Onderwijs - Provincie West

Report
Onderwijs - welzijn
Uitgangspositie: Link onderwijs – welzijn
Volgende thema’s/structuren/functies worden besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
ON – gelijke onderwijskansen: cijfers
Decreet Gelijke onderwijskansen
Flankerend onderwijsbeleid
Specifieke onderwijskansen
Deeltijds onderwijs
Time-out project – HERGO
Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
Onderwijsopbouwwerk - Brede school
Onderwijs-welzijn
1. ON – gelijke onderwijskansen
•
Ongelijkheid start bij de instap in het kleuteronderwijs. 16% van de Vlaamse 2,5en 3-jarigen zit niet in de kleuterschool. Opvallend is dat de sociale ongelijkheid
hier reeds zichtbaar is (zie fig 1).
•
Vertraagd doorheen het lager onderwijs. Uit de analyses blijkt dat vooral het 1ste
leerjaar voor veel leerlingen een struikelblok vormt. Opnieuw stellen we duidelijke
verschillen vast naargelang de sociale afkomst van het kind (zie fig. 2). Ten opzichte
van kinderen van hooggeschoolde moeders hebben kinderen van laaggeschoolde
moeders 10 keer meer kans op doorverwijzing naar het buitengewoon lager
onderwijs (BLO) (zie fig. 3).
Onderwijs-welzijn
1. ON – gelijke onderwijskansen
•
Gesegregeerd door het secundair onderwijs. Van het armste deciel blijkt slechts 1
op de 10 jongeren door te stromen naar het ASO, tegenover 9 op de 10 bij het
rijkste deciel (zie figuur 6).
•
Doorstroom naar het hoger onderwijs? Waar gemiddeld bijna 1 op de 2 Vlaamse
jongeren tegenwoordig een diploma hoger onderwijs behaalt, bedraagt dit bij
kinderen van laaggeschoolden 1 op de 4, bij migrantenjongeren 1 op de 6, bij
kinderen van hooggeschoolden daarentegen 4 op de 5 (zie figuur 11).
•
Levenslang leren? 7,9% (2007) van de Vlaamse inwoners tussen 25 en 64 jaar
neemt deel aan levenslang leren. Het behaalde onderwijsniveau is het meest
discriminerende kenmerk met betrekking tot deelname aan opleidingen (fig. 15) +
de positie op de arbeidsmarkt.
Onderwijs-welzijn
2. Decreet gelijke onderwijskansen
Een onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt
om te leren en zich te ontwikkelen. Het beleid voor gelijke onderwijskansen wil
tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom
specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.
Basisonderwijs: SES-lestijden maken geïntegreerd deel uit van de omkadering. De
volgende indicatoren zijn bepalend: thuistaal van de leerling, het ontvangen van een
schooltoelage, het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder.
Secundair onderwijs: extra leraarsuren in het kader van het geïntegreerd
ondersteuningsaanbod worden toegekend. Indicatoren zijn: thuistaal van de leerling,
het ontvangen van een schooltoelage, het hoogst behaalde opleidingsniveau van de
moeder, de leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband
opgenomen, de ouders behoren tot de trekkende bevolking.
Onderwijs-welzijn
2. Decreet gelijke onderwijskansen
Inschrijvingsrecht: http://www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/ouders/
De uitvoering wordt gedaan door de Lokaal Overleg Platforms (LOP). www.lop.be
3. Flankerend onderwijsbeleid
Het geheel van acties van een lokale overheid om:
•vertrekkende vanuit de lokale situatie en
•aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid,
een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren”.
 Integraal Plan – De beleids- en beheerscyclus (BBC)
Onderwijs-welzijn
Voorbeelden:
Voorleesklasjes, aanbod drugspreventie, verkeerseducatie, gemachtigde opzichters,
Brede school, verjaardagskaartjes 2-jarige kleuters, Time-outproject voor moeilijk
schoolbare jongeren, huistaakbegeleiding, opvoedingsondersteuning, het lokale
netoverschrijdend onderwijsaanbod bekend maken, cultuuraanbod voor scholen, ter
beschikking stellen sportinfrastructuur (sociaal voordeel), onderwijsopbouwwerk,
‘School in Zicht’: concentratieschoolproblematiek, ‘Samen tot aan de meet’:
zittenblijversproblematiek, …
Centrumsteden EN ook andere gemeenten
Onderwijs-welzijn
4. Specifieke onderwijsbehoeften
4.1. Buitengewoon onderwijs
Basis onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/specifiekeonderwijsbehoeften/bao/bubao/
Secundair onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/specifiekeonderwijsbehoeften/so/buso/
Type 1: licht mentale handicap
Type 2: matig of ernstig mentale handicap
Type 3: ernstige emotionele of gedragsproblemen
Type 4: lichamelijke handicap
Type 5: kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium
Type 6: visuele handicap
Type 7: auditieve handicap
Type 8: ernstige leerstoornissen
Onderwijs-welzijn
4. Specifieke onderwijsbehoeften
4.2. Inclusief onderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/bao/ion/
Een naam van een project waarbij leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke
beperking (type 2) lessen kunnen volgen in het gewoon onderwijs, met behulp van
extra ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. ION-leerlingen
volgen een individueel traject.
Onderwijs-welzijn
4. Specifieke onderwijsbehoeften
4.3. Geïntegreerd onderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/bao/gon/
In het GON (geïntegreerd onderwijs) volgen leerlingen met een handicap of met leeren opvoedingsmoeilijkheden de lessen in een school voor gewoon onderwijs. De GONbegeleiding gebeurt door een personeelslid van een school voor buitengewoon
onderwijs. Dat kan op verschillende manieren: een aantal uren hulp voor het kind zelf,
ondersteuning aan de ouders, ondersteuning en uitleg aan leerkrachten
(teamondersteuning), aanmaken van specifiek materiaal ...
Onderwijs-welzijn
5. Deeltijds onderwijs
http://www.lerenenwerken-dbo.be/
Het deeltijds beroeps secundair onderwijs (dbso) is een systeem van leren en werken,
waarbij een jongere de combinatie maakt tussen leren op school en werkplekleren.
VTI Poperinge: http://www.vtip.be/clw/
Syntra West: http://www.leertijd.be/
Onderwijs-welzijn
5. Deeltijds onderwijs
Elke jongere in het dbso krijgt twee dagen per week les in het Centrum voor deeltijds
onderwijs (CDO). Dit is het gedeelte leren. Het gedeelte werkplekleren hangt af van
het resultaat van een screening. Dat kan zijn:
- een echte arbeidservaring (via allerlei soorten arbeidscontracten).
- een brugproject: voor jongeren die wel bereid zijn te werken, maar hun attitudes
en vaardigheden nog verder moeten ontwikkelen
- een voortraject: een specifieke opleidings- en begeleidingsmodule voor jongeren
met ontoereikende attitudes en vaardigheden
- een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT): voor kwetsbare jongeren in
problematische situaties. Hier kan zowel het les- als het arbeidsgedeelte
vervangen worden. Zo'n persoonlijk ontwikkelingstraject wordt georganiseerd
door een Centrum voor deeltijdse vorming (CDV).
- CDV Groep Intro Westhoek / Ieper www.groepintro.be
Onderwijs-welzijn
6. Time-out project – HERGO
Lange time-out: waarbij leerlingen die grote moeilijkheden veroorzaken op school of
helemaal gedemotiveerd zijn, verschillende weken uit de school worden gehaald en
apart worden begeleid, met als doel hen terug op de schoolbanken te krijgen. Het is
een middel om vroegtijdige schooluitval tegen te gaan.
Korte formule van time-out: duurt slechts enkele dagen en richt zich op leerlingen bij
wie de eerste moeilijkheden zich manifesteren en waar de school niet direct een
oplossing voor heeft.
HERGO staat voor herstelgericht groepsoverleg en is een bemiddelingsvorm waarbij
niet alleen de dader(s) en slachtoffer(s) aanwezig zijn, maar waarbij zij elk ook hun
‘achterban’ mogen meebrengen (personen uit hun sociale netwerk, die hen kunnen
ondersteunen tijdens het proces).
Groep Intro Westhoek / Ieper
Onderwijs-welzijn
7. Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)
Sommige scholen richten een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in: voor
jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen
in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via de onthaalklas probeert
men deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren.
In de onthaalklas in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende
één jaar Nederlandse taallessen. Daarna stappen ze over naar een gewone klas.
Grenslandscholen Menen - Wervik
In het basisonderwijs worden de onthaalklassen gevormd op basis van de anderstalige
kinderen die zich inschrijven in een school. Het onthaalonderwijs bestaat er uit een
aantal uren extra begeleiding voor de anderstalige kinderen.
Onderwijs-welzijn
8. Onderwijsopbouwwerk – Brede School
Het doel van Onderwijsopbouwwerk is om de participatie van ouders en
jongeren/kinderen aan het onderwijs te verhogen.
Brede School: http://www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/
Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren
waaronder een of meerdere scholen die samen werken aan een brede leer- en
leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel het creëren van maximale
ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren.
filmpje

similar documents