EFIF kort presentation 2013-11-26

Report
Energieffektiva företag Forum Flen.
IQ/IUC i samarbete med EnergySave erbjuder en modell i projektform
för att på ett konkret sätt skapa rutiner/metoder för att
energieffektivisera företaget.
Grundstenarna i modellen är utbildning, projektledning, verktyg,
optimering av definierade stora energiförbrukare samt ett
kontinuerligt erfarenhetsutbyte.
Syftet med projektet är att skapa bestående kunskap i det egna
företagets energieffektivisering samt att öka beställarkompetensen
inom detta område.
Målet är att minska energiförbrukningen med 20 %.
Vid projektets slut är ambitionen att företaget har implementerat
rutiner för fortsatt verksamhetsutveckling inom energieffektivisering.
Innehåll och upplägg
En dags grundutbildning i energieffektivisering.
Tillgång till kartläggningsverktyget ”SVEA” inkl. utbildning i hur man
hanterar verktyget.
En halvdags Energikartläggningsworkshop/företag.
Genomförande av en veckas lastmätning av åtta stora användare.
En halvdags utbildning i Energiplan samt stöd i framtagning av
densamma.
Halvdagsmöte 1 -Utbildning tryckluft. Uppföljning av aktiviteter i
Energiplan.
Halvdagsmöte 2 -Utbildning förbättringsarbete. Uppföljning av
aktiviteter i Energiplan.
Halvdagsmöte 3 -Utbildning värme- och kyloptimering. Uppföljning av
aktiviteter i Energiplan.
Halvdagsmöte 4: Utbildning belysningsteknik och optimering.
Halvdagsmöte 5: Avrapportering samt summering av projektresultat.
Energieffektiv
En process över 10 månader
Projektstart
Utbildning för
samtliga
medverkande
företag
1 dag
Kartläggning
Individuell
energianalys
Uppsättning av
lastmätare
Handlingsplan
Start av aktiviteter
2 halvdagar
Fortbildning
Redovisning
Avrapportering
Fortsatt framdrift
6 halvdagar
EFIF
Projektägare: Forum Flen
Projektledare Tommy Bylund IQ
3 september 08.30-16.30.
Projektstart i Stadshuset Flen.
Lokal Hälleforsnäs.
Utbildning energianvändning och energikartläggning.
Kursansvarig: Peter Karlsson.
Övriga resurser: Eva Karlsson, Mattias Jonsson
Syfte
Ge en orientering och kategorisering av energianvändning i en
kommersiell verksamhet samt teknik för att genomföra en
energikartläggning.
Efter första dagen förväntas deltagarna ha kännedom om:
Vilken information och statistik som behöver samlas in för att
kunna göra en energianalys på ett företag.
Definitionen av stöd- respektive produktionsprocesser.
Mätmetoder som kan användas för att analysera
energianvändningen.
Hur en energikartläggning kan genomföras.
Generella åtgärder för att effektivisera energianvändningen i en
verksamhet. Energianalysverktyget SVEA.
Hur en energiplan kan utformas.
Presentation av Energidialog och Energidirigenten.
4 september (Peter Karlsson).
Utsättning av lastmätare på 4st. av de ingående företagen:
Flens Bostad AB, Sofielund Fastighets AB, Tjeders Industrier samt
Vrena Mekaniska.
9 september (Peter Karlsson).
Lastmätning på Statoil Logistik, Malmköpings Werkstad AB, samt Tuna
Stålrör.
Individuell genomgång och start av energianalys på respektive
företag ½ dag.
Kursansvarig: Peter Karlsson.
Övriga resurser: Mattias Jonsson.
Tisdag 10 sept
08.00-12.00 Flens Bostad AB
13.30-17.30 Sofielund Fastighets AB
Onsdag 11 sept
08.00-12.00 Tjeders Industrier
13.30-17.30 Vrena Mekaniska
Måndag 16 sept
08.00-12.00 Tuna Stålrör.
Tisdag 17 sept
08.00-12.00 Statoil Logistik
13.30-17.30 Malmköpings Mekaniska Werkstad
Syfte
Att under en halv dag individuellt starta upp en energianalys med varje
företag.
Påbörja energikartläggning på sitt eget företag.
Använda energianalysverktyget SVEA.
Påbörja en energiplan i syfte att effektivisera energianvändningen på
företaget.
Deltagare: Fastighetsansvarig/fastighetstekniker, elektriker,
underhållstekniker, produktionstekniker, miljösamordnare.
Vecka 44
Tisdag 29 oktober.
Plats: Vrena Mekaniska mellan kl 08,30-12,00.
Kursansvarig: Peter Karlsson
Redovisning kartläggning samt genomgång av energiplan 1/2 dag.
Syfte
Uppföljning av varje företags status i arbetet med
energikartläggning/energiplan.
Alla deltagare redovisar hur långt man kommit i sin energikartläggning
samt vad man kommit fram till i sin energiplan. Få stöd i framtagning
av energiplan.
Fördjupad genomgång av ett utvalt företag.
En presentation på ca 10 minuter, gärna Power Point innehållande
resultat/status på energikartläggning.
Redovisning av identifierade och tidsatta åtgärder
Därefter avsätts fem minuter för frågor från de övriga deltagarna.
Genomgång av dokument för att på företagsnivå följa den
kontinuerliga framdriften av projekten.
Fördjupad genomgång av Energidialog och Energidirigenten.
Deltagare: 1-3 personer per företag.
Projektuppföljning /redovisning 29 oktober.
Utförda åtgärder
&
på gång!
Företag 1
- Frekvenstyrning av ventilationen i monteringen har sänkt
medeleffekten från 1,93 kW till 1,27 kW (roterande VVX)
- Byter T8 armaturer mot T5 rakt av
- Bytt till T5 armatur i handtmannhallen sedan ombyggnad.
- Vi byte av cirkulationspumpar ska tryckstyrda användas. 132W
gammal pump 7W ny pump (momentana värden)
- Plåtverkstad: Närvarostyrning av belysning i flertalet lokaler
- Plåtverkstad: VVC styrning (kolla vidare)
- Matsalsbyggnad: Närvarostyrning i flertalet lokaler
- Matsalsbyggnad: Tagit bort ett lysrör från armaturer med 3 lysrör
- Matsalsbyggnad: VVC styrning (kolla vidare)
- Motorvärmare tidsstyrt går ett visst antal timmar
- Magnetventil spindel maskiner blåser tryckluft vid icke produktion
Företag 2
- Har delvis bytt belysning
- Har kontaktat ventilationsfirma angående styrning av ventilation.
- Tanka på frekvenstyra fläktmotorer
Företag 3
- Byte av belysning till LED och lågenergi
- Rörelsevakt i allmänna belysning
- Ventilation byter ut fläktar och motorer från remdrivna till
direktdrivna
- Styrning av el i rum med kort (kollar vidare på)
Företag 4
- Byte av belysning i produktion till T5 från T8
- Styrning av Lödmaskin
- Täta läckage av tryckluft
- Nyckeltal, elanvändningen 0,5% av omsättning mål
Företag 5
- Bytt till T5 i en produktionhall
- Bytt belysning på lastkaj
- Byte av belysning i kontor
- Beteende med släckning av belysning när man går
- Täta läckage tryckluft
- Frekvensstyrd kompressor (ny)
Företag 6
- Silvertejp runt fönster
- Bytt kompressor från 55 kW till 22 kW
- Nya ugnar där en endast unde behov
- Belysning LED lysrör (minska med 10 kW) Test med ett antal just nu!
- Från olja och direktverkande el till Luft-Luft
- Täta läckage
- Styrning av ugnar
- Tvätta med ultraljud
Företag 7
- Storkök startar upp utrustning efter hand för att undvika effekttopp
- Elvärme i lastkaj
- Koverterat bort elvärme mot fjärrvärme
Vecka 48
Fredag 29 november 09,00-12,00
Plats: Statoil Logistik (Talja Norra)
Halvdagsseminarium Verksamhetsutveckling och Lean
Seminarieledare: Anders Fundin (Adjungerad professor på MDH)
1. Fortlöpande framdrift
2. Specifikt tema för dagen
Syfte
Ge förståelse för hur energieffektivisering kan bli en del i det
kontinuerliga förbättringsarbetet, hur huvudprinciperna i
leantänkandet kan användas i arbetet och organiseras på det egna
företaget.
Innehåll
Att använda leantänkande som grund för förbättringsarbetet ger goda
förutsättningar för engagemang och delaktighet.
Vad är ledarens respektive gruppens roll och ansvar?
Hur får vi delaktighet och goda förutsättningar för den enskilda
medarbetaren att bidra? Hur hänger lean ihop med
energieffektivisering?
Seminariet kommer att beröra
- Ledarskap och den omvända pyramiden
- Förbättringsgruppsarbete och att utmana
- Värdeskapande - Nödvändigt men inte värdeskapande - Slöseri
- Normalläge och avvikelse - Standardiserat arbete, vikten av
gemensamma arbetssätt och metoder.
- Visuell styrning, Visuell planering
- Sugande och tryckande flöden
- Krav och behov. Låt kraven styra behovet - Genomgång och
uppdatering av dokument för kontinuerlig framdrift.
Möjlighet till stöd att ansöka om energikartläggningscheckar på
(max 30.000 kr), företag med större årsförbrukning än 500MWh.
Kvartalsvis avrapportering om projektläge till deltagarnas projektägare.
Under hela projektets gång erbjuds support och coachning efter
behov.
Projektets längd
10 månader. Planerad start för omgång 2. Mars 2014
Projektansvarig
Tommy Bylund IQ
0730-68 41 90
[email protected]
Tomgångsförbrukning samt
genomförda åtgärder
Projektstart
Projektavslut
Besparing
Procentuell
besparing
120 Kw
73 Kw
47 Kw
39,2 %
Genomförda åtgärder:
Reverserat kompressorluften
Reparerat ventiler i
värmesystemet
Justerat värmekurvan för
fjärrvärmen
Ändrat ”belysningsbeteende”
Justerat ventilationstiderna
Tätat port
Tomgångsförbrukning samt genomförda
åtgärder
Projektstart
Projektavslut
Besparing
Procentuell
besparing
803 kW
549 kW
254 kW
32 %
Genomförda åtgärder:
•G2031 Verktygstvätt
•G2068 AlkoholTvätt
•MTM 300 Tvättmaskin
•Belysning Kaj +
Godsmottagning
•Zinkline Elavfettning
•Zinkline Dopplut
•Zinkline Tork Stat 41
•Dekorativa Styrning Värme
•Belysningsstyrning via
närvarokontroll
•Reducering av antalet
armaturer och lysrör
•Glödlampor utbytta mot
lågenergilampor
• Styrning av motorvärmare.
Tomgångsförbrukning samt genomförda
åtgärder
Projektstart
Projektavslut
Besparing
Procentuell
besparing
160 Kw
22 Kw
138 kW
86,25%
Genomförda åtgärder:
• Kartlagt samtliga elförbrukare i verksamheten
• Installerat tid styrning av tryckluftskompressorer
• Tid styrning av ventilationsaggregat
• Rutin för att hantera belysning, varje avdelning tänds enbart vid behov och varje avdelning
ansvarar för att det är släkt efter arbetsdagen. Fungerar helt tillfredställande.
• Mkt utrustning som inte måste vara igång jämt stängs nu av. Dessutom ifrågasätts varje sådant
”måste” tills det är bevisat att det verkligen är ett måste. I en del fall har det från börjat varit
omöjligt/besvärligt att stänga av utrustning, ngt som i verkligheten ö ht inte var ett problem.
Enbart tomgångsförbrukning på laserskärmaskinerna uppgår till ca 40kW.
• Frekvensstyrning av ventilationsaggregat installerad
• Översyn och effektivisering av fjärrvärmesystemet har genomförts, en del trasiga/dåligt
fungerande ventiler och pumpar har bytts ut.
• Först utgåva av Energiplan framtagen
• Rutin för att besiktiga tryckluftssystemet månatligt
• VVC pump utbytt för att varmvatten kranar inte ska behöva stå och rinna.
• Portar genomgångna och tätade.
Uppmärksammat i
Dagens Industri &
Ny Teknik
Med kunskap och motivation
kan vi förändra
Energicheckar
•Kvalgräns:
• 500 MWh/år eller 100 djurenheter
• ej PFE,
• ej energideklareringsskyldig,
• ej annan finans
•50 % av kostnaderna för energikartläggning
(även interna kostnader)
•Högst 30 000 kronor

similar documents