Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải – Xưng tội

Report
Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải Xưng tội
Thực hiện:
GLV Tê rê sa Nguyễn Hoàng Dung
Khối Rước Lễ
Cầu nguyện
• Lạy Cha là Chúa Trời đất, Cha luôn yêu thương
chúng con. Vậy mà chúng con đã phạm tội xúc
phạm đến Cha và làm thiệt hại cho nhiều
người. Xin Cha tha thứ cho chúng con
• Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con
nguyện danh Cha cả sáng ….
Câu chuyện Washington
Em đọc Lời Chúa: Lc 15, 21-24
Xưng tội là gì?
Xưng tội là
thành tâm thú
nhận với linh
mục đại diện
Chúa Ki tô,
các tội mình
đã phạm
Hiệu quả của Bí tích Hòa Giải :
Ơn giao hòa - Ơn tha thứ
• Một là tha tội để giao hòa ta với Thiên Chúa
và Hội Thánh
• Hai là tha hình phạt muôn đời do các tội
trọng đã gây ra và tha một phần hình phạt
tạm
• Ba là ban sự bình an và gia tăng sức mạnh
cho cuộc chiến đấu của người Ki tô hữu
Cầu nguyện giữa giờ
• Lạy Chúa là Cha nhân ái, Chúa luôn
mong cho kẻ có tội trở về. Xin giúp
chúng con biết mau mắn chạy đến
cùng Chúa, thành tâm xưng thú mọi
tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa và anh
em để chúng con được sống an bình
trong tình yêu của Chúa luôn mãi
Cách thức xưng tội
1. Thưa cha, con xưng tội lần đầu
2. Những lần sau: “Thưa cha, con đã xưng tội
được ….. tháng.”
3. Bắt đầu kể các tội, tội trọng rồi đến tội nhẹ
Ví dụ: Con bỏ lễ Chúa nhật vì lười: 2 lần
Cách thức xưng tội (tt)
4. Không buộc xưng mọi tội nhẹ, nhưng nên
xưng thú những tội mà mình hay vấp phạm
hoặc cố tình
Ví dụ: Con cố tình không đi lễ ngày thường dù
con có thể tham dự .... Lần
Con cố tình nói chuyện trong khi tham dự Thánh
Lễ
Con lơ là với việc học giáo lý, con không thuộc
bài nhiều lần.
Cách thức xưng tội (tt)
5. Nếu không nhớ chính xác mấy lần thì em xưng
khoảng ... Lần
Ví dụ: con có đánh nhau với bạn khoảng 7 lần
6. Kết thúc: Thưa cha con đã xưng hết các tội,
con cũng muốn xin xưng những tội đã quên
sót. Xin cha ban phép Giải tội cho con
7. Lắng nghe lời Cha khuyên bảo
8. Nhớ kỹ việc đền tội Cha dạy
Cách thức xưng tội (tt)
9. Khi cha đọc lời tha tội: “... Nhân danh Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Em
thưa: Amen. Sau đó nói tiếp: Con cám ơn Cha
và đi ra khỏi tòa giải tội
Những việc cần làm sau đó:
•
•
•
•
•
Cám ơn Chúa vì đã được ơn tha tội
Nhớ lại lời Cha khuyên bảo
Nhắc lại điều quyết tâm
Sốt sắng làm việc đền tội
Xin ơn bền đỗ
Con nay trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi
Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi
Muốn khóc cho một niềm tin
Đã trót bao phen ngả nghiêng
Bước chân hoang đàng
Nay bến yêu thương tình đáp đền
Ngài là Thiên Chúa, rất nhân hậu và hay tha thứ
Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư
Vì là bụi đất, con phải vương tục lụy yếu đuối
Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa
muôn đời
Cầu nguyện cuối giờ
Lạy Cha là Chúa trời đất, Cha luôn yêu thương
chúng con. Vậy mà chúng con đã phạm tội xúc
phạm đến Cha và lỗi bác ái với anh em. Xin
cho chúng con biết thật tình trở về với Cha,
như người con phung phá trong Tin Mừng, để
được ơn tha thứ của Cha và làm con Cha mãi
mãi

similar documents