Správná výrobní praxe ve farmaceuticko

Report
1. Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě
JIŠTĚNÍ KVALITY TECHNOLOGICKÝCH
PROCESŮ
VŠCHT JKTP pd 2011
JIŠTĚNÍ KVALITY

Úvod k přednáškovému cyklu

Naším úkolem není zabývat se zpracováním surovin až do podoby konečného léku. Tato
disciplína je samostatným vědním oborem a předmětem Technologie léků. Předmětem
našeho výkladu je Procesní inženýrství farmaceutických procesů. Student se seznámí
jednak s podmínkami farmaceutické výroby, s vybranými procesy, které jsou nedílnou
součástí farmaceutické výroby a jejich řízením, způsoby ověřování a měření technických
parametrů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují kvalitu výrobku a s pomocnými a
podpůrnými objekty výroby ( čisté prostory a farmaceutická media). Nedílnou součástí
našeho výkladu jsou rovněž základy zpracování inženýrských dat jako součást
dokumentování sledování procesů. Jedná se o dokumentované důkazy o kvalitě
postupů a o dodržování správných podmínek výroby.

Parametry operací jsou svázány pochopitelně s kvalitou surovin, ale rovněž s nastavením
a seřízením zařízení, se stavem řídících systémů, s výcvikem a znalostmi obsluhujícího
personálu a s podpůrnými systémy mezi něž m.j. patří čisté prostory, vodní systémy a
systémy medií .
VŠCHT JKTP pd 2011
JIŠTĚNÍ KVALITY

K naplnění všech těchto nutných podmínek je třeba nejen seřídit zařízení, systémy a vycvičit
personál, ale rovněž je prověřit a vyzkoušet a výsledky také zdokumentovat s cílem, abychom mohli
prohlásit, že soubor všech uvedených objektů a subjektů potřebných k realizaci výroby je pod
kontrolou.

Součástí jištění kvality výroby jsou tedy vedle kontroly analytické kvality materiálů a produktu a jeho
výrobních fází (meziproduktů ) rovněž zkoušky a kontroly kvality podmínek výroby. Vliv těchto prvků na
kvalitu produktu je evidentní a je významně sledován pravidly SVP. Těmito otázkami a se
souvisejícími procesy a činnostmi se zabývá právě tento předmět.

Úlohou inženýra je připravit technické podmínky výrobních zařízení a systémů tak, aby parametry
procesů byly správně nastavitelné a podmínky výroby byly reprodukovatelné. Nástroje jištění
technických parametrů výrobních zařízení a systémů jsou jejich kvalifikace, monitoring a údržba.
Nástrojem jištění parametrů podpůrných procesů je rovněž jejich kvalifikace a monitoring.
Dokladem jistících operací je řádná, přehledná a promyšleně ukládaná dokumentace.

V dalším se seznámíme s pojmy správné výrobní praxe a speciálními technologiemi a nástroji
souvisejícími s kvalitou výrobních procesů a procesů podpůrných systémů.
VŠCHT JKTP pd 2011
SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE
Správná výrobní praxe
Klíčové pojmy farmaceuticko-chemických výroba
Základní oblasti správné výrobní praxe
Legislativa a předpisy k výrobě léčivých látek a
přípravků
Lékopisy
VŠCHT JKTP pd 2011
SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE

Úvod

Farmaceutická výroba léků, léčivých přípravků a výroba aktivních farmaceutických
substancí, léčivých látek se řídí specifickými zásadami, které vycházejí z oborových
znalostí a znalostí získaných dlouhodobými zkušenostmi spojenými se správnou
manipulací s materiálem a se souvisejícími operacemi. Způsob jak vyrábět léky a
léčivé přípravky je znám jako Správná výrobní praxe. Správná výrobní praxe je
způsob jištění kvality.

Farmaceutický průmysl Evropské unie zachovává vysokou úroveň jištění jakosti ve
vývoji, výrobě a kontrole léčivých přípravků. Systém registrací zajišťuje hodnocení
přípravků příslušnými orgány, čímž je zajištěna shoda se současnými požadavky na
bezpečnost, jakost a účinnost. Systém povolení výroby zajišťuje, aby všechny
přípravky registrované na evropském trhu vyráběli pouze schválení výrobci, jejichž
činnost podléhá pravidelným inspekcím ze strany příslušných orgánů. Držiteli
povolení k výrobě mají být všichni farmaceutičtí výrobci v Evropském společenství
bez ohledu na to, zda jsou přípravky prodávány v rámci Společenství nebo mimo něj.
VŠCHT JKTP pd 2011
DEFINICE A POJMY

Systém registrací zajišťuje hodnocení přípravků
příslušnými orgány např.:
 SUKL:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 FDA - Food and Drug Administration a další

Systém povolení výroby zajišťuje, aby všechny
přípravky registrované na evropském trhu
vyráběli pouze schválení výrobci.
VŠCHT JKTP pd 2011
DEFINICE A POJMY






Léčivo 1 ( léčivá látka, aktivní farmaceutická látka - API ) je látka nebo soustava látek, která má
schopnost interagovat s organismem a výsledkem této interakce je poznání chorob, ochrana před
nimi, mírnění příznaků onemocnění a jejich léčení. Dále chápáno jako surovina.
Lékem 1 nebo léčivým přípravkem míníme produkt získaný z léčiv a farmaceutických pomocných
látek určitým technologickým postupem, všestranně uzpůsobený na to, aby léčivo, které obsahuje
mohlo vstoupit do interakce s organismem. Dále chápáno jako výrobek, produkt.
Léková forma 1 je daná potřebou podání ( užití nebo použití ) léku a koexistencí v ní potřebných léčiv a
pomocných látek. Do tohoto pojmu se zahrnuje tvar , složení a fyzikální strukturu. Jde např. o tablety,
tobolky , injekce, masti, krémy, čípky.
Pomocné látky jsou chemicky jednotné či nejednotné látky popř. jejich směsi potřebné k přípravě
léčivých přípravků a léků, které jsou buď jejich součástí (farmaceutické pomocné látky (excipienty))
nebo v hotovém přípravku- léku nejsou obsaženy, byly pouze součástí technologie výroby . Pomocné
látky dělíme také na ty, které dávají přípravku jeho konstituci ( masťové základy, voda na injekci
apod.) toto jsou tzv. vehikula a dále na látky dodávající smyslové vjemy ( barviva, chuťové látky),
potřebné pro konzervaci apod.
Ostatní technické prostředky jsou další materiály, používané pro výrobu konečného produktu a mezi
ně patří materiály pro balení, dávkování, označování apod.
Technologie léků 1 je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou ,
hodnocením a jištěním jakosti léků. Studuje podmínky za nichž je možné léčiva a pomocné látky
přetvářet na léky.
VŠCHT JKTP pd 2011
DEFINICE A POJMY
Konečné léčivé přípravky a léčivé látky budeme
nadále označovat jako produkty .
 Jakýkoliv stupeň předcházející konečnému
produktu budeme označovat jako meziprodukty
(intermediáty, polotovary )
 Veškeré objekty jak neopracované suroviny ať
aktivní či pomocné, částečně opracované
suroviny, obaly apod.
budeme označovat
materiál

VŠCHT JKTP pd 2011
Základní oblasti správné výrobní praxe
 Řízení
jakosti
 Pracovníci
 Prostory
 Zařízení
 Dokumentace
 Výroba
 Kontrola jakosti
VŠCHT JKTP pd 2011
ZÁKLADNÍ OBLASTI SPRÁVNÉ VÝROBNÍ PRAXE






Definice co je to Správná výrobní praxe
Správná výrobní praxe je součást jištění jakosti zaměřená na
sledování toho, zda léčiva jsou trvale vyráběna v kvalitě vhodné pro
zamýšlený účel.
SVP je částí jištění jakosti, která má za cíl zabezpečit, že výrobky jsou
stále vyráběny v kvalitě vhodné pro jejich zamýšlený účel.
SVP je souhrn doporučení, požadavků a norem, jejichž realizace
zabezpečuje produkci jakostních léčiv.
SVP je systém ochrany spotřebitele, který minimalizuje riziko, že se
na trh dostane lék nevyhovující kvality či nevhodný pro zamýšlené
použití.
Správnou výrobní praxí se rozumí soubor pravidel, která zabezpečují,
aby se výroba a kontrola léčiv, popřípadě výroba pomocných látek,
uskutečňovaly v souladu s požadavky na jejich jakost, se zamýšleným
použitím a příslušnou dokumentací.
VŠCHT JKTP pd 2011
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

a.
b.
c.
d.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léku a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech) – nabyl účinnosti dne 31.12.2007. SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON ze dne 6_ prosince 2007 o
léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) - Sbírka zákonů - Sagit.mht Tento zákon zapracovává příslušné
předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné
předpisy Evropské unie (Directive 2001/83/EC of the European Parliament
a Directive 2001/82/EC of the European Parliament a související
aktualizace) a to ve věcech
výzkumu, přípravy, výroby, distribuce, kontroly a odstraňování léčivých
přípravků a léčivých látek
registrace, poregistračního sledování, předepisování a výdeje léčivých
přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací
mezinárodní spolupráce při zajišťování ochrany veřejného zdraví a
vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie
vedení dokumentace o činnostech uvedených v písmenech a) a b).
VŠCHT JKTP pd 2011
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

Navazující vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
229/2008 Sb,
která
zapracovává příslušné předpisy Evropských
společenství (Commission Directive 2003/94/EC
a Commission Directive 91/412/EEC) a upravuje
pravidla správné výrobní praxe a správné
distribuční praxe, povolování výroby a
distribuce léčivých přípravků, včetně
medikovaných krmiv a veterinárních
autogenních vakcín, jakož i vydaných
povolení,vydávání povolení k činnosti kontrolních
laboratoří.
VYHLÁŠKA 229_2008 o výrobě a distribuci léčiv.txt
VŠCHT JKTP pd 2011
LEGISLATIVA A PŘEDPISY K VÝROBĚ LÉČIVÝCH
LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ



Pravidla
pro výrobu jsou součástí pokynů SUKL
označených VYR a vycházejí z evropských standardů
The Rules Governing Medicinal products in the
European Union Vol. IV ( Europoien Commission ) + Part
I ( final products ) + Part II ( API ).
Pravidla jsou vydávána Státním ústavem pro kontrolu
léčiv (SUKL jako pokyny VYR::
Klíčová VYR , která pojednávají o SVP jsou rozděleny do
dvou základních částí (Part I a Part II) a následných
doplňků. Část I se týká léčivých přípravků (VYR -32)
a Část II léčivých látek ( VYR–26 )
VYR_32_revize_2[1].pdf
VYR_26_verze2[1].pdf
VŠCHT JKTP pd 2011
JIŠTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ KVALITY

Zabezpečování jakosti v sobě zahrnuje jak
Správnou výrobní praxi (SVP,GMP) tak ochranu
výrobního okolí (Enviroment Ochrana prostředí)
a bezpečnost práce. (HSE health and safety
and environment někdy označováno rovněž
OHSAS , Occupational health and safety
management systems )
VŠCHT JKTP pd 2011
JIŠTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ KVALITY - HSE








Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
podle OHSAS 18001 umožňuje efektivně prokázat:
závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci,
zejména vrcholovým vedením;
systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a
zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami
organizace;
omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;
zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci
snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;
závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků
z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř
organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).
VŠCHT JKTP pd 2011
LÉKOPISY



Lékopisy se vydávají ve všech kulturních zemích světa . Představují soubor
norem a předpisů, které se týkají léčivých látek a léků. Lékopis je závazný
pro
všechny, kteří se odborně podílejí
se na přípravě , výrobě,
kontrole,uchovávání, předpisování a vydávání léků, léčivých látek a
všeobecně zdravotnických prostředků.
Historicky byl první československý lékopis připraven již před druhou
světovou válkou v roce 1937, ale vyšel až v roce 1952 pod označením ČsL
1. Pak byly pravidelně vydávány lékopisy Československu až do roku 1987
(ČsL 4). V současné době se v České republice vydává a aktualizuje
lékopis, který je v plném souladu s Evropským lékopisem. Poslední vydání
Českého lékopisu je z roku 2009, včetně Doplňku 2010.
Tendence sjednocování kvalitativních požadavků na léčiva jsou patrné
v celém světě. Z mezinárodního pohledu jsou významné vedle zmíněného
Evropského lékopisu European Pharmacopoeia lékopis vydávaný v USA
United States Pharmacopeia označovaný USP, Britský lékopis British
Pharmacopoeia označovaný BP, japonský lékopis Pharmacopoeia of Japan
a další.

similar documents