Prezentacja

Report
WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012
WZROST ZYSKU, WZROST UDZIAŁÓW RYNKOWYCH
Warszawa, 03.08.2012
SUMA BILANSOWA, KREDYTY I DEPOZYTY OGÓŁEM
SUMA BILANSOWA (mln zł)
KREDYTY(*) (mln zł)
+15,0%
+13,1%
97 308
84 642
Czer 11
Czer 12
DEPOZYTY(**) (mln zł)
131 153
Czer 11

Czer 12
98 532
110 114
Czer 11
Czer 12
Dwucyfrowa dynamika wzrostu r/r: aktywów, kredytów i depozytów
(*) Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto razem z należnościami z tytułu leasingu finansowego netto
1
+11,8%
148 311
(**) Zobowiązania wobec klientów i z tytułu emisji papierów wartościowych
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE
DETAL (mln zł)
KORPORACJE (mln zł)
+15,1%
-0,4%
+14,9%
+4,3%
38 726
37 141
33 704
9 355
9 158
9 106
61 330
61 082
38 944
38 287
53 053
+0,6%kw/kw
-1,7%kw/kw
32 011
+21,4%
` 24 349
Czer 11
Mar 12
Kredyty hipoteczne PLN
Kredyty konsumenckie

29 567
28 035
+5,5%kw/kw
Czer 12
Pozostałe
Produkty
strategiczne
+8,3%
21 042
22 386
22 795
Czer 11
Mar 12
Czer 12
MID & SME
Pozostałe
Produkty
strategiczne
Dodatnia dynamika kwartalna zapewniła solidny wzrost r/r w kluczowych produktach
kredytowych detalicznych (+21,4% r/r) i korporacyjnych (+8,3% r/r)
Wolumeny kredytowe brutto z uwzględnieniem produktów będących ekwiwalentem kredytów, z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie
2
+1,8%kw/kw
DETAL - KLUCZOWE PRODUKTY KREDYTOWE
KREDYTY HIPOTECZNE ZŁOTOWE - WOLUMEN
+24,3%
+6,4%
Rekordowa sprzedaż: 3,2 mld zł
udzielonych kredytów w II kw ’12
1,2
2
21 086
22 432
18 046
Czer 11
Mar 12
Czer 12
16,4%
16,9%
17,2%
KREDYTY KONSUMENCKIE - WOLUMEN
Kredyty hipoteczne złotowe
+13,2%
Pożyczki konsumenckie
11,5 mld zł udzielonych kredytów w
+2,7%
6 949
7 136
Czer 11
Mar 12
Czer 12
8,8%
9,7%
9,9%
6 303
ciągu 12 miesięcy


3
Rekordowa sprzedaż kredytów detalicznych – 3,2 mld zł w II kwartale; 11,5 mld zł w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
Dalszy wzrost udziałów rynkowych – nr 1 w sprzedaży kredytów hipotecznych złotowych
SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
SPRZEDAŻ I UDZIAŁ W RYNKU
RANKING W II KW. 2012
2,0
1,7
18%
>20%
0,7
0,7
Bank 3
Bank 4
0,6
+ 43% kw/kw
PEKAO


Numer 1 w kredytach hipotecznych
Dalszy wzrost udziału w rynku
Udział w rynku w kwartale
4
Bank 2
Bank 5
DEPOZYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE
DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł)
DEPOZYTY DETALICZNE (mln zł)
+12,5%
+10,9%
-5,4%
+2,2%
62 321
51 150
50 033
52 393
46 140
7 742
58 965
7 115
6 062
17 421
Czer 11


14 436
Mar 12
14 133
Czer 12
54 579
51 850
Mar 12
Czer 12
46 331
Czer 11
Depozyty detaliczne
Depozyty komercyjne + Repo + SBB
Fundusze inwestycyjne
Sektor publiczny
Wzrost depozytów detalicznych o 1,9% r/r wraz z dodatnią dynamiką kwartalną, wzrost
udziałów rynkowych
Wolumen depozytów korporacyjnych utrzymany na wysokim poziomie po wyjątkowo
dobrym marcu, wzrost udziałów rynkowych
Zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie
5
ZYSK NETTO
ZYSK NETTO (mln zł)
-1,4%
-0,9%
+3,8%
ROE
znormalizowane


6
1 363
1 415
I poł 11
I poł 12
20,3%
18,9%
22,0%
18,9%
18,9%
Zysk netto wzrósł o 3,8% r/r, ROE 12,9%, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Core
Tier 1 18,7%
Znormalizowane ROE na poziomie 18,9% przy założeniu Core Tier 1 10%
ZYSK OPERACYJNY
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł)
+1,4%
-0,2%
+3,7%(*)
+2,5%
ZYSK OPERACYJNY (mln zł)
3 823
3 772
1 939
1 888
1 935
+6,4%(*)
+1,8%
-0,7%
I poł 11
I poł 12
II kw 11
I kw 12
II kw 12
1 947
+2,8%
1 982
KOSZTY OPERACYJNE (mln zł)
1 012
978
1 005
II kw 11
I kw 12
II kw 12
+0,8%
1 825
I poł 11

+0,4%
1 841
I poł 12
+2,1%
926
911
930
II kw 11
I kw 12
II kw 12
I poł 11
I poł 12
Zysk operacyjny wzrósł o 1,8% r/r, dzięki dodatniej dynamice dochodów operacyjnych
(+1,4% r/r) oraz dobrej kontroli kosztów (+0,8% r/r), zapewniając poprawę relacji
Koszty/Dochody do poziomu 48,1%
(*) dynamika porównywalna z sektorem uwzględniająca zysk z działalności inwestycyjnej i pomniejszona o wyniki spółek ujmowanych metodą praw własności
7
RYZYKO KREDYTOWE
KREDYTY NIEREGULARNE
6,9%
KOSZT RYZYKA
6,7%
7,3%
6 834
7 514
6 281
94 958
95 810
Mar 12
Czer 12
0,65%
0,65%
0,65%
I poł 11
I poł 12
0,72%
0,58%
84 639
Czer 11
Regularne
Nieregularne
II kw 11
I kw 12
Wsk. NPL (%)
 Koszt ryzyka na poziomie 0,65% potwierdza wiodącą pozycję Banku w zarządzaniu
ryzykiem pomimo wzrostu w II kw. ze względu na trudności w sektorze budowlanym
Wolumeny kredytowe brutto z uwzględnieniem produktów będących ekwiwalentami kredytów. Grupa łącznie z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie
8
II kw 12
SILNA STRUKTURA BILANSU
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI
WSKAŹNIK KREDYTY/DEPOZYTY
18,7%
14,0%
Pekao

(*)
Sektor
9
Pekao
104,4%
Sektor
Kapitał i płynność na niezmiennie wysokim poziomie pomimo kontynuacji
wzrostu wolumenów
Źródło: dane dla sektora KNF, Wskaźnik K/D dla Banku Pekao
(*)
86,0%
Współczynnik wypłacalności na dzień 05.2012 dla sektora bankowego z oddziałami zagranicznymi
EURO 2012
UNIKATOWA KAMPANIA MARKETINGOWA ORAZ INICJATYWY
ZREALIZOWANE POD HASŁEM „RAZEM Z KLIENTAMI”
 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA STREF KIBICA
 NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
INFORMATYCZNE I TECHNOLOGICZNE
 450 tys. transakcji
 Co 10 sekund - doładowanie karty
 Co 5 sekund - wydanie nowej karty
 Co 0,5 sekundy - transakcja kartą
 NIEPOWTARZALNA KOLEKCJA KART
 200 tys. kart prepaid i osiągnięcie 15%
udziału w rynku
 WIELKA LOTERIA
 2012 biletów, 2012 piłek i 2012

10
doładowanych kart dla klientów
200 tys. uczestników loterii
WOODSTOCK Z PEKAO
WYKORZYSTANIE UNIKATOWEGO DOŚWIADCZENIA Z EURO 2012
KOLEJNE WYDARZENIE WSPÓLNIE Z NASZYMI KLIENTAMI
11

Specjalna karta prepaid z okazji XVIII Festiwalu

Obsługa w stoiskach Banku, dostęp do
bankomatów

Konkursy i promocje wspierające
transakcyjność kart

Wydarzenie dedykowane dla 600 tys.
młodych ludzi
PODSUMOWANIE
12

Rekordowa sprzedaż kredytów detalicznych
 3,2 mld zł w II kw. i 11 mld zł w ostatnich 12 miesiącach
 Numer 1 w kredytach hipotecznych

Efektywność sieci i uruchomione projekty pozwoliły na:
 12% r/r wzrost depozytów
 15% r/r wzrost kredytów

704 mln zł zysku netto w II kw. potwierdza stabilność i trwałość
wyników. Zysk netto po 6 miesiącach 1 415 mln zł (+3,8% r/r)

Wzrost dochodów zrównoważył wzrost odpisów związanych z
sektorem budowlanym

Działanie z wyprzedzeniem, silna struktura bilansu i efekt skali
umożliwiają skuteczne zmierzenie się z obecną niepewnością

similar documents