫فعالیتهای مربوط به طرح ارتقائ توان شبکه بهداشتی در پیشگیری از خودکشی‬
‫‪ -1‬آموزش پرسنل بهداشتی اعم از پزشکان مسئول مراکز بهداشتی درمانی – کاردانها – بهورزان –‬
‫رابطین در خصوص نحوه اجرای برنامه – شناسایی ودرمان بیماران افسرده نحوه برخورد با‬
‫بیماران شناسایی موارد در معرض خطر اقدام به خودکش ی ‪.‬‬
‫‪ -2‬ارایه خدمات دارویی ومشاوره به‪ 483‬بیمار افسرده وانجام اقدام لالزم جهت درمان این بیماران‬
‫‪ -3‬نظارت بر نحوه ارایه خدمات روانشناس ی به موارد اقدام کننده به خودکش ی در مرکز مشاوره‬
‫بهداشت روان‬
‫‪ -4‬انجام هماهنگی های الزم جهت راه اندازی بخش فوریتهای روانپزشکی در بمارستان شهدای عشایر‬
‫جهت ارایه خدمات به موارد اقدام کننده به خودکش ی ( بخش فوق الذکر در مورخ ‪ 20/7/87‬راه‬
‫اندازی با ظرفیت ‪ 12‬تخت راه اندازی گردیده و مشغول فعالیت میباشد) ‪.‬‬
‫‪ -5‬جمع آوری اطالعات تفکیک شده موارد اقدام کننده به خودکش ی در مر‪1‬کز بهداشتی درمانی‬
‫شهرستان خرم آباد‬
‫فعالیتهای مربوط به طرح ادغام بهداشت روان در‬
‫سیتم شبکه‬
‫‪ -1‬انجام بیماریابی در سطح مراکز بهداش ی درمانی روستایی وشناسایی بیماران‬
‫در پنج گروه شدید روانی خفیف روانی سرع وعقب ماندگی ذهنی وسایر‬
‫وتشکیل پرونده جهت درمان آنها و پیگیری درمانهای انجام شده ‪.‬‬
‫‪ -2‬انجام آموزش های بهدشت روان از طریق کارسناسان ستادی شهرستانها و‬
‫کاردانها وبهورزان به مردم جهت ارتقائ سطح آگا هی آنها نسبت به مطالب‬
‫بهداشت روان ‪.‬‬
‫‪ -3‬ارایه گزارش آماری به وزارت بهداشت ودرمان ‪.‬‬
‫فعلیتهای تبلیغی وآموزشی در خصوص برنامه‬
‫بهداشت روان‬
‫‪ -1‬تهیه ‪ 72‬بنر تبلیغی با شعارهای بهداشت روان‬
‫در ستاد شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی ‪.‬‬
‫‪ 2‬چاپ شعارهای بهداشت روان بر روی خودکار‬
‫وتوزیع آن بین کارکنان سایر ادارات وپرسنل‬
‫بهداشتی‬
‫فعلیتهای مربوط به برنامه آموزش مهارتهای‬
‫زندگی‬
‫‪ -1‬آموزش‬
‫‪ -2‬آموزش‬
‫‪ 206‬مربی‬
‫‪ 20‬معلم‬
‫‪ -3‬آموزش ‪ 473‬دانش آموز‬
‫‪ – 4‬آموزش سایر گروهها ‪17309‬‬
‫‪ -5‬آموزش نیروهای دوستدار نوجوان‬
‫‪ -6‬آموزش مشاوران برنامه ایدز‬
‫فعالیتهای مربوط به مهارتهای فرزند پروری‬
‫‪ -1‬تعداد مربی آموزش دیده ‪607‬‬
‫‪ -2‬تعداد والدین آموزش دیده‪5212‬‬
‫‪ – 3‬تعداد افراد سایر گروهها‪964‬‬
‫انجام فعالیتهای مربوط به برنامه حمایتهای روانی‬
‫واجتماعی در بالیا وحوادث غیر مترقبه‬
‫چاپ وتکثیر متون آموزش ی وتوزیع آنها بین پزشکان عمومی مراکز‬
‫کاردانها رابطین وبهورزان‬
‫برگزاری مراسم هفته بهداشت روان با فعالیتهای‬
‫ذیل‬
‫‪ -1‬برگزاری سمینار جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به بهداشت‬
‫روان ‪.‬‬
‫‪ -2‬برگزاری جاسه آموزش ی جهت دانش آموزان ومادران وپرسنل‬
‫بهداشتی ‪.‬‬
‫‪ -3‬برگزاری جلسه باز آموزی جهت پرسنل‬
‫‪ – 4‬برگزاری کمیته بهداشت روان با مصوبه واجرای آن در سطح‬
‫استان ‪ -5.‬تهیه وتوزیع تراکت وپمفلت و نصب پالکاد با شعارهای‬
‫بهداشت روان در خرم آباد وشهرستانهای تحت پوشش استان ‪.‬‬
‫اکنون بایاری خداوند ومسئولین امر بهداشت روان کسترش فزایندهای‬
‫داشته به نحوی که‪ 5/79‬درصد از جمعیت روستایی کشور تحت پوشش‬
‫بهداشت روان قرار گرفته‬
‫در استان لرستان نیز از سال ‪ 71‬به بعد برنامه ادغام‬
‫بهداشت روان در سیستم شبکه ادغام گردیده که‬
‫درحال حاضر پوشش جمعیتی وتعداد بیمران تحت‬
‫پوشش به شرح ذیل میباشند ‪.‬‬
‫میزان پوشش بهداشت روان‬
‫‪ -2‬جمعیت شهری ‪46‬درصد‬
‫‪ -3‬شهرستان ‪100‬درصد‬
‫‪ -1‬جعیت روستایی‪ 95‬درصد‬
‫‪ -4‬مراکز روستایی ‪ 100‬در صد‬
‫مرکز شهری ‪18‬درصد‬
‫خانه های بهداشت ‪100‬درصد‬
‫تعداد بیماران تحت پوشش به تفکیک بیماری‬
‫شدید روانی ‪459‬‬
‫خفیف روانی ‪1155‬‬
‫بیماران صرعی ‪1395‬‬
‫عقب ماندگی ذهنی ‪1358‬‬
‫سایر موارد ‪115‬‬

similar documents