آقای دیلمی پور - جامعه حسابداران رسمی ایران

Report
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫‪3‬‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫استقرار و ارتقاء استانداردهاي حسابداري مالي و گزارشگري‌‬
‫آموزش اعضا در مورد آن استانداردها‬
‫نظارت‪ ،‬اداره و تامین مالي هيأت تدوين استانداردها شامل هيأت‬
‫استانداردهاي حسابداري مالي(‪ )FASB‬و هيأت استانداردهاي حسابداري‬
‫دولتي(‪ )GASB‬و شوراي مشاورين آنها‬
‫انتخاب اعضاي هيأت‌هاي تدوين استاندارد و شوراي مشاورين آنها و‬
‫حفاظت از استقالل و بي‌طرفي فرآیند تدوين استانداردها‪.‬‬
...‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
American Accounting Association (AAA) ‫انجمن حسابداری آمریکا‬
American Institute Of Certified public Accountants (AICPA) ‫انجمن حسابداران رسمی آمریکا‬
Chartered Financial Analyst Institute (CFA) ‫انجمن تحلیلگران رسمی مالی‬
Financial Executives International (EFI) ‫سازمان مدیران مالی بین املللی‬
Government Finance Officers Association ‫انجمن مدیران مالی دولتی‬
Institute Of Management Accountants ‫انجمن حسابداران مدیریت‬
National Association Of State Auditors, Comptrollers & ‫انجمن ملی حسابرسان و خزانهداران دولتی‬
Treasurers
Security Industry & Finance Markets Association ‫انجمن بازارهای مالی و اوراق بهادار‬
9
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫‪10‬‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫هیات استانداردهای‬
‫حسابداری دولتی‬
‫‪Governmental Accounting‬‬
‫)‪Standards Board (GASB‬‬
‫هیات استانداردهای‬
‫حسابداری مالی‬
‫‪Financial Accounting‬‬
‫)‪Standards Board (FASB‬‬
‫شورای مشورتی استانداردهای حسابداری‬
‫دولتی‬
‫‪The Governmental‬‬
‫‪Accounting Standards‬‬
‫)‪Advisory Council (GASAC‬‬
‫شورای مشورتی استانداردهای حسابداری‬
‫مالی‬
‫‪The Financial Accounting‬‬
‫‪Standards Advisory Council‬‬
‫)‪(FASAC‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫‪11‬‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫هيأت استانداردهای حسابداری مالی ‪FASB‬‬
‫‪12‬‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫گروههای مشورتی هيأت استانداردهای حسابداری مالی دارای کمیتههای زیر میباشد‪:‬‬
‫کمیته مشورتی فعالیت‌های کوچک تجاری‌‬
‫کمیته مشاوره فنی سرمایه گذاران‬
‫کمیته گزارشگری مالی شرکت‌های خصوص ی‬
‫کارگروه مسائل جاری‬
‫کمیته مشورتی مؤسسات غیر انتفاعی‬
‫‪13‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫‪15‬‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫‪16‬‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
Row
...‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‬
Name
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
Title
Organization
1
John J. Brennan
Chairman Emeritus
Vanguard Group Inc.
2
Paul G. Camell
Consultant
Environmental Financial Consulting
Group
3
Charles S. Cox
Director Of Finance
City Of Farmers Branch, Texas
4
Carol Anthony (John)
Davidson
Retired Senior Vice President, Controller, & Chief
Accounting Officer
Tyco International
5
Jeffrey J. Diermeier
Retired President & Chief Executive Officer
CFA Institute
6
John C. Dugan
Partner
Covington & Burling LLP
7
W. Daniel Ebersole
Retired Georgia State Treasurer
8
Cynthia P. Eisenhauer
Government Financial management Consultant
9
Stephen R. Howe, Jr.
Americas Managing Partner
Ernst & Young
10
Dennis M. Kass
Retired Chairman & Chief Executive Officer
Jennison Associates LLC
11
W.M. (Mack) Lawhon
Chairman
Weaver, LLP
12
Teri L. List-Stoll
Senior Vice President & Treasurer
Procter & Gamble
13
Edward E. Nusbaum
Chief Executive officer
Grant Thornton International
14
Ann Marie Petach
senior Managing Director
black Rock Solutions
15
Michelle R. Seitz
head Of Investment management
William Blair & company
16
Luis M. Vicerira
George E. Bates Professor
Harvard Business Scholl
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬
‫‪ 1‬مسائل مطروحه بر حسب درخواست و یا توصیه ذینفعان و یا از طرق دیگر مشخص میگردد‪.‬‬
‫‪ 2‬رئیس هيأت پس از مشورت با اعضا هيأت استانداردهای حسابداری مالی و سایرین حسب مورد و پس از مالحظه هيأت‬
‫امنای بنیاد حسابداری مالی نسبت به منظور نمودن و طرح پروژه در برنامه مسائل فنی تصمیم گیری مینماید‪.‬‬
‫‪ 3‬هيأت‪ ،‬مسائل گوناگون گزارشگری را که توسط پرسنل مشخص و تجزیه و تحلیل گردیده در یک یا چند جلسه عمومی‬
‫مورد تبادل نظر قرار میدهد‪.‬‬
‫‪ 4‬بمنظور کسب نقطه نظرات ذینفعان‪ ،‬هيأت پیشنویس ی از استاندارد مربوطه را صادر میکند‪( .‬هيأت برای دریافت‬
‫نظرات ذینفعان در مورد برخی پروژهها‪ ،‬در مراحل اولیه تصمیم نامه صادر مینماید‪).‬‬
‫‪ 5‬در صورت نیاز‪ ،‬جلسه میز گرد عمومی در مورد پیشنویس صادره توسط هيأت برگزار میگردد‪.‬‬
‫‪ 6‬پرسنل هيأت نقطه نظرات دریافتی از ذینفعان‪ ،‬مباحثات میزگرد عمومی و هرگونه اطالعاتی را که از طریق فرآیند دقیق‬
‫تدوین استانداردها گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد‪ .‬هيأت استانداردهای حسابداری مالی با مالحظه و‬
‫بررس ی دقیق نظرات دریافتی از ذینفعان موارد پیشنهادی را در یک یا چند جلسه عمومی مورد تبادل نظر مجدد قرار می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ 7‬هيأت استانداردهای حسابداری ‪ FASB‬استاندارد حسابداری به روز شده را با تشریح تعدیالت اعمال شده در مورد‬
‫استانداردهای تدوینشده حسابداری ‪ Accounting Standards Codification‬صادر مینماید‪.‬‬
‫جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران‬
‫مصطفی دیلمی‌پور؛ نهاد تدوین استاندارد‪...‬‬

similar documents