Ishodi učenja

Report
Vanjska neovisna prosudba i vrednovanje
Sustava osiguranja kvalitete (SOK)
Iskustva u implementaciji
Varaždin, 3.10.2013.
Predmet prosudbe : sustav osiguranja kvalitete (SOK)
Metode prosudbe : analiza dostavljene dokumentacije i panel rasprava
Razvijenost sustava SOK:
pripremna faza; početna faza;
razvijena faza;
napredna faza
Aktivnost 1
Izrada dokumentacije za vanjsku neovisnu prosudbu SOK-a
(priprema visoko učilište)
Aktivnost 2
Imenovanje povjerenstva i održavanje dva sastanka prije posjete
visokom učilištu (pregled dokumentacije i traženje dopune)
(AZVO)
Aktivnost 3
Posjeta visokom učilištu
(AZVO & visoko učilište)
Aktivnost 4
Izvješće i follow up proces - 6 mjeseci
(AZVO & visoko uciliste)
Aktivnost 5
Završno izvješće i ocjena
(AZVO)
Aktivnost 1
Izrada dokumentacije za vanjsku neovisnu prosudbu SOK-a
(priprema visoko učilište)
Dokumenti:
Politika kvalitete
Pravilnik sustava osiguranja kvalitete
Priručnik SOK
Izvješća o vanjskoj i unutarnjoj prosudbi SOKa
JAVNO DOSTUPNI DOKUMENTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Povjerenstvo formira preliminarni stav o stupnju razvijenosti sustava
Najvažnija točka u cijelom postupku
Ocjena pojedinih ESG standarda se može povećati za jedan stupanj
tijekom follow-upa
Definiranje obrazovnih ciljeva, ishoda
učenja i zadataka
Vrijednosti koje student treba usvojiti nakon odslušanog
predmeta ili na kraju svog školovanja opisane su kroz obrazovne
ciljeve, ishode učenja i zadatke, a odnose se na aktivnosti koje će
student znati obavljati nakon uspješnog svladavanja programa
predmeta.
• Obrazovni ciljevi ili ciljevi učenja opisuju što nastavnik
čini da bi studenti znali izvršiti na kraju određenog
razdoblja učenja, a prije nisu znali.
• Ishodi učenja za razliku od obrazovnih ciljeva definiraju
ono što bi morao znati učiniti student, a ne nastavnik.
• Zadatak je sadržaj učenja ili vježbe koji student usvaja
za vrijeme nastave ili samostalnog rada do razine koja je
odabrana u definiciji ishoda učenja, pri čemu se rezultat
može mjeriti i ocjenjivati prema određenom kriteriju.
Primjer:
Cilj: Opisati sudionicima radionice algoritam pisanja ishoda učenja.
Ishod učenja: Nakon uspješno završene radionice sudionik će moći primijeniti
Bloomovu taksonomiju u definiranju ishoda učenja za nastavni predmet.
1. Što su ishodi učenja?
 Ishodi učenja su iskazi o tome što se očekuje da će student biti u
mogućnosti raditi kao rezultat učenja, ono što treba znati ili razumjeti.
 Ishodi se najčešće izražavaju kao znanje, vještine ili stavovi.
 Skupine sposobnosti koje izražavaju ono što će student znati, razumjeti
ili biti sposoban raditi nakon što završi proces učenja, bez obzira na to
je li on dugačak ili kratak (Vodič za korisnike ECTS-a, 2004)
Definiranje ishoda učenja
Ishodi učenja pomažu:
– studentima da shvate što se od njih očekuje i olakšavaju proces
učenja
– nastavnom osoblju da točno definira što bi studenti morali znati
učiniti (izvršiti) na kraju određenog razdoblja učenja, a prije nisu
znali
– budućim studentima i poslodavcima informirajući ih o vještinama
i kompetencijama stečenim tijekom studiranja
Najčešće polazište za definiranje obrazovnih ciljeve, ishoda
učenja i zadataka zasniva se na Bloomovoj taksonomiji
Razine postignuća - ishoda
Kognitivna područja
Prihvatljiva društvena razina je razina primjene
Psihomotoričko područje (vještine i
umijeća)
Prihvatljiva društvena razina je razina precizacije
Afektivno područje (stavovi i uvjerenja)
Prihvatljiva društvena razina je razina usvajanja vrijednosti
Značaj aktivnih glagola
precizni glagoli
neprecizni glagoli
analizirati
opisati
definirati
napraviti
usporediti
razlikovati
argumentirati
znati
razumjeti
cijeniti
zapamtiti
upoznati
naučiti
osvijestiti
Algoritam pisanja ishoda učenja
1.
Algoritam pisanja ishoda učenja na razini predmeta:
•
•
•
•
•
•
ishodi učenja predmeta trebaju proizlaziti iz ciljeva iskazanih na razini
programa
ishodi učenja iskazuju se uvijek u pisanom obliku
optimalno za predmet treba definirati 4 do 8 ishoda učenja
početak rečenice kojom definiramo ishoda treba započeti frazom: "Nakon
uspješno završenog predmeta student će moći:...
drugi dio rečenice odnosi se na prihvatljivu razinu postignuća koja se iskazuje
radnim glagolom prema Bloomovoj taksonomiji
ovako napisani ishodi osnovno su polazište za definiranje mjerila kojima će se
izvršiti rangiranje prihvatljive razine postignuća ocjenom od 2 do 5 (obrazovni
standard)
Model ishoda učenja na razini predmeta
- dobro organiziran predmet mora imati jasnu vezu između
ishoda učenja i kriterija ocjenjivanja
- potrebno je definirati odgovarajuće zadatke (koje je moguće
ocjenjivati)
transparentan proces, moguća veza s drugim predmetima
identificiraj ciljeve predmeta
napiši ishode učenja
deskriptori na razini ...
definiraj (kreiraj) zadatke koje je moguće
ocjenjivati
kako bi izmjerio postizanje željenih ishoda
učenja
definiraj (kreiraj) kriterije ocjenjivanja
upotrijebi kriterije ocjenjivanja kako bi motivirao
studente
razvijaj strategiju poučavanja i učenja
kako bi omogućio studentima postizanje
ishoda učenja i zadovoljavanje kriterija
ocjenjivanja
razvijaj i revidiraj predmet
temelji se na iskustvu i povratnim
informacijama
Naziv kolegija: Alatni strojevi
Semestar: III
Status kolegija: redoviti
Jezik izvođenja: hrvatski
Nositelji kolegija: Prof.dr.sc. Antun Stoić
Predavanja: Prof.dr.sc. Antun Stoić
Vježbe: Antun Stoić
Mjesto izvođenja: VELV - učionica 23, Križanićeva 33
Opseg nastave:
predavanja – 1 sat tjedno, ukupno 15 sati
vježbe – 1 sata tjedno, ukupno 15 sati
Cilj kolegija:
Cilj kolegija je upoznati studente sa tehnološkim mogućnostima strojeva za
obradu odvajanjem čestica.Upoznati studente sa osnovnim dijelovima,
izvedbama strojeva i mogućnostima njihove primjene.
ISHODI UČENJA
Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:
 objasniti mogućnosti i odabrati stroj/eve za obradu odvajanjem
čestica na odabranom primjeru proizvoda
 prepoznati određene dijelove obradnih strojeva
 riješiti jednostavniji numerički zadatak iz primjene tehnologija
na alatnom stroju primjenom dosadašnjih znanja
 definirati sile i snagu rezanja te vrijeme obrade i instaliranu
snagu stroja
 poznavati sustave prihvata i izmjene alata na obradnim
strojevima
 poznavati mjerne sustave na alatnim strojevima
 poznavati osnovne elemente transportnih sustava u fleksibilnim
strukturama
Tjed.
Tema
sati
1
Vrste i podjela obradnih sustava. Sustavi fleksibilne automatizacije.
1+1
2
3
1+1
Glavni sklopovi, uređaji i pristroji.
.
Upoznavanje tehnoloških mogućnosti strojeva za obradu
odvajanjem čestica. 1+1
.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Stjecanja znanja o mogućnostima obrade površina na klasičnim i
1+1
nekonvencionalnim strojevima s ciljem poboljšanja učinkovitosti i
ekonomičnosti obrade.
Točnost, pouzdanost i raspoloživost obradnih sustava.
1+1
Upoznavanje sa specijalnim izvedbama strojeva i postrojenja: radne, posmične 1+1
i pomoćne jedinke te rukovanje obradcima.
Transportni i skladišni sustavi. Mjerni sustavi.
1+1
Posmični prigon. Spojke i ležaji.
1+1
Tokarilice.
1+1
Blanjalice i dubilice.
1+1
Bušilice.
1+1
Glodalice.
1+1
Obradni centri.
1+1
Strojevi za izradu ozubljenja.
1+1
Izrada navoja.
1+1
Naziv kolegija: CNC obradni sustavi
V. SEMESTAR
Nositelji kolegija: prof. dr. sc. Antun Stoić
Predavanja: prof. dr. sc. Antun Stoić
Vježbe: prof. dr. sc. Antun Stoić, mr. sc. Mladen Bošnjaković, viši predavač
Kolegij je vrednovan s 5 ECTS bodova
Nastava = 30 sati
Vježbe = 30 sati
Cilj kolegija:
Upoznati studente sa izvedbama CNC obradnih sustava, komponentama i načinom rada.
Upoznati studente s elementima fleksibilne automatizacije strojeva i procesa. Osposobiti
studenata za programiranja izrade jednostavnijih dijelova na CNC strojevima
postupcima obrade odvajanjem čestica,
Oblici provođenja nastave i način provjere znanja:
Predavanja: Prema udžbeniku Programiranje CNC strojeva - Bošnjaković, M., Stoić,
A.
Vježbe: Rad u računalnoj učionici na edukacijskom softveru WinNC. Upoznati se i
raditi s upravljačkom jedinicom SINUMERIK 840D. Na osnovi zadataka izraditi CNC
program.
Okvirni sadržaj predmeta:
 Osnove fleksibilne proizvodnje.
 Tehnološke mogućnosti fleksibilnih obradnih prostornih struktura
 Obradni centar – moduli i način rada
 Fleksibilna stanica/ćelija i Fleksibilni obradni sustav/FOS
 Fleksibilne transfer linije i modularnost gradnje.
 Osnove programiranje CNC sustava
 Mjerni sustavi i točnost CNC sustava
 PLC- i i upravljačke jedinice
 Izbor alata , naprava i steznih uređaja na CNC strojevima
 Planiranje, projektiranje i uvođenje FOS-a.
 Upravljanje materijalom i transportom unutar fleksibilnog sustava.
 Modeliranje i simulacija rada fleksibilnog sustava.
 CIM koncept
 Ekonomski pokazatelji i opravdanost realizacije projekta
Literatura:
M. Bošnjaković , A. Stoić : Programiranje CNC strojeva , Veleučilište u Slavonskom Brodu , 2011
R. Cebalo, D. Ciglar, A. Stoić: Obradni sustavi fleksibilni obradni sustavi (drugo izmijenjeno
izdanje), Vedograf, ISBN 953-96501-6-X, Zagreb 2005.
Smid, P.; CNC Programming Handbook, Industrial Press Inc. (2nd edition), New York, 2003.
Evans, K.; Student Workbook for ,Programming of CNC Machines, Industrial Press Inc.
(2nd edition), New York, 2007.
Michael W. Mattson; CNC Programming: Principles And Applications, Cengage Learning, 2009.
EMCO; Software description: EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Turning, 2005.
ISHODI UČENJA
1.
2.
3.
Objasniti koordinatne sustave stroja, alata i obratka
Definirati osnovne funkcije numeričkog upravljanja
Izraditi tehnološku dokumentaciju na osnovi zadanog crteža
4.
5.
6.
7.
Napisati program za numeričko upravljanje za konkretan crtež
Provjeriti napisani program za CNC stroj
Primijeniti standardne cikluse pri programiranju izrade dijelova
Opisati strukturu i građu robota ili manipulatora i transportnih sustava te
skladišta
Ishodi učenja za stručni studij proizvodnog strojarstva
Studenti će moći:
 rješavati različite probleme vezane za osnove strojarstva te po potrebi primijeniti
pojednostavljenu inženjersku prosudbu i kreativnost u rješavanju inženjerskih problema.
 čitati i izraditi tehničku i tehnološku, te ostalu dokumentaciju vezanu za realizaciju
proizvodnog naloga.
 konstruirati ili analizirati jednostavnije toplinske i mehaničke sustave objedinjujući znanja iz
mehanike, termodinamike, znanosti o materijalima, mjerenja i kontrole te tehnologije obrade
materijala primjenjujući suvremene inženjerske alate, uključujući i računalnu vizualizaciju, te
softver za konstruiranje i analizu vodeći računa o njihovu utjecaju na okoliš.
 planirati i sigurno izvršiti niz laboratorijskih eksperimenata kako bi dobili potrebne inženjerske
podatke.
 primijeniti, organizirati i provoditi postupke održavanja strojarskih konstrukcija, komponenti i
postrojenja.
 djelovati pojedinačno i unutar interdisciplinarnog tima za rješavanje složenijih problema
strojarstva.
 objaviti informacije vezane za svoj rad u obliku usmenog izlaganja ili pisanog izvješća
primjenjujući suvremene informatičke alate te razumjeti tekst iz područja struke pisan na
stranom jeziku.
 prepoznati mogućnost nastavka obrazovanja i potrebu cjeloživotnog učenja kako bi održali
sposobnost primjene suvremenih tehnika, vještina i modernih alata neophodnih u
inženjerskoj praksi.
 objasniti osnovna poslovna načela, temeljne pojmove vezane za poduzetništvo, troškove,
značenje poduzeća u gospodarskom okruženju te ključna etička pitanja koja utječu na njihovu

similar documents