2. Karty płatnicze

Report
KARTY PŁATNICZE
Historia
• W 1949 Franc McNamara wpada na idee
stworzenia karty klubowej w tzw Dinners
Club
• W 1949 mieliśmy 200 kart na 27 restauracji
• W 1952 mieliśmy 42 tys. kart na 320
restauracji
• Pierwsza karta płatnicza o zasięgu
ponadstanowym została wydana w 1950
przez Franklin National Bank z Nowego Jorku
Systemy kart płatniczych- historia
 Visa International
 American Express
Mastercard International
 Japan Credit Bureau
Karty Visa - historia
• Pierwsza karta Visa została wydana przez
Bank of America w 1958 r.
• Barclays Bank kupił prawo do wydawania
kart Visa w 1966 r.
• System kart Visa działa oficjalnie od 1977 r.
• W 2008 r. Visa obsługiwała 60% rynku kart
debetowych w USA
• szacunkowo mamy 1720 milionów kart Visa
na świecie
Karty American Express - historia
• Pierwsza karta wydana w 1958 r.
• działa na zasadzie dinners Clubu
• wydano około 42,5 miliona kart American
Express
Karty Mastercard - historia
• pierwszą kartę wydano w 1966 r.
• oficjalna nazwa Mastercard funkcjonuje od
1979 r.
• fuzja Mastercard z Europay International w
2002 r. i utworzenie Mastercard Worldwilde
• w 2009 r. funkcjonowało ok. 1600 milionów
tych kart
Karty Japan Credit Bureau- historia
• Pojawiły się w 1961 r w Japoni
• Obecnie mamy około 40 mln takich kart
Karty płatnicze w Polsce
• pierwszą kartę Visa dla przedsiębiorców
wydał BIG Bank S.A. w 1991 r.
• Pierwszą kartę Visa dla os. Fizycznych wydał
bank PeKaO S.A. w 1993 r.
• W IV kwartale 2010 r. przeprowadzono 407,9
mln transakcji na kwotę 93 mld złotych
• W Polsce funkcjonuje około 32 mln kart
płatniczych
Karty płatnicze w Polsce na 2011
.
Karty Visa 65 %
Karty Master Card 32 %
inne karty 3%
Karty płatnicze w Polsce na 2011 r
.
karty debetowe 22,5 mln
karty kredytowe 8,5 mln
Rodzaje kart płatniczych ze względu
na sposób wykorzystania i
pochodzenia środków na rachunku
karty
• karty debetowe
• karty kredytowe
• karty obciążeniowe
Karty debetowe
• funkcjonują w oparciu o rachunek bankowy
• Co do zasady nie przewidują możliwości
zapłaty za towary i usługi przekraczającej
wysokość środków dostępnych na rachunku
bankowym
Karty kredytowe
• nie są związane z rachunkiem bankowym
• podstawą funkcjonowania są środki nie
należące do posiadacza karty tzw. credit
account
Karty obciążeniowe (typu charge)
• odroczenia terminu płatności za nabyte
towary i usługi
• powiązane zazwyczaj z rachunkiem
bankowym
Podmioty biorące udział w procesie
zapłaty kartą płatniczą
•
•
•
•
,,posiadacz”
,,akceptant”
wydawca karty płatniczej
system kart płatniczych
,,Posiadacz” karty płatniczej
• Osoba fizyczna
• Osoba prawna
,,Akceptant”
• przedsiębiorca, który przyjmuje zapłatę przy
użyciu
elektronicznych
instrumentów
płatniczych
• Akceptantem może być każdy przedsiębiorca,
który zawrze umowę z jednym z centrów
autoryzacyjnych ( w Polsce to :BZ-WBK, CKC Centrum Kart Pekao S.A., Citibank, eService i
Polcard)
Wydawcy kart płatniczych
• Banki
• Instytucje finansowe
System kart płatniczych
• Ujęcie wąskie- udziela bankom bądź innym
instytucjom licencji na emisję kart, pozostając
jednocześnie właścicielem symbolu oraz
wszystkich praw z nim związanych
• Ujęcie szerokie- do systemu należą
wydawcy i akceptantanci, którzy są często
częścią wspólną systemu
Charakter prawny kart płatniczych w
świetle polskiego prawa
• Definicja legalna zawarta w art. 2 ustawie o
elektronicznych instrumentach płatniczych z 12
września 2002 roku
• karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę
i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do
wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w
przypadku karty wydanej przez bank lub
instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania
kredytu - także do dokonywania wypłaty
gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu
Definicje doktryny
• Karta płatnicza to kawałek plastiku o wymiarach
określonych przez normy międzynarodowe,
posiadający szatę graficzną
charakterystyczną dla podmiotu, który ją wydał,
zawierający pasek magnetyczny lub
mikroprocesor – W. Kudła
• karta płatnicza to elektroniczny, indywidualny
środek płatności, który ułatwia dostęp do
środków finansowych zgromadzonych na koncie
- W. Chmielarz
Umowa pomiędzy posiadaczem a
wydawcą karty płatniczej
• Koncepcja umowy do świadczenia na rzecz
osoby trzeciej
• Koncepcja umowy o zwolnieniu z długu
• Koncepcja o świadczenie przez osobę trzecią
• Koncepcja umowy ramowej
Umowa pomiędzy posiadaczem a
wydawcą karty płatniczej
• powiązana z umową rachunku bankowego
• Posiadacz jest uprawniony do wypowiedzenia
umowy w każdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym, chyba że umowa przewiduje
okres wypowiedzenia
• Określony w umowie okres wypowiedzenia nie
może jednak przekraczać miesiąca. Natomiast
wydawca może wypowiedzieć umowę
zawartą na czas nieokreślony z dwumiesięcznym
okresem wypowiedzenia.
Umowa pomiędzy posiadaczem a
wydawcą karty płatniczej
• zobowiązanie wydawcy wobec posiadacza
karty płatniczej do rozliczania operacji
dokonanych przy użyciu karty płatniczej i
zobowiązanie posiadacza do zapłaty kwot
operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami
opłat i prowizji lub do spłaty swoich
zobowiązań na rachunek wskazany przez
wydawcę.
. Umowa pomiędzy posiadaczem
karty płatniczej a akceptantem
• nie jest specyficznym rodzajem umowy i nie
zmienia charakteru prawnego stosunków
łączących posiadacza karty płatniczej i
akceptanta.
• akceptant ma obowiązek oznaczenia miejsca, w
którym prowadzi działalność w sposób
umożliwiający jednoznacznie określenie, przy
użyciu jakich elektronicznych instrumentów
płatniczych można dokonywać u niego operacji
Umowa o emisję kart płatniczych
• umowy o emisję daje wydawcy prawo do
wykonywania kart płatniczych, a system
płatniczy nie może posługiwać się roszczeniem
wynikającym z prawa wyłączność
• Organizacja płatnicza ma obowiązek
dostarczyć wydawcy wzorów kart
poszczególnych rodzajów, a wydawca ma
prawo do korzystania z określonych
emblematów
Odpowiedzialność posiadacza
• posiadacz karty płatniczej jest zobowiązany w
szczególności do przechowywania jej z zachowaniem
należytej staranności i nieudostępniania osobom
nieuprawnionym
• Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych
odpowiedzialność posiadacza w pełnej wysokości
będzie miała miejsce zawsze wtedy, gdy doprowadzi
on do nieautoryzowanej transkacji płatniczej, której
konsekwencją jest powstanie szkody, umyślnie lub
poprzez naruszenie swoich obowiązków w skutek
rażącego niedbalstwa.
Odpowiedzialność wydawcy
• wydawca karty płatniczej w przypadku wystąpienia
nieautoryzowanej transakcji płatniczej jest
obowiązany niezwłocznie zwrócić posiadaczowi kwotę
nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Przyjmuje się,
że transakcja jest autoryzowana, jeżeli posiadacz
karty płatniczej wyraził na nią zgodę, w sposób
przewidziany w umowie.
• Posiadacz karty płatniczej ma 13 miesięcy na
powiadomienie wydawcy o stwierdzonych
nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie
wykonanych transakcjach płatniczych
Odpowiedzialność akceptanta
• Akceptant poniesie zatem odpowiedzialność
w przypadku, gdy nie będzie przyjmował
płatności bezgotówkowych za pomocą kart
płatniczych, co do których zobowiązał się
takie płatności przyjmować
• Odpowiedzialność akceptanta wobec
wydawcy aktualizuje się również w sytuacji,
gdy nie dochowa on należytej staranności
Odpowiedzialność systemu kart
płatniczych
• System kart płatniczych jest zobowiązany
wobec wydawcy do naprawienia szkody, gdy
nie dostarczy zgodnie z umówionym
terminem wzorów kart płatniczych albo, gdy
opóźnia się z dostarczeniem urządzeń
niezbędnych do obrotu bezgotówkowego,
takich jak terminale POS
Przestępstwa związane z użyciem
karty płatniczej w świetle polskiego
prawa
•
przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Art. 268.
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej
informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z
nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego
•
fałszerstwo
Art. 310.
§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument
uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek,
udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego
albo z takiegodokumentu usuwa oznakę umorzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
Koniec 

similar documents