فایل

Report
‫تحليل عاملي‬
‫مقدمه‬
‫‪‬يكي از روش هاي تحليل چند متغيره‬
‫‪‬متغير مستقل و وابسته مطرح نيست‬
‫‪‬جزء روش هاي هم وابستگي است‬
‫‪‬هدف اصلي خالصه كردن داده هاست‬
‫‪‬بررس ي همبستگي هاي دروني تعداد زيادي از متغيرها و تلخيص آنها در‬
‫قالب عامل هاي عمومي محدود‬
‫كاربرد هاي تحليل عاملي‬
‫‪‬دستيابي به ابعاد پنهان در مجموعه وسيعي از متغيرها‬
‫‪‬تلخيص تعداد زيادي از موارد در گروه هاي مختلف‬
‫‪‬شناسايي متغيرهاي مناسب از بين مجموعه وسيعي از متغيرها به منظور‬
‫استفاده از آنها در تحليل هاي بعدي‬
‫‪‬ايجاد مجموعه كوچك و كامال جديدي از متغيرها كه به طور كامل به‬
‫جاي متغيرهاي اصلي در تحليل هاي بعدي به كار گرفته شوند‬
‫فرايند تحليل عاملي‪:‬‬
‫مرحله اول‪ -‬آيا داده ها مناسب تحليل عاملي مي باشد‬
‫•آزمون ‪KMO‬‬
‫•آزمون بارتلت‬
‫•سطح سنجش متغيرها‬
‫•حجم نمونه؟‬
‫‪o‬قانون سرانگشتي ‪10‬‬
‫‪o‬نسبت مورد به متغير(نبايد كمتر از ‪ 5‬باشد)‬
‫‪o‬قانون سرانگشتي ‪200‬‬
‫‪o‬قانون معناداري‪ :‬حجم نمونه بايد به اندازه تعداد متغيرها به اضافه ‪ 51‬باشد‬
‫پيش فرض هاي تحليل عاملي‬
‫•بدون داده پرت‬
‫•مقياس فاصله اي‬
‫•خطي بودن روابط‬
‫•نرماليتي چند متغيره؟‬
‫•همساني واريانس؟‬
‫• در بدترين حالت تعداد موارد بايد بيشتر از تعداد متغيرها باشد‬
‫فرايند تحليل عاملي‪:‬‬
‫مرحله دوم‪ :‬انتخاب مدل تحليل عاملي‬
‫•تحليل مولفه هاي اصلي(‪)PCA‬‬
‫•رويكرد مبتني بر واريانس‬
‫•واريانس كل در نظر گرفته مي شود‬
‫•براي مقاصد تلخيص ي و اكتشافي‬
‫•تحليل عاملي مشترك(‪)CFA‬‬
‫•رويكرد مبتني بر كوواريانس‬
‫•واريانس مشترك در نظر گرفته مي شود‬
‫•براي مقاصد تائيدي و شناسايي ابعاد پنهان‬
‫روش هاي ديگر‬
‫•‪Image Factoring‬‬
‫•‪Maximum Likelihood‬‬
‫•‪ULS‬‬
‫•‪GLS‬‬
‫•‪Alpha Factoring‬‬
‫•‪Canonical Factor Analysis‬‬
‫فرايند تحليل عاملي‪:‬‬
‫مرحله سوم‪ :‬انتخاب روش استخراج عامل ها‬
‫•روش هاي متعامد(‪)Orthogonal‬‬
‫‪‬عامل ها مستقل از هم مي باشند‬
‫‪‬همبستگي بين عامل ها بسيار پايين يا صفر‬
‫‪‬اگر هدف تلخيص داده ها بدون توجه به معناداري عامل هاي استخراج‬
‫شده باشد و يا هدف استخراج يك مجموعه كوچكي از متغيرهاي غير‬
‫همبسته براي تحليل هاي بعدي باشد‬
‫•روش هاي متمايل(‪)Oblique‬‬
‫‪‬عامل ها مستقل فرض نمي شوند‬
‫‪‬عامل هاي استخراج شده داراي همبستگي مي باشند‬
‫‪‬اگر هدف دستيابي به عواملي باشد كه از نظر تئوريك معنادارباشد‬
‫فرايند تحليل عاملي‪:‬‬
‫مرحله چهارم‪ :‬چرخش عامل ها‬
‫هدف‪ :‬چرخش عامل ها از ورود برخي از متغيرها درعامل هاي مختلف جلوگيري كرده و ساختار عاملي‬
‫ساده تر و از نظر تئوريك معنادارتر و قابل تفسيرتري را ارائه مي دهد‬
‫روش هاي چرخش‪:‬‬
‫‪‬كوارتيماكس‪ :‬ساده سازي سطرهاي ماتريس عاملي‬
‫‪‬واريماكس‪ :‬ساده سازي ستون هاي ماتريس عاملي‬
‫‪‬اكوايماكس‪ :‬تركيبي از هر دو‬
‫معيارهاي استخراج تعداد عامل ها‬
‫‪‬معيار مقدار ويژه‬
‫‪‬معيار پيشين‬
‫‪‬معيار درصد واريانس(در علوم تجربي تا زماني كه ‪ 95‬درصد و در علوم انساني تا ‪60‬‬
‫درصد هم كفايت مي كند)‬
‫‪‬معيار تست بريدگي‬
‫معيارهاي تعيين سطح معناداري بارهاي عاملي‬
‫تفسير بار عاملي‪:‬‬
‫همبستگي هاي ميان يك متغير اصلي و عامل مربوط به آن‪ .‬مجذور بار عاملي نشان دهنده‬
‫درصد واريانس متغير است كه عامل مربوطه قادر به توضيحش مي باشد‬
‫‪‬قاعده تجربي‪ :‬بارهاي عاملي بزرگتر از ‪ ±30‬درصد معني دار( زماني كه تعداد نمونه‬
‫بيشتر از ‪ 50‬باشد )‬
‫‪‬تفسير بر مبناي سطح معناداري ضريب همبستگي‬
‫‪‬مالحظات‪:‬‬
‫‪‬هرچه حجم نمونه افزايش يابدبارهاي عاملي موچكترنيز معنادار‬
‫‪‬هر چه تعداد متغيرها بيشتر‪ ،‬بارهاي عاملي كوچكتر نيز معنادار‬
‫‪‬هرچه تعداد عامل ها بيشتر‪ ،‬در عامل هاي بعدي بايد بارهاي عاملي بزرگتر‬
‫معنادار‬

similar documents