Surugaasi tankimise tehnoloogiad

Report
Tartu, 24.märts 2011
Valdo Vaker,
AS Eesti Gaas
Regulatsioonid
Antud regulatsioon kehtib maagaasi tanklatele ja nende
paigaldise osadele, mis tarbivad maagaasi avalikust
maagaasi võrgust, komprimeerivad selle ning väljastavad
surugaasi (CNG = Compressed Natural Gas) autokütusena
transpordivahendi survemahutisse vastava sisepõlemismootori käitamiseks. Normeeritud tankimise rõhk on
200 bar temperatuuril +15O C
Kiire tankimise ehk avaliku tankla
kontseptsioon (fast fill)
• Kasutaja seisukohalt on kiire surugaasi
tankimine ajaliselt ja mugavuselt võrdväärne
vedelkütuse tankimisega.
• prEN 13638 defineerib: fast fill = filling
operation which is comparable in duration to
that of liquid fuel
• Tehnilises mõttes tähendab tankimist tankla
koosseisu kuuluvast surugaasi mahutist ilma
kompressori vajaduseta.
Kiire tankimise tehnoloogia
Kompressorjaam
Gaasikuivati – Molekulaarfilter
Gaasivõrgust sisenev maagaas, mille niiskustase peaks
olema väiksem 50mg/Nm3 kuivatatakse tasemele alla 5
mg/Nm3
Paisupaagid
Kompressor
Surugaasi salvesti
Surugaasi salvestis hoitakse kompressori poolt toodetud autokütust surugaasi. Surugaasi salvesti koosneb suurest hulgast üksikutest
mahutitest, mis suurema efektiivse mahtuvuse saamiseks jaotatakse
kolme gruppi
Tankur
Aeglase tankimise kontseptsioon (slow fill)
- aeglane tankimine tähendab seda, et sõidukisse
ei tangita mitte varem ettevalmistatud surugaasi tankla
salvestist, vaid kompressor hakkab surugaasi tootma sellest
hetkest alates, kui sõiduk tankuriga ühendatakse.
- aeglase tankimise tehnoloogiat rakendatakse
transpordiettevõtete kinnistes tanklates, kus üksikule
sõidukile tangitud gaasikoguse mõõtmine ei ole oluline
ning sõidukite töörežiim võimaldab kestvamat parkimist ja
tankimist ettenähtud territooriumil. Näiteks öine
tankimine.
- Aeglase tankimise tehnoloogia esitab kõrgeid nõudeid
elektri- ja gaasivarustusele (suured nominaalvõimsused)
Illustratsioonid tankimisseadmetest,
mida kasutatakse “slow fill”
tanklates
Üldjuhul tankimisrõhu
temperatuurikorrektsiooni
ei kasutata.
Sellest tulenevalt:
- muudetakse sõltuvalt
aastaajast käsitsi
kompressorite väljundrõhu
seadistust või
- fikseeritud tankimisrõhu
korral kasutatakse
suveperioodil sõidukite
surugaasi mahuteid
ebaefektiivselt
Euroopa Komisjoni ja Saksamaa Energiaagentuuri
poolt avaldatud uuringutes kasutatakse
autokütuse kvaliteedi ja kasutuspotentsiaali
võrdlemisel kahte kriteeriumi:
1. Erinevate autokütuste kasutamisega kaasnev
kasvuhoonegaaside emissioon.
2. Kütuste kasutamise efektiivsus, mis väljendab
energiakulu teatud vahemaa (näiteks 100 km)
läbimiseks.
Autokütuste kasutamisega kaasnev
kasvuhoonegaaside emissioon.
Kasvuhoonegaaside segu
emissioon esitatakse CO2
ekvivalendina.
Kasvuhoonegaase tekib
kütuse elutsükli (tootmine,
turustamine, tarbimine)
kõigis osades. Tarbimise
faasi ehk kütuse mootoris
põlemist tähistatakse
lühendiga TTW (Tank-ToWheels). WTW (Well-ToWheels) tähistab kütuse
kogu elutsüklit alates
tootmisest kuni mootoris
põlemiseni.
Autokütuste kasutamise efektiivsus väljendab
energiakulu teatud vahemaa (näiteks 100 km)
läbimiseks.
• Joonisel on toodud
energiakulu erinevate
autokütuste kasutamisel
100 kilomeetri
läbimiseks WTW
meetodil.
• Märkimisväärne on
asjaolu, et kõigi
fossiilsete kütuste puhul
on energiakulu
praktiliselt võrdne.
Autokütuste kasutuspotentsiaal
Emissiooni ja efektiivsuse diagrammide võrdlus:
1. Fossiilsete kütuste osas on kõige perspektiivsem maagaas, sest
energiakulu on teiste kütustega võrdne, kuid emissioon on
märgavalt väiksem.
2. Perspektiivseks tuleb pidada maagaasi ja biometaani segu (80/20)
Kuigi puhta biometaani emissioon on teistest kütustest
mäekõrguselt parim, tuleb arvestada teadaolevat tõsiasja, et
tänane biogaasi puhastamise ja vääristamise tehnoloogia on veel
üsna kallis.

similar documents