sylabus předmětu

Report
1MT451
Ekonomická analýza a prognóza
Základní informace ke kurzu
Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA
LS 2014/15
Přednášející
Ing. Jan Vejmělek, Ph.D, CFA
• [email protected][email protected]
• Konzultační hodiny:
Po 16:45 – 17:45 NB 184
• http://www.linkedin.com/pub/jan-vejm%C4%9Blek/17/245/177
1MT451
Ekonomická analýza a prognóza
Základní informace:
• Počet kreditů: 3
• Oborově volitelný kurz
• Doporučeno pro magisterský stupeň studia
• Výuka: pondělí 18:00 až 19:30, místnost SB 327
Ekonomická analýza a prognóza
Zaměření předmětu:
• Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními
postupy a problémy makroekonomické analýzy
směřující k prognózování vývoje hlavních
makroekonomických veličin
• Z pohledu makroekonomického analytika ve
finančním sektoru.
Ekonomická analýza a prognóza
Obsah předmětu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Národní účty (charakteristika základních národních účtů; analýza
sektorů a odvětví )
Nabídková strana ekonomiky (ekonomický růst, procesy konvergence a
mezinárodní komparace)
Národohospodářská poptávka
Makroekonomická rovnováha
Veřejné finance
Měnová politika (inflace, měnový vývoj)
Vnější ekonomické vztahy (zahraniční obchod, platební bilance, vnější
rovnováha, zahraniční zadluženost)
Trh práce
Tvorba měsíčních, čtvrtletních a ročních prognóz ekonomických
ukazatelů (prognostický aparát ČNB, MF, KB)
Ekonomická integrace a měnové krize
Ekonomická analýza a prognóza
Základní literatura:
• Spěváček, V. a kol. 2012: Makroekonomická analýza. Linde
Praha, ISBN 978-80-86131-92-4
Ekonomická analýza a prognóza
Doporučená literatura:
• Slaný, A. a kol. (2003): Makroekonomická analýza a
hospodářská politika, C.H.Beck, Praha, ISBN: 80-7179-738-3
• Burda, M., Wyplosz, C. (2012): Macroeconomics: A European
Text, OUP Oxford; 6 edition, ISBN-13: 978-0199608645
• Blanchard, O., Giavazzi, F., Amighini, A (2013):
Macroeconomics: a European Perspective, Pearson; 2 edition,
ISBN-13: 978-0273771685
• Klaus, V., Tomšík, V. (2008): Makroekonomická fakta české
transformace, NC Publishing, ISBN: 978-80-903858-1-8
Ekonomická analýza a prognóza
Doporučená literatura:
• Mandel, M., Tomšík, V. (2008): Monetární ekonomie v malé
otevřené ekonomice. Praha, Management Press
• Arlt, J. (1999): Moderní metody modelování ekonomických
časových řad. Praha, Grada, 1999
• Cipra, T. (2008): Finanční ekonometrie. Praha. Grada
Publishing. ISBN: 80-247-1633-X
• Green, H., W. (2011): Econometric Analysis, Pearson
Education; 7 edition, ISBN-13: 978-0273753568
Ekonomická analýza a prognóza
Požadavky na ukončení:
Zkouška
• Analýza vybraného (makro)ekonomického aspektu 20 bodů
• Praktická konstrukce prognózy vybraného ukazatele 20 bodů
• Absolvování závěrečného testu
60 bodů
Hodnocení:
•
•
•
•
•
Výborně: 90 až 100 bodů
Velmi dobře: 75 až 89 bodů
Dobře: 60 až 74 bodů
Druhý pokus: 50 až 59 bodů
Nevyhověl: méně než 50 bodů

similar documents