แบบจำลองระบบเครือข่ายหลายๆ องค์กร

Report
Chapter 1
Enterprise Network Design
การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กร
การออกแบบแบบจาลองลาดับชั้นทั้งสามชั้น
ภาพที่1 การออกแบบแบบจาลองลาดับชั้นทั้งสามชั้น
การออกแบบแบบจาลองลาดับชั้นทั้งสามชั้น
Core Layer
Distribution Layer
Access Layer
แบบจาลองระบบเครือข่ ายหลายๆ องค์ กร
ภาพที่ 2 แบบจาลองระบบเครื อข่ายหลาย ๆ องค์กร
แบบจาลองระบบเครือข่ ายหลายๆ องค์ กร
ภาพที่ 3 แบบจาลอง Enterprise Campus
แบบจาลองระบบเครือข่ ายหลายๆ องค์ กร
แบบจาลอง Campus Infrastructure
แบบจาลอง Campus Infrastructure จะทาการสร้าง 2 กลุ่มหลักๆ สาหรับระบบ
เครื อข่ายโดยแท้จริ ง คือ switch block และ campus core
switch block เป็ นการรวมกันของ ชั้น access และ ชั้น distribution เป็ นส่ วน
ประกอบโดยเฉพาะของระบบเครื อข่าย ส่ วนหนึ่งของระบบเครื อข่ายที่มี switch block
ทาหน้าที่เปลี่ยนไปตามปั จจัยสองอย่าง คือ จานวนผูใ้ ช้หรื ออุปกรณ์ปลายทาง และ
ชนิดและปริ มาณของการจราจรที่ถูกส่ งผ่านไปยัง switch block
แบบจาลองระบบเครือข่ ายหลายๆ องค์ กร
แบบจาลอง Campus Infrastructure
• บล็อกการจัดการระบบเครื อข่าย
- โปรแกรมดูแลระบบ
- การจัดการความปลอดภัย นโยบาย และการบุกรุ กทางตรง
- Server ที่มีการแจ้งเตือนและจดบันทึก
- AAA server
• บล็อก Server Farm
แบบจาลองระบบเครือข่ ายหลายๆ องค์ กร
Enterprise Edge
• การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
• การเชื่อมต่อ WAN
• การเชื่อมต่อผ่านทางระยะไกล
• การเชื่อมต่อแบบ VoIP
• การเชื่อมต่อแบบ VPN
• ขอบของผูใ้ ห้บริ การ
IIN และ SONA
IIN หรื อ Intelligent Information Network เป็ นแนวความคิดของออกแบบใน
อนาคตและกลยุทธ์การปฏิบตั ิงานในระบบเครื อข่าย IIN ได้รวมเอาการทางานของ
โปรแกรมและระบบเครื อข่ายเข้าด้วยกัน ทาให้ระบบเครื อข่ายทางานได้ดีข้ ึนและมีการ
เลือกที่ฉลาดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายและการจราจร
การทางานในระบบเครื อข่าย มี 3 ขั้นตอน
• ขั้นตอนที่ 1
• ขั้นตอนที่ 2
• ขั้นตอนที่ 3
IIN และ SONA
SONA มีการทางานสามชั้นซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั กับสามขั้นตอนบน IIN รายชื่อ
แต่ละชั้นจะเรี ยงตามลาดับขั้นตอนตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ 1 – 3 ของ IIN ดังนี้
• ชั้นระบบเครื อข่าย
• ชั้นบริ การระบบเครื อข่ายรวม
• ชั้น Application
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
• FutureTech Corporation
• หนังสื อองค์กร
• ภูมิหลังของ FutureTech Company
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
ภาพที่ 4 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ VPN และการวางแผนที่ต้งั ทางกายภาพ
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
รายละเอียดการออกแบบระบบเครือข่ ายในองค์ กร
• เลเยอร์ 1 และ 2
• เลเยอร์ 3
- Core Layer หรื อ Backbone
- Enterprise Edge
- การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
- Wide Area Network (WAN)
- Virtual Private Network (VPN)
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
รายละเอียดการออกแบบระบบเครือข่ ายในองค์ กร
• Security, Convergence, and Upper Layer Applications
- การจัดการระบบเครื อข่ายและระบบคงความปลอดภัย
- Converged Data and Traffic Management
• การมองในอนาคต
- Multicast and Video
- Internet Protocol version 6 (IPv6)
- Wireless Local Area Network (WLAN)
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
การทดสอบระบบเครือข่ าย
การทดสอบระบบในที่น้ ี จะอ้างอิงจากการเชื่อมต่อของกลุ่มเราท์เตอร์ และสวิตซ์
เป็ นขั้นแรก โดยทัว่ ๆ จะเป็ นการติดตั้งแบบ full mesh การกาหนดค่านี้ ช่วยให้การ
ตั้งค่ามีความแตกต่างกันและการทดสอบเทคโนโลยีโดยปราศจากความไม่เป็ น
ระเบียบบนเครื อข่ายการผลิตจริ ง
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
ภาพที่ 5 แสดงแผนภาพเครื อข่ายของคุณในการทดสอบระบบเครื อข่ายเบื้องต้น
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
การทดสอบระบบเครือข่ าย
• สวิตซ์
• เราท์เตอร์
• อุปกรณ์ไร้สาย
กรณีศึกษา FutureTech Corporation
ภาพที่ 6 นาเสนอรายการของอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็ นตัวอย่างสาหรับหนังสื อเล่มนี้
สรุป
การออกแบบแบบจาลองลาดับชั้นทั้งสามชั้น
• ชั้น access
• ชั้น distribution
• ชั้น core
แบบจาลองระบบเครือข่ ายหลายๆ องค์ กร โดยเริ่ มต้นจากสามพื้นฐานหลัก
• Enterprise Campus
• Enterprise Edge
• Service Provider Edge
สรุป
IIN และ SONA
• IIN หรื อ Intelligent Information Network เป็ นแนวความคิดของออกแบบใน
อนาคตและกลยุทธ์การปฏิบตั ิงานในระบบเครื อข่าย
• SONA หรื อ Services-Oriented Network Architecture เป็ นกลยุทธ์การปฏิบตั ิ
จริ งของ IIN
• กรณี ศึกษา FutureTech Corporation โดยแสดงข้อมูลในการวางระบบเครื อข่าย
ตั้งแต่เริ่ มต้น
ผู้จัดทา
นางสาวมัชฌิมา ชื่นสาตร์ รหัสประจาตัว 114910407009-3 49147 CNM
นายอนวัช
ศรี สังข์
รหัสประจาตัว 114910407042-4 49147 CNM
จบการนาเสนอ

similar documents