โหลด CAI ช่วยสอบ(คำสั่งดอส)

Report
เฉลิมชัย ประเทืองรัตน์
อาจารย์ ประจาหมวด คอมพิวเตอร์
วุฒทิ างการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เนือ้ หาบทเรี ยน
คำอธิบำยรำยวิชำคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัตกิ ำรเบือ้ งต้ น
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลักการทางานของ
คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง สื่ อ บั น ทึ ก ข้ อมู ล ความหมายและหน้ าที่ ของ
ระบบปฏิ บั ติ ก าร ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร การใช้ โปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการ การใช้ โปรแกรมยูทิลิตี ้
กลับสูห่ น้ า
หลัก
การเรี ยกใช้ Command Line Windows XP
กดที่ Start > Run พิมพ์ CMD
กดที่ Start > Program > Command
คาสัง่ พื ้นฐาน
DIR ใช้ สาหรับแสดงรายชื่อไฟล์ตา่ ง ๆ บนดิส
Format ใช้ สาหรับลบข้ อมูลในดิส ทังหมด
้
Date ใช้ สาหรับแสดงวันที่ หรื อ ใช้ กาหนดวันที่ใหม่
Time ใช้ สาหรับแสดงเวลา หรื อ ใช้ กาหนดเวลาใหม่
Cls ใช้ ล้างคาสัง่ ที่อยูใ่ น Command Line
คาสัง่ พื ้นฐาน
Del ใช้ สาหรับลบไฟล์ออกไป
Ren ใช้ สาหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์
Copy ใช้ สาหรับคัดลอกข้ อมูล
Cd ใช้ สาหรับเปลี่ยนตาแหน่งไดเรกทอรี
Md ใช้ สาหรับสร้ างไดเรกทอรี
คาสัง่ พื ้นฐาน
Attrib ใช้ สาหรับกาหนดแอตตริบิวต์ให้ กบั ไฟล์ ซึง่
ปกติไฟล์ในดอสจะประกอบไปด้ วยแอตตริบิวต์ตา่ ง ๆ
R คือ Read
S คือ System
A คือ Archive
H คือ Hidden
คาสัง่ พื ้นฐาน
โดยเราสามารถนาคาสัง่ Attrib มาประยุกต์ใช้
กับแฟตไดร์ ที่โดน Virus ทาการซ่อนข้ อมูล เพื่อให้
ข้ อมูลกลับมาแสดงเหมือน ปกติ และยังสามารถเห็น
ถึงข้ อมูลที่เป็ นอันตรายต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์
ขันตอนการจั
้
ดการ กู้ข้อมูล
ด้ วยคาสัง่ Command Line
1. ให้ ทาการตรวจสอบ
ที่ติดตังของ
้ แฟตไดร์
2. การเรี ยกใช้ Command Line Windows XP
กดที่ Start > Run พิมพ์ CMD
กดที่ Start > Program > Command
3. ให้ ทาการเปลี่ยน ไดร์ ไปยัง ไดร์ ของแฟตไดร์ เช่น
แฟตไดร์ ของเราอยู่ ไดร์ J ก็ให้ พิมพ์ j: แล้ วกด Enter
4. แล้ วทาการพิมพ์คาสัง่ attrib แล้ วตามด้ วย
แอตตริบิวต์ เช่น attrib –a –r –h –s /s /d
แล้ วกด Enter
5. หลังจากที่ทาการ Enter แล้ ว จะใช้ เวลารอจน
กว่าจะขึ ้น ดังรูป แล้ วเราสามารถเข้ าไปยังแฟตไดร์ ก็
จะเจอข้ อมูลที่หายไป พร้ อม ทัง้ Virus ที่แฝงตัวมา
Virus ที่แฝงมา
6. ทาการตรวจสอบ ไฟล์ข้อมูลโดยไฟลข้ อมูล Type
จะต้ องเป็ น File folder เท่านัน้
ข้ อมูลของจริง
วิธีใช้ คาสัง่ Command Line แบบ ประยุกต์
1. คลิกขวาในพื ้นที่วา่ งทาการสร้ างไฟล์
Text Document
วิธีใช้ คาสัง่ Command Line แบบ ประยุกต์
2. ให้ ทาการพิมพ์คาสัง่
Attrib –a –r –h –s /s /d
เพื่อให้ แสดง ไฟล์ ซ่อนทังหมด
้
แล้ ว ตามด้ วยคาสัง่
del *.scr ใช้ สาหรับสัง่ ให้ ลบ ไฟล์ ชื่ออะไรก็ได้ แต่นาม
สกุลไฟล์เป็ น SCR ทังหมด
้
.SCR โดยส่วนใหญ่ คือ Virus
วิธีใช้ คาสัง่ Command Line แบบ ประยุกต์
3. ให้ ทาการ Save As แล้ วเปลี่ยน ช่อง
Save as type เป็ น All file แล้ วตังชื
้ ่อ ไฟล์
ตามต้ องการ พร้ อมด้ วยเติม .bat หลังชื่อไฟล์ ดังรูป
ประกอบ
วิธีใช้ คาสัง่ Command Line แบบ ประยุกต์
4. แล้ วนาไฟล์ที่ได้ ไปใส่ในแฟต์ไดร์ แล้ วทาการ
ดับเบิลคลิกไฟล์ เท่านี ้ก็เป็ น อันเรี ยบร้ อย กู้ไฟล์ พร้ อม ลบ
Virus เบื ้องต้ น แล้ วยังสามารถแบ่งปั นให้ คน คนอื่นได้
จบหน่วยการเรี ยน เรื่ อง
การใช้ คาสัง่ Command Line
ผลิตสื่อโดย
อาจารย์ เฉลิมชัย ประเทืองรัตน์
อาจารย์ ประจาหมวด คอมพิวเตอร์
กลับสูห่ น้ า
หลัก

similar documents