پاورپوینت حسابداری مدیریت پرویز بختیاری

Report
‫مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!‬
‫*‬
‫مادسیج‪ ،‬شبکه آموزش ی پژوهش ی دانشجویان ایران‬
‫‪Madsg.com‬‬
‫حسابداری مدیریت‬
‫هزینه‬
‫یابی کیفیت(‪)coq‬‬
‫هدف هزینه یابی کیفیت‬
‫مهم ترین هدف هر سیستم هزینه یابی کیفیت فراهم کردن زمینۀ بهبود کیفیت مداوم است که منجر به کاهش هزینه های عملیاتی‬
‫می شود‪.‬‬
‫استراتژی استفاده از تکنیک هزینه یابی کیفیت بسیار ساده است و اصول حاکم بر آن عبارتند از‪:‬‬
‫‪-1‬توجه ویژه به هزینه های نقص کاال و خدمات و تالش برای به حداقل رساندن آن ها و در نهایت حذف کامل هزینه های مزبور‪.‬‬
‫‪-2‬سرمایه گذاری درست در فعالیت های پیشگیرانه که منجر به پیشرفت می شود‪.‬‬
‫‪-3‬کاهش هزینه های بازرس ی بر مبنای نتایج حاصل از اجرای هزینه یابی کیفیت‪.‬‬
‫‪-4‬ارزیابی مستمر و انجام اقدام های غیرمستقیم پیشگیری بر مبنای پیش فرض های زیر‪:‬‬
‫الف) برای هر نقص‪ ،‬حتما علتی وجودد دارد‪.‬‬
‫ب) علت های مزبور قابل پیشگیری هستند‪.‬‬
‫ج) پیشگیری همیشه ارزان است‪.‬‬
‫مدل های هزینه یابی کیفیت‬
‫تعاریف زیادی دربارۀ کیفیت ارائه شده است ووجه مشترک تعاریف مزبور نکات زیر است‪:‬‬
‫‪(1‬برتری ‪Transcendent‬‬
‫‪(2‬مبتنی بر محصول ‪Product-based‬‬
‫‪(3‬مبتنی بر استفاده کننده ‪User- based‬‬
‫‪(4‬مبتنی بر تولید ‪Manufacturing – based‬‬
‫‪(5‬مبتنی بر ارزش ‪Value – based‬‬
‫مفاهیم کیفیت‬
‫الف) مفاهیم سنتی کیفیت‬
‫در دیدگاه سنتی کیفیت‪ ،‬محصوالت تولید شده به دو دستۀ خوب (قابل قبول) و بد (غیرقابل قبول) تقسیم می شوند‪.‬‬
‫بررر مبنررای دیرردگاه سررنتی کیفیررت‪ ،‬همررۀ محصرروالت وق عرراتی کرره در محرردودۀ حررد برراال و حررد پررایین ق ررار مرری گیرنررد‪ ،‬قابررل قبررول و‬
‫دارای کیفیت یکسان هستند‪.‬‬
‫بره بیران دیگرر‪ ،‬برین سر وی کیفیرت محصروالتی کره بره برور دقیرت برا خصوصریات برا ر شرده (‪ )target value‬م ابقرت‬
‫می کنند و محصوالتی که در حد باال یا حد پایین قرار می گیرند‪ ،‬هیچ گونه تمایز و تفاوتی وجود ندارد‪.‬‬
‫از دیدگاه هزینه یابی کیفیت‪ ،‬روش های هزینه یابی سنتی که مبتنی بر مدل های سنتی کیفیت هستند‪ ،‬تنها بر هزینه های‬
‫تحقت یافته در تولید محصوالت و ق عات معیوب متمرکز می شوند‪.‬‬
‫اگر تابع زبان رسم شود (شرکل ‪ )7-1‬بره صرورت یرا ترابع خرت شکسرته خواهرد برود‪ .‬اگرر کراالی سراخته شرده در محردودۀ حرد پرایین ترا‬
‫حد باال قرار گیرد‪ ،‬زبان صفر و اگر کاالی ساخته شده خارج از محدودۀ مجاز قرار گیرد‪ ،‬زبان صد خواهد بود‪.‬‬
‫زیان تحقت‬
‫یافته‬
‫عدم تحقت زیان‬
‫زیان تحقت‬
‫یافته‬
‫زیان‬
‫حد باالی‬
‫خصوصیات‬
‫هدف (خصوصیات)‬
‫حد پایین‬
‫خصوصیات‬
‫شکل شمارۀ ‪ 7-1‬تابع زیان و کیفیت مبتنی بر خصوصیات محصول در مدل سنتی کیفیت‬
‫‪0‬‬
‫ب) مفاهیم هزینه یابی کیفیت‬
‫ب رره اعتق رراد آل رررت ور (‪ )1992‬بیش ررتر سیس ررتم ه ررای به ررای تم ررام ش رردۀ کیفی ررت فعا ر ‪ ،‬ب ررر مبن ررای تحقیق ررات و م الع ررات ج رروران‪ ،‬ویلی ررام‬
‫مسر‪ ،‬گروسبی و فیگن بام پایه ریزی شده اند‪.‬‬
‫دانشمندان مزبور مبناهای اندازه گیری های بهای تمام شده را با ببقره بنردی هزینره هرای کیفیرت در سره دسرتۀ هزینره هرای پیشرگیری‪،‬‬
‫ارزیابی و شکست‪ ،‬برا‬
‫کردند‪ .‬این مدل به مدل ‪ PAF‬معروف شد‪.‬‬
‫پیش از این‪ ،‬در مدل های بهای تمام شدۀ کیفیت سنتی هزینه های مزبور در دو دستۀ کا به شری زیر تقسیم می شدند‪:‬‬
‫‪ )1‬هزینه های ت بیت‬
‫* پیشگیری‬
‫* ارزیابی‬
‫‪ )2‬هزینه های عدم ت بیت‬
‫‪‬هزینه های شکست درون سازمانی‬
‫‪‬هزینه های شکست برون سازمانی‬
‫شکل شمارۀ ‪ 7-2‬بهای تمام شدۀ کیفیت‬
‫ریال‬
‫شکست برون سازمانی‬
‫فرصت افزایش سود و رقابت‬
‫شکست درون سازمانی‬
‫هزینه های ارزیابی‬
‫سرمایه گذاری در‬
‫فعالیت های‬
‫پیشگیری و ارزیابی‬
‫زمان‬
‫آینده‬
‫هزینه های پیشگیری‬
‫حال‬
‫شکل شمارۀ ‪ 7-4‬بیان کنندۀ این موضوع است که اگر هزینه های اختیاری ت بیت افزایش یابند‪ ،‬هزینه های غیراختیاری‬
‫عدم ت بیت کاهش می یابند‬
‫انواع هزینه های کیفیت‬
‫‪ )1‬هزینه های پیشگیری‬
‫هزینرره هررای پیشررگیری ب ررای ابمینرران از انجررام گرررفتن درسررت فعالیررت هررا تحقررت مرری یابنررد‪ .‬برره بررور عررام‪ ،‬هزینرره هررای پیشررگیری شررامل‬
‫هزینۀ فعالیت های زیر است‪:‬‬
‫* بررس ی برا‬
‫محصول در فرآیندها‪.‬‬
‫* کنترل در حین فرآیند تولید‪.‬‬
‫* بررس ی‪ ،‬تحلیل و تصحیح فعالیت ها برای حذف مشکالت کیفیتی‬
‫* انجام خدمات پیشگیرانه‬
‫* آموزش کارگران‬
‫* آموزش فروشندگان کاال و خدمات‬
‫* برنامه های ابمینان از مرغوبیت‬
‫هزینه های فعالیت های پیشگیرانه باید به عنوان سرمایه گذاری تلقی شوند‪.‬‬
‫دیویس (‪ )1996‬با بررس ی تالش های بهبود کیفیت پیشگیرانۀ یا شرکت تولیدی بین امللا نتایج آن را به شری زیر اعالم کرد‪:‬‬
‫* ‪ 50‬درصد کاهش در هزینه های سربار‪.‬‬
‫* ‪ 20‬درصد کاهش در هزینه های دوره‪.‬‬
‫* ‪ 60‬درصد افزایش در گردش کار در جریان ساخت‪.‬‬
‫* افزایش تحویل به موقع کاال به مشتری از ‪ 80‬درصد به ‪ 93‬درصد‬
‫* افزایش ‪ 50‬درصدی در گردش موجودی مواد اولیه‪.‬‬
‫* ‪ 20‬درصد افزایش در بهره وری نیروی کار‪.‬‬
‫* افزایش ‪ 30‬درصدی درآمد‪.‬‬
‫* افزایش ‪ 17‬میلیون دالری در سود خالص‪.‬‬
‫‪ )2‬هزینه های ارزیابی‬
‫هزین رره ه ررای ارزی ررابی‪ ،‬هزین رره ه ررای ص رررف ش ررده ب ررای بازرس ر ی‪ ،‬آزم ررایش‪ ،‬نمون رره ب رررداری از ورودی ه ررا‪ ،‬س ررتادها و ک ررار در جری رران س رراخت‬
‫بازرس ی تجهیزات آزمایشگاه ‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬تعمیر و نگهداری آن ها و هزینه های اداری مربوط است‪.‬‬
‫در بیشررتر بنگرراه هررای اقتصررادی هزینرره هررای ارزیررابی‪ ،‬بهررش عمررده ای از کررل هزینرره هررای کیفیررت را تشررکیل مرری دهررد‪ .‬همرران بررور کرره در‬
‫ادامه گفته خواهد شرد‪ .‬شررکت هرا از روش هرا و فرن آوری هرای پیشررفته اسرتفاده مری کننرد ترا بره جرای هزینره در مرحلرۀ ارزیرابی‪ ،‬برر‬
‫روی مرحلۀ پیشگیری که دارای بیشترین بازدۀ ممکن است‪ ،‬سرمایه گذاری کنند‪.‬‬
‫هزینه های شکست برون سازمانی به دلیل عدم موفقیت هایی است که پس از تحویل کاال به مشتریان به وجود می آیند‪ .‬به بور‬
‫عام‪ ،‬این هزینه ها عبارتند از‪:‬‬
‫* هزینه های تضمین کاال‪.‬‬
‫* هزینه های رسیدگی به اعتراض ها و شکایت ها‬
‫* هزینه های برگشت کاال‬
‫* هزینه های مسئولیت کاال‬
‫* کاهش فروش به دلیل عدم رضایت مشتریان‪.‬‬
‫* کاهش بازدۀ ساالنه‪.‬‬
‫* کاهش رضایت مندی مشتریان‪.‬‬
‫برخ ر از هزینرره هررای شکسررت برررون سررازمانی برره آسررانی در سیسررتم هررای حسررابداری موجررود قابررل شناسررایی و انرردازه گیررری هسررتند‪ .‬امررا‬
‫اندازه گیری برخ دیگر مانند کاهش فروش به دلیرل از دسرت دادن مشرتریان آینرده مشرکل اسرت‪ .‬هزینره هرای مزبرور توسرت دمینر‪،،‬‬
‫جوران و تاگوچ به عنوان هزینه های کیفیت «مهفی» تعریف شدند‪.‬‬
‫مزیت ببقه بندی بهای تمام شدۀ کیفیت این است که چارچوبی را برای کمی و حداقل کردن کل هزینه های کیفیت فراهم می کند‪.‬‬
‫بیشتر صاحب نظران موضوع کیفیت بر این باورند کره شناسرایی و تعیرین کامرل هزینره هرای کیفیرت برا مشرکالت همرراه اسرت و سیسرتم‬
‫حسابداری نمی تواند این مأموریت را به درستی انجام دهد‪ .‬برخ از مشکالت مزبور عبارتند از‪:‬‬
‫* مباحث م ری شده دربارۀ هزینه یابی کیفیت در مجله های معت ر حسابداری بسیار محدود است‪.‬‬
‫* قواعد و روش های حسابداری آن چنان که باید و شاید به اندازه گیری هزینه های کیفیت نپرداخته است‪.‬‬
‫* برآوردهای متعددی از هزینه های کیفیت ضروری است‪.‬‬
‫* برخ از هزینه های کیفیت مهفی هستند و به ندرت قابل شناسایی و اندازه گیری هستند‪.‬‬
‫* ت بیت هزینه های آینده با هزینه های تاریخ کار آسانی نیست‪.‬‬
‫عوامررل مزبررور برره همرراه دیگررر دالیررل منجررر برره نادیررده گرررفتن هزینرره هررای کیفیررت شررده اسررت‪ .‬جرروران مررد را بررای هزینرره هررای کیفیررت‬
‫ارائرره کرررد‪ .‬مرردل مزبررور در شررکل شررمارۀ ‪ 7-4‬نشرران داده شررده اسررت‪ .‬ببررت مرردل مزبررور‪ ،‬همرراه بررا افرزایش مهررارج اختیرراری مربرروط برره‬
‫پیشگیری و ارزیابی‪ ،‬درجۀ کیفیت افزایش می یابد و محصوالت‬
‫معیوب کمتری تولید می شود و هزینه های شکست (غیراختیاری) کاهش می یابد‪.‬‬
‫بر مبنای مدل جوران‪ ،‬شرکتی که محصوالت با کیفیت پایین تولید می کند می تواند با کمی افزایش در هزینه های پیشگیری و‬
‫ارزیابی‪ ،‬هزینه های شکست را به شدت کاهش دهد‪.‬‬
‫شکل ‪ 7-3‬مدل جوران برای هزینه های کیفیت بهینه‬
‫ریال‬
‫هزینه های کل کیفیت‬
‫هزینه های شکست‬
‫هزینه های پیشگیری وظ ارزیابی‬
‫درجۀ کیفیت‬
‫بر مبنای این مدل بین هزینه های کیفیت ت بیت (پیشگیری و ارزیابی) با هزینه های عدم ت بیت (شکست) راب ه ای بهینه‬
‫وجود دارد‪ .‬در نق ۀ تالق نمودار هزینه های پیشگیری و ارزیابی با نمودار هزینه های شکست‪ ،‬به حداقل ممکن می رسد‪ .‬این‬
‫نق ه‪ ،‬نق ۀ بهینه هزینه های کیفیت نام دارد‪ .‬به بور تلویح راب ۀ معکوس ی بین این دو هزینه وجود دارد زیرا‪ ،‬با افزایش‬
‫یکی‪ ،‬دیگری کاهش می یابدد‪.‬‬
‫تجزیره و تحلیرل دقیرت مردل سرنتی جروران نشرران دهنردۀ ایرن اسرت کره مردل مزبررور دارای مشرکالت اساسر ی اسرت‪ .‬همران ور کره در شرکل‬
‫شمارۀ ‪ 7-4‬مشاهده می شود‪ .‬مقادیر م لوب و بهینۀ هزینه های کیفیت در نق ه یی کمتر از ‪ 100‬درصد درجۀ کیفیت رخ می دهد‪.‬‬
‫به همین دلیل‪ ،‬جوران مدل خود را تعدیل (شرکل شرماره ‪ )7-5‬کررد و بیران کررد کره حرداقل هزینره هرای کیفیرت در نق رۀ ‪ 100‬درصرد از‬
‫درجۀ کیفیت رخ می دهد‪.‬‬
‫اگررر چرره‪ ،‬در مرردل تعرردیل شرردۀ جرروران ماهیررت کررل منحنرری هررای هزینرره ممکررن اسررت معقررول تررر برره نظررر برسررد امررا‪ ،‬برره بررور عمار ترسرریم‬
‫دقیت منحنی های هزینه غیرممکن است‪ ،‬زیرا اندازه گیری بیشتر هزینه های کیفیت به دلیل‬
‫مهفی بودن آن ها‪ ،‬کاری دشوار است‪ .‬در این مدل‪ ،‬تابع هزینه های پیشگیری و ارزیابی مقداری اصالی شد‪.‬‬
‫فارگر و مور (‪ )1998‬استدالل کردند که نمی توان به سادگی ترکیبی من قی از هزینه های پیشگیری و ارزیابی تعیین کرد‪ .‬مدیران می‬
‫توانند تصمیم بگیرنرد کره ‪ 100‬درصرد در فعالیرت هرای پیشرگیری یرا فعالیرت هرای ارزیرابی سررمایه گرذاری کننرد‪ ،‬در حرا کره در عمرل‬
‫مجبورنررد ترکیررب مناسرربی از ایررن دو را انتهرراب کننررد‪ .‬ایررن کرره کرردام ترکیررب از ایررن دو هزینرره بهینرره اسررت‪ ،‬پرس ر ی اساسر ی اسررت کرره‬
‫تاکنون به آن پاسخ داده نشده است‪ .‬تجربه های تاریخ نشان می دهد که بیشتر تأکید بر فعالیت های ارزیرابی اسرت امرا‪ ،‬دیردگاه‬
‫کنترل کیفیت بیشتر بر هزینه های پیشگیری تأکید می کند‪.‬‬
‫ریال‬
‫کل هزینه های کیفیت‬
‫هزینه های شکست‬
‫هزینه های پیشگیری و ارزیابی‬
‫‪%100‬‬
‫درجۀ کیفیت‬
‫بره برور کار ‪ ،‬سررمایه گرذاری در فعالیرت هرای ارزیرابی شرامل برره کرارگیری بازرسران بیشرتر‪ ،‬اجرارۀ تجهیرزات‪ ،‬خریرد ابرزار و امکانرات نمونرره‬
‫برررداری اسررت‪ ،‬در حررا کرره سرررمایه گررذاری در فعالیررت هررای پیشررگیری نیازمنررد تحلیررل بییررادین و دقیررت فرآینرردهای تولیرد بررای کشررف‬
‫ریشرره و دالیررل مشررکالت و پیرردا کررردن راهکارهررای ابرردا ب ررای حررذف آن هررا اسررت‪ .‬بنررابراین‪ ،‬توجرره برره تفکیررا ررحیح هزین ره هررای‬
‫فعالیت های پیشگیری و فعالیت های ارزیابی حایز اهمیت است‪.‬‬
‫عوامل مؤثر بر هزینه های کیفیت‬
‫‪ )1‬تغییرات فن آوری و رفتاری‬
‫‪)2‬رفتار هزینه های پیشگیری‬
‫‪)3‬رقابت مبتنی بر کیفیت‬
‫بنررابراین‪ ،‬اگررر شرررکتی محصرروالت خررود را من بررت بررا انتظررارات مشررتریان تولیررد نکنررد‪ ،‬ممکررن اسررت برره سرررعت سررهم خررود را در بررازار از‬
‫دست بدهد‪.‬‬
‫مدل جدید هزینه یابی کیفیت‪ :‬تمرکز بر انحراف ها‬
‫یکی دیگر از معایب مدل هزینه یابی کیفیت جوران این است که بر مبنای مدل سنتی کیفیرت برا ر شرده اسرت‪ .‬براسرا مردل سرنتی‬
‫کیفیرت‪ ،‬محصروالت و ق عرات بره دو دسرتۀ کار خروب یرا برد تقسریم مرری شردند‪ .‬همران ور کره پریش ترر بحرث شرد‪ .‬در ایرن دیردگاه همررۀ‬
‫محصرروالت خرروب دارای ارزش کیفیترری یکسررانی هسررتند حترری اگررر‪ ،‬برره بررور دقیررت من بررت بررا خصوصرریات هرردف باشررند و ایررن کرره در‬
‫حد باال یا حد پایین خصوصیات مزبور قرار گرفته باشند‪.‬‬
‫تاگوچ (‪ )1990‬دیدگاه متفاوتی دارد‪ .‬او معتقد است با فروش محصموالتی که به سختی با خصوصیات هدف کیفیت م ابقت دارنرد‬
‫– محصوالتی که در مرزهرای براال و پرایین محردودۀ مجراز قررار مری گیرنرد – در واقرع‪ ،‬چیرزی عایرد شررکت نهواهرد شرد‪ .‬تراگوچ پیشرنهاد‬
‫می کند که تولید کنندگان به جای انتهاب یا آستانه‪ ،‬تنها‬
‫بر خصوصیات هدف تأکید کنند زیرا‪ ،‬محصوالتی که به سختی با کیفیت هدف م ابقت می کنند‪ ،‬به احتمال زیراد بره رضرایت منردی‬
‫مشتری منجر نهواهد شد و زیان شرکت را به دنبال خواهند داشت‪ .‬تاگوچ بر زیان های تحقت یافته پس از تحویل کاال بره مشرتری‬
‫(هزینۀ شکست برون سازمانی) تأکید می کند و این همان موضو است کره بیشرتر مردل هرای هزینره یرابی کیفیرت سرنتی و جدیرد برر‬
‫آن پافشاری می کنند‪.‬‬
‫ترراگوچ یررا تررابع درجررۀ دوم کیفیررت (شررکل شررمارۀ ‪ )7-6‬برره عنرروان تقریبرری از هزینرره هررای شکسررت برررون سررازمانی برا ر کرررد‪ .‬ایررن مرردل‬
‫نشان می دهد که کمترین مقردار زیران نایر ی از کیفیرت پرایین زمرانی اسرت کره خصوصریات محصروالت و ق عرات تولیرد شرده بره برور‬
‫دقیررت م ررابت باخصوصرریات هرردف (انح رراف صررفر) باشررد‪ .‬بررا دور شرردن از خصوصرریات هرردف و حرکررت برره سررمت حررد برراال و پررایین‪،‬‬
‫زیان کیفیت پرایین افرزایش مری یابرد‪ .‬تمرکرز برر کراهش انحرراف‪ ،‬روش و فرآینردی را بررای بهبرود کیفیرت فرراهم مری کنرد‪ .‬بنرابراین‪ ،‬کلیرد‬
‫بهبود کیفیت و داشتن هزینه های کیفیت پایین تر‪ ،‬کاهش انحراف از خصوصیات هدف در تما مراحل و فرآیندهای‬
‫تولید و مونتاژ است (سود هاکار‪ ،1995 ،‬استوکر‪.)1990 ،‬‬
‫شکل شمارۀ ‪ 7-5‬تابع زیان تاگوچ‬
‫زیان‬
‫حد باالی خصوصیات‬
‫خصوصیات هدف‬
‫حد پایین خصوصیات‬
‫شرررکت هررا عررالوه بررر پررذیرش الگرروی جدیررد کیفیررت (کرراهش انحرافررات) بایررد سیسررتم بهررای تمررام شررده کیفیررت مرردرن و رسررمی را برا ر و‬
‫اجرا کنند‪ .‬شرکت هایی مانند موتورال‪ ،‬جنرال موتورز و دایملر – کرایسلر برا بره کرارگیری برنامره هرای هزینره یرابی کیفیرت‪ ،‬میلیرون هرا‬
‫دالر در هزینه های کیفیت صرفه جویی کردند‪.‬‬
‫برخ از مزایای یا سیستم مدرن و رسمی بهای تمام شدۀ کیفیت به شری زیر است‪:‬‬
‫* تشویت همه جانبۀ همۀ ارکان شرکت برای تمرکز بر موضوع کیفیت‪.‬‬
‫* توجه مدیران ارشد به ارزش پو کیفیت‬
‫* تأکید بر پیشگیری به جای رفع عیب‪.‬‬
‫* ایجاد انگیزۀ قوی از بریت ارایۀ گزارش های صرفه جویی های حاصل‪ .‬از فعالیت های پیشگیرانه‪.‬‬
‫* بررس ی های اخیر نیز نشان می دهد که برنامه های کاهش انحرافات به نتایج زیر دست یافته است‪:‬‬
‫* برا ‪ ،‬ساخت و عرضۀ محصوالت با کیفیت م لوب و متمایز در محیت های رقابتی‪.‬‬
‫* کاهش انحرافات در همۀ مراحل فرآیند تولید و ایجاد کیفیت برتر و هزینه های کمتر‪.‬‬
‫* سودمندی تأکید سازمانی بر شناسایی دالیل و علل مشکالت و بربرف کردن آن ها‪.‬‬
‫* ضرورت وجود سیستم های اندازه گیری انع اف پذیر برای شناسایی به موقع و سریع مشکالت‪.‬‬
‫* ضروری کشف به موقع و اقدام سریع برای بربرف کردن انحرافات برای کاهش هزینه ها‪.‬‬
‫* برره بررور خالصرره‪ ،‬تمرکررز بررر کرراهش انحرافررات مهررم ترررین اسررتراتژی اثرگررذار بررر سرره عامررل موفقیررت هررر بنگرراه اقتصررادی (کیفیررت‪ ،‬بهررای‬
‫تمام شده و زمان است) ‪.‬برای تفهیم بهتر موضوع به دو تجربۀ موفت اشاره می شود‪:‬‬
‫‪(1‬در سرال ‪ 1997‬مرریالدی نویوترا کمررری تنهرا خررودرویی بررود کره در نرروع خرود برره قیمری کمتررر از قیمررت مردل سررال ‪ 1996‬عرضره شررده بررود‪.‬‬
‫شرررکت تویوتررا از بریررت برا ر دربررارۀ سرریر خررودروی مزبررور کرراهش ق عررات مررورد نیرراز سررپر‪ ،‬در هزینرره هررای خررود صرررفه جررویی کررد‪ .‬از‬
‫سروی دیگرر‪ ،‬ق عررات کمترر منجررر بره کرراهش انحرافرات در نتیجره کرراهش هزینره هررای تولیرد شررد‪ .‬ایرن عمرل باعررث شرد کرره تویوترا کمررری‬
‫بهترین خودرو به شمار رود و شرکت تویوتا از شرکت فورد پی ی بگیرد‪.‬‬
‫‪(2‬رفررع سررریع مشررکالت و کرراهش انحرافررات باعررث کرراهش زمرران عرصررۀ محصررول برره بررازار مرری شررود‪ .‬بنررابراین‪ ،‬محصررول شرررکت زودتررر از‬
‫محص رروالت ش رررکت ه ررای رقی ررب ب رره ب ررازار عرض رره م رری ش ررود‪ .‬موفقی ررت دو ش رررکت دایمل ررر – کراس رریلر و ف ررورد در ک رراهش زم رران عرض ررۀ‬
‫محصول به بازار‪ ،‬مزایای ما متعددی را برای آن ها به همراه داشت‪.‬‬
‫محدودیت های هزینه یابی کیفیت‬
‫* اندازه گیری های هزینه یابی کیفیت‪ ،‬مشکالت کیفیت را حل نمی کند‪.‬‬
‫* گزارش اعداد و ارقام بهای تمام شده‪ ،‬باعث کاهش بهای تمام شدۀ کیفیت نمی شود‬
‫* گزارش های بهای تمام شدۀ کیفیت‪ ،‬نشان دهندۀ عملیات و فرآیندهای خاص مورد نیاز بنگاه اقتصادی نیست‪.‬‬
‫* همۀ هزینه ها در محاسبۀ بهای تمام شدۀ کیفیت لحاظ نمی شوند‪.‬‬
‫* فیگن بام (‪ )1983‬خابر نشان می کند که در محاسبۀ بهای تمام شدۀ کیفیت‪ ،‬هزینه هرای غیرمسرتقیم و نامشرهود شکسرت نادیرده‬
‫گرفته می شوند‪ .‬برخ از هزینه های مزبور عبارتند از‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫افزایش تولید برای ج ران هزینه های شکست‬
‫‪-‬‬
‫اختالل در فرآیند تولید به دلیل درباره کاری‬
‫‪-‬‬
‫افزایش موجودی کاال ساخته شده برای ج ران شکست های برون سازمانی‬
‫‪-‬‬
‫افزایش هزینه ها به دلیل دوباره کاری و ضایعات‬
‫‪-‬‬
‫کاهش وفاداری مشتریان به محصوالت شرکت‪.‬‬
‫* هزینره هرای مهمری را بره آسرانی مری تروان در محاسربۀ بهرای تمررام شردۀ کیفیرت نادیرده گرفرت‪ .‬گراورین و فریگن برام برر نادرسرتی گررردآوری‬
‫داده ها توست سیستم حسابداری تأکید می کنند‪.‬‬
‫* تررأخیر زمررانی بررین علررت و معلررول وجررود دارد و در گرزارش بهررای تمررام شرردۀ کیفیررت تمررامی تغییررات در یررا دوره ارائرره نمرری شررود‪ .‬اغلررب‪،‬‬
‫آمروزش کیفیرت در بنگراه اقتصرادی دارای آثرار بلندمردت اسرت‪ .‬مهرارج پیشرگیری انجرام شرده در سرال اول ممکرن اسرت آثرار خررود را از‬
‫سال سوم به بعد نشان دهد‪.‬‬
‫* هزین رره ی ررابی کیفی ررت موض ررو قض رراوتی و ب ررآوردی ک رره ممک ررن اس ررت موج ررب انح رراف در تحلی ررل ش ررود‪ .‬بیش ررتر محاس رربات هزین ره ه ررای‬
‫کیفیت نتیجۀ قضاوت کارکنان فرآیند عملیات و سیستم حسابداری است‪.‬‬
‫* ماهیر ررت هزینر رره یر ررابی کیفیر ررت گ ر رزارش بر رره کوتر رراه مر رردت دارد‪ .‬بیش ر ررتر سر رررمایه گر ررذاری هر ررای انجر ررام شر ررده در کیفیر ررت ماننر ررد تجهی ر رزات‬
‫آزمایشگاه ‪ ،‬برا‬
‫دربارۀ فرآیندها و آمروزش کیفیرت بره همرۀ کارکنران در کوتراه مردت انجرام مری شرود‪ .‬سررمایه گرذاری هرای هنگفتری‬
‫در سال های اولیه انجام می شود و مزایای آن در سال های بعد نمایان می شود‪.‬‬
‫مالحظات کا‬
‫به نظر کراوی (‪ )1996‬برای رسیدن به کیفیت برتر‪ ،‬آموزش بهرای تمرام شردۀ کیفیرت بره کارکنران‪ ،‬موضرو حیراتی اسرت و برنامره هرای‬
‫بهبررود کیفیررت زمررانی موفررت خواهنررد بررود کرره کارکنرران آثررار پررو فعالیررت هررای خررود را در کررل عملیررات بنگرراه اقتصررادی برره درسررتی درک‬
‫کنند‪ .‬دمین‪ ،‬به بور جدی معتقد است کیفیت ضعیف نای ی از سیسم ها و روش هایی است که کارکنان در آن ها کار می کنند‪.‬‬
‫مرردیران بایررد برره ایررن برراور برسررند کرره وجررود اشررتباهات ببیرر و گرراه اوقررات غیرقابررل اجتنرراب اسررت‪ ،‬برره بررور خالصرره‪ ،‬بررای رسرریدن برره‬
‫کیفیت برتر نکات زیر از اهمیت اساس ی برخودار هستند‪:‬‬
‫‪(1‬آموزش‬
‫تعهررد برره کیفیررت بایررد بررای همررۀ کارکنرران امررری واجررب و حیرراتی تلقرری شررود‪ .‬ایررن موضرروع بایررد همرراه بررا آمرروزش مررنظم کارکنرران باشررد تررا‬
‫آنان با نقش اساس ی خود در کاهش انحراف های کیفیت آشنا شوند‪.‬‬
‫آموزش باید نقش مهم فن آوری هایی مانند سیسرتم هرای انردازه گیرری لیرزری را (کره برا انردازه گیرری دقیرت‪ ،‬سر ح فعالیرت هرای کنتر ر‬
‫و پیشگیرانه را افزایش می دهند) تشریح کند‪ .‬کارکنان باید متقاعد شوند که تنها با به کارگیری درست و کامرل تجهیرزات انردازه گیرری‬
‫و گردآوری سریع ابالعات تجهیزات مزبور‪ ،‬می توانند محصوالت با کیفیت برتر تولید کنند‪.‬‬
‫ترریم هررای کرراری چنررد مهارترره بایررد متهصررص شناسررایی انحرافررات و تحلیررل ریشرره هررا و علررل انحرافررات مزبررور باشررند‪ .‬معمرروال ای رن کررار از‬
‫بری ررت ب رره ک ررارگیری تکنی ررا ه ررایی مانن ررد نم ررودار عل ررت و معل ررو (نم ررودار اس ررتهوان م رراه )‪ .‬ج رردول کنت رررل کیفی ررت‪ ،‬نم ررودار پ رراره ت ررر‪،‬‬
‫هیستوگرام ها و اتاق فکر‪ ،‬امکانپذیر است‪.‬‬
‫‪ (2‬فرهن‪ ،‬سازمانی‬
‫همۀ کارکنان بنگاه اقتصادی باید به این نتیجه برسند که عدم ت ابت مشخصات و خصوصیات محصول با‬
‫می رزان انتظررارات مشررتریان‪ ،‬ب ررای بنگرراه اقتصررادی زیرران آور خواهررد بررود‪ .‬مرردیریت ارشررد بایررد از بریررت فرهنرر‪ ،‬سررازی و آمرروزش‪ ،‬اهمیررت‬
‫تولیررد محصررول بررا کیفیررت برتررر را در اولررین مرتبرره‪ ،‬بررای همررۀ کارکنرران روشررن کنررد‪ .‬بنررابراین‪ ،‬اسررتفاده از کارکنرران بررا تحصرریالت عررا و‬
‫آموزش دیده و تأکید مستمر مدیریت ارشد بنگاه اقتصادی از راه های ایجاد فرهن‪ ،‬مزبور است‪.‬‬
‫‪ (3‬مسئولیت‬
‫مسئولیت گردآوری داده های کیفیت باید به کارکنانی واگذار شود که در فرآیندهای تولید مشارکت دارند‪.‬‬
‫مسررئولیت گررردآوری داده هررای کیفیررت‪ ،‬بایررد در تمررام س ر وی خ رروط تولیررد و مونترراژ محصرروالت و در نهایررت در سراسررر چرخررۀ زنجیرررۀ‬
‫ارزش بنگاه اقتصادی وجود داشته باشد‪.‬‬
‫هدف شناسایی‪ ،‬اندازه گیری و گزارش همۀ هزینه های کیفیرت در چرارچوب مردل «پیشرگیری‪ -‬ارزیرابی‪ -‬شکسرت» اسرت بره گونره ای کره‬
‫تصمیم گیری های الزم آسان شود‪.‬‬
‫با سپاس از‬
‫حضور شما‬
Question ?!!
Title*
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer *
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed
sem sed magna suscipit egestas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer *
adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed
sem sed magna suscipit egestas.

similar documents