دانلود پاورپوینت الگوي بلوغ قابليت كاركنان

Report
In The Name Of GOD
PCMM
• People Capability Maturity Model
‫مدل کمال صالحیت نیروی انسانی‬
PCMM
• is a maturity framework that focuses on
continuously improving the
management and development of the
human assets of an organization. It
describes an evolutionary improvement
path from ad hoc, inconsistently
performed practices, to a mature,
disciplined, and continuously improving
development of the knowledge, skills,
and motivation of the workforce that
enhances strategic business
performance
‫مدل کمال صالحیت نیروی انسانی‬
‫ارتقائ مستمر مدیریت و توسعه سرمایه •‬
‫انسانی سازمان از طریق ایجاد مسیر‬
‫ارتقائ تدریجی شامل فعالیت های عملکرد‬
‫غیر مداوم و توسعه مستمر دانش‪.‬مهارت و‬
‫انگیزش کارکنانی که به عملکرد کسب و‬
‫کار راهبردی مجهز هستند‬
PCMM
• a framework that helps organizations
successfully address their critical
people issues. Based on the best
current practices in fields such as
human resources, knowledge
management, and organizational
development, the People CMM guides
organizations in improving their
processes for managing and developing
their workforces
‫یک چارجوبی که به سازمان ها در جهت •‬
‫موضوعات اساسی منابع انسانی کمک میکند‬
‫این کار بر پایه ی بهترین فعالیت های جاری •‬
‫در زمینه هایی ازجمله منابع انسانی‪.‬مدیریت‬
‫دانش وتوسعه ی سازمانی است‬
‫مدل کمال صالحیت نیروی انسانی سازمان •‬
‫را در جهت ارتقائ فرآیندهای مدیریت‬
‫وتوسعه ی نیروی انسانی یاری دهد‬
The People CMM helps
organizations to:
• characterize the maturity of their
workforce practices
• establish a program of continuous
workforce development
• set priorities for improvement actions
• integrate workforce development
with process improvement
• establish a culture of excellence.
‫مدل کمال صالحیت نیروی انسانی سازمان ها را‬
‫از طرق زیر یاری میدهد‪:‬‬
‫مشخص کردن کمال فعالیت های کارکنان‬
‫ایجاد برنامه ای برای توسعه مستمر کارکنان‬
‫مشخص کردن تقدم فعالیت های ارتقاء‬
‫اجتماع توسعه کارکنان با فرآیند ارتقاء‬
‫ایجاد فرهنگ تفوق و برتری‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
History Of PCMM
• Since its release in 1995,
thousands of copies of the People
CMM have been distributed, and it
is used worldwide by
organizations, small and large. First
published in book form in 2001, it
is in print in several editions
worldwide, and a second edition
was published in July of 2009
‫تاریخچه ی مدل کمال صالحیت نیروی انسانی‬
‫شروع آن از سال ‪ 1995‬بوده و از آن •‬
‫موقع هزاران نسخه از این مدل در سطح‬
‫سازمان های بزرگ و کوچک به کار‬
‫گرفته شده است‬
‫دو کتاب با همین نام در سال های ‪• 2001‬‬
‫وجوالی ‪ 2009‬به چاپ رسیده است‬
Structure of People CMM
• The People CMM document describes
the People CMM, the practices that
constitute each of its maturity levels,
and information on how to apply it in
guiding organizational improvements. It
describes an organization's capability
for developing its workforce at each
maturity level. It describes how the
People CMM can be applied as a
standard for assessing workforce
practices and as a guide in planning and
implementing improvement activities
‫ساختار مدل کمال صالحیت نیروی انسانی‬
‫مدارک مدل کمال صالحیت نیروی انسانی •‬
‫نشان میدهد این مدل تمرینی برای تشکیل هر‬
‫سطحی از کمال است و اطالعاتی در مورد‬
‫چگونگی به کار بستن آن در ارتقاء سازمان را‬
‫شامل میشود‪.‬‬
‫این مدل شرحی برتوانایی سازمان برای توسعه •‬
‫کارکنانش در هر سطحی است که نشان دهندهی‬
‫این است که این مدل میتواند به عنوان‬
‫استانداردی برای تعیین فعالیت های کارکنان و‬
‫برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ارتقا باشد‬
• The PCMM has been used by
software organizations around the
world for guiding dramatic
improvements in their ability to
improve productivity and quality,
reduce costs and time to market,
and increase customer satisfaction.
‫این مدل در سراسر دنیا برای ارتقای بهره وری و کیفیت‬
‫کاهش هزینه ها و زمان برای بازار و افزایش رضایت‬
‫مشتری است‬
‫پایان‬

similar documents