Информационни системи

Report
Информационни системи теория и практика
доц., д-р Владимир Димитров
[email protected]
Задълбочено моделиране на състоянията
Вложени диаграми на състоянията
Диаграмите на състоянията са непрактични при големи задачи
когато се използват плоски неструктурирани диаграми на
състоянията.
Сложните системи обикновено съдържат много излишна
информация, която може да бъде изключена чрез
структуриране.
Един от начините за организация на модела е използването на
диаграми от високо ниво, като отделните състояния се
развиват в поддиаграми.
Вложената диаграма на състоянията се нарича вложен краен
автомат (submachine). Вложеният н автомат може да се извиква
като част от друг краен автомат. За извикването на вложен
краен автомат на диаграмата се задава името на състоянието,
двоеточие и име на вложения краен автомат. От концептуална
гледна точка вложената диаграма заменя състоянието на
външната диаграма.
Комбинаторен взрив на преходите
при плоски диаграми на състоянията
Диаграма на състоянията на търговски
автомат
Вложен краен автомат за търговски
автомат
Вложени състояния
Състоянията могат да се структурират, а не само да се
заменят с вложена диаграма на състоянията.
Вложените състояния може да се използват
отделяне на общите черти и съвместно използване
на поведението.
Името на съставното или композитно състояние
(composite state) се отнася към външния контур, който
обхваща всички вложени състояния. Състоянията
могат да образуват йерархия с произволна
дълбочина на вложеност. Всяко вложено състояние
получава изходящи преходи от съдържащото го
композитно състояние. Входящите преходи трябва
да са насочени към конкретно вложено състояние.
Вложени състояния
Всяко от вложените състояния има общи с
композитното състояние преходи.
Системата на обозначения позволява да се описват и
по-сложни ситуации, напр. явен преход от вложено
състояние в състояние външно спрямо
композитното състояние или явен преход от
вложено състояние към контура на външното
състояние. В този случай всички състояния трябва
да се намират на една диаграма. В простите случай
когато взаимодействието е сама стартиране и
завършване, вложените състояния може да се яват
на отделни диаграми и да се обръщаме към тях като
към вложени автомати.
Диаграма на състоянията на
автоматична скоростна кутия
Вложени състояния
В простите случаи вложените състояния може да
реализираме правейки диаграмата на
състоянията плоска. Може също така да
направим всяко състояние клас, но е важно да
се следи да не загубим индивидуалността на
обектите. В Smalltalk обектът с операцията
becomes може да смени класа си без да губи
индивидуалност, което позволява
превръщането на състоянията в клас, но това
може да доведе до големи загуби при честа
смяна на състоянията. В C++ превръщането на
състояние в клас е сложен проблем.
Вложени състояния
Дейностите при вход и изход са особено полезни в
диаграмите с вложени състояния. Преход във
вложено състояние или извън него може да
доведе до изпълнението на поредица от
действия на вход или изход, ако преходът
пресича няколко нива на вложеност.
Дейностите при вход се осъществява от
външните състояния към вътрешните, а при
изход - в обратен ред.
Обобщение на сигнали
Сигналите могат да образуват йерархия на
обобщения, наследявайки атрибути от
предците си. В диаграмата на състоянията
даден сигнал може да предизвика даден преход,
ако той е наследник на сигнала посочен в
прехода. Препоръчва се сигналите предци да са
абстрактни.
Йерархията на сигналите ни позволява да
използваме в модела различни нива на
абстракция.
Йерархична схема на сигналите
пристигащи от клавиатурата
Паралелизъм
Моделът на състоянията по неявен начин
поддържа паралелизъм на обектите.
Обектите са автономни същности, които действат
и се изменят независимо един от друг.
Върху тях могат да бъдат наложени общи
ограничения задаващи корелация между
изменението на състоянията.
Пралелизъм в агрегацията
Диаграмата на състоянията на агрегацията е
съвкупност от диаграмите на състоянията (по една
за всяка съставяща част на агрегата). Състоянието
на агрегата е комбинация от състоянията на всички
негови части. Агрегацията задава отношение на
логическо И между састоянията на неговите части.
В най-сложните модели на състоянията частите си
взаимодействат. Преходите на един обект могат да
зависят от състоянието на друг обект. Това
осигурява взаимодействие между диаграмите на
състоянията при съхраняване на модулната
структура.
Паралелизъм в обекта
Някой обекти могат да бъдат разбити на подмножества от
атрибути или връзки, всяко от които се характеризира
със собствена диаграма. Състоянието на обекта включва
по едно състояние от всяка поддиаграма. Тези диаграми
не е задължинтелно да са независими: едно и също
събитие може да предизвика преходи в няколко
диаграми. Паралелизмът вътре в обекта се отбелязва
чрез разделяне с пунктир на композитното състояние.
Повечето езици за програмиране не поддържат вътрешен
паралелизъм. За реализацията на тази концепция се
използват библиотеки, примитиви на операционната
система или СУБД. При анализ всички обекти се
разглеждат като паралелни. В процеса на реаложе да се
избере оптимален вариант. За много реализации не е
необходим паралелизъм и е достатъчно да се избере
само един поток на управление.
Диаграма на игра на бридж
Синхронизация на паралелната
дейност
Понякога обектът трябва да учавства в два или
повече вида дейности паралелно. Обектът не
синхронизира вътрешните етапи на тези
видове дейности, но трябва да ги завърши
преди да премине към следващото състояние.
Паралелните дейности в рамките на едно
състояние се разделят с пунктир. Всяка област е
вложена диаграма, описваща един от
паралелните видове дейност в рамките на
композитната дейност. Композитната дейност
включва по точно едно състояние от всяка
поддиаграма.
Синхронизация на управлението
Синхронизация на паралелната
дейност
При разпаралеляване всяка изходяща стрелка трябва
да бъде насочена към състояние от своята
собствена поддиаграма. Ако не е зададено целево
състояние в някоя от паралелните области, тогава
се използва началното състояние по подразбиране.
Сливането на управлението също може да се задава.
Преходът на сливане се извършва само от едно
събитие. Ако някои области на композитното
състояние не учавстват в сливането, то те
автоматично завършват при стартиране прехода на
сливането. Поради това и прехоът от дадена
паралелна област навън от композитното
състояние предизвиква давършване и на
останалите паралени състояния.
Синхронизация на паралелната
дейност
Преходът при завършване от външното
композитно състояние в друго състояние
неявно подразбира сливане на паралените
потоци на управление. Преходът по завършване
се стартира когато завършва дейността на
началното състояние. Композитното тояние с
паралелни области се счита, че е завършило
дейността си, когато завършат своята дейност
всички негови области, т.е. Когато всяка от тях
достигне крайното си състояние.
Модел на състоянията и модел на
класовете
Моделът на състоянията представя разрешените поредици
от изменения на обектите от модела на класовете.
Диаграмата на състоянията напълно или частично
описва поведението на обектите от даден клас.
Състоянията са класове на еквивалентност за стойности
и връзки на обекта.
Структурата на състоянията е свързана със структурата на
класовете. Вложеното състояние уточнява възможните
стойности и връзки на своя обект. Обобщението на
класовете и вложените състояния позволяват да се
разбие множеството на възможните стойности на
обекта. Един обект може да се намира в различни
състояния във времето, но не да променя класа си.
Поради това вътрешните различия на обектите трябва
да се представя в модела като различни класове, докато
времевите различия като различни състояния на даден
клас.
Модел на състоянията и модел на
класовете
Композитното състояние е агрегация на няколко
паралелни състояния. В модела на класовете има
три източника на паралелизъм. Първо това е
агрегацията на обектите: всяка част на агрегата има
свое състояние и поради това агрегата се намира в
състояние, което е комбинация от състоянията на
всички негови части. Вторият източник е
агрегацията в рамките на обекта: части на обекта са
неговите стойности и връзки. Техните групи
определят паралелните пъстояния на
композитното състояние на обекта. Третият
източник е паралелното поведение на обекта. Трите
източника на паралелизъм обекновено са
взаимозаменяеми.
Модел на състоянията и модел на
класовете
Моделът на състоянията на класа се наследява от
неговите подкласове. Подкласовете наследяват
състоянията на своя родител и преходите
между тях. Подкласовете могат да имат и свои
собствени диаграми на състоянията. Как си
взаимодействат диаграмата на снията на
подкласа и суперкласа? Ако те описват
несъвместими набори от атрибути, то няма
никакви проблеми: подкласът се намира в
композитно състояние състоящо се от
паралелни диаграми.
Модел на състоянията и модел на
класовете
Ако в диаграмата на състояния на подкласа учавстват
атрибути от диаграмата на състо суперкласа, то е
възможен конфликт в модела. Диграмата на състояния
на покласа трябва да е уточнение на диаграмата на
състояния на суперкласа. Всяко от сстоянията на
родителя може да стане вложено състояние или може да
бъде разбита на паралелни области, но нови състояния
или преходи не могат могат да се добавят към
диаграмата на състоянията на родителя, понеже
последната трябва да е проекция на диаграмата на
състоянията на подкласа. Независимо от това, че е
възможна детайлизация на наследените диаграми,
трябва диаграмата на състоянията на подкласа да е
независимо ортогонално паралено допълнение към
диаграмата наследена от суперкласа, определено върху
несъвместим набор от атрибути (обикновено на
атрибутите въведени в дадения подклас).
Модел на състоянията и модел на
класовете
Йерархията на сигналите не зависи от йерархията на
класовете, които обменят тези сигнали. Сигналите
могат да бъдат оза разни класове обекти. Сигналите
са по-фундаментални отколкото състоянията.
Състоянията се определят от взаимодействието на
обектите и събитията. Преходите могат да бъдат
реализирани то операции с обекти, като името на
операцията може да съответства на името на
сигнала. Сигналите са по-изразителни отколкото
операциите понеже действието на сигнала зависи
не само от класа на обект, но и от неговото
състояние.

similar documents