Fundamenty - prezentacja

Report
Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV
Pasikurowice - Wrocław
FUNDAMENTY
CZĘŚCI SKŁADOWE FUNDAMENTU
KOTWY
OCZEP
FILAREK
PŁYTA DOLNA
(z osadzonymi kotwami)
(z zakotwionymi palami)
PALE
PALE
RODZAJE ZASTOSOWANYCH PALI:
 CFA (wiercone, bez rury obsadowej),
 FRANKI (przemieszczeniowe, wbijane w rurze obsadowej).
TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PALI:
 Wykonywanie pali z poziomu terenu bez wykopów.
PALE CFA
Wiercenie odbywa się świdrem ciągłym z rdzeniem rurowym do tłoczenia mieszanki
betonowej. Po dowierceniu do projektowanej rzędnej rozpoczyna się proces betonowania
z jednoczesnym podnoszeniem świdra. Następuje dokładne wypełnienie trzonu pala
mieszanką betonową. Po zakończeniu betonowania wprowadza się stalowy kosz
zbrojeniowy lub kształtownik. Proces wykonywania pala jest monitorowany.
ZALETY:
 Szybkość (jedno stanowisko – 8 pali w ciągu jednego dnia),
 Nowoczesny sprzęt (wiertnica),
WADY:
 Konieność zapewnienia ciągłości betonowania – ustawienie pompy do betonowania,
dojazd „gruszek” z betonem z betoniarni, układanie solidnych dróg dojazdowych do
każdego stanowiska,
PALE FRANKI
Wykonanie rozpoczyna się od wbijania rury stalowej z korkiem z suchego betonu za
pomocą bijaka wolno-spadowego. Następnie następuje zablokowanie rury stalowej i
wybicie korka z podstawy pala. Po zakończeniu wybijania korka wprowadza się
zbrojenie do wnętrza rury, którą wypełniamy betonem jednocześnie podciągając
wyciągarką i ubijając wprowadzany beton bijakiem.
ZALETY:
 Małe osiadanie pojedynczych pali pod obciążeniem,
 Stosunkowo niewielkie wymiary i ciężar kafara umożliwiają jego dojazd do stanowisk
w trudnych warunkach,
 Łatwość dostosowania długości pala do rzeczywiście potrzebnej głębokości.
WADY:
 Ograniczona głębokość posadawiania pali (8 - 12 m),
 Wolniejsze niż przy palach CFA wykonawstwo jednego stanowiska od 2 do 4 dni.
BADANIE PALI
BADANIA PALI:
 Sprawdzenie nośności pali na wyrywanie wykonywane przez IBDiM
w Warszawie.
OCZEP PŁYTA DOLNA
OCZEP FILAREK
KOTWY
Zastosowano kotwy
stalowe o wysokiej
wytrzymałości.
W czasie montażu
zbrojenia kotwy
ustawiane są przy
pomocy specjalnie
wykonanego
szablonu.
ETAPY WYKONYWANIA

similar documents