Kotlíkové dotace 2014 Společný program na podporu výměny kotlů

Report
Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do
tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.
Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo náhradou stávajících kotlů na tuhá
paliva instalací účinných nízkoemisních kotlů na tuhá a plynná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW.
Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v nemovitostech ve vlastnictví
fyzických osob, užívaných k bydlení na území příslušného kraje dle společné
výzvy MŽP a předmětného kraje. Pro podnikatele a firmy není tento program
určen.
Výše dotace v závislosti na typu pořízeného nového účinného nízkoemisního
tepelného zdroje je specifikována příslušnou výzvou.
Finanční prostředky jsou alokovány společně z rozpočtu příslušného kraje a SFŽP
a to v poměru 50% / 50%.
Finanční dotace
Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek
stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Postup při podání žádosti.
Žádost o Kotlíkovou dotaci musí být podána osobně na příslušném podacím
místě. Žádosti tedy nelze podávat elektronicky, ani je posílat poštou. Podací
místo obvykle tvoří příslušný krajský úřad.
K žádosti se přikládá čestné prohlášení o vlastnictví rodinného domu nebo
bytové jednotky a také o tom, že bude instalován pouze takový kotel, který je
uveden v SVT. Pokud je žadatel pouze spoluvlastníkem domu, musí být také
přiloženy souhlasy ostatních vlastníků nebo druhého z manželů, atp. Dále musí
žádost obsahovat fotodokumentaci stávajícího kotle, který bude vyměněn,
napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Posledním dokladem je
určení typu kotle včetně emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Podporovány jsou pouze
emisní třídy 3,4 nebo 5 .
Příjem žádostí končí dnem uvedeným v příslušné výzvě nebo vyčerpáním
alokovaných prostředků pro danou výzvu. Potřebné formuláře a podrobnosti ke
Kotlíkovým dotacím naleznete na webu SFŽP v menu „Národní programy“ a pod
odkazem „Společný program na podporu výměny kotlů“.
Doklady požadované k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
- podporu Fond poskytne jednorázově bezhotovostním bankovním převodem
na účet příjemce do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o
poskytnutí podpory
- žadatel se podpisem smlouvy zavazuje řádně provozovat, nezcizit a udržovat
nový kotel podpořený z Programu po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti
smlouvy o poskytnutí dotace nebo jej vyměnit bez nároku na dotaci z tohoto
Programu za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry
Ukončené výzvy - Kotlíkové dotace:
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Středočeský kraj
- poslední (4 výzva) uzavřená 24.2.2014
- první výzva uzavřená 3.9.2013
- první výzva uzavřená 5.9.2013
Vyhlášené výzvy – Kotlíkové dotace:
Královehradecký kraj, Ústecký kraj
- spuštění 12.5.2014 !!!
Připravované výzvy - Kotlíkové dotace:
Středočeský a Plzeňský kraj
- léto 2014
!!!
v.140512

similar documents