MZP_SFZP

Report
Ekonomické nástroje v kontextu Rio+20
Ing. Martin Švolba, vedoucí oddělení
ekonomických nástrojů, analýz a
metodického řízení Státního fondu
životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Obsah
 Ekonomické nástroje negativní stimulace
•
•
Environmentální poplatky
Environmentální daně
 Ekonomické nástroje positivní stimulace
•
•
Druhy nástrojů positivní stimulace
Environmentálně škodlivé dotace
 Programové období 2014+
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Environmentální nástroje
negativní stimulace
Environmentální poplatky
Odebrané množství
podzemní vody
Znečišťování ovzduší
Odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Odnětí pozemků určených k
plnění funkce lesa
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Environmentální poplatky
Ukládání na skládky
Odstranění autovraků
Komunální odpad
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Environmentální daně
Uhlíková daň
• zavedení emisní složky spotřební daně (pro
subjekty mimo EU ETS) od roku 2014 u:
uhlí
topné oleje
zemní plyn
• zrušení osvobození domácností od daně ze
zemního plynu od roku 2014
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Environmentální nástroje
pozitivní stimulace
Druhy finančních nástrojů
pozitivní stimulace
Přímé finanční podpory:
dotace, granty, dary
Nepřímé finanční podpory:
půjčky, garance úvěrů
Ostatní: daňové úlevy,
odklady v placení poplatků
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Environmentálně škodlivé
dotace
• Metodika jak postupovat při zavádění
podpor na fosilní paliva – posuzování
dopadů
• Cílem je široké využití metodiky v rámci
veřejného sektoru
• CENIA zpracovala případové studie
• Dobrovolné vs. povinné využití
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Programové období
2014+
OPŽP na programové období
2014+
1. Ovzduší
2. Voda
3. Odpady
4. Biodiverzita
Průřezově bude řešena podpora nových technologií a
„green jobs“
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Biodiverzita
• zajišťování péče o zvláště chráněná území
(ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000
• zakládání a revitalizace sídelní zeleně
• udržitelné lesnické hospodaření v ZCHÚ a
v lokalitách soustavy Natura 2000;
• podpora opatření ke snížení negativních vlivů při
využívání půd.
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Čistá mobilita
• Snižování emisí a rizikových látek z dopravy
• Zlepšení imisní situace ve městech
• Podpora výzkumu a vývoje technologií
zaměřených na CNG a elektřinu.
• Výrazné prorůstové opatření
Ministerstvo životního prostředí
České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10, Praha 10
Česká republika
www.mzp.cz
Děkuji za pozornost
Kontakt: [email protected]

similar documents