pr w9 SKwP - e

Report
Rachunkowość
Dr Krzysztof Jonas
Wykład 9
Pozostałe elementy sprawozdawczości
finansowej.
Składniki sprawozdawczości finansowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- informacji dodatkowej
Oraz
- rachunku przepływów pieniężnych *
- zestawienia zmian w kapitale własnym *
* jednostki poddawane badaniu
Rachunek przepływów pieniężnych
Cash Flow.
RPP – CF Cel sporządzania
• Celem CF jest dostarczanie informacji na temat
zaistniałych zmian w środkach pieniężnych i ich
ekwiwalentach (ich faktycznych wpływów i
wydatków).
Kto sporządza CF?
•
•
•
•
•
1) banki i zakłady ubezpieczeń
2) fundusze powiernicze i inwestycyjne
3) powszechne towarzystwa emerytalne
4) spółki akcyjne
5) jednostki, które w poprzednim roku obrotowym
spełniły co najmniej 2 z 3 warunków:
• - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na
pełne etaty co najmniej 50 osób
• - suma aktywów bilansu równowartość co najmniej
2.500.000 euro
Kto sporządza CF?
• - przychody netto ze sprzedaży towarów i
produktów oraz operacji finansowych stanowiły
równowartość co najmniej 5.000.000 euro
RPP - CF
• RPP przedstawia informacje o przepływach
pieniężnych zaistniałych w okresie w podziale na:
• - działalność operacyjną,
• - działalność inwestycyjną
• - działalność finansową.
• RPP sporządza się metodą pośrednią i metodą
bezpośrednią.
RPP - CF
• Działalność operacyjna – podstawowy rodzaj
działalności oraz inne niezaliczone do działalności
inwestycyjnej i finansowej
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są
głównie skutkiem zdarzeń ujmowanych w r. z. i s.
• Działalność inwestycyjna – nabywanie lub
zbywanie składników aktywów trwałych i
krótkoterminowych aktywów finansowych oraz
związane z nimi pieniężne koszty i korzyści.
RPP - CF
• Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
wskazują na zakres poniesionych nakładów
mających służyć wytwarzaniu zysków.
• Działalność finansowa – pozyskiwanie lub
utrata źródeł finansowania oraz związane z nimi
pieniężne korzyści i koszty
• (zmiana wysokości i struktury kapitału własnego i
zobowiązań).
• Przepływy pieniężne z działalności finansowej
informują o możliwościach pozyskiwania kapitału
przez jednostkę
Struktura RPP – CF
Działalność
operacyjna
• Wpływy
lub
Zysk netto
• - Wydatki
lub
- Korekty
• = Przepływy pieniężne
Działalność
inwestycyjna
• Wpływy
• - Wydatki
• = Przepływy pieniężne
Działalność
finansowa
• Wpływy
• - Wydatki
• = Przepływy pieniężne
Struktura RPP – CF – metoda bezpośrednia.
Zmiana stanu środków pieniężnych
= środki pieniężne na koniec okresu
– środki pieniężne na początek
okresu
• (zgodnie z definicją na potrzeby RPP)
RPP – CF – metoda bezpośrednia
Pozycja
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
4. Podatki i opłaty o charakterze publiczno prawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I – II)
Kwota
RPP – CF – metoda bezpośrednia.
Pozycja
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości i WNiP
3. Z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości i WNiP
3. Na aktywa finansowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B.I – B.II)
Kwota
RPP – CF - metoda bezpośrednia.
Pozycja
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłata kredytów i pożyczek
Kwota
RPP – CF – metoda bezpośrednia
Pozycja
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C.I – C.II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu
Kwota
RPP – CF – metoda pośrednia
Pozycja
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach
4. Zyski z działalności inwestycyjnej
5 - 9 Zmiana stanu rezerw / zapasów / należności /zobowiązań / rozliczeń
międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Kwota
Zestawienie zmian w kapitale
własnym
Kto sporządza to sprawozdanie?
• Od 2002 roku zestawienie zmian w kapitale
własnym (z. z. w k. w.) sporządzają podmioty,
których sprawozdania podlegają obowiązkowemu
badaniu przez biegłych rewidentów.
• Z. z. w k. w. ma na celu dostarczenie użytkownikom
informacji o:
• - wielkości i powodach zmian w poszczególnych
elementach kapitału własnego
• - wielkości kosztów i przychodów, które zostały
bezpośrednio odniesione na kapitał własny z
pominięciem r. z. i s.
Z. z. w k. w.
Błąd podstawowy – błąd wykryty w bieżącym
okresie obrotowym, którego znaczenie jest na
tyle duże, iż w świetle ich wykrycia nie można
uznać, że sprawozdania finansowe za poprzedni
okres lub okresy nie mogą one być uznane za
rzetelne i wiarygodne na dzień ich publikacji.
• Błąd wynikać może z:
• - pomyłek matematycznych
• - błędnych zastosowań zasad rachunkowości
• - błędnych interpretacji faktów
• - oszustw czy niedopatrzeń.
Z. z. w k. w.
• Korekta błędów podstawowych wpływa na stan
zysków zatrzymanych.
• Dzięki takiemu ujęciu nie powoduje zniekształcenia
wyniku finansowego.
• Informację o dokonanej korekcie uwidacznia się w z.
z. w k. w.
• Układ i struktura zestawienia odpowiada układu
grupy „Kapitał własny” z bilansu.
Struktura z. z. w k.w.
Kapitał własny na • + / - korekty błędów
podstawowych
początek okresu
Kapitał własny na •
początek okresu
•
po korektach
Kapitał
podstawowy
• Na początek okresu
• Zwiększenia / zmniejszenia
• Na koniec okresu
Struktura z. z. w k. w.
Należne wpłaty
na kapitał
podstawowy
• Na początek okresu
• Zwiększenia / zmniejszenia
• Na koniec okresu
Udziały / akcje
własne
• Na początek okresu
• Zwiększenia / zmniejszenia
• Na koniec okresu
Kapitał
zapasowy
• Na początek okresu
• Zwiększenia / zmniejszenia
• Na koniec okresu
Struktura z. z. w k. w.
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
• Na początek okresu
• Zwiększenia / zmniejszenia
• Na koniec okresu
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
• Na początek okresu
• Zwiększenia / zmniejszenia
• Na koniec okresu
Zysk z lat
ubiegłych
•
•
•
•
Korekty błędów podstawowych
Na początek okresu po korektach
Zwiększenia / zmniejszenia
Na koniec okresu
Struktura z. z. w k. w.
Strata z lat
ubiegłych
Wynik netto
•
•
•
•
Korekty błędów podstawowych
Na początek okresu po korektach
Zwiększenia / zmniejszenia
Na koniec okresu
• Zysk netto
• Strata netto
• Odpisy z zysku
Kapitał
• Kapitał własny po
uwzględnieniu proponowanego
własny na
koniec okresu podziału zysku
Informacja dodatkowa.
Informacja dodatkowa.
• Informacja dodatkowa zwykle jest podzielona na
dwie części:
• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
(umieszczane przed sprawozdaniami, stanowi
wstęp do nich)
• 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia
(umieszczane po sprawozdaniach, stanowi ich
uszczegółowienie)
Informacja dodatkowa.
• Informacja dodatkowa zawiera szczegółowe
informacje wyjaśniające zasady
• i politykę rachunkowości stosowane przez
jednostkę sporządzającą sprawozdanie
finansowe.
• Umożliwia prawidłową interpretację danych ze
sprawozdań.
Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego.
• Powinno zostać w nim ujęte:
• 1. Nazwa jednostki, jej siedziba, przedmiot
podstawowej działalności i nazwa organu
prowadzącego rejestr.
• 2. W wypadku ograniczonego czasu trwania
działalności – podanie tego czasu
• 3. Określenie okresu objętego sprawozdaniem
• 4. Rodzaj danych (łączne, jednostkowe)
• 5. Informacje o zachowaniu zasady kontynuacji
działania lub jej niestosowaniu (przesłanki)
Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego.
• 6. Informacje o połączeniu spółek – tylko w
pierwszym sprawozdaniu po połączeniu
• 7. Omówienie polityki rachunkowości i przyjętych
zasad rachunkowości w tym:
• - informacje o metodach wyceny aktywów i
pasywów (wraz z amortyzacją)
• - informacje o przyjętych metodach pomiaru wyniku
finansowego
Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• Zawierają szczegółowy opis kategorii, które zostały
przedstawione w sprawozdaniach finansowych.
• Oprócz nich powinny zawierać informacje:
• - o podziale zysku (pokryciu straty),
• - podstawowe informacje o pracownikach i
organach zarządzających jednostki oraz
• - inne informacje ułatwiające zrozumienie
sprawozdań finansowych
• Dodatkowe informacje i objaśnienia mogą być
prezentowane w ujęciu blokowym
Sprawozdanie z działalności jednostki.
Sprawozdanie z działalności jednostki.
•
•
•
•
•
•
Mają obowiązek je sporządzać:
- spółki kapitałowe
- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
- spółdzielnie
- przedsiębiorstwa państwowe
Ma ono obejmować ważne informacje o stanie
majątkowym i sytuacji finansowej jednostki.
• Powinna być zawarta ocena uzyskanych efektów
oraz wskazanie czynników ryzyka i opisy zagrożeń.
• Ma formę dowolną, opisową, lecz określoną treść.
Sprawozdanie z działalności jednostki.
• W szczególności trzeba przedstawić informacje o
zdarzeniach, które:
• - w znaczący sposób wpłynęły na działalność jednostki
• - nastąpiły w roku obrotowym oraz po jego
zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego
• Sprawozdanie winno też zawierać informacje o:
• - przewidywanym rozwoju jednostki,
• - wcześniejszych osiągnięciach badawczo rozwojowych
• - aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
I to jest już koniec.

similar documents