6 = 20 + 2 คำชี้แจง ประโยคต่อไปนี้เป็นสมการหรือไม่ 9 × 7 = 63 เป็น ไม่

Report
สมกำร
ชัน
้ ประถมศึ กษำปี ท ี่ 6
จัดทำโดย
คุณครูพรพิมล
ตันติวรธรรม
โรงเรียนบำนวั
งไผ่
้
สพท.กำญจนบุร ี เขต 2
สมการ
สมการ คือ ประโยคสั ญลักษณ์ ที่มีเครื่องหมาย =
เช่ น
35 + 5 = 40
7 × 8 = 52
12 – 6 = 20 + 2
คาชี้แจง ประโยคต่ อไปนีเ้ ป็ นสมการหรือไม่
9 × 7 = 63
เป็ น
ไม่ เป็ น
คาชี้แจง ประโยคต่ อไปนีเ้ ป็ นสมการหรือไม่
15 + 6 < 20 ÷ 5
เป็ น
ไม่ เป็ น
คาชี้แจง ประโยคต่ อไปนีเ้ ป็ นสมการหรือไม่
40 - 16 ≠
เป็ น
24
6
ไม่ เป็ น
คาชี้แจง ประโยคต่ อไปนีเ้ ป็ นสมการหรือไม่
100 ÷ 4 = 5 × 10
เป็ น
ไม่ เป็ น
คาชี้แจง ประโยคต่ อไปนีเ้ ป็ นสมการหรือไม่
17 + 5 = 11 × 2
เป็ น
ไม่ เป็ น
คาชี้แจง จงเขียนเครื่องหมาย  หน้ าประโยคสั ญลักษณ์ ที่เป็ นสมการ
9 × 7 = 63
15 + 6 < 20 ÷ 5
40 – 16 ≠ 24
17 + 5
18 × 0 = 1 × 1
100 ÷ 4 = 5 × 10
17 + 5 = 11 × 2
30 × 10 > 200
9×3=4×9
12 / 18 = 30
8 × 5 × 2 = 8 × 10
10 × 5 = m
12 × 8 ≠ 12 + 8
71 × 1 = 71 ÷ 1
37.01 = 30 + 7 + 0.1
18 × 0 < 1 × 1
สมการทีเ่ ป็ นจริง
สมการซึ่งมีจานวนทีอ่ ยู่ซ้ายมือของเครื่อง = เท่ ากัน
กับจานวนทีอ่ ยู่ขวามือ เป็ นสมการทีเ่ ป็ นจริง
เช่ น 12 + 18 = 30
7+8=8×7
20 – 9 = 11 × 1
25 ÷ 5 = 4
เป็ นสมการทีเ่ ป็ นจริง
เป็ นสมการทีเ่ ป็ นเท็จ
เป็ นสมการทีเ่ ป็ นจริง
เป็ นสมการทีเ่ ป็ นเท็จ
คาชี้แจง จงนาประโยคสั ญลักษณ์ ที่กาหนดมาใส่ ในตารางให้ ถูกต้ อง
สมการทีเ่ ป็ นจริง
สมการทีเ่ ป็ นเท็จ
12 ÷ 3 = 4
(35 ÷ 7) × 100 = 700
9+6=6+4
100 ÷ 4 = 5 × 10
40 + 60 ≠ 60 + 40
61.01 = 60 + 1 + 0.1
2+5=7
70 + 20 = 70 - 20
17 + 5 < 11 × 2
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
กลับไปทบทวน
และอย่าลืมทาการบ้านนะคะ

similar documents