دریافت فایل - معاونت درمان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Report
‫کارگاه آموزشی – مشورتی ‪NICU‬‬
‫شهریور ‪1392‬‬
‫برگزار کننده ‪ :‬معاونت درمان‬
‫دبیر علمی‪:‬محبوبه نم نباتی (دکترای تخصصی پرستاری)‬
‫دبیر اجرایی‪ :‬خانم فرضی ( کارشناس ارشد پرستاری)‬
‫هدف ‪:‬ارتقا سطح دانش و بکارگیری اصول نظری و عملی‬
‫پرستاران ‪NICU‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ساختار استاندارد ‪ NICU‬را شرح دهد‪.‬‬
‫نحوه بهینه سازی و نزدیک کردن به استانداردهای محیط بالین خود را توضیح‬
‫دهد‪.‬‬
‫مراقبت تکاملی را بازگو نماید‪.‬‬
‫مراقبت خانواده محور را با مراقبت سنتی مقایسه کند‪.‬‬
‫نوزاد بیمار و پرخطر را شناسایی کند‪.‬‬
‫اصول انواع روش های تغذیه را ذکر نماید‪.‬‬
‫تفاوت نحوه تغذیه در نوزاد مبتال به شکاف لب و کام ونوزاد سالم را تشخیص‬
‫دهد‪.‬‬
‫مراقبت آغوشی را مشاهده نماید‪.‬‬
‫مراقبت آغوشی برای مادر را انجام دهد‬
‫سندرم زجر تنفسی را تشخیص دهد‪.‬‬
‫تفاوت انواع حمایت های تنفسی را بازگو کند‪.‬‬
‫اهداف‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اصول تهویه مکانیکی نوزاد را تعریف نماید‪.‬‬
‫دستگاه های تهویه مکانیکی را متناسب با شرایط نوزاد تنظیم نماید‪.‬‬
‫دستگاه ونتیالتور را برای بیمار آماده کند‪.‬‬
‫تنظیمات سی پپ را انجام دهد‪.‬‬
‫مراقبتهای پرستاری از نوزاد تحت ونتیالسیون را توضیح دهد‪.‬‬
‫نحوه نگهداری از ونتیالتور را توضیح دهد‪.‬‬
‫مشکالت رگ گیری و خون گیری را بحث کند‪.‬‬
‫تعبیه ‪PICC‬رامشاهده نماید‪.‬‬
‫مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی نوزادان را توضیح دهد‪.‬‬
‫چگونگی اداره درد در نوزادان را به چالش کشاند‪.‬‬
‫اداره کنترل عفونت را در محیط بالین خود توضیح دهد‪.‬‬
‫فواید ماساژ را در نوزادان برشمارد‪.‬‬
‫اصول طرح ترخیص را بازگو کند‪.‬‬
‫نحوه آموزش در کارگاه‪:‬‬
‫‪ ‬سخنرانی – بحث و گفتگو و به چالش کشانیدن‬
‫موضوعات با بیان مشکالت و بیان راهکارهای‬
‫کاربردی در محیط بالین‪ -‬آموزش عملی دستگاه‬
‫ها – حضور در محیط بالینی بیمارستان الزهرا و‬
‫شهید بهشتی جهت مشاهده مراقبت آغوشی و‬
‫استفاده از دستگاه ها‬
‫‪‬‬
‫نحوه ارزیابی‪ :‬انجام پیش آزمون و پس آزمون‬
‫کارگاه آموزشی – مشورتی ‪NICU‬‬
‫شهریور ‪1392‬‬
‫مدرس‪ :‬محبوبه نم نباتی (دکترای تخصصی‬
‫پرستاری)‬
‫دانشکده پرستاری و مامایی ‪-‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
‫مراقبت تکاملی‬
‫‪ ‬بکارگیری راهکار هایی که استرس وارده به نوزاد‬
‫را کاهش دهد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استرس های موجود در ‪NICU‬کدامند؟‬
‫برشمارید‪:‬‬
‫شرایط محیطی نوزاد‬
‫اقدامات پزشکی و پرستاری‬
‫‪ ‬از صبح تا شب‬
‫در معرض‬
‫کوران (‬
‫جریان هوا)‬
‫نور‬
‫سر وصدا‬
‫نبودن مادر‬
‫و پدر‬
‫چسب و‬
‫فشار‬
‫باندها‬
‫استرس‬
‫ها‬
‫آتل های‬
‫سنگین‬
‫قرارگیری‬
‫نامناسب‬
‫خون گیری‬
Positioning
Environment
(States,
Sound,
Lighting)
Kangaroo
Care
Family
Involvement
‫راهکارهای‬
‫دوست داشتن‬
‫نوزاد‬
Procedural
Support/
Pain
Swaddled
Feeding
‫قرارگیری نوزاد‬
Therapeutic positioning
&
developmental support
‫‪NO BOUNDARIES‬‬
‫مادرها چه می گویند؟‬
“M” POSITION NO BOUNDARIES OF LEGS
“W” POSITION OF ARMS
PREFERENTIAL
HEAD TURNING
BOUNDARIES TOO
SMALL
AVOID: positioning without support/boundaries which can result in asymmetrical
postures, skull deformations, delayed fine and gross motor development
‫‪ ‬چه وضعیت قرار گیری برای نوزاد مناسب است؟‬
‫مراقبت تکاملی‬
‫‪ ‬اثرات سودمند قرارگیری صحیح نوزاد‪:‬‬
‫‪ -1 ‬پیشگیری از تکامل غیر طبیعی وضعیت بدن‬
‫‪ -2 ‬تسهیل وضعیتی که نوزاد قادر باشد دست را به‬
‫دهان ببرد و از گریه و مصرف انرژی جلوگیری کند‬
‫‪ -3 ‬تاثیر روی تکامل راه های عصبی و ‪CNS‬‬
‫‪ -4 ‬تکامل مهارتهای حرکتی ظریف مثل حرکت دست‬
‫به طرف بدن و دهان‬
‫‪-5 ‬تکامل مهارتهای حرکتی بزرگ مثل راه رفتن‬
Positioning in the NICU
Supervised Tummy Time
Positioning in the NICU
Side Lying
Back
ENCOURAGE: flexed position with support from blankets/ boundaries
 rotate baby in different positions to promote head shaping
 gross motor strengthening, self-calming, and ability to participate in fine motor
and developmental activities
‫واحدهای مراقبتی در ‪NICU‬‬
‫چه می بینید؟‬
‫ایستگاه پرستاری در مرکز اتاق‬
‫پدر‬
‫ورودی بخش‬
‫استانداردهای مراقبت تکاملی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬برنامه ریزی فردی بر اساس نیازهای جسمی و تکاملی‬
‫( مراقبت نوزاد محور)‬
‫‪ -2‬تامین محیط حمایتی از نوزاد‬
‫‪ -3‬توجه به والدین به عنوان مهمترین افراد‬
‫( مراقبت کننده اولیه)‬
‫‪ -4‬مراقبت مداوم و همکاری به عنوان ضرورتی برای‬
‫حمایت بالینی و تکاملی از نوزاد و خانواده‬
‫تحقیقات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نتایج مطالعه طولی در ‪NICU‬انگلستان ( ‪ 2005‬و ‪) 2008‬‬
‫ورود والدین آراد‬
‫کاهش نور و صدا تا ‪ 80‬درصد‬
‫پوششی برای انکیباتورها‬
‫تغذیه با لوله کاهش یافته و مراقبت آغوشی از ‪ 50‬به ‪80‬‬
‫درصد افزایش‬
‫آموزش به پرسنل بر اساس مراقبت تکاملی‬
‫از سال ‪ 2005‬تا ‪ 2008‬افزایش معنی دار در مراقبت تکاملی‬
‫وجود داشت‬
‫مطالعه دیگری بر روی ‪ 270‬نوزاد بستری در‪ NICU‬تگزاس‬
‫استفاده از مراقبت تکاملی‪ :‬تسهیل گذر از تغذیه لولهای به‬
‫تغذیه سینه ای‬
‫پژوهش های دیگر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی پیامدهای به کارگیری مراقبت تکاملی در سن ‪8‬‬
‫سالگی درکودکان با سابقه بستری ‪NICU‬‬
‫‪ 22‬کودک از نظر عصبی‪-‬روانی و شاخص های نوار مغزی‬
‫ارزیابی گردیدند‪.‬‬
‫نتیجه ‪:‬عملکرد نیمکره مغزی سمت راست و لب فرونتال‬
‫در گروه آزمون بهتر بود‬
‫مطالعهای دیگر جنبههای رشدی‪ ،‬شناختی‪ ،‬روانی‪-‬‬
‫حرکتی و تکامل عصبی‪ -‬حرکتی در یک سالگی و دو‬
‫سالگی نوزادان کمتر از ‪ 32‬هفته قرار داده و نتایج مثبت‬
‫آنها گزارش شد‪.‬‬
‫خالصه آن که ‪:‬مراقبت تکاملی‬
‫‪ ‬با تأمین محیط حمایتی‬
‫‪ ‬برنامهریزی مراقبت فردی‬
‫‪ ‬توجه به والدین به عنوان مهمترین فرد در ارتباط با‬
‫نوزاد‬
‫‪ ‬مراقبت مداوم و حمایت از نوزاد و خانواده‬
‫‪ ‬فلسفه مراقبت تکاملی‬
‫‪ ‬بر اساس مراقبتهای معمول روزانه‪ ،‬ارتباط پرسنل‬
‫با خانواده و محیط بخش مراقبتهای ویژه است‪ .‬در‬
‫این مدل مراقبت فردی خانواده مورد توجه قرار می‬
‫گیرد‪.‬‬

similar documents